Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань icon

Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
НазваНаказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
Сторінка1/3
Дата03.08.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


14.09. 2011 № 1059

м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1169/19907


Деякі питання присудження

наукових ступенів

і присвоєння вчених звань


Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити такі, що додаються:


Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Положення про спеціалізовану вчену раду.


2. Установити, що спеціалізовані вчені ради, утворені Вищою атестаційною комісію України, діють до закінчення строку своїх повноважень.


2


3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Вищої атестаційної комісії України згідно з переліком, що додається.


4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренку) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.


6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
14.09.2011 № 1059
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1169/19907


Положення

про атестаційну колегію

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


1. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – атестаційна колегія) є дорадчим органом МОНмолодьспорту, що утворюється з метою виконання повноважень щодо підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, покладених на МОНмолодьспорт.


2. Атестаційна колегія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МОНмолодьспорту, а також цим Положенням.


3. Основним завданням атестаційної колегії є участь у:

забезпеченні функціонування системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

прийнятті рішень щодо діяльності аспірантури, ад'юнктури, докторантури у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України);

формуванні мережі спеціалізованих вчених рад;

затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук і кандидата наук;

присвоєнні вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації та наукових установ.

2


4. Атестаційна колегія відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) прийнятті рішень щодо:

відкриття, перереєстрації та закриття аспірантури, ад’юнктури та докторантури у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації, науково-дослідних (науково-технічних) установах, крім установ, підпорядкованих Національній академії наук України;

утворення спеціалізованих вчених рад у вищих навчальних закладах III– IV рівня акредитації, наукових установах, у тому числі для проведення разових захистів, а також щодо зміни профілю спеціалізованої вченої ради та змін у її складі;

проведення додаткової експертизи атестаційних справ здобувачів вчених звань шляхом надсилання атестаційної справи до науково-методичної комісії, положення про яку затверджено МОНмолодьспортом;

розгляду дисертацій, які розглянуті експертною радою з порушенням встановленої процедури або щодо яких до МОНмолодьспорту надійшла додаткова інформація, яка не була врахована експертною радою, шляхом повернення до експертної ради для повторного розгляду або надсилання на додатковий розгляд до однієї зі спеціалізованих вчених рад або провідним ученим, фахівцям з відповідного наукового напряму;

присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації та наукових установ на підставі розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань;

утворення апеляційних комісій щодо присудження наукових ступенів чи присвоєння вчених звань або їх позбавлення;


2) затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів, у тому числі щодо переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах, або скасувує такі рішення;


3) проведенні переатестації вчених, яким присвоєно вчені звання в інших державах, і нострифікації атестатів про присвоєння вчених звань, виданих в інших державах;


4) позбавленні наукових ступенів і вчених звань в установленому МОНмолодьспортом порядку;


5) розгляді питань щодо затвердження:

типових програм кандидатських іспитів;

переліку наукових спеціальностей;

паспортів наукових спеціальностей;

3


переліку наукових фахових видань України (друкованих та електронних) та механізму визнання фаховими наукових праць, опублікованих у наукових виданнях інших держав.


5. Атестаційна колегія має право:

одержувати в установленому порядку від вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ інформацію, документи, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ, спеціалізованих вчених рад, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

6. Атестаційна колегія утворюється у складі Голови атестаційної колегії, його заступника, двох учених секретарів та членів колегії.

Головою атестаційної колегії є Міністр освіти і науки, молоді та спорту України.

Заступника Голови атестаційної колегії призначає Голова атестаційної колегії з числа членів колегії.

Ученими секретарями атестаційної колегії є керівники відповідних структурних підрозділів МОНмолодьспорту.

Членами атестаційної колегії є керівники та провідні вчені вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ та представники національних академій наук.

Персональний склад атестаційної колегії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.


7. Формою роботи атестаційної колегії є засідання, які проводяться за рішенням Голови атестаційної колегії.


8. Засідання атестаційної колегії проводить її Голова, а за його відсутності – заступник Голови.

Засідання атестаційної колегії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.


9. Рішення атестаційної колегії приймається відкритим голосуванням або таємно – на вимогу третини членів атестаційної колегії і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третини присутніх на засіданні членів атестаційної колегії.

Рішення атестаційної колегії оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні та ученими секретарями. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4


10. Рішення атестаційної колегії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14.09.2011 № 1059
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1170/19908


Положення

про спеціалізовану вчену раду


І. Загальні положення

1.1. Спеціалізована вчена рада (далі - рада) утворюється МОНмолодьспортом у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації та наукових установах (далі - вищі навчальні заклади, наукові установи), що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, за клопотанням центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові установи, національних академій наук, а також вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту.

МОНмолодьспорт приймає до розгляду клопотання про утворення спеціалізованих вчених рад з наданням права присудження наукових ступенів лише в одній галузі науки, крім випадків, коли у клопотанні зазначені наукові спеціальності, за якими передбачено присудження наукових ступенів у кількох галузях науки.


1.2. У клопотанні про утворення ради зазначаються:

а) статус ради: рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська рада) чи кандидата наук (далі – кандидатська рада);

2

б) профіль ради (перелік спеціальностей і галузі науки, з якої рада має право проводити захист дисертацій);

в) потреба у створенні та доцільність функціонування ради в даному вищому навчальному закладі, науковій установі;

г) наявність докторантури при утворенні докторської ради або аспірантури при утворенні кандидатської ради;

ґ) наявність належних умов для роботи ради.

До клопотання додаються відомості про членів ради за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.

Створюючи раду, МОНмолодьспорт установлює її статус, профіль, строк дії та затверджує її персональний склад.


1.3. Докторські ради можуть приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.


1.4. Зміну профілю ради та призначення голови ради здійснює МОНмолодьспорт у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 1 розділу І цього Положення. Зміну складу ради МОНмолодьспорт проводить за клопотанням керівника вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворено раду.

У цьому випадку до клопотання додаються відомості про нових членів ради за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.


1.5. Зі спеціальності, яка не входить до профілю ради, за відсутності в Україні ради з правом захисту за цією спеціальністю проводиться разовий захист дисертації за рішенням МОНмолодьспорту.

Голова ради разом з клопотанням про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту надсилає до МОНмолодьспорту пропозиції щодо додаткового введення до складу ради докторів наук – фахівців за спеціальністю дисертації та відомості про них за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.

Для проведення разового захисту докторської (кандидатської) дисертації до складу ради додатково вводяться з правом голосу доктори наук з таким розрахунком, щоб загальна кількість присутніх на разовому захисті докторів наук з даної спеціальності була не меншою чотирьох осіб. Присутність докторів наук на засіданні ради обов’язкова.

У клопотанні про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту повинна бути обґрунтована доцільність розгляду дисертації саме в цій раді. До звернення додається один примірник автореферату, підготовлений за допомогою комп’ютерної техніки.

Якщо докторська дисертація виконана за двома спеціальностями, то дисертація за кожною спеціальністю повинна містити проведені автором дослідження, у яких отримано нові науково обґрунтовані результати в певній галузі науки, які в сукупності розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблеми і які раніше не захищалися. Зазначені спеціальності повинні належати одній галузі науки.


3


1.6. Кандидатська дисертація по­дається до захисту лише за однією спеціальністю.


1.7. Рада має право звертатися до вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій виконувалась робота, для отримання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного й об’єктивного розгляду дисертації та прийняття обґрунтованого рішення.


1.8. Робота ради має відкритий характер. Про її засідання інформується наукова громадськість. Обмеження щодо присутності на захисті дисертації будь-яких осіб не допускаються.

Здобувач має право ознайомитися з усіма матеріалами ради щодо захисту його дисертації, а також одержати кваліфіковану допомогу від голови ради, його заступника, вченого секретаря ради з усіх питань, пов’язаних із захистом дисертації.


1.9. У разі порушення радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора чи кандидата наук МОНмолодьспорт скасовує прийняте радою рішення і може вжити до неї заходи в межах своєї компетенції, у тому числі до зупинення діяльності цієї ради.


ІІ. Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради


2.1. Персональний склад ради формується з працівників наукових установ, вищих навчальних закладів, що проводять наукові дослідження. Членами ради можуть бути вчені, які активно проводять наукову роботу у відповідній галузі науки, а також іноземні фахівці з відповідної спеціальності у разі недостатньої кількості в Україні фахівців з цієї спеціальності та на підставі міжнародних угод і домовленостей.

Член ради повинен мати науковий ступінь з однієї із спеціальностей, за якими раді надано право присудження наукових ступенів. Введення до складу ради фахівців з інших спеціальностей має бути обґрунтованим.

Член ради, у якого спеціальність у дипломі про науковий ступінь відповідає одній із спеціальностей за профілем ради, за рішенням МОНмолодьспорту може представляти в цій раді другу спеціальність за умови наявності в них опублікованих за останні п'ять років наукових статей, монографій з цієї спеціальності.

У разі відсутності в країні докторів наук з відповідної спеціаль­ності МОНмолодьспорт приймає рішення про утворення ради шляхом залучення фахівців, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності.


2.2. Рада формується таким чи­ном, щоб в її складі кількість штатних працівників наукової установи, вищого навчального закладу, в якому вона утворюється, становила дві третини від загальної кількості фахівців (з

4


округленням до цілого числа в бік збільшення) з кожної спеціальності, за якою рада приймає дисертації до захисту.

Серед докторів наук, які входять до складу кандидатської ради, дві третини мають бути штатними працівниками наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворюється рада.

У разі відсутності в країні наукової установи, вищого навчального закладу з достатньою кількістю штатних працівників - докторів наук з окремих спеціаль­ностей МОНмолодьспорт приймає рішення про утворення ради шляхом залучення фахівців, які не є штатними фахівцями наукової установи, вищого навчального закладу.


2.3. Членами докторських рад можуть бути тільки доктори наук. Ученим секретарем ради може бути кандидат наук.


2.4. Членами кандидатських рад можуть бути доктори та кандидати наук, при цьому кількість докторів наук повинна бути не менше ніж половина складу ради.


2.5. Склад докторської ради становить не менше шести докторів наук із кожної спеціальності за профілем ради, з них дві третини – доктори наук із даної спеціальності, які активно поводять наукову роботу і мають публікації у відповідній галузі науки, решта - фахівці, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності, опубліковані за останні п'ять років.


2.6. Склад кандидатської ради становить не менше п'яти фахівців з кожної спеціальності за профілем ради, серед них - не менше чотирьох докторів наук, з них дві третини – доктори наук з даної спеціальності, які активно проводять наукову роботу і мають публікації у відповідній галузі науки, решта – фахівці, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності, опубліковані за останні п'ять років.


2.7. Для введення фахівця до складу ради потрібна його письмова згода. Фахівець може входити до складу не більш як двох рад.


2.8. Рада формується у складі 15 – 25 осіб з рівномірним представництвом фахівців з кожної спеціальності.


2.9. Головою ради та заступником голови ради призначаються провідні вчені, доктори наук (із спеціаль­ностей, за якими раді надано право присудження наукових ступенів), які є штатними працівниками наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.

Ученим секретарем ради призначається доктор або кандидат наук - фахівець за профілем ради, який є штатним працівником наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.


5


2.10. Члени ради, які пропустили протягом року більше половини її засідань, виводяться із складу ради за клопотанням керівника вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворено раду.


ІІІ. Попередній розгляд дисертації у спеціалізованій ученій раді


3.1. Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності документів, визначених у переліку (додаток 2), і доручає ко­місії (не менше трьох осіб) з членів ради (фахівцям за профілем дисертації) подати висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, про кількість і обсяг публікацій та про повноту опублікованих матеріалів дисертації, а також пропозиції щодо призначення офіційних опонентів, у тому числі іноземних фахівців з відповідної спеціальності, і на випадок разового захисту щодо поповнення ради науковцями відповідного профілю та щодо розсилання автореферату дисертації.

Рада приймає до розгляду докторську дисертацію не раніше ніж через два місяці, а кандидатську - не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачами обов'язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації.


3.2. Розглядаючи докторську дисертацію, комісія ради визначає, якою мірою в ній використані матеріали і висновки кандидатської дисертації здобувача.

Наукові положення і результати, які виносилися на захист у кандидатській дисертації, не можуть повторно виноситися на захист здобувачем наукового ступеня доктора наук у його докторській дисертації. Ці положення і результати можуть бути наведені лише в оглядовій частині докторської дисертації. Докторську дисертацію не може захищати здобувач, який не має наукового ступеня кандидата наук.

Комісія може залучати до підготовки проекту висновку фахівців кафедр, лабо­раторій та інших структурних підрозділів даної організації чи інших наукових установ. Комісія визначає фахові семінари для апробації дисертації.


3.3. У разі позитивного висновку комісії рада приймає рішення про прийняття дисертації до захисту.

Рішення ради про прийняття дисертації до захисту вважається позитивним, якщо за нього в результаті відкритого голосування висло­вились більш як половина присутніх на засіданні членів ради.


3.4. У разі негативного висновку комісії рада не приймає дисертацію до захисту і видає здобувачеві витяг з протоколу засідання ради з мотивуванням відмови у прийнятті дисертації до захисту та повертає всі подані матеріали.

6


За бажанням здобувача рада повинна прийняти до захисту дисертацію, якщо вона відповідає профілю ради.


3.5. Попередній розгляд дисертацій у раді не повинен тривати понад два місяці для кандидатської і три місяці для докторської дисертації з дня подання документів.


3.6. Рада приймає дисертацію до захисту та призначає офіційних опонентів, затверджує додатковий список установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати, дозволяє друкувати автореферат і за потреби порушує клопотання перед МОНмолодьспортом про додаткове введення в установленому порядку до складу ради науковців відповідного профілю.

Про прийняття дисертації до захисту рада надсилає до МОНмолодьспорту повідомлення, в якому зазначаються відомості про наукового керівника та призначених офіційних опонентів.

Повідомлення про захист докторських і кандидатських дисертацій публікуються в офіційному друкованому виданні МОНмолодьспорту.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук проводиться не раніше ніж через місяць після опублікування такого повідомлення.

Якщо з об'єктивних причин засідання ради у призначений день не може відбутися, то рада має право призначити нову дату захисту дисертації, але не раніше ніж через місяць після опублікування повідомлення, поінформувавши про це МОНмолодьспорт, установи та організації, яким було розіслано автореферат.


3.7. Автореферат із зазначенням адреси, дати і часу захисту розсилають не пізніше ніж за місяць до захисту за переліком установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій, затвердженим МОНмолодьспортом в установленому порядку, і за додат­ковим списком, затвердженим радою, який включає ради, наукові установи, вищі навчальні заклади за профілем дисертації та відомих фа­хівців у даній галузі науки.

Виправлення в дисертації недоліків, виявлених радою після того, як дисертацію було прийнято до захисту, та в авторефераті після його розсилання заборонено.


3.8. Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць, опублікованих за темою дисертації, подає до ради відгук, у якому визначаються ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях, а також робить висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (далі – Порядок).

7


Офіційний опонент відповідає за об'єктивність і якість підготовленого ним відгуку. Рада має право повернути офіцій­ному опонентові для доопрацювання відгук, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або замінити офіційного опонента.

Копії письмових відгуків офіційних опонентів рада видає здобувачеві не пізніше ніж за десять днів до захисту дисертації.


3.9. Прилюдний захист дисертації відбу­вається на засіданні спеціалізованої вченої ради, яке вважається правоможним, якщо в його проведенні взяли участь не менш як дві третини її складу, а також за умови обов'язкової участі не менш як чотирьох докторів наук з кожної спеціальності докторської дисертації і не ­менш як трьох докторів наук зі спеціальності кандидатської дисертації.

За бажанням здобувача рада зобов'язана призначити захист дисертації і за наявності негативних відгуків. Якщо наявні два негативні відгуки від офіційних опонентів, то захист дисертації не проводиться і рада приймає рішення про зняття її з розгляду.

Про зняття дисертації з розгляду рада повідом­ляє МОНмолодьспорт і надсилає до Міністерства автореферат дисертації разом з копіями відгуків офі­цій­них опонентів.

Здобувачеві рада повертає документи за переліком документів, які повертаються здобувачу, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення (за винятком одного примірника дисертації, який збе­рігається в раді протягом десяти років).

  1   2   3

Схожі:

Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №1058 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1167/19905 Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 №410, та пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння...
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання
Сторін з очною формою навчання, доку­ментів про присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань, виданих Вищою атестаційною...
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №845 м. Київ Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18. 12. 2007 за №1377/14644 Про затвердження Переліку установ І організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій
Відповідно до пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи