Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік icon

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
НазваМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Сторінка2/6
Дата06.09.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

аналіз статистичних даних за 2004-2006 роки


Наукова та науково-технічна діяльність в університеті направлена на вирішення низки питань, серед яких ключовими є забезпечення потреб галузі висококваліфікованими кадрами, науковий супровід процесів розвідки та розробки нафтових і газових родовищ, іноваційне забезпечення нафтогазової галузі та створення передової конкурентноздатної науково-технічної продукції.

Університет - потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого , крім навчальних структур, входять :

- Науково-дослідний інститут нафтогазових технологій (НДІНГТ);

- Науково-дослідний інститут екологічної безпеки та природніх ресурсів (НДІЕБПР);

- Технічний комітет зі стандартизації 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”;

- Орган сертифікації продукції нафтогазового машинобудування акредитований Держстандартом України і зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО, який у 2005 році пройшов переакредитацію відповідно до вимог ДСТУ 45011-2001 Національним агентством з акредитації України;

-Орган з сертифікації персоналу нафтогазової галузі, який пройшов експертизу та реєстрацію в Держстандарті як орган з добровільної сертифікації, і є повноправним членом міжнародної організації, IWCF (International Well Control Forum). і долучився до числа тих 35 країн світу, в яких створені та функціонують аналогічні тренажерні бурові центри, де здійснюється навчання та сертифікація буровиків.

Ефективне управління процесами в нафтогазовій галузі в умовах швидкої зміни кон’юнктури ринку можливе лише за умов постійного їх наукового моніторингу та супроводу. Саме тому науково-технічна діяльність університету спрямована на проведення широкого спектру фундаментальних та прикладних досліджень, які стосуються загальних проблем нафтогазової промисловості, охорони довкілля.

Науковці шкіл виконують фундаментальні та прикладні дослідження на світовому науково-технічному рівні.

Пріоритетними є напрямки досліджень, які відповідають Державній політиці:

^ Пріоритетні напрямки досліджень


Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток


Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агро-промисловому комплексі


^ Участь у Державній науково-технічній програмі "Ресурс"


На базі досліджень науковців університету сформовано 16 наукових шкіл, працює 18 науково-дослідних лабораторій, із них одна галузева з виконання гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, 4 науково-дослідні сектори на факультетах і творчі групи на кафедрах; відділ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності та інформаційних технологій; відділ стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю; студентські конструкторсько-технологічні бюро. Наукові досягнення шкіл поєднуються з підготовкою спеціалістів високої кваліфікації.

Відповідно до Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року № 351 університет приймає участь в Державній науково-технічній програмі "Ресурс", яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2004 року № 1331 із розроблення комплекту документів з організації системи підготовки, атестації, сертифікації, а також підвищення кваліфікації фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики (НКТД) об’єктів нафтогазової промисловості (ОНГП).

Виконання всіх госпдоговірних, держбюджетних фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень і надання науково-технічних послуг зосереджено в науково-дослідній частині університету.

СТРУКТУРА

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ ІФНТУНГ


Error: Reference source not found

На випускних кафедрах університету створені студентські конструкторсько-технологічні бюро, робота яких є важливим фактором формування фахівців нового типу і призначена для поглиблення і зміцнення знань, отриманих на лекційних, лабораторних, практичних та семінарських заняттях, при виконанні курсових і дипломних проектів.(напрямки роботи СКТБ).

У 2006 році виконувалися 142 науково-дослідні роботи згідно договорів заключених між ІФНТУНГ та: НАК “Нафтогаз України”, ДК “Укргазвидобування” та її структурними підрозділами, ВАТ “Укрнафта” та її структурними підрозділами, ДАТ “Чорноморнафтогаз”, ДК “Укртрансгаз”, ВАТ “Укртранснафа”, Інститутом надтвердих матеріалів НАНУ та інших підприємств і організацій нафтогазової та суміжних галузей України. Закінчилося виконання фундаментальної та прикладної розробок, що виконувалися на замовлення Міністерства освіти і науки за рахунок коштів державного бюджету. Результатом виконання наукових досліджень є як правило, створення, удосконалення та впровадження інтелектомісткої конкурентноздатної продукції.

У виконанні науково-дослідних робіт щорічно приймає участь 95 % чисельності науково-педагогічних працівників університету (бюджетна кафедральна тематика, госпдоговірна тематика, бюджетна тематика МОНУ). На протязі 2006 р.у виконанні науково-дослідних робіт брало участь 53 працівника основної діяльності, з них 1 доктор наук і 7 кандидатів наук; 459 сумісників та осіб ( 2004р – 522, 2005р - 444), що працюють за договорами цивільно-правового характеру, з них 30 докторів наук і 93 кандидати наук. Зменшення чисельності сумісників у порівнянні з 2004-2005 р.р. зумовлено збільшенням педнавантаження науково-педагогічного складу університету у зв’язку зі збільшенням кількості студентів.

Загальний обсяг фінансування НДДКР у 2006 році із спеціального фонду становив 2984,1 тис. грн. (2004-3350,3 тис.грн., 2005- 3879,7 тис.грн), що на 26% менше, ніж у попередні роки. Обсяг фінансування із загального фонду – 618,1тис. грн.(2004- 287,6 тис.грн., 2005- 399,8 тис.грн.), що на 45% більше, ніж у попередні роки. Не дивлячись на те, що на протязі 2006 р. загальна сума фінансування за рахунок Державного бюджету збільшилась на 80 % це не призвело до розширення тематики як фундаментальних так і прикладних досліджень, так як все збільшення фінансування використано на збільшення розміру заробітної плати виконавців держбюджетних НДДКР, у зв’язку із впровадженням єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів виконавців НДДКР, встановлення доплат за науковий ступінь докторам та кандидатам наук. Питома вага виконаних досліджень за рахунок фонду Державного бюджету в загальному обсязі НДДКР за 2004-2006 р.р. складає 13%, що говорить про високу економічну ефективність використання держбюджетних коштів та про необхідність значного збільшення фінансування з загального фонду Державного бюджету.

у результаті виконання у 2006 році наукових досліджень створено 3 види нової техніки, 6 нових технологій, 2 нових методи, 2 ДСТУ, 7 проектів СОУ, а саме:

- інформаційно-вимірювальний комплекс (ІВК-4) з програмним забезпеченням для оцінки технічного стану обсадних колон на підземних сховищах газу для приймання та комп’ютерної обробки інформації і документування результатів неруйнівного контролю;

- пристрої для вимірювання тиску газорідинних середовищ на газопромислових об’єктах (10 комплектів);

- гідравлічний генератор імпульсів тиску для впливу пружними коливаннями на привибійну зону пласта з метою інтенсифікації припливу нафти до свердловини;

- технологія зміцнення контактуючих поверхонь клапана;

- технологія зміцнення штока бурового насоса;

- технологія видобування вуглеводнів з низькодебітних газових і газоконденсатних свердловин за наявності ускладнюючих факторів (конденсація з газу важких вуглеводнів, обводнення, солевідкладення, корозія обладнання, гідратоутворення);

- технологія оцінки фактичного технічного стану нафтогазового обладнання які використовуються для ранньої діагностики металоконструкцій обладнання;

- технологія газліфтної експлуатації експлуатації нафтових свердловин з розосередженим уведенням газліфтного газу в потік пластової продукції;

- технологія діагностування обсадних колон на підземних сховищах газу;

- метод прогнозування залишкового ресурсу і критичних деформацій газопроводів за допомогою індикаторів навантаження після ремонту їх ділянок;

- параметричний ряд циркуляційних систем мобільних бурових установок, обґрунтовано параметри, склад і комплексність модулів основних блоків ЦС;

- проект стандарту організації України (СОУ), “Мобільні бурові установки. Методи контролювання якості ”.що регламентує методики оцінки фактичного технічного стану мобільної бурової установки;

- інструкція з підвищення нафтогазовилучення шляхом імпульсно-хвильового впливу на пласти. Здійснено обробки привибійних зон 3-х нафтових свердловин. Додатково видобуто 1084 т нафти;

- удосконалені прилади для вимірювання поверхневого і міжфазного натягів та крайового кута змочування порід-колекторів при застосуванні розчинів поверхнево-активних речовин для інтенсифікації процесів нафтогазовидобування.

Підсумком багаторічної роботи науковців університету стало нагородження Указом президента України ^ Державною премією у галузі науки і техніки робіт:

"Розробка та впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для досягнення енергетичної безпеки держави", яка у 2004 році дала економічний ефект біля 0,8 млрд. грн., а в 2010 році ефект буде складати 1,7 млрд. грн.(представлена університетом -4 лауреата);

"Розробка і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного та нафтогазового обладнання тривалої експлуатації", яка у 2005 році дала економічний ефект біля 35 млн. грн.

(представлена інститутом електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України – 2 лауреата).

Вперше за всю 40-річну історію існування університету проф. Е.Д. Кузьменком, проф. Є.І. Крижанівським, проф. О.М. Карпенком, О.М. Журавлем зроблено наукове відкриття “Закономірний зв'язок між величинами ймовірностей виникнення зсувів і зсувної небезпеки при комплексному впливі природно-техногенних факторів”, на яке виданий диплом Міжнародної Академії авторів наукових відкриттів і винаходів № 310 від 21.08.2006 р. Автори встановили раніше невідомий зв’язок між явищами і властивостями матеріального світу, інакше кажучи, новий закон розвитку матеріального світу. Відкриття відноситься до наук про Землю (інженерної геології, геоекології, геоінформатики) і полягає у встановленні невідомої раніше й об'єктивно існуючої закономірності виникнення або активізації зсувних явищ при одночасному комплексному впливі просторових і тимчасових природно-техногенних факторів. Воно полягає в тому, що встановлення основних факторів зсувоутворення й умов їхнього впливу на активізацію зсувів, дозволяє створити аналітичну геоінформаційну систему просторово-часового прогнозування зсувних процесів на багато років вперед. Такий прогноз, наприклад, є фактором забезпечення надійної експлуатації трубопроводів, прокладених у гірській місцевості.

За наукові досягнення у галузі природничих наук чотири автори наукового відкриття нагородженні медалями ім. К.Рентгена від Европейської академії природничих наук (м.Ганновер, Німеччина) та ім. П.Л.Капіци від Російської академії природничих наук.

У 2006 році в університеті захищено 5 докторських дисертацій і 15 кандидатських дисертацій.

Участь університету у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках сприяє розвитку взаємовідносин між провідними вітчизняними, іноземними компаніями, експертами, фахівцями нафтогазової галузі та університетом.


Error: Reference source not found


Error: Reference source not found

З метою пропагування та популяризації наукових розробок університету та залучення потенційних споживачів науково-технічної продукції на протязі 2006 року, науковці ІФНТУНГ взяли участь у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках, тощо. Університет прийняв участь у семи виставках: "Трубопровідний транспорт - 2006" (м. Київ)- грамота; "Нафта та газ’2006" (м. Київ) - грамота, міжнародній виставці-ярмарку наукових розробок і технологій України в Соціалістичній Республіці В’єтнам, V Національній виставці високих технологій та конкурентноспроможної продукції “Укртехнологія -2006” (1 премія), міжнародній виставці інформаційних технологій та телекомунікацій (ЦеБІТ-2006) м.Ганновер (Німеччина), виставці–конференції з неруйнівного контролю м.Берлін (Німеччина), виставці-симпозіумі “3 Національний симпозіум вуглеводнів та хімії” м.Гардая (Алжир), де було представлено наукові розробки університету.

Кількість публікацій у наукових виданнях складає 622 одиниць (2004 і 2005 р.р.- 556 і 656), з них у зарубіжних- 56 (2004 і 2005 р.р.- 39 і 36). Опубліковано 16 монографій (у 2004 і 2005 р.р. – 16 і 13), 5 підручників (у 2004 і 2005 р.р. – 8 і 6), 66 навчальних посібників (у 2004 і 2005 р.р. – 57 і 44). В університеті видаються 4 фахових журнали: “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, “Науковий вісник” і “Методи і прилади контролю якості”, “Нафтогазова енергетика”.

Подано 45 заявок на видачу охоронних документів (у 2004 і 2005 р.р.- 19 і 22), отримано 26 охоронних документів (у 2004 і 2005 р.р.- 30 і 1).

Науковці нашого університету прийняли участь у 88 наукових заходах: 50 -міжнародні наукові заходи, з них 3 конференції в країнах СНД та 8 конференцій дальнього зарубіжжя (Алжир, Польща, Китай, Єгипет, Німеччина, Румунія, Сербія, Туреччина), 38 науково-технічні, 4 проходили на базі нашого університету, а саме:

  1. 3-я Всеукраїнська науково-методична конференція "Безперервна освіта: реалії та перспективи" (листопад 2006, організатор кафедра державного управління - Дзвінчук Д.І.);

  2. Науково-теоретична конференція "Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін" (травень 2006, організатор інститут гуманітарної підготовки – П’ятничко Б.П.);

  3. Міжвузівська конференція “Методи і засоби діагностування неперервних об’єктів і систем” (кафедра комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики, проф. Заміховський Л.М.).

4. Міжвузівська науково-практична конференція "Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання" (кафедра методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції, проф. Кісіль І.С.).


Активізувалась творча діяльність і участь студентів у науково-дослідній роботі завдяки успішному втіленню програми взаємозв’язку науки та навчального процесу. Так, у 2006 році у виконанні НДДКР брало участь 1480 студенти, в т. ч. з оплатою 104 студенти, у 2004р. – 1453, в т. ч. з оплатою 80 студентів, а у 2005р. – 1465, в т. ч. з оплатою 103 студенти.

З метою інтеграції в науковий простір Європи, інтенсифікації діяльності університету в світовому науковому просторі, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, а також пошук партнерів для міжнародного співробітництва, університет продовжував розширювати міжнародну співпрацю. Співробітництво здійснювалось шляхом підписання рамкових угод, угод про співпрацю, відповідних господарських угод (договорів) або контрактів на створення науково-технічної продукції та надання послуг з організаціями.

Розпочато виконання спільного проекту “Трансграничне дослідження Карпатського флішу в аспекті відкриття і використання нових родовищ нафти і газу” між Гірничо-Металургійною Академією ім. С.Сташіца (м.Краків, Польща) та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу

У 2006 році університет став одним із партнерів виграного гранту TEMPUS (SM SCM- T04305-2005) “Всеукраїнська мережа регіональних консультативних центрів по впровадженню кредитно-модульної системи в освіту України”. Керівником данного проекту, згідно гранту, в університеті є перший проректор проф. Козак Ф.В. На протязі року науковцями проводилися спільні дослідження з працівниками польського наукового товариства “GEOSFERA”(Польша).

З метою забезпечення системності наукових досліджень, розробки і впровадження ефективних ресурсо- та енергозберігаючих технологій для нафтогазового комплексу України, концентрації і ефективного використання потенціалу, підвищення якості цільової підготовки інженерних і наукових кадрів розширюється співпраця з інститутами та відділеннями НАН України.

Перспективні напрямки наукової діяльності університету – це участь у виконанні інноваційних проектів, організація галузевих науково-дослідних лабораторій, участь в розробці державних програм перспективного розвитку нафтогазової галузі, виконанні державних та міжнародних програм.


Проблеми і основні завдання, які потребують вирішення:


1. Інтеграція та координація вузівської науки у академічну та галузеву, шляхом створення науково-дослідних закладів подвійного підпорядкування і координація цих закладів у напрямку:

-створення енергозберігаючих технологій при розробці н/г родовищ;

-створення конкурентноспроможних технічних засобів і технологій для розробки родовищ на шельфі;

-створення нових технічних засобів і технологій для оцінки фактичного технічного стану нафтогазопромислового обладнаня та інструменту, в т.ч., що відпрацювало свій ресурс.

2. Розширення міжнародного співробітництва в рамках підписання нових угод, участі в спільних проектах і програмах.

3. Збільшення обсягу фінансування наукових розробок за рахунок коштів Державного бюджету України, в т.ч. через підтримку фондів інноваційної діяльності.

4. Підготовка наукового резерву з числа талановитої молоді, ширше та більш ефективніше залучати студентів та молодих науковців до виконання НДДКР.

5. Визнання геологічного музею університету об’єктом національного надбання та підтримка його функціонування зі сторони держави.

6. Відкритття виставкового комплексу досягнень нафтогазового комплексу України з павільйонами досягнень усіх Дочірніх компаній НАК “Нафтогаз України”.

7. Створення технічного комітету зі стандартизації “Вимірювання витрат газу та рідин”.

8. Інтенсифікація роботи науково-технологічного парку.

9. Розробка та впровадження енергоощадних, енерговідновлюючих технологій та технічних засобів.


Додаток 3

до наказу МОНУ

від 28.12.06 № 870


П О К А З Н И К И

наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та

наукових установ за 2004-2006 рр. (подається на окремій дискеті)


№№

з/п

Показники

2004

2005

2006

1.

Наукові, науково-педагогічні кадри


1.1


Чисельність науково-педагогічних працівників:
Всього678


692

638
з них:

докторів наук

44

47

54
кандидатів наук

268

270

277

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР
Всього639


667

617
з них:

докторів наук

43

46

53
кандидатів наук

260

261

276

1.3.

Чисельність сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру


522


444

459
з них:

докторів наук

33

31

30
кандидатів наук

112

101

93

1.4.

Чисельність штатних працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів


73


66

53
з них:

докторів наук

1

1

1
кандидатів наук

8

9

7

2.

Підготовка наукових кадрів


2.1.
^

Кількість спеціалізованих учених рад5


5

5
з них:

докторських

4

4

4
кандидатських

1

1

1

2.2.

Кількість докторантів

6

4

6

2.3.

Кількість аспірантів
Всього


142

135

138
з них:

з відривом від виробництва

45

50

54

2.4.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ


15


17

15

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій

працівниками ВНЗ, НУ


1


4

5

2.6.

Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених


-


1

2

2.7.

Кількість науковців, що отримують інші премії та гранти Президента для молодих учених


-


3

4

2.8

Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії


6


2

6

3.

Фінансування НДДКР


3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду

тис. грн.

287,6

399,8

618,1
кількість робіт

2

2

2

3.2.

Обсяг фінансування із спеціального фонду

тис. грн.

3350,3

3879,7

2984,1
кількість робіт

263

178

142

3.3.

Обсяг фінансування від міжнародних фондів

тис. грн.

-

-

53,6
кількість грантів

-

-

1

4.

Результативні показники виконання НДДКР


4.1.

Кількість відкриттів

-

-

1

4.2.

Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки


-


-

2
кількість лауреатів

-

-

6

4.3.

Кількість закінчених робіт

72

67

67
з них зі створення нових:

видів техніки

11

3

3
технологій

6

6

6
видів матеріалів тощо

53

39

51
методів, теорій

2

-

2

4.4.


Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню


8


9

17

4.5.


Впроваджено результатів розробок у виробництво/


48


48

45
навчальний процес

6

9

11

4.6.


Кількість проданих ліценцій


-


-

-

4.7.


Кількість охоронних документів


23


1

26
із них в інших країнах

7

-

5

5.

Публікації, конференції, виставки


5.1.


Опубліковано монографій


16


13

16

підручників


8


6

5
навчальних посібників

57

44

60

5.2.

Кількість публікацій в наукових виданнях (одиниць/друк.арк.)

всього

556/100,0

656/127,3

622/139,8
з них у зарубіжних

39/8,61

36/8

56/12,44

5.3.

Кількість проведених наукових семінарів і конференцій


3


7

4

5.4.

Кількість наукових працівників, які взяли участь у міжнародних семінарах, конференціях тощо


194


261

70

5.5.

Кількість виставок

3

4

7
число експонатів, які демонструвалися на них

26

24

33

5.6.

Участь у міжнародних виставках

2

4

6

6.

Наукова робота студентів


6.1.

Кількість студентів денної форми навчання

6776

7070

7107

6.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР
Всього


1453

1465

1480
з них :

з оплатою із загального фонду бюджету

22

39

56
з оплатою із спеціального фонду, за грантами

58

64

48

6.3.

Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах (1/2 тури)


664/48


700/36

715/30

6.4.

Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру


15


7

9

6.5.

Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів


3


3

4
з них самостійно

-

-

4

6.6.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України


-


2

2

6.7.

Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії


14


3

6

7.

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201060 та інших (тис.грн.)

-

-

-
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconКерівникам та науково-педагогічним працівникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наказ №293 від 16. 03. 2012 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу посів друге місце без будь-яких...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconУзагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconВитяг з навчального плану перепідготовки в інституті післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Розподіл навчального навантаження та видів контролю за семестрами ("+" – передбачено аудиторні заняття)
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconЗаходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару
Вважати найважливішими наступні напрями модернізації навчального процесу, підвищення його якості й ефективності
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconCrdf global Державне агентство з питань науки, інновацій І інформатизації України Програма науково-технічне підприємництво (step) Семінар з питань інноваційного підприємництва
Франківського національного технічного університету нафти І газу проректор з наукової роботи, д т н., проф. Олег Карпаш
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи