4. Методика переведення в залікові кредити навчального icon

4. Методика переведення в залікові кредити навчального
Скачати 52.46 Kb.
Назва4. Методика переведення в залікові кредити навчального
Дата12.09.2012
Розмір52.46 Kb.
ТипРозрахунок

4. Методика переведення в залікові кредити навчального навантаження

та освітніх норм освітньо-професійних програм, структурно-логічних схем

та діючих навчальних планів

Досвід Європейських країн показав, що середнє значення ціни кредиту у різних вищих навчальних закладах коливається від 32 до 38 годин. При цьому відхилення не перевищує  5  6 % від розрахункового середньовузівського. Послідовність методики переходу в кредитне навантаження норм освітньо-професійної програми (ОПП) спеціальності для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації:

 1. Вихідні дані для розрахунку залікового кредиту:

а) освітньо-професійна програма (ОПП) у предметному плані та за видами навантаження студентів (складності навчання), узгоджена на державному та міжнародному рівні;

б) структурна логічна схема спеціальності, яка визначає послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми та періодичність виконання індивідуальних завдань і проведення контролю;

в) навантаження студента.

 1. Основною одиницею навчального часу студента в умовах КМСОНП є: академічна година – 45 хв.; „пара” – дві академічні години; навчальний день студента – не більше 9 академічних годин; навчальний тиждень, кредит – 54 академічні години (N); заліковий кредит – розраховується в годинах для кожної спеціальності на підставі ОКХ, ОПП і структурно-логічної схеми спеціальності. При цьому вважають: навчальний рік – 60 кредитів; освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” – 240 кредитів; спеціаліст (магістр) – 300 кредитів. Це норми ECTS. Для кожної спеціальності розраховується своя ціна кредиту в навчальних годинах.

 2. Приклад .

  1. Розрахунок ціни кредиту

Для розрахунку ціни кредиту від кількості тижнів у навчальному році (52 тижні) віднімається кількість тижнів, які відводяться на канікули (Nk) та інші, які не входять в ОПП види робіт студента в навчальному році (наприклад, – факультативи (Ф)), що виражаються в тижнях). Отримана кількість тижнів множиться на тижневе навантаження студента (N=54) і отримується навантаження студента в навчальному році (У). Розрахунок проводять за формулою (1):Наприклад, Nk=10 тижнів (2 взимку та 8 влітку)

Ф = 1 тиждень загальні втрати часу від різних релігійно-громадських програм.

За наших умов Уs = [52–(10+1)]●54 = (52–11)●54 = 2214 – в навчальному році

Для підготовки бакалавра 22144=8856 годин. – (4 роки навчання)

Для підготовки спеціаліста (магістра) 22145=11070 годин. – (5 років навчання)

Під час розрахунку ціни кредиту (Ks) для спеціальності використовується формула (2)

, 

де 60 – число залікових кредитів за нормою ECTS в одному навчальному році (річне навчальне навантаження студента).

У – час.

У нашому випадку ціна кредиту спеціальності S буде дорівнювати

години, для розрахунків округлюємо до 37 навчальних годин або 0,68 від тижневого навантаження студента.(54 години). При подальшому розрахунку можна використовувати і таку залежність Ks = 0,68●N.

3.2. Ціна кредиту для кожної спеціальності використовується для визначення числа кредитів у кожній навчальній дисципліні (кредитно-модульній програмі), для наступної розробки навчальних планів і графіків КМСОНП, а також робочих програм дисциплін. Наприклад, необхідно розрахувати кількість залікових кредитів для навчальної дисципліни (Д), для якої в ОПП для даної спеціальності S виділено чотири кредити (218 годин).

Розрахунок кількості залікових модулів для навчальної дисципліни Д спеціальності S здійснюється по формулі (3)

NД = (3)

де ^ 4N – чотири кредити 4●N = 218.

Nд – число залікових кредитів в навчальній програмі (змісті) дисципліни Д, в яке входять всі види навчальної діяльності студента, в т.ч. і його самостійна робота.

Розрахуємо Nд для нашого прикладу.

NД = = 5,89, заокруглюємо – 6 кредитів.

В навчальному плані на предмет буде відведено 6 залікових кредитів. В робочій програмі дисципліни повинно бути розписане та враховане навантаження, яке повинен виконати студент для отримання кожного залікового кредиту. Кожен зарахований кредит може включати складові декількох видів діяльності та їх підсумок, за предмет оцінок по 100-бальній шкалі. При цьому в робочій програмі дисципліни повинні бути визначені мінімальні, які допускають залік кредиту умови.

4. При впровадженні КМСОНП не будуть виникати проблеми, якщо:

4.1. Щотижнево планувати вивчення 4-6 (або 3-4 чи 5-6 – це потрібно перевірити експериментально) дисциплін. Такий підхід дозволить кожен предмет у навчальному півріччі вивчати 2-3 місяці по 6-8 годин на тиждень. Під час вивчення кожного предмету студент за прийнятою в університеті методикою рейтингового контролю набирає залікові бали в кожному заліковому кредиті, і за сумою кредитів та набраних у кредитах сумах балів атестується з предмету в межах того часу, який відведений графіком (розкладом) для вивчення цього предмету. В окремих випадках, коли студент не зміг набрати встановленого в університеті мінімального відносно “норми кредиту” (Кmax) числа балів у кредиті, він допускається до здачі іспиту. Термін складання визначається ректоратом, але не пізніше ніж за 3-4 дні після закінчення кінцевого терміну вивчення дисципліни. Студент, що не набрав достатнього числа залікових кредитів, не більше ніж з двох предметів, переходить до повторного самостійного вивчення незарахованих кредитів дисциплін за індивідуальним графіком у терміни, що не перевищують два тижні після вивчення дисципліни. Студент, який не набрав достатнього числа залікових кредитів у навчальному році, відраховується з університету.

4.2. Планування черги (послідовності) вивчення дисциплін у КМСОНП здійснюється на основі структурно-логічної схеми та адаптованих навчальних планів з урахуванням важливості дисциплін (місце дисципліни в спеціальності), їх взаємозв’язку та взаємозалежності у структурі спеціальності, що вивчається, а також педагогічної (методичної) доцільності.

Навчальний процес в експериментальних академгрупах може, відповідно до КМСОНП та з урахуванням особливостей спеціальностей та дисциплін, що вивчаються, будуватися автономно, але не повинен виходити за межі годинних навантажень дисципліни в ОПП.

При організації та проведенні педагогічного експерименту необхідно дотримуватися вимог, що забезпечують наукову обґрунтованість і чистоту його проведення, домагатися коректності отриманих результатів.

4.3. Для аналізу результатів експерименту доцільно враховувати наступні групи критеріїв та їх показників (розробляються централізовано):

  1. Критерій, що характеризує зміни в соціально-психологічному стані та навчально-пізнавальній діяльності студентів.

  2. Критерій, що характеризує функціонування педагогічної системи спеціальності.

  3. Критерій, що характеризує зміст, якість навчально-пізнавальної діяльності студентів (три групи тестів і відповідно кожній групі їх кваліметричне забезпечення).

У ході експерименту може використовуватися ухвалена на спеціальності система виміру та оцінювання результатів навчання студентів, однак обов’язковою умовою експерименту є:

 • можливість вимірювати та оцінювати якість (рівень) оволодіння студентами знань, навичок та умінь з наступним перерахунком їх у діючу в системі вищої освіти України чотирьохбальну систему оцінювання;

 • рейтинговий контроль по 100-бальній шкалі оцінювання ECTS.Схожі:

4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconПереведення студентів Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфіка-ційним рівнем «спеціаліст»
«спеціаліст», з однієї спеціальності на іншу не допускається. У виняткових випадках таке переведення може здійснюватися лише за наявності...
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconНаказ №576 з метою вдосконалення організації навчального процесу щодо роботи з питань переведення студентів, поновлення відрахованих осіб, паралельного навчання та оформлення випусків наказую
Створити з 01 жовтня 2009 року у складі Навчального центру за рахунок загальної штатної чисельності відділу організаційного забезпечення...
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconПоложення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються...
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconТеорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Теорія та методика викладання історії. Програма навчального курсу. Пнпу ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 17 с
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconПрограма дисципліни структурована на 1 модуль. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах естs
Дисципліна вкладається в три кредити, до яких входять 30 год аудиторних (семінарських) занять та 60 год. Срс
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconРобоча програма дисципліни «Методика викладання російської мови» структура програми навчального курсу "методика викладання російської мови" Курс

4. Методика переведення в залікові кредити навчального iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи