Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля icon

Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Скачати 132.58 Kb.
НазваПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Дата01.09.2012
Розмір132.58 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор Підпис О.Л. Голубенко

Печатка

« 23 » 03 2007 р.


ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля


1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти, беруть участь у загальному конкурсі. Вони подають на ім’я ректора особисту заяву про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста чи магістра на відповідну спеціальність за бюджетом або на договірній основі та на певну форму здобуття освіти. До заяви на ім’я ректора вступник додає оригінали диплома та додатка до диплома бакалавра або їхні завірені ксерокопії (ксерокопії завіряються за оригіналами університетом або в установленому порядку), а також документально підтверджені результати своєї наукової (творчої) роботи. Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим терміном за заочною формою навчання, прийом документів здійснюється по 13 лютого.

Прийом на навчання здійснюється у відповідності до виділених Міністерством освіти і науки України бюджетних місць та ліцензованого обсягу на конкретну спеціальність.

Вступники беруть участь у загальному конкурсі на підставі загального рейтингу, який враховує рейтинг з успішності навчання, рейтинг з державної атестації, результати якої зараховуються як вступні фахові випробування, та рейтинг з наукової (творчої) роботи студента під час навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра.

^ Рейтинг з успішності навчання визначається на основі середнього балу успішності студента з урахуванням усіх оцінок із додатка до диплома бакалавра.

Рейтинг з державної атестації, результати якої враховуються як вступні фахові випробування, визначається в залежності від певного напряму підготовки на підставі: а) оцінки за дипломну роботу (проект) бакалавра; б) середнього балу за дипломну роботу (проект) та випускні державні екзамени; в) середнього балу за випускні державні екзамени.

Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми здобуття освіти, рейтинг з державної атестації визначається за наслідками складання фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування (співбесіда з урахуванням оцінок з державної атестації бакалавра) проводиться за програмами, складеними на підставі програм державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, в термін по 18 липня.

Рейтинг з наукової (творчої) роботи визначається на підставі документально підтверджених результатів участі студента у виконанні держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, в університетських, Всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, наукових конференціях, в університетських, Всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіадах, наявності публікацій, заявок на винаходи тощо. Оцінювання певних видів наукової (творчої) роботи в балах наводиться в таблиці 1.


Таблиця 1

Участь у конкурсі студентських наукових робіт

Перемога в конкурсі студентських наукових робіт

Виступ на науковій конференції

Публікація

універси­тетському

Всеукра­їнському, міжна­родному

універси­тетському

Всеукра­їнському, міжна­родному

універси­тетській

Всеукра­їнській, міжна­народній

1

3

2

5

1

3

3
Участь у студентській олімпіаді

Перемога в студентській олімпіаді

Участь у виконанні науково-дослідної роботи

Заявка на винахід; отримання авторського свідоцтва (патенту) на винахід

універси­тетській

Всеукра­їнській, міжна­народній

універси­тетській

Всеукра­їнській, міжна­народній

1

3

2

5

2

3


Рейтинг з успішності навчання та рейтинг з державної атестації оцінюються в залікових балах із коефіцієнтом 1,0; рейтинг з наукової (творчої) роботи оцінюється в залікових балах із коефіцієнтом 0,25.

Сума конкурсних балів із кожного рейтингу визначає загальний рейтинг вступника. Приклад визначення загального рейтингу наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

Успішність навчання

Державна атестація

Наукова (творча) робота

Сума кон-курс-них балів

^ Зага-льний рей-тинг

Серед-ній бал успіш-ності нав-чання

Рей-тинг

Конкурс-ний бал (рейтинг *1,0)

Серед-ній бал за дер-жавну атес-тацію

Рей-тинг

Конкурс-ний бал (рейтинг *1,0)

Кіль-кість балів

Рей-тинг

Конкурс-ний бал (рейтинг * 0,25)

Іванов Петро Миронович

5,0 (відзн.)

1

1,0

5,0

1

1,0

7

3

0,75

2,75

1

Бабичева Олена Марківна

4,91 (відзн.)

2

2,0

5,0

1

1,0

5

5

1,25

4,25

2

Михайлов Іван Петрович

4,65

3

3,0

5,0

1

1,0

15

1

0,25

4,25

3

Іваненко Тетяна Павлівна

4,41

4

4,0

5,0

1

1,0

10

2

0,50

5,50

4

Сидоренко Андрій Борисович

4,35

5

5,0

4,5

2

2,0

6

4

1,00

8,00

5

Карпов Микола Андрійович

4,35

5

5,0

4,0

3

3,0

5

5

1,25

9,25

7

Самков Борис Сергійович

4,21

6

6,0

4,5

2

2,0

5

5

1,25

9,25

6

Павлова Ірина Петрівна

4,12

7

7,0

4,0

3

3,0

2

8

2,00

12,00

8

Петров Михайло Іванович

3,95

8

8,0

4,0

3

3,0

3

7

1,75

12,75

9

Лисенко Петро Тарасович

3,84

9

9,0

3,5

4

4,0

0

10

2,50

15,50

10

Андрєєв Микола Федорович

3,56

10

10,0

3,5

4

4,0

4

6

1,50

15,50

11

Запашна Майя Семенівна

3,35

11

11,0

3,0

5

5,0

1

9

2,25

18,25

12


Зарахування вступників відбувається в такій черговості: магістри за держбюджетом; спеціалісти за держбюджетом; магістри за договором; спеціалісти за договором.

Зарахування вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим терміном за заочною формою навчання, відбувається в такій черговості: навчання за програмами магістрів за договором; навчання за програмами спеціалістів за договором.

Поза конкурсом на навчання за програмою спеціаліста зараховуються:

 • особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

 • інваліди І та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Поза конкурсом на навчання за програмою магістра зараховуються перелічені вище категорії бакалаврів при наявності середнього балу успішності не менше 4,5.

При рівності сум конкурсних балів переважне право на зарахування надається в такій черговості:

 • вступникам, які по закінченню навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра отримали диплом з відзнакою;

 • особам, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особам, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • вступникам, які мають вищий рейтинг з державної атестації;

 • вступникам, які мають вищий рейтинг з успішності навчання.

Після визначення загального рейтингу атестаційна комісія факультету (навчально-наукового інституту) формує пропозиції щодо зарахування вступників на навчання за бюджетом або договором за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на конкретну спеціальність та на певну форму навчання. Ці пропозиції оформляються протоколом засідання атестаційної комісії, що передається до приймальної комісії.

На підставі рішень приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників на навчання до 23 липня, а для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим терміном за заочною формою навчання, - до 20 лютого.

2. Додатковий прийом документів на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, закінчується 23 серпня.

Фахове вступне випробування (співбесіда з урахуванням оцінок з державної атестації бакалавра) для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми здобуття освіти, проводиться в термін по 29 серпня.

Зарахування вступників відбувається в такій черговості: навчання за програмами магістрів за договором, навчання за програмами спеціалістів за договором на підставі загального рейтингу (приклад його визначення наведений в таблиці 2).

Після визначення загального рейтингу атестаційна комісія факультету (навчально-наукового інституту) формує пропозиції щодо зарахування вступників на навчання за договором за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на конкретну спеціальність та на певну форму навчання. Ці пропозиції оформляються протоколом засідання атестаційної комісії, що передається до приймальної комісії.

На підставі рішень приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників на навчання до З1 серпня.


Рекомендовано до затвердження на засіданні приймальної комісії університету від 23.03.2007 р., протокол №7.


Перший проректор Підпис М.Ф. Смирний


Проректор з науково-педагогічної роботи Підпис І.Р. Бузько


Відповідальний секретар приймальної комісії Підпис В.І. Сало


Схожі:

Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти,...
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти,...
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
move to 0-16296012
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
move to 0-16503006
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим...
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconДля навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра та спеціаліста у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою магістра, спеціаліста на відповідну...
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПояснювальна записка
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра – визначення рівня підготовленості...
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПояснювальна записка
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – визначення рівня підготовленості...
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи