Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних icon

Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних
Скачати 67.88 Kb.
НазваПро затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних
Дата03.08.2012
Розмір67.88 Kb.
ТипДокументиТимчасово виконуючий обов'язки Міністра

Є. М. Суліма

(


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАКАЗ


27.09.2011р. №1121


Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами III – ІV рівнів акредитації

На виконання пункту 7 Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Примірний договір про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами III – ІV рівнів акредитації, що додається.

 2. Ректорам вищих навчальних закладів, керівникам наукових установ укладати договори про направлення на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідні вищі навчальні заклади та наукові установи за кордон враховуючи положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, Примірного договору.

З Контроль за наказом залишаю за собою.ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту від 27.09.11 № 1121

^ ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами ІІІ –ІV рівня акредитації

_______________________________________________________________
(повна назва вищого навчального закладу)

в особі _____________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника вищого навчального закладу)

що діє на підставі Статуту навчального закладу, (далі - Університет (Інститут/ Академія), з однієї сторони, і __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

___________________________________________________________________
(далі – Студент (Аспірант/Працівник), з іншої сторони (далі – сторони), уклали цей Договір про таке.

Предмет Договору

1. Університет бере на себе зобов’язання за рахунок бюджетних коштів, одержувачем яких є Університет, організувати проходження навчання (стажування) Студента (Аспірант/Працівник), який відповідно до Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411, за рішенням конкурсної комісії  відібраний для проходження навчання (стажування) з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки в _________________________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу країни проходження навчання (стажування)

(далі – Закордонний навчальний заклад) за напрямом ________________________________________________________________із загальним строком проходження навчання (стажування)

з __________________ по ______________________.

Обов’язки Університету

2. Направити Студента (Аспірант/Працівник) __________________________________ для проходження навчання (стажування).

3. Забезпечити відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 546, оплату з:

харчування, у сумі ___________________________________;

проживання, у сумі ____________________________________________;

навчання (стажування), у сумі ______________________________________;


інші послуги, а саме _____________________________________________, у сумі _____________________________________________________ на відкритий Студентом (Аспірант/Працівник) розрахунковий рахунок.

4. Установлювати строки подання Студентом (Аспірант/Працівник) документів необхідних, для організації направлення, розміщення та навчання (стажування) Студента (Аспірант/Працівник) у Закордонному навчальному закладі.

5. Надавати практичну допомогу при оформленні документів, пов’язаних із навчанням (стажуванням) і організацією виїзду за кордон Студента (Аспірант/Працівник).

6. Вимагати від Студента (Аспірант/Працівник) під час проходження навчання (стажування) виконання усіх правил та вимог, що встановлені Закордонним навчальним закладом, до якого його направлено.

7. Затверджувати індивідуальний план навчання(стажування) Студента (Аспірант/Працівник) у вищому навчальному закладі на період його навчання (стажування) за кордоном та зараховувати в навчальний план Університету прослухані Студентом (Аспірант/Працівник) у навчальному закладі дисципліни, якщо зміст дисципліни збігається з обсягом кредитів не менш як на 75 відсотків.

8. Встановлювати строк та форму подання Студентом (Аспірант/Працівник) інформації про результати його поточного навчання (стажування) з метою здійснення контролю за виконанням Студентом (Аспірант/Працівник) договірних зобов’язань.

9. Інформувати Студента (Аспірант/Працівник) про права та обов’язки сторін, правила та вимоги щодо навчання (стажування).

Обов’язки Студента (Аспірант/Працівник)

10. Своєчасно надати всі необхідні документи для організації навчання (стажування).

11. Оформити за рахунок власних коштів в установленому законодавством порядку страховий поліс на строк перебування за кордоном.

12. Відкрити розрахунковий рахунок для перерахування коштів, відповідно до пункту 3. цього Договору.

13. Вчасно прибути до місця навчання (стажування) у м. __________________.

14. Протягом 15 днів з дня перетину кордону країни перебування, в якій розташований Закордонний навчальний заклад, встати на консульський облік.

15. Протягом 30 днів після початку навчання (стажування) в Закордонному навчальному закладі подати Університету затверджену Закладом програму проходження навчання (стажування).

16. Подавати Університету проміжні та підсумковий звіт за результатами навчання (стажування) у строки та за формою, встановлені Університетом.

17. Забезпечити під час проходження навчання (стажування) дотримання законодавства країни перебування.

18. Успішно пройти навчання (стажування) за відповідними навчальними програмами та за індивідуальним планом навчання (стажування) у строки, визначені цим Договором.

19. Протягом 20 календарних днів після закінчення строку проходження навчання (стажування) повернутися до України та забезпечити продовження навчання (стажування) до повного його закінчення та отримання відповідного документа про здобутий рівень освіти та укласти контракт з Університетом щодо наукової співпраці з ним протягом трьох років на умовах, визначених Університетом.

20. Протягом 20 днів після завершення навчання (стажування) та прибуття в Україну подати Університету:

1) копії усіх документів з перекладом на державну мову, що підтверджують проходження навчання (стажування) в Закордонному навчальному закладі;

2) звіт про результати проходження навчання (стажування) за формою, встановленою Університетом.

21. Вимагати від Університету виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.


Відповідальність сторін за невиконання або неналежне

виконання зобов’язань

22. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.


23. У разі невиконання або неналежного виконання Студентом (Аспірант/Працівник) умов цього Договору, зокрема в частині проходження навчання (стажування) в повному обсязі, передбаченому навчальним або індивідуальним планом, Студент (Аспірант/Працівник) в обов’язковому порядку протягом 30 днів сплачує всю суму витрат, які фактично понесені Університетом, з моменту отримання ним письмової вимоги Університету.

У разі коли причиною невиконання умов цього Договору з боку Студента (Аспірант/Працівник) стали обставини непереборної сили, за рішенням Університету Студент (Аспірант/Працівник) може бути звільнений від відшкодування витрат, понесених Університетом.

24. Університет не несе відповідальності за невиконання власних зобов’язань за договором, якщо таке невиконання сталося з вини Закордонного навчального закладу або у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, будь-яка із сторін не погоджується про внесення відповідних змін до договору.

Термін дії договору


25. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов’язань.

26. Цей Договір укладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної із сторін.

27. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення відповідних додатків до Договору.

28. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.


Юридичні адреси сторін

______________________ _____________________

Схожі:

Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconНаказ №312 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconНаказ №312 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconНаказ №314 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у 2012 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconПро затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 № 411 “Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconПоложення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 №411 “Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconІнформація про державний конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном. Прохання
До Вашої уваги інформація про державний конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних...
Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних iconНаказ №447 Деякі питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання пункту 5 І 9 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 "Питання навчання студентів та стажування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи