Договір № icon

Договір №
Скачати 66.11 Kb.
НазваДоговір №
Дата02.09.2012
Розмір66.11 Kb.
ТипДокументиДОГОВІР №_______


м.Івано-Франківськ “____”_____________20___ р.


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, в особі ректора Крижанівського Євстахія Івановича, який діє на підставі Статуту, надалі “Виконавець”, з однієї сторони та________________________________________________________________________________, в особі____________

___________________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі “Замовник”, з другої сторони, уклали цей договір про наступне.


1.Предмет договору

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає на себе обов’язки по забезпеченню, виготовленню, видачі та обліку Замовнику студентських (учнівських) квитків державного зразка.

1.2.Даний Договір встановлює процедуру замовлення, виготовлення, обліку та видачі студентських (учнівських) квитків державного зразка (далі документи), згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 р. № 810 “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка“, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 26.12.2003 р. № 1243/8564.

^ 2. Зобов’язання сторін

2.1. Замовник:

2.1.1. Надає Виконавцю копії Статуту (Положення), статистичної довідки, ліцензії та сертифікатів про атестацію та акредитацію з додатками даного навчального закладу, зразок підпису і печатки керівника навчального закладу, замовлення та заповнені анкети, інші документи згідно чинного законодавства.

2.1.2. Повідомляє про будь–які зміни в статутних документах та подає копії змінених документів протягом ______ днів після змін, але не пізніше ніж за ______ днів до випуску.

2.1.3. Відповідальність за вірогідність поданої інформації в базі даних несе керівник навчального закладу.

2.1.4. Усі витрати, пов’язані з виготовленням дублікатів та передруком документів після їх виготовлення з вини Замовника, сплачує Замовник.

2.1.5. Замовник сплачує вартість готових документів відповідно п.3 даного Договору і приймає їх.

2.2. Виконавець:

2.2.1. Перевіряє відповідність назви навчального закладу у статутних документах та відповідність ліцензії згідно бази даних та замовлення.

2.2.2. Безкоштовно видає зразки анкет для формування бази даних Замовнику .

2.2.3. Формує базу даних на основі поданого замовлення та заповнених анкет і в електронному вигляді передає ДП «Інфоресурс» або уповноваженому органу МОНУ.

2.2.4. Гарантує відповідність документів встановленого зразка, замовленню та анкетам, що надані Замовником.

2.2.5. Організовує облік та зберігання замовлених документів до їх отримання Замовником.

2.2.6. Веде автоматизований облік виданих документів Замовнику та організовує архів бази даних.

2.2.7. Переробляє за власний рахунок документи, виготовлені з помилками з вини Виконавця.

2.2.8. Зберігає конфіденційність інформації та несе відповідальність згідно діючого законодавства, а саме щодо:

- інформації у базі даних;

- інформації, вказаної у п. 2.1.1.


^ 3. Ціна договору та порядок розрахунків

3.1. Вартість одного документа, послуг по інформаційному супроводі документа та загальна вартість договору затверджується протоколом узгодження договірних цін (Додаток №1) до даного Договору, який підписується сторонами і є невід’ємною частиною даного Договору. Загальна вартість робіт розраховується на підставі фактичної кількості виготовлених документів згідно з накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей та наданого замовлення. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок з поміткою «за студентські (учнівські) квитки».

3.2. Оплата здійснюється Замовником шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Продавця протягом 5 днів з дня отримання товару. .

3.3. Зміна ціни врегульовується Сторонами додатковим протоколом, на підставі затверджених нормативних документів.

3.4. Загальна вартість робіт по цьому Договору, згідно з додатком №1 визначається відповідно до виставлених рахунків.

^ 4.Якість, порядок здачі та приймання на роботу

4.1. Доставка документів зі складу Виконавця здійснюється силами та засобами однієї з сторін за домовленістю.

4.2. Якість виготовлених документів повинна відповідати їх технічному опису згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 10.12.2003р. № 810 «Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 26.12.2003р. № 1243/8564.

4.3. Замовник отримує документи за дорученням згідно з накладними Виконавця відповідно до чинного законодавства.


^ 5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, у порядку та у межах, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, або у зв’язку з ним, підлягають вирішенню шляхом погодження, а у випадку недосягнення згоди - в господарському суді Івано-Франківської області .


^ 6. Форс-мажорні обставини

6.1.Сторони не несуть відповідальність за повне чи часткове невиконання умов даного Договору, якщо вони є наслідком стихійного лиха, катастроф, страйків, військових дій, блокади та інші обставини, які знаходяться поза контролем Сторін, що прямо впливають на виконання Договору. Про настання форс-мажорних обставин сторона повідомляє іншу сторону протягом 10 діб з моменту їх настання, по можливості, в письмовій формі. Підтвердження про настання форс-мажорних обставин дає Торгово-промислова палата України.

6.2. Якщо протягом двох місяців від дати настання форс-мажорних обставин зобов’язання за договором не можуть бути виконаними, то кожна із Сторін має право анулювати Договір повністю або частково, про що протягом 5-ти днів попереджує другу Сторону у письмовому вигляді.


^ 7. Строк дії договору

7.1 Договір вступає в силу з моменту підписання. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Термін дії договору до 31 грудня 20___ року.


8. Інші умови договору

8.1. Припинення дії Договору не позбавляє Сторони від належного виконання обов’язків, які виникли під час дії Договору.

8.2. Взаємовідносини Сторін, про які не вказано у Договорі, регулюються чинним законодавством України.

8.3. Внесення доповнень та змін до даного Договору проводиться у письмовій формі.

8.4. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.


9. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін


^ ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ вул.Карпатська,15

Банк одержувача: ГУДК СУ в Івано-Франківській області Р/Р 31254273210574 МФО836014 код 02070855

ІПН 12872203 СПП 020708509155

Тел. (0342) 504520 факс (03422) 4-21-39

E-mail: nvlppif @ nung.edu.ua; admin@ nung.edu.ua


_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________Факс_________________

E-mail________________________________


М .П .


«____»__________________20___р
^ Ректор Крижанівський Є. І.


М .П . М .П .


«____»__________________20___ р «____»__________________20___ р


Додаток №1 до договору №____ від”___”__________200 __р.


^ Протокол узгодження договірної ціни

п/пНазва документа, послуги


Одиниця виміру


К-сть


Ціна

без ПДВ

За 1шт.,

грн


Сума

без ПДВ,

грн

1.

Студентський/учнівський квиток

шт.
28.25
2.

Послуги по інформаційному супроводі 1 студентського/ учнівського квитка

шт.
4.00Разом:
ПДВ 20%
Всього:

Всього:
^ ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ вул.Карпатська,15

Банк одержувача: ГУДК в Івано-Франківській області

Р/Р 31254273210574 МФО836014 код 02070855

ІПН 12872203 СПП 020708509155

Тел. (0342) 504520 факс (03422) 4-21-39

E-mail: nvlppif @ nung.edu.ua; admin@ nung.edu.ua


_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________Факс_________________

E-mail________________________________


М .П .


«____»__________________20___р
Ректор Крижанівський Є. І.


М .П . М .П .


«____»__________________20___ р «____»__________________20___ р

Схожі:

Договір № iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Договір № iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Договір № iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Договір № iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір № iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір № iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Договір № iconЛіцензійний договір №
Ліцензіар і головний редактор збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» О. О. Шубін (далі іменується...
Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір є договором приєднання, укладеним між далі
Договір № iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець І замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи