Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє icon

Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє
Скачати 82.61 Kb.
НазваПоложення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє
Дата22.10.2012
Розмір82.61 Kb.
ТипПоложення

Кабінетом Міністрів України затверджено Положення про дослідницький університет


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 лютого 2010 р. N 163
Київ


Про затвердження Положення про дослідницький університет

Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Положення про дослідницький університет, що додається.


2. Установити, що вищі національні навчальні заклади, яким надано статус дослідницьких до набрання чинності Положенням, затвердженим цією постановою, підтверджують наданий статус через п'ять років з дня прийняття цієї постанови у порядку, передбаченому зазначеним Положенням.


Прем'єр-міністр України ^ Ю. ТИМОШЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. N 163


ПОЛОЖЕННЯ про дослідницький університет


1. Це Положення визначає порядок надання національному університету статусу дослідницького (підтвердження або позбавлення такого статусу), основні засади його діяльності, особливості кадрового забезпечення, фінансування, матеріального забезпечення наукових і науково-педагогічних працівників, права та обов'язки дослідницького університету.


2. Дослідницький університет - національний вищий навчальний заклад, який має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Статус надається зазначеному закладу з метою підвищення ролі університету як центру освіти і науки, підготовки висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок, реалізації разом з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв'язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки.


3. Дослідницький університет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, а також актами Кабінету Міністрів України, Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням та дотримується рекомендацій і стандартів, визначених документами Болонського процесу.


4. Основними завданнями дослідницького університету є:

1) у навчальній діяльності: розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку;

реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для університетів, наукових установ, наукоємних виробництв;

творення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками;

забезпечення участі студентів у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та впровадженні в практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу;

підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень університету;

2) у науковій та інноваційній діяльності: здійснення разом з Національною та галузевими академіями наук фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

реалізація інноваційних проектів розроблення, впровадження та виробництва нової високотехнологічної продукції;

інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення навчально-науково-виробничих об'єднань, базових кафедр, лабораторій разом з інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, установами та організаціями;

випуск та реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій та малосерійної наукоємної продукції;

забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок університету;

3) у міжнародній діяльності:

участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у науково-практичних конференціях, семінарах та виставках;

створення спільних з іноземними партнерами наукових центрів, інститутів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту.


5. Дослідницький університет відповідно до законодавства у галузі освіти і науки має право:

визначати тематику та проводити за рахунок власних коштів фундаментальні та прикладні наукові дослідження за новими науковими і технічними напрямами;
розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами;

здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер технологій, розроблених університетом;

використовувати кошти, отримані в результаті здійснення трансферу технологій, для розвитку власних наукових досліджень, модернізації наукової матеріально-технічної бази, заохочення наукових і науково-педагогічних працівників університету;

випускати та реалізувати, в тому числі за кордоном, власну наукоємну продукцію, отриману за результатами наукових і науково-технічних досліджень;

здійснювати за рахунок коштів державного бюджету і власних коштів капітальне будівництво, реконструкцію та облаштування баз практики, які належать університету, створювати машини, устатковання, матеріали, прилади;

установлювати у передбаченому законодавством порядку нормативи співвідношення чисельності студентів, аспірантів і докторантів та науково-педагогічних працівників університету;

установлювати нормативи забезпечення структурних підрозділів університету матеріальними цінностями та ресурсами;

підвищувати в межах бюджетного фінансування розмір оплати праці наукових і науково-педагогічних працівників університету шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, у тому числі погодинної;

берігати статус неприбуткової установи;

приймати за погодженням з ВАК та МОН відповідно до законодавства остаточне рішення щодо присудження окремими спеціалізованими вченими радами наукових ступенів кандидата і доктора наук та присвоєння вченою радою вчених звань доцента, професора і старшого наукового співробітника з видачею відповідних документів державного зразка;

визнавати дипломи про здобуту в зарубіжних університетах кваліфікацію магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора для призначення на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника в установленому законом порядку;

направляти щороку наукових і науково-педагогічних працівників для стажування, а студентів, аспірантів і докторантів - для навчання до зарубіжних університетів і навчально-наукових центрів в установленому законом порядку у визначеній для університету кількості в межах бюджетних коштів, передбачених на зазначену мету.


6. Фінансування наукових досліджень і розробок дослідницького університету здійснюється відповідно до програм розвитку університету у розмірі не менш як 25 відсотків бюджетних коштів, що виділяються на його утримання.

Програми розвитку дослідницького університету фінансуються протягом перших п'яти років його діяльності за рахунок коштів державного бюджету.

Подальше фінансування дослідницького університету, в тому числі наукових досліджень, розробок і програм розвитку університету, здійснюється за умови забезпечення університетом надходжень до спеціального фонду державного бюджету у розмірі не менш як 50 відсотків обсягу бюджетних коштів, передбачених на наукові дослідження і розробки.


7. Для надання університету статусу дослідницького (підтвердження або позбавлення такого статусу) МОН утворює комісію з числа працівників Міністерства (далі - комісія), інших центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні національні університети, Національної та галузевих академій наук, ВАК, відповідних громадських організацій (за згодою).


8. Надання статусу дослідницького університету здійснюється в установленому законом порядку Кабінетом Міністрів України за поданням МОН у разі відповідності університету критеріям діяльності, викладеним у додатку.
Строк, на який університету надається статус дослідницького, становить п'ять років.

Підтвердження статусу дослідницького університету здійснюється в установленому законом порядку Кабінетом Міністрів України кожні п'ять років за поданням МОН на підставі висновків комісії.

Позбавлення університету статусу дослідницького здійснюється в порядку, що передбачений цим Положенням для надання такого статусу.


9. Університет протягом шести місяців від дня надання йому статусу дослідницького розробляє на підставі затверджених МОН загальних вимог програми розвитку дослідницького університету, які затверджує комісія.

Дослідницький університет щороку подає МОН звіт про стан виконання програм розвитку університету.


Додаток до Положення

^ КРИТЕРІЇ діяльності університету, за якими надається (підтверджується) статус дослідницького


1. Отримання не менш як двох премій міжнародного та національного рівня за останні десять років (за списком МОН).

2. Захист не менш як 300 кандидатських дисертацій за останні п'ять років.

3. Захист не менш як 50 докторських дисертацій за останні п'ять років.

4. Видання не менш як 200 наукових монографій та підручників з грифом МОН за останні п'ять років.

5. Наявність не менш як 150 штатних докторів наук у середньому за останні п'ять років.

6. Наявність не менш як 500 штатних кандидатів наук у середньому за останні п'ять років.

7. Отримання не менш як 50 патентів і ліцензій за останні п'ять років (для технічних і технологічних університетів).

8. Наявність не менш як одного наукового об'єкта, що становить національне надбання.

9. Наявність не менш як 20 міжвідомчих (галузевих) наукових структурних підрозділів.

10. Функціонування не менш як одного науково-навчального центру університету.

11. Функціонування не менш як одного центру колективного користування наукоємним обладнанням.

12. Наявність не менш як 300 штатних наукових працівників університету.

13. Опублікування у середньому протягом року не менш як 150 статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), за останні п'ять років.

14. Здійснення підготовки кандидатів і докторів наук не менш як за 70 науковими спеціальностями.

15. Здійснення підготовки не менш як 500 аспірантів та докторантів.

16. Наявність не менш як 650 професорів та доцентів, які можуть здійснювати керівництво (консультування) з підготовки кандидатських (докторських) дисертацій.

17. Функціонування не менш як 15 спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

18. Створення книжкового фонду наукової бібліотеки в обсязі не менш як 1 млн. примірників.

19. Функціонування не менш як одного інтернет-центру.

20. Облаштування не менш як одного комп'ютерного навчального місця для трьох студентів денної форми навчання.

21. Наявність не менш як десяти видань, що входять до переліку фахових видань, затвердженого Вищою атестаційною комісією.

22. Функціонування не менш як 20 загальноосвітніх навчальних закладів, що входять до навчально-наукових комплексів університету.

23. Проведення на базі університету не менш як десяти міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт протягом року.

24. Проведення на базі університету не менш як десяти міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських науково-практичних конференцій протягом року.

25. Проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і наукових центрах не менш як 50 студентами, аспірантами і молодими вченими протягом року.

26. Отримання молодими вченими не менш як п'яти державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України за останні п'ять років.

27. Навчання не менш як 50 іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та в аспірантурі.

28. Участь не менш як в одній міжнародній або європейській асоціації університетів чи участь у Великій хартії університетів.

Схожі:

Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про дослідницький університет, що додається
...
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconОголошення постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. №17 „Про затвердження Положення про дослідницький університет Оголошую постанову Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України Постанова від 17 лютого 2010 р. №163
...
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про дослідницький університет (Постанова Кабінету Міністрів України від 17. 02. 2010 р. №163 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 р.) Відповідальні проректори університету
Заслухавши та обговоривши інформацію ректора А. Ф. Павленка про розвиток університету в 2010/2011 навчальному році
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про Інститут. Контроль за виконанням Ухвали покладаю на себе
Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань передбачених Положенням про дослідницький університет,...
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам вищих...
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconЗакон України "Про внесення змін до закону України" "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2
Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету: постанова...
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова кабінету міністрів України (від 22 лютого 2006 р. №209, м. Київ) Про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що...
Положення про дослідницький університет кабінет міністрів україни постанова від 17 лютого 2010 р. N 163 Київ Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України постановляє iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи