Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 icon

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012
Скачати 55.47 Kb.
НазваДодаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012
Дата03.08.2012
Розмір55.47 Kb.
ТипДокументи

Додаток 2

до наказу № 02 від 05.01.2012.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


Згідно з вимогами ВАК України (бюлетені №№ 3, 8, 2008 р.) рукописи статей, що подаються до університетських науково-технічних журналів, повинні бути актуальними, виконані на високому науково-технічному рівні і відповідати профілю.

Відповідальним секретарям журналів ввести прийнятні для міжнародних публікацій вимоги щодо оформлення наукових результатів і здійснити перехід до наукового рецензування з усіма процедурними та регламентними вимогами. Система наукового рецензування передбачає рецензування статті зовнішніми науковцями (експертами в науковій галузі), з обґрунтованим вказуванням на недоліки і обґрунтування відмови в публікації.

Оформлення бібліографії слід виконувати на розроблених правилах для авторів на основі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та деяких коректувальних змін, з метою відносного спрощення правил, наведених в ДСТУ для авторів і редакторів.

Авторам настійно рекомендується перевіряти кінцеві варіанти статті на помилки, перш ніж повернути виправлений рукопис до редакції, оскільки врахування запізнілих поправок не гарантується. Відповідальність за зміст статті і коректність викладеного матеріалу несе автор.

^ До редакції надсилаються:

• два примірники рукопису статті (включаючи ілюстрації і таблиці) українською (англійською) мовою, надруковані на білому папері формату А4 (210х297 мм);

• анотація (українською, російською та англійською мовами до 250 слів) повинна включати в себе цілі, методи, основні результати та висновки. Не потрібно використовувати скорочення в анотації. Потрібно навести від двох до шести ключових слів, не включених у назву рукопису;

• електронний варіант статті, підготовлений на комп’ютері, у вигляді неархівованого або архівованого (ZIP, ARJ, RAR) файлу – на диску CDR або електронною поштою на адресу журналу redactor@nung.edu.ua, redntv@nung.edu.ua

До друку приймаються наукові статті, в яких висвітлюються проблеми нафтогазової тематики і присутні такі необхідні елементи:

1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями з обов’язковим посиланням в тексті на використану літературу).

2. Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор.

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується дана стаття.

4. Формулювання цілей статті (постановка задачі і методів дослідження теми, що розглядається).

5. Висвітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів.

6. Висновки з даного дослідження (наукова новизна, теоретичне і практичне значення) і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

7. ^ Список використаних джерел із врахованими змінами до оформлення згідно з вимогами ВАК України (бюлетень № 3, 2008 р.).


Рекомендований обсяг статті – 12-15 с.

Рукопис підписується автором (та співавторами).


^ Електронний варіант статті повинен задовольняти таким вимогам:


1. Стаття набирається у редакторі Microsoft WORD 98–2000, ХР на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, внутрішнє – 30, зовнішнє – 15.

2. Основний текст набирається таким чином:

2.1. Стиль “обычный”, гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 11, абзацний відступ – 0,75 см, міжрядковий інтервал – 0,85.

2.2. Порядок набору:

УДК (Times New Roman (Cyr), кегль 11, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

Назва статті (Arial (Cyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

Ініціали, прізвище автора (та співавторів) (Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру). Відповідальний автор повинен бути позначений зірочкою. Повна поштова адреса повинна бути задана для автора і всіх співавторів.

^ Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт).

2.3. Відбивки по тексту не використовуються за виключенням підрозділів статті (підрозділи, підпункти і т. п. Відділяються відбивками “перед” – 9, “після” – 6).

3. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic.

Для наочності рекомендується формули відокремлювати відбивками зверху і знизу – 6 пт.

Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм.

4. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування тексту статті. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших місцях рукопису (наприклад, у вигляді графіків).

Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165 мм.

5. Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом.

Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!!

Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

Усі рисунки, графіки і фотографії повинні бути чорнобілими або півтоновими.

Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!

Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 10, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру.

^ Написи в ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

Забороняється використовувати абревіатуру в назвах.

6. Використані автором літературні джерела, на які є посилання у тексті, наводяться у кінці статті загальним списком у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у статті.

У тексті порядковий номер (згідно списку) літературного джерела, на яке посилаються, подається у квадратних дужках, наприклад, [4].


Увага !!! Слід чітко дотримуватись нового порядку оформлення переліку літературних джерел, оскільки відбулися зміни у вимогах ВАК України (бюлетені № 3, 8, 2008 р.).

Додатково до тексту статті додається файл з бібліографічним описом статті (для електронного наукового фахового видання).

Елементи бібліографічного опису статті повинні мати порядкові номери згідно з переліком обов’язкових елементів:

Z <Службовий символ – роздільник даних про окремі статті>

Елементи бібліографічного опису українською мовою

10 <Мова тексту статті (укр., рос., англ.>

11 <1‐й автор (прізвище та ініціали)>

12 <2‐й автор (прізвище та ініціали), 3‐й автор (прізвище та ініціали)...>

13 <Назва статті>

14 <Кількість бібліографічних посилань>

15 <Реферат (анотація, резюме)>

16 <Ключові слова>

17 <Ім’я файлу з повним текстом статті>

Елементи бібліографічного опису російською мовою

21 <1‐й автор (прізвище та ініціали)>

22 <2‐й автор (прізвище та ініціали), 3‐й автор (прізвище та ініціали)...>

23 <Назва статті>

25 <Реферат (анотація, резюме)>

26 <Ключові слова>

Елементи бібліографічного опису англійською мовою

31 <1‐й автор (прізвище та ініціали)>

32 <2‐й автор (прізвище та ініціали), 3‐й автор (прізвище та ініціали)...>

33 <Назва статті>

35 <Реферат (анотація, резюме)>

36 <Ключові слова>

Z <Службовий символ – роздільник даних про окремі статті>


Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду по суті. Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата надсилання її кінцевого варіанта.

Схожі:

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconК додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconНаціональний університет «Острозька академія» Розмір плати за навчання на умовах контракту Додаток №4 до наказу Науоа №33 від 07 червня 2012 р. Окр «бакалавр»

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconРозпорядження 30 січня 2012 р м. Херсон №06 Про перенесення навчальних занять
У зв’язку з різким зниженням температури повітря, з метою запобігання шкідливого впливу низьких температур на стан здоров’я студентів...
Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconДодаток 1 до наказу від 31. 05. 2012 №510 Зміни та доповнення до Переліку платних послуг у сфері освітньої діяльності, які будуть надаватися Державним вищим навчальним закладом

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 біологія програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
move to 0-16768361
Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти
Додаток до наказу Головного управління освіти І науки облдержадміністрації №395 від 06. 06. 2012
Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconДодаток 1 до наказу № від “ “ 2013 р

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconДодаток 1 до наказу № від “ “ 2013 р. Розклад

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconДодаток 1 до наказу № від “ “ 2013 р. Розклад

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconДодаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р

Додаток 2 до наказу №02 від 05. 01. 2012 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи