1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки icon

1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки
Скачати 169.71 Kb.
Назва1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки
Дата22.10.2012
Розмір169.71 Kb.
ТипКонкурс

ЗАПИТ

НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ науково-технічних проектів

з розроблення найважливіших новітніх технологій

за державним замовленням

на 2011 рік


1.НАЗВА ПРОЕКТУ


2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ розвитку науки і техніки


3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК

Міністерство освіти і науки України


4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,

ім'я, по батькові

Місце роботи, посада,

науковий ступінь,

телефон, e-mail

Підпис


Науковий керівник проекту
Відповідальний виконавець
Автор проекту
Автор проекту

^ 5. Повна назва організації (підприємства)

________________________________________________________________________________


Відомча підпорядкованість

^

Код організації за ЄДРПОУ

Підпорядкованість за СПОДУ
Місцезнаходження (повна адреса)
Код території за СПАТО
Банківські реквізити: р/р

УДК

міста

МФО
код ЗКПО^

Форма власності


код ЗКФВ
Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства:


тел.: факс: e-mail


^ 6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ


7. ОРГАНІЗАЦІЇ – СПІВВИКОНАВЦІ та ОРГАНІЗАЦІЇ-КОНКУРЕНТИ

7.1. Організації-співвиконавці

Повна назва організації,

відомча підпорядкованість


Поштова адресаЧастка у

фінансуванні (%)
7.2. Організації-конкуренти

Повна назва організації,

відомча підпорядкованість

Поштова адреса
^ 8. ВИД ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ

8.1 Вид проекту - прикладна науково-дослідна робота, дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне).


^ 8.2. Спрямованість проекту (зазначити позначкою або +)

випуск продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку ……………………….

випуск продукції, конкурентоспроможної на вітчизняному ринку ………………….

оновлення вітчизняної технологічної бази ………………………………….…………

поліпшення якості продукції, що випускається ……………………….……..

збільшення обсягів виробництва …………………………………………….…………

економія енергоресурсів …………………………………………………………………

економія матерiалiв (сировини)………………………………………………………….

збiльшення продуктивностi та поліпшення умов праці …………………….……….

поліпшення стану навколишнього середовища………………………………………...

поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих………………………….

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


^ 9. СТУПІНЬ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

(потрібне зазначити)

проведено патентні дослідження ………………………………………………………...

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти……………………………………..…….

досліджено та обґрунтовано технiчнi аспекти проекту ………………………….…….

досліджено та обґрунтовано економiчнi аспекти проекту ………………….…………

проведено теоретичні та експериментальні дослідження …………………….………..

розроблено робочу документацію……………..………………………………………....

наявність матерiально-технiчної бази……………………………………………………

наявність необхідного персоналу.…….………………………………………………….

визначено спiввиконавцiв проекту ……………………………………….

визначено організацію (підприємство), де передбачається використання (впровадження) створеної науково-технічної продукції

__%

__%

__%

__%

__%

__%

__%

__%

__%


__%


^ 10. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМIСТ


11. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ЯКУ БУДЕ СТВОРЕНО ВНАСЛIДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ


^ 12. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМIСТ ПРОЕКТУ


13. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

13.1. Iдеї, результати попереднiх дослiджень (розробок), якi покладенi в основу проекту


13.2. Техніко-економічне обґрунтування проекту


^ 13.3. Календарний план робіт за проектом з розподiлом коштiв мiж виконавцямиета-пу


Найменування етапу робiт

Термін

виконання

початок-

закінчення (місяць, рік)

Головна організація-

виконавець,

співвиконавці

Обсяги фiнансування за рахунок (тис.грн.)


Науково-технічна продукція

державного бюджету

інших

джерел

1

2

3

4

5

6

7

1234
^ 13.4. Правове забезпечення виконання розробки (потрібне зазначити позначкою або +)

Реєстраційний номер патенту,

країна

Назва патенту або

know-how

Автор патенту

або know-how

Наявність прав використання

Монопольність використання


[ ]

[ ]


[ ]

[ ]


[ ]

[ ]


^ 13.5. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується:

(зазначити позначкою або +)

[ ] немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги

[ ] на рівні кращих світових аналогів

[ ] немає аналогів в Україні

[ ] краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками

[ ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками


^ 14. ФIНАНСОВI АСПЕКТИ ПРОЕКТУ

14.1.Загальна вартість проекту (без ПДВ) - ____________ тис.грн.

у т.ч. на 2011 рік __________ тис. грн.


14.2. Строки виконання 01.2011 – 12.2012


14.3. Інвестори проекту (якщо є)

№ з/п


Країна


Назва органiзацiї


Джерело

фінансування

Загальні обсяги фінансування (тис.грн.)

Частка у фінансуванні


РАЗОМ
100%^ 14.4. Очiкуванi витрати на реалiзацiю проекту (тис. грн.)

Етап робіт

Заро-

бiтна плат-

ня

Вiд-

Рахування

Мате-рiали та комплек-туючі

Паливо та енер-гiя для науково-виробн.

цілей

Витрати на служ-бовi вiдряд-

ження

Спец-устатку-вання для наукових (експер.) робіт

Витрати на роботи, що виконуються стороннiми організа-цiями

Iншi витра-ти

Нак-ладнi витра-ти

Всьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1234
^ 15. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦIЇ

15.1. Напрями витрат
Назва етапу


Строки виконання

Обсяги фiнансу

вання

(тис.грн.)

У тому числі (%)

Інновацій-ний кредит

Кошти

інвесторів

Власнi

кошти

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведення НДДКР
2.

Придбання лiцензiй та know-how
3.

Придбання технологiї
4.

Придбання устаткування
5.

Придбання сировини та комплектуючих
6.

Модернiзацiя устаткування
7.

Пусконалагоджувальнi роботи
8.

Витрати на управлiння
9.

Початковi виробничi витрати
10.

IншiВСЬОГО (тис.грн.)

^ 15.2. Перелiк науково-технiчної продукцiї, що буде вироблятися на основі використання (впровадження) результатів виконання проекту

Наймену-вання

продукції

Назва

пiдприємства, що випускатиме продукцiю

Строк початку випуску

(рiк, квартал)

Рiчнi обсяги випуску в натуральних показниках

Ціна одиниці продукції

(тис. грн.)

Рiчнi обсяги випуску в вартісних показниках (тис. грн.)


^ 15.3. Потенцiйнi споживачі науково-технічної продукції:

Країна, галузь, підприємство, організація (вказати конкретно)
^ 16. НАЯВНИЙ ДОСВІД

16.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою – років.

16.2. Наведіть 2-3 приклади попередніх розробок авторського колективу у цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання

^ 16.3. Чи одержували Ви раніше або одержуєте в даний час фінансування на роботи, що заявлені у запиті, з інших джерел ______ ( зазначити ТАК, НІ)

Назва організації-інвестора

Обсяги фінансування (тис.грн.)
Всього

У тому числі за роками
^ 16.4. Наукові доробки авторського колективу за тематикою проекту:

монографії – ___ ; статті – ___; авторські свідоцтва – ___.

Наведіть 3-4 приклади найбільш вагомих публікацій за останні 5 років^ 17. КАНДИДАТУРИ МОЖЛИВИХ ЕКСПЕРТІВ В ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ПРОЕКТ

Прізвище,

ім’я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

ТелефонКерівник організації-заявника проекту

(повна назва організації і посади)

_____________________( )

ПІБ

М.П. “____”__________ 2010 р.

Схожі:

1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки icon1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки
Вид проекту прикладна науково-дослідна робота, дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма комплексний проект секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма комплексний проект секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма комплексний проект секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи