План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році icon

План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році
Скачати 258.88 Kb.
НазваПлан видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році
Дата22.10.2012
Розмір258.88 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

Ректор

Національного університету

“Львівська політехніка”

___________ проф.Бобало Ю.Я.

“______” ______________2008 р.


План видання монографій

Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році

(рекомендовано науково-технічною радою університету від 19 грудня 2008 р., протокол №12/2)


^ Автор, відомості про автора

(місце роботи, посада, науковий ступінь)

Назва видання, коротка анотація, новизна, адресність

Обсяг,

авт. арк.

Наклад


Квартал подання рукопису

Результати, опубліковані в монографії, отримані при виконанні держбюджетної або господоговірної тематики (вказати назву теми та номер держреєстрації)Новіков

Володимир Павлович

д.х.н., професор,

завідувач кафедри ТБСФБ

«^ Хімія хіноїдних сполук»

Розглянуто номенклатуру хінонів, нафтохінонів та їх похідних – пер-спективного з погляду фармакології класу органічних сполук. Наведено методи синтезу зазначених сполук, результати фізико-хімічних, біологічних та медичних до-сліджень.

Вперше узагальнені результати власних досліджень та світовий досвід.

Видання розраховано на фахівців в галузі органічного синтезу та фар-макології. Воно може бути корисним для аспірантів та студентів вищих учбових закладів.

50-60

300

IV

«Створення основ синтезу і одержання нових біологічно активних хінонів і тіосульфонатів з практично цінним комплексом властивостей» (№ держреєстрації 0106U001340),

«Розробка технологічних основ синтезу і пошук нових лікарських субстанцій серед тіосульфонатів і сірковмісних хінонів (№ держреєстрації 0104U002315).

«Синтез та фізико-хімічні властивості нових біологічно активних сульфуро- та азотовмісних тіоестерів та хінонів» (№ держ-реєстрації 0108U006633)

«Створення нових біологічно активних сполук в ряду фенотіазинових, сірковмісних нафтохіноїдних та тіосульфонатних похідних – потенційних субстанцій, засобів захисту, регуляції росту рослин та ветеринарних препаратів» (№ держреєстрації 0108U004773)Рудавський Ю. К.,

проф.. д.ф.-м.н.

Понеділок Г.В.-доцент,

к.ф.-н.н., зав.каф. ІМПФ.


^ Функціональні інтеграли у квантовій фізиці.”

У монографії викладається основні досягнення методу функціональ-ного інтегрування у квантовій фізиці. Основна увага присвячена застосуванню цього методу у фізиці конденсованих систем. Зроблений детальний огляд наближених методів. У монографії значне місце займають результати, отримані авторами. Монографія призначена для молодих науковців, аспірантів та студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей


15-16

250

ІІІ

Матеріали монографії містять огляд основних робіт отриманих різними авторськими колективами та власні дослідження отримані при виконанні робіт ДЗ /116 № 0106 U009586 ;

ДБ/ Кентавр

№ 010511000599;

ДБ/ Магнон № 0108U000382

^ Мусій Р.С.,

д.ф.-м.наук , проф.каф.ВМ.,


«Динамічні задачі термомеханіки електропровідних тіл канонічної форми»

Здійснено математичну постановку динамічних задач термомеханіки електропровідних тіл канонічної форми – шару з плоскопаралельними границями, порожнистих і суцільних циліндрів і куль за нестаціонарної електромагнітної дії імпульсного характеру. Викладено варіант теорії термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів. Розроблено методику розв’язування сформульованих початково-крайових задач термомеханіки електропровідних тіл розглядуваної геометрії, основану на поліноміальній апроксимації ключових функцій за відповідною просторовою змінною. Побудовано загальні розв’язки задач термомеханіки для даних тіл канонічної форми за однорідної довільної нестаціонарної електромагнітної дії та за дії електромагнітного імпульсу. Досліджено термомеханічну поведінку електропровідних тіл канонічної форми за дії електромагнітного імпульсу. Праця призначена для наукових та інженерних працівників, які займаються питаннями оцінки міцності елементів конструкції, буде корисною для студентів та аспірантів вузів відповідного профілю

160 стор.

300

І кв.

ДБ|Край №0108U000381^ Зеленяк В.М.,

к.техн.наук , доц каф.ВМ.,

Панасюк В.В.,

акад.НАНУ, д.т.н., професор,

Саврук М.П.,

д.т.н., професор

«Двовимірні задачі термо-пружності для кусково-однорідних тіл з тріщинами»

Викладено метод розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і термопружності для кусково-однорідних тіл з тріщинами. З використанням апарату сингулярних інтегральних рівнянь розв’язані нові граничні задачі для обмежених і необмежених тіл з криволінійними включеннями і тріщинами за дії різних теплових навантажень. Досліджено вплив фізико-механічних властивостей і форми включення на інтенсивність розподілу напружень в околі вершин тріщини. Числові розв’язки розглянутих задач одержано методом механічних квадратур. Праця призначена для наукових та інженерних працівників, які займаються питаннями оцінки міцності елементів конструкції, буде корисною для студентів та аспірантів вузів відповідного профілю

12

300

ІІ

ДБ|Край №0108U000381Ющук С.І. ,

д.т.н., професор кафедри фізики;
^

Юр’єв С. О.,


к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики;

Трухтанов В.А.,

д.ф.-м.н.
^ Магнітні поля на ядрах атомів у феритах”

Монографія присвячена узагальненню матеріалів наукових досліджень авторів, що проводились ними протягом багатьох років, по вивченню електронно-ядерних взаємодій, надтонких взаємодій для іонів заліза і немагнітної домішки в феритах зі структурами гранату, шпінелі та перовскіту. В ній представлені наукові результати, вперше отримані авторами, і є значимими для розвитку уявлень про магнітні та надтонкі взаємодії в феритах з різними кристалічними структурами.

Монографія адресована науковим співробітникам, аспірантами та студентам, які проводять наукові дослідження в царині фізики твердого тіла та матеріалознавства.


17.0

200

І

Дослідження виконані в межах індивідуальних планів роботи викладача.^ Шувар Б.А.

Обшта А.Ф.

Дашко О.М.

Двосторонні методи розв”язання диференціальних і функціонально-диференціальних рівнянь”.

Наведені в монографії результати доповнюють результати монографії:

Шувар Б.А.Обшита А.Ф.Дашко О.М.Метлинський С.М.

«Двосторонні наближені методи». – Івано-Франківськ.Вид-во Прикарпатського Нац.університету ім..Стефаника. “007.-515 с. Про двосторонні диференціальні, функціонально-диференціальні та інтегральні нерівності для рівнянь з немонотонними правими частинами. Досліджені аналоги двосторонніх методів Купеля для диференціальних рівнянь з післядією за послаблених умов на гладкість відповідних операторів.
145 с.

ІІІ

В монографії відображено результати виконання Д/Б “Збіжність”, “Дослідження нелокальних багато точкових та різнокультурних задач для диф.рівнянь із частинними похідними” № Д/Р 010311001338 01.2006 р.- 12.2004 р. та Д/Б “Безмежність” “Якісні та кількісні методи розв’язування некласичних прикладних задач мат.фізики” № Д/Р 0105U000600 01.2005 р.-12.2006 р.Костробій П. П., Токарчук М. В.,

Маркович Б. М.,

Ваврух М. В.

Статистична теорія електронної підсистеми простих металів.”

В монографії викладено нові результати квантово-статистичного опису термодинамічних та структурних характеристик електронної підсистеми просторово-однорідних та просторово-обмежених металів.

Монографія адресована магістрам, аспірантам та науковцям спеціальностей «прикладна математика», «прикладна фізика», «фізика», «мікро- та наноелектроніка».

15

300

ІІІ

“Розробка математичних моделей для опису електронних власти­вос­тей над­гра­ток і структур з квантовими ямами на основі напівпровід­ників з вузькою забороненою зоною” (ДБ/34 Куб)

№ 0100U000497;

“Математичне моделювання явищ електронного і атомного пере­но­су в низько­розмірних ме­та­левих і напівпровідникових структурах” (ДБ/Адсорбат)

№ 0102U001167;

“Математичне моделювання каталітичних процесів на металічних наноструктурах”, (ДБ/Радикал) № 0104U002309;

“Кінетика нанопроцесів в системах газ-метал: математичні та чисельні дослідження”, (ДБ/Платина) № 0107U000825Токарчук М. В.,

Костробій П. П., Маркович Б. М.,

Гнатів Б. В.


«Реакційно-дифузійні процеси в системах «метал—газ»

В монографії подані нові результати квантово-статистичного підходу до моделювання та дослідження реакційно-дифузійних процесів, металевих систем, які обмежені поверхнею поділу «метал – газ».

Монографія адресована магістрам, аспірантам та науковцям спеціальностей «прикладна математика», «прикладна фізика», «фізика», «мікро- та наноелектроніка», «хімічна кінетика»

15

300

ІІ

“Розробка математичних моделей для опису електронних власти­вос­тей над­гра­ток і структур з квантовими ямами на основі напівпровід­ників з вузькою забо­ро­не­ною зоною” (ДБ/34 Куб)

№ 0100U000497;

“Математичне моделювання явищ електронного і атомного пере­но­су в низько­розмірних ме­та­левих і напівпровідникових структурах” (ДБ/Адсорбат)

№ 0102U001167;

“Математичне моделювання каталітичних процесів на металічних наноструктурах” (ДБ/Радикал) № 0104U002309;

“Кінетика нанопроцесів в системах газ-метал: математичні та чисельні дослідження”(ДБ/платина) № 0107U000825.Дудикевич

Валерій Богданович,

д.т.н., професор,

кафедра ЗІ, ІКТА

Максимович

Володимир Миколайович

д.т.н., професор,

кафедра ЗІ, ІКТА

Мороз

Леонід Васильович,

к.т.н., доцент,

кафедра ЗІ, ІКТА


«Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв’язками»

В монографії проаналізовані методи та засоби число-імпульсного функціонального перетворення, удосконалені комплексні критерії метрологічної та технологічної доцільності їх використання та реалізації, розвинена теорія синтезу число-імпульсного функціональних перетворювачів (ЧІПФ) на цифрових інтеграторах, проаналізовані метрологічні характеристики базових елементів ЧІПФ в статичних режимах.

250 с.

100

ІІІ


^ Ромака

Володимир Афанасійович,

к.ф.-м.н., доцент кафедри захисту інформації, ІКТА

Стадник

Богдан Іванович,

д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, директор ІКТА

«Інтерметалічні напівпровідники. Властивості і застосування»

Аналізується сучасний стан розвитку термоелектричних та термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників. Наведені базові та перспективні структури елементів енергоощадних технологій та засобів вимірювання температури на основі інтерметалічних напівпровідників. Новизна монографії базується на використанні останніх досягнень світової науки та результатів досліджень і розробок авторів.

Адресність: для науковців, інженерів, аспірантів, студентів, котрі спеціалізуються в напрямках енергоощадних технологій та термометрії.

20

300

IV


^ Грицай

Ігор Євгенович

«Теоретико-прикладні основи комплексних наукових досліджень процесу нарізання зубчастих коліс»

Наведено нові методи системних теоретичних і експериментальних досліджень процесу нарізання зубчастих коліс. Розроблено взаємопов’язані математичні моделі параметрів зрізів, силового і температурного полів, процесів тертя, зношування і стійкості черв’ячних фрез, динамічних перехідних процесів під час різання і динаміки зубофрезерних верстатів. Показано реалізацію дослідницького апарату для розробки і обґрунтування нових схем різання і конструкцій черв’ячних фрез

22

150

ІІІ

Д/Б «Зміцнення» реєстр.№ 0100U000511;

Д/Б «Фреза» реєстр.№ 0102U001203;

Г/Б РЕД реєстр.№ 0102U004345^ Дида

Ірина Андріївна,

кафедра дизайну та основ архітектури,

доцент,

кандидат архітектури

Екологічні основи традиційної української архітектури”

Мета дослідження – визначити екологічні основи мистецьких вирішень у традиційній українській архітектурі. Подано теоретичний розгляд питання, викладено характеристики традиційної української архітектури в аспекті її пов’язань з природою. Проведено аналіз альтернативних архітектурних вирішень. Стверджено, що стосунок до природи має в традиційній українській архітектурі ключове значення. Методика формування архітектурного простору на екологічних засадах є важливим внеском української архітектури у світову культуру.

У монографії вперше проведено науковий аналіз української архітектури в аспекті визначення її екологічних основ та пов’язань з природним довкіллям. Вперше створено передумови для адекватної оцінки досягнень української традиційної архітектури в контексті архітектури Світу. Історія розвитку української архітектури у монографії розглядається в пов’язанні з формуванням архітектури інших країн.

Для наукових працівників, архітекторів, студентів, аспірантів.

25

500

І


^ Литвин

Василь Володимирович, кафедра ІСМ НУЛП, доцент, к.т.н.,

Нікольський

Юрій Володимирович,

кафедра ІСМ НУЛП, доцент, к.ф.-м.н.,

Пасічник

Володимир Володимирович,

завідувач кафедри ІСМ НУЛП, професор, д.т.н.,

^ Досин

Дмитро Григорович,

ФМІ ім. Карпенка НАН України, завідувач лабораторії системного аналізу науково-технічної інформації, к.т.н.

«Інтелектуальні системи базовані на онтологіях»

В монографії розглядається процес розроблення та функціонування інтелектуальних систем, що використовують онтології предметних областей.

Вперше запропоновано поняття адаптивних онтологій, розроблено моделі, методи та алгоритми використання онтологій для обчислення відстаней між прецедентами та поточними випадками. Це дозволяє використовувати реалізовані моделі та методи під час пошуку релевантної інформації, автоматичного реферування, перекладу природної мови в жестову мову

20

150

1

«Математичне моделювання та програмна реалізація системи перекладу з жестової мови»

№ держреєстрації 0107U001116

(ДБ Дактиль,

НУЛП)

«Розробка методів та засобів визначення інформаційних потреб користувачів пошукового сервера на основі індуктивного виведення»

№ держреєстрації 0107U004062

(ФМІ)^ Бучин

Микола Антонович

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології

«Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні»

Монографія присвячена такій акту­альній на сучасному етапі політичного розвитку України темі як специфіка використання ресурсів виборчої кампанії. Особливу увагу приділено аналізу такого недемократичного явища виборчої практики сучасної України як адміністративний ресурс, даються практичні рекомендації щодо мінімізації його впливу на хід та результати виборів. Розрахована на студентів та курсантів університету, аспірантів та науковців.

280 с.

300

І


Терський

Святослав Володимирович,

к.і.н., доцент, каф. ІТПК, ІГСН


«Літописна Пересопниця»

У 1974—2001 рр. експедиції під керівництвом В. Терського та С. Тер­ського досліджували археологічні пам'ятки Пересопниці — однієї із столиць Погорини — сучасної Рів­нен­щини. Було вивчено культурний шар на території дитинця, Окольного го­ро­да, посадів. На підставі багатого фак­то­логічного матеріалу вималювалася цілісна картина історичного розвитку, зокрема, суспільного устрою, топо­гра­фії середньовічного міста з його духов­ною та матеріальною куль­ту­рами.

Монографія заповнює наявну про­га­лину не лише в регіональній історії, а й доповнює знання про минуле Східної Європи. Адресовано істори­кам, археологам, краєзнавцям.

16 д.арк

300

IV

-Повторєва

Світлана Михайлівна

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

«Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у філософських і гуманітарних дослідженнях)».

Монографія присвячена аналізу епістемологічної значущості одного із найбільш впливових методологічних напрямів сучасної філософії. Тема монографії суттєво актуалізується змінами у парадигмальних засадах сучасної науки. Призначена для науковців, дослідників в галузі соціально-гуманітарного пізнання, аспірантів.

250 стр.

300

І


^ Кузьмін О.Є.,

директор ІНЕМ, д.е.н. ,

Вербицька Г.Л.,

доцент, к.е.н. ,

Глібчук В.М.

«Управління інвестиційними ризиками»

(у монографії розглядають науково-прикладні підходи із оцінювання і зниження інвестиційних ризиків. Наукова новизна полягає у розробці методу оцінювання інвестиційних ризиків. Результати дослідження адресуються керівникам інноваційних проектів)

18,2

300

І

ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (номер державної реєстрації №0102U001182), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від 17.12.2001 р.; «Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від №4 від 24.04.2003 р.,Кузьмін О.Є.,

директор ІНЕМ, д.е.н.,

Мельник О.Г.,

доцент, к.е.н.,

Когут У.І

старший викладач, к.е.н.,

Дідик А.М.«Управління витратами підприємства»

(у монографії розкривається сутність механізму формування і управлін7ня витратами підприємств. Наукова новизна полягає у розробці системи ідентифікування і зниження витрат підприємств. Авторські розробки адресуються керівникам машинобудівних підприємств, провідним економістам, бухгалтерам).

19,1

300

І

ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (номер державної реєстрації №0102U001182), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від 17.12.2001 р.; «Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від №4 від 24.04.2003 р.,Георгіаді Н.Г.

доцент, к.е.н.


«Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств: особливості формування і використання»

(у монографії розкривається сутність інтегрованих систем управління економічним розвитком, пропонується кумулятивно-цільовий підхід до моделювання таких систем і їх оцінювання. Наукова новизна полягає у розробці механізмів удосконалення систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств. Результати дослідження адресуються керівникам різних рівнів управління машинобудівним підприємством)

20,2

300

І

ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (номер державної реєстрації №0102U001182), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від 17.12.2001 р.; «Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від №4 від 24.04.2003 р.,

госпдоговірна тема: ВАТ „Маяк” № 1586 „Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ВАТ „Маяк”; ДАКХ „Артем” №1666 „Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ „Артем”.^ Мельник О.Г.,

доцент, к.е.н.,


«Діагностика діяльності підприємств»

(у монографії запропоновано систему показників, які характеризують результативність діяльності підприємства. Наукова новизна полягає у розробці способів оцінювання результативності діяльності підприємств. Результати дослідження адресуються керівникам підприємств, економістам органів державного управління економікою, економістам кредитних відділів банків тощо)

18,7

300

І

ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (номер державної реєстрації №0102U001182), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від 17.12.2001 р.; «Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від №4 від 24.04.2003 р.Босак А.О.,

старший викладач, к.е.н.«Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом»

(у монографії розкривається сутність процесу моделювання комунікаційної системи підприємства. Наукова новизна полягає у розробці способів формування і реалізації комунікаційних систем. Результати дослідження адресуються керівникам підприємств, системним адміністраторам тощо)

17,1

300

ІІ

ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (номер державної реєстрації №0102U001182), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від 17.12.2001 р.; «Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від №4 від 24.04.2003 р.Кузьмін О.Є.,

директор ІНЕМ, д.е.н.,

Князь О.В.,

(Інститут підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті „Львівська політехніка”, викладач)

^ Марчук Л.В.,

Шуляр Н.В.

«Оцінювання та регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформацій машинобудівних підприємств»

(у монографії розкривається сутність поняття „інноваційний розвиток підприємства”, пропонуються заходи із удосконалення оцінювання і регулювання інноваційного розвитку. Наукова новизна полягає у розробці методичних рекомендацій з оцінювання рівня інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Результати дослідження адресуються керівникам інноваційно-активних машинобудівних підприємств)


18,5

300

2

ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (№0102U001182),

«Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (№0104U002289)Чухрай Н.,

Патора Р.,

Лялюк А.

«Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі»


322

500

І

Формування і використання виробничого, інноваційного та управлінського потенціалів в обробних галузях промисловості.

№ 0108U000339.Чухрай Н.,

Гаврись Я.,

Гірна О.

«Кадри в маркетингу і логістиці»

200

300

ІV

Формування і використання виробничого, інноваційного та управлінського потенціалів в обробних галузях промисловості.

№ 0108U000339.^ Захарчин Г.М.

«Механізм формування організаційної культури на промисловому підприємстві»

200

500

І

Удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва у галузях машинобудування і приладобудування. №0108U000327^ Захарчин Г.М..,

Теребух А.А.,

Лісовська Л.С.

«Сучасна парадигма управління конкурентоспроможністю промислового підприємства»

300

300

І

Формування і використання виробничого, інноваційного та управлінського потенціалів в обробних галузях промисловості. №0108U000339.^ Дубодєлова А.В.

«Забезпечення конкурентоспроможності підприємства готельно-ресторанного бізнесу»

200

200

ІV

Формування і використання виробничого, інноваційного та управлінського потенціалів в обробних галузях промисловості.

(№ 0108U000339)Мних О.Б.,

к.е.н., докторант , кафедра МЛ, ІНЕМ

«Маркетингове забезпечення зростання ринкової вартості машинобудівного підприємства (теорія і практика)»

20 др. арк.

300

І

ДБ/ТЕОР „Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади ( № 010707U000837)

Нові підходи до формування вартості і можливості їх апробації для машинобудівних підприємств^ Карий О.І.,

к.е.н., доцент, кафедра МЛ, ІНЕМ

«Стратегічне планування розвитку міста»

3-те видання, зі змінами і доповненнями

Монографія присвячена теоретичному обгрунтуванню практичної методики стратегічного планування розвитку міста. Адресована консультантам з питань стратегічного планування розвитку міст, працівникам органів місцевого самоврядування, які мають досвід стратегічного планування, а також іншим зацікавленим особам

35 др. арк.

500

ІІ


^ Гаврилюк О.Г.,

к.е.н., асистент, кафедра МЛ, ІНЕМ

«Маркетинг ветеринарних товарів і послуг»

Монографія присвячена теоретичному обгрунтуванню особливостей формування в Україні ринку ветеринарних товарів і послуг. Адресована спеціалістам з маркетингу у сфері ветеринарного бізнесу, фармацевтичного маркетингу, керівникам ветеринарних медичних закладів, керівникам підприємств у галузі ветеринарної фармації, спеціалістам та керівникам органів державного управління у ветеринарній сфері, аспірантам, студентам .

12 друк. арк.

300

IV


^ Загородній Анатолій Григорович,

проректор, зав. кафедри обліку та аналізу, професор, к.е.н.;

Чубай Володимир Миколайович

доцент кафедри обліку та аналізу, к.е.н

«Формування та реалізація стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства». Монографію присвячено теоретичним, методичним і практичним рекомендаціям щодо формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств.

У монографії розглянуто питання комплексного вибору стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, запропоновано методичні положення щодо визначення рівня достатності інноваційного потенціалу підприємства для реалізації конкретного виду стратегії інноваційного розвитку та рівня конкурентоспроможності підприємства. Розроблено механізм моніторингу та показники оцінювання реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Монографія призначена для науковців, викладачів ВНЗ, керівників промислових підприємств, аспірантів, студентів.

30

300

IV

Науково-дослідна тема кафедри обліку та аналізу «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (0107U007840)Білінська

Оксана Богданівна,

старший викладач, кандидат архітектури,

Інститут архітектури, кафедра дизайну та основ архітектури

«^ Особливості застосування архітектурного ордера в забудові Львова 16-17 ст.»

На основі традиційних та запропонованмих методик визначено принципи застосування ордера в забудові Львова. В результаті проведення структурного аналізу визначено особливості ордера. Виявлено історичні прототипи та аналоги у забудові міст Західної України
75

IV


Моркляник

Оксана Ігорівна,

асистент, кандидат архітектури, Інститут архітектури, кафедра архітектурного проектування

«Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів)».

Монографія присвячена проблемі формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій різного типу (демократичного та тоталітарного).У роботі визначено напрями формування житлової архітектури у залежності від типу трансформації.у монографії, подано теоретичну модель відображення сутності соціальних трансформацій суспільства у формуванні його житлової доктрини.
75

IV


^ Дурягіна Зоя Антонівна

професор, д.т.н.,

професор кафедри ІМПФ, ІПМФН

Фізика та хімія поверхні

Монографія побудована як аналітична науково-практична праця, в якій використані сучасні бачення даної проблеми вітчизняними, зарубіжними вченими та науковий доробок автора.

Проаналізовано основні моделі поверхні на границі її розділу з рідким та газовим середовищем. Показано вплив стану поверхні на формування експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів.

В Украйні аналогів немає. Для аспірантів, докторантів та наукових співробітників, що працюють у галузі прикладного матеріалознавства, фізики металів, фізики твердого тіла, прикладної фізики.

Монографія буде використана для викладання однойменного курсу лекцій магістрам спеціальностей «Прикладне матеріалознавство» та «Прикладна фізика».


12-13

др.арк

300

І.


Власні дослідження та результати роботи по

ДБ «Бар’єр», № д/р

0108U000379

«Підвищення функціональних властивостей конструкційних матеріалів шляхом регулювання структурно-фазового стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь розділу»
Проректор з наукової роботи З.Г.Піх

Схожі:

План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconПлан видання монографій Національного університету „Львівська політехніка на 2007 рік
Монографія присвячена дослідженню поведінки бетонів на модифікованих цементах під дією згинальних навантажень з урахуванням процесів...
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconРозклад проведення вступних випробувань на і-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році
ДН. Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету «Львівська політехніка»
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconПлан видання монографій у Національному університеті „Львівська політехніка на 2010 рік
Архітектура шкільних будівель. Принципи удосконалення з урахуванням енергозаощаджування
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconНаказ №83-2-10 Про призначення грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених
...
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconДо національного університету львівська політехніка
Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2011 році за результатами співбесіди зараховуються...
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconДо національного університету львівська політехніка
Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2011 році за результатами співбесіди зараховуються...
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи