Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» icon

Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр»
НазваНазви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр»
Сторінка1/5
Дата29.07.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Назви навчальних курсів та література до них:

ОКР «Бакалавр» (кваліфікація «фахівець з міжнародної інформації»)


1. Вступ до спеціальності.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996. – 175 с.

2. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М., 2000. – 607 с.

3. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масових комунікацій і міжнародних відносин. – К., 1999. – 335 с.

4. Тихомирова Є.Б. Міжнародна інформація як наукова категорія // Наукові записки Рівненського інституту культури. – Вип.1. – Рівне, 1997. – С. 146-150.

5. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К., 2000. – 368 с.

6. Тихомирова Є.Б. PR – формування відкритого суспільства. – К., 2003. – 197 с.

7. Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – Київ, 1996.

8. Буркут І.Г., Фісанов В.П. Роль ЗМІ в демократичному процесі // Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – Київ, 2002. – С. 387-412.

9. Крос К., Гакет Р. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах: Перспективи конкуренції. – Київ, 2000.

10. Україна: інформація і свобода слова: Збірник законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців. – Київ, 1997.


2. Особливості зовнішньої політики країн Великої Вісімки.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Уткин А.И. Мировой порядок ХХІ века. – М., 2002.

2. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ.. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2002. – 352 с.

3. Лозовицький О. США – Франція – Європа // Людина і політика. – 2003. - № 3.

4. Фон Плато А. Объединение Германии – борьба за Европу. – М., 2007.

5. Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1980-2000. – К., 2001.

6. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. – М., 1996.- 167 с.

7. Внешняя политика России: 1991-2000 // Pro et Contra. – 2001. - № 4.

8. Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. – М.: Ин-т Востоковедения РАН, 2002.– 260 с.

9. Заграва Е. Глобалізація і нації. – К.: Фенікс, 2002. – 64 с.

10. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. –Харків: Фоліо, 2003. – 559 с.

11. Копійка В.В. Великобританія у Європейському Союзі: очікування та наслідки // Науковий вісник Дмпломатичної академії України. – Вип.5. – С.169-177.

12. Україна між Росією і Заходом. Стратегія на початок ХХІ століття. – К., 2000. – 177 с.

13. Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. – М.: Издательський дом “Новый век”, 2002. – 416 с.

14. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

15. Тиммерманн Х. Россия и Европейский Союз: современные тенденции во внешней политике, политике безопасности и экономике. Взгляд из Германии // Актуальные проблемы Европы. Европа: смена вех? – Сб. статей/ ИНИОН РАН. – М., 2002. – С.134-176.

16. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: Изд-во АСТ, 2002. – 776 с.

17. Бек У. Что такое глобализация?. – М.: Прогресс - Традиция, 2001. – 304 с.

18. Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме) / Руководитель проекта и отв.редактор А.И. Неклесса. – СПб.:Алетейя, 2000 г. – 320 с.

19. Каплан Р. Чи проіснують Сполучені Штати Америки до 2050 року? // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2000. – Ч.19. – С. 101-107.

20. Кляйнманн Х.-О. Атлантическое пространство как проблема европейской системы государств // Европа. – Т.1.– 2001.– №1. – С. 9-35.

21. Кобринская И. Россия и Центральная Восточная Европа после “холодной войны”. – М.: Моск. Центр Карнеги. – М., 1997. – 198 с.

22. Конквест Р. Перспективи союзу англомовних країн //Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2000. – Ч.19. – С.123 - 139.

23. Косолапов Н.А. Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу // Общественные науки и современность. – 2001.– №6.– С.140 –167.

24. Лисицин Е.М. Національна ідея і стратегія національної безпеки // Стратегія національної безпеки України: проблеми розробки та імплементації. – Матеріали науково-практичного семінару, 28 березня 2000 р.– К., 2000. – С.15-25.

25. Маковскі Я. Століття злидарів // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2001.– Ч.21. – С.116-122.

26. Неклесса А. Феномен 11 сентября и движение к нестационарной системе мировых связей // Россия ХХI. – 2002.– №4. – С. 4-27.

27. Перепелиця Г. Воєнна безпека України в контексті процесів регіональної інтеграції // Український монітор. – 2002-2003. – Зима. – С.90-98.

28. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Международная экономика и международные отношения. – 2002.– №4. – С.15 – 18.

29. Романенко С.А. Постюгославские государства и Россия // Вестник Европы. – Т.5.– 2002. – С.64-66.

30. Стемпловски Р. Польша в мировой системе: изменение государственного устройства и внешней политики. – Европа. – Т.1.– 2001.– №1. С.279-295.

31. Україна: кам’янистий шлях до демократії: Зб. ст./ – К.: Заповіт, 2002.– 108 с.

32. Фісанов В. Державність як експеримент і сучасний український контекст // Наукові записки НаУКМА. –Т.20.– 2002.– Політичні науки. – С. 34-39.

33. Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. – Донецк: Издательство “Донбасс”, 1999. – 123 с.

34. Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы // Pro et Contra. – 1999. – №4. – С.114 – 127.

35. Сhase R.S., Hill E. B., Kennedy P. Pivotal states and U.S. Strategy// Foreign Affairs.- 1996.- №1.- Р.33-51.

36. Kennedy P. Preparing for the Twenty-first Century.- N.Y., 1993.

37. The Closed World. Computers and the Politics of Discourse in Cold War America by P.N. Edwards. – Cambridge, 1997.

38. Hantington Samuel P. The Clash of Civilizations?// Foreign Affairs. - 1993.- №3.- P.22-50.


3. Системний аналіз.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Аслунд А. Розбудова капіталізму. Економічні перетворення в країнах колишнього радянського блоку. – К., 2008.

2. Ислам на постсоветском пространстве. – М., 2001.

3. Смирнов Е.П. Центральная и Восточная Европа между США и Европейским Союзом // Канада – США. – 2005. - № 8. – С. 38-54.

4. Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація. – К., 2004.

5. Халлидей Ф. Окончание холодной войны и международные отношения // Теория МО на рубеже столетий. – М., 2002. – С.57-75.

6. Глобализация: контуры ХХІ в. – М., 2002. – Ч.1. – 263 с.

7. К Союзу Европы. Аналитический доклад российской группы международного дискуссионного клуба “Валдай”. – М.:СВОП, 2010. – 32 с.

8. Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980. – 300 с.

9. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Глава 6. Международная система. – М., 2006.


4. Зовнішня політика України

(напрям підготовки «Країнознавство», «Політологія», «Міжнародна інформація»)

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Васильева-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.): Навчальний посібник. – К.: Освіта, 1998 р. – 234 с.

2. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. – Харків: Фоліо, 2003. – 559 с.

3. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К.: «РІЧ УАННП», 1997. – 756 с.

4. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. Смолія В.А. та ін.. – К.:»Альтернативи», 2001. – 736с.

5. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.) – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 495 с.

6. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури. – К., 2004. – 352 с.

7. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. З 78 Анатована історична хроніка міжнародних відносин (1991 - 2003). – К.: Генеза, 2004. – 616 с.

8. Кучик О.С., Заяць О.А. Зовнішня політика України. – К.; Знання, 2010. – 572 с.

9. Почепчов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика. – К.: Знання, 2006. – 663 с.

10. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К.: Либідь, 2003. – 176 с.

11. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред.Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005. – 555 с.

12. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

13. Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск 10. – К., 2009. – 1119 с.


5. Міжнародні відносини та світова політика.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Хижняк І.А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918). – К., 2009. – 224 с.

2. Цветков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917 – 1945 рр. – К.: Либідь, 1997. – 232 с.

3. Германия.Вызовы XXI века / Под ред. Белова – М., 2009. – 792 с.

4. Марущак М.Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі. – Вінниця, 2008. - 368 с.

5. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник. – Львів, 2005. – 540 с.

6. Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. – 903 с.

7. Мартиненко А.К., Мартиненко Б.А. Міжнародні відносини 1945 – 1975 років. – К., 2007. – 366 с.

8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки). – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

9. Історія сучасного світу. – К., 2001. – 338 с.


6. Країни СНД в регіональних геополітичних системах.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД. – К.,2007. – 374 с.

2. Дахно І.І. Історія країн світу : довідник. – К., 2007. – 258 с.

3. Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав : Postsovieticum. – К.,2010. – 487 с.

4. Довгань Г.Д. Країнознавство: Довідник. – Харків, 2009. – 480 с.

5. Петров В.Л. Геополитика России (Возрождение или гибель?). – М., 2003. – 464 с.

6. Чигринов П.Г. История Белоруси с древних до наших дней. – Минск, 2004. – 563 с.

7. Гаджиєв К.С. Геополитика Кавказа. – М., 2001. – 437 с.

8. Куклина И.Н. Постсоветская Центральная Азия в глобальной политике. – М., 2005. – 489 с.

9. Зарубежние страны. Выпуск 1: 1998 – 2003. – Запорожье, 2003. – 624 с.

10. Історія сучасного світу. – К., 2001. – 338 с.

11. Федуняк С.Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі. – Чернівці, 2005. – 384 с.

12. Пути европеизации Беларуси: между полити кой и конструированием идентичности (1991-2010). – Минск, 2011. – 278 с.

13.Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі. – К., 2003.


7. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М, 1994. 194 с.

2. Блэк С. PR: что это такое? К., 1991. 250 с.

3. Губерський Л. В., Москаленко А.З., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. К„ 1997.

4. Гуцал А. Ф. Аналогічна діяльність. Принципи підготовки інформаційно-аналітичних документів. К., 1997.

5. Девід Л. Веймер, Уйден Р. Вайнінг Аналіз політики Київ Видавництво Соломії Павличко «ОСНОВИ» 2000

6. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: Учебное пособие. — Новосибирск: НГАЭиУ, 2004.

7. Законодавство України про інформацію. К. 1999. с. 7-23.

8. Иванов В. Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження засобів масової комунікації. К., 1994. 110с.

9. Кузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе М., ООО Изд. Яуза, 2001

10. Макаренко В. Міжнародна інформація. Рівне 2002.

11. Николаев Д. Информация в системе международных отношений. М., 1978. 124 с.

12. Плетт У. Информационная работа стратегической разведки. М. 1997

13. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. К., 1996. С. 141-163.

14. Расторгуев С. И. Информационные войны. М., 1997.


8. Теорія прийняття рішень.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Абчук В.А., Бункин В.А. Интенсификация. Принятие решений. -Л.: Лениздат, 1987. – 174 с.

2. Дернова І. А.Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики. Черкаси, 2005 р. – 89 с.

3. Кігель В.Р. Елементи лінійного, цілочислового лінійного, нелінійного програмування: Навчальний посібник. - Київ: ІСДО, 1995. – 440 с.

4. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. — 2_е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2004. — 504 с.: ил.

5. Крушевский А.В. Теория игр.- Киев: Вища школа, 1977. - 216с.

6. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах: Учебник. - М.: Логос, 2000. - 296 с : ил.

7. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: Издательство «Март», 2004. - 656 с.

8. Розин Б.Б. Статистические методы анализа експертных оценок. - М.: Наука, 1977. – 384 с.

9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.


9. Інформаційна безпека

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Андрєєва О.М. Формування політики інформаційної безпеки в органах державної влади // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 42. – Ч.І. – 2003. – С. 318-320.

2. Василюк В.Я., Климчик С.О. Інформаційна безпека держави: Курс лекцій. – К.: КНТ, Видавничий дім Скіф, 2008. – 136 с.

3. Гурковський В. Роль та місце принципів міжнародного права у сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003. - № 1. – С. 496-501.

4. Калашнюк Є.О. Основні напрямки інформаційної безпеки у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 64. – Ч.І. – 2006. – С. 213-215.

5. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. – К.: Кондор, 2004. – 384.

6. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Желіховський В.М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.

7. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України // Право України. – 2005 . - № 5. – С. 108-113.

8. Стратегія і тактика, стан національної безпеки України. – Науково-інформаційний збірник. – Вип.. 35. – К.: Поліграф-Консалтинг, 2006. – 366 с

9. Швець М., Гладківська О., Цимбалюк В. Проблеми взаємовідношення правової інформатики та інформаційної безпеки // Правова інформатика. – 2006. - № 1 (9). – С. 3-9.

10. Юдін О.К., Богуш В.М. Інформаційна безпека держави. – Харків: Консум, 2005. – 576 с.

11. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. – М.: Академический проект; Фонд Мир, 2003. – 640 с.

12. Бервено С. Взаємодія державних інституцій з питань технічного захисту інформації в умовах інтеграції України до міжнародного інформаційного простору // Право України. – 2006. – № 11. – С. 108-111.

13. Лазарев Г. Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 1 (13). – С. 80-83.


10. Дипломатична та консульська служба

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Гуменюк Б.І., Щерба В.І Сучасна дипломатична служба: Навчальний посібник – К.: Либідь, 2001. – 255 с.

2. Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби : Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248 с.

3. Дебидур А. Дипломатическая история Европы: Священный Союз от Венского до Берлинского конгресса 1814-1878. – Том 1. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 508 с.

4. Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до нового часу, навчальний посібник. – Вид. 3-тє. – К., 2005. – 560 с.

5. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М: Международные отношения, 1977. – 368 с.

6. Каррьер Ги Каррон. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок.-М.: РОССПЭН, 2003.- 296 с.

7. Марущак М.Й. Історія дипломатії XX ст.: Курс лекцій. – Львів, 2003. – 303 с.

8. Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у постатях: Монографія. – К.: ВПЦ Київський університет, 2001. – 266 с.

9. Попов В.И Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: Курс лекций. – М.: Международные отношения, 2003. – 567с.

10. Репецький В. Дипломатичне і консульське право: підручник. - Львів: ВАТ "Бібльос", 2002.-352с.

11. Сагайдак О.П., Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К.: Знання, 2008. – 295 с.

12. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: Організація і форми роботи: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2001. – 176 с.

13. Фельтхем Р. Настольная книга дипломата – Мн.: ООО Новое знание, 2000. – 504 с.


11. Дипломатичний протокол та етикет

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. - М.: Междунар. отношения, 2000. – 240 с.

2. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. - М.: Междунар. отношения, 2003. - 416 с.

3. Дипломатический словарь: В 3-х. Т. – М: Наука, 1984. – Т. 1. – 422 с.

4. Дипломатический словарь: В 3-х. Т. – М: Наука, 1985. – Т. 2. – 502 с.

5. Дипломатический словарь: В 3-х. Т. – М: Наука, 1986. - Т. 3. – 751 с.

6. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 143 с.

7. Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 172 с.

8. Ромаскевич С.М., Рудюк С.П. Дипломатичний протокол та етикет. К.: МО України, 2005. - 176 с.

9. Руденко Г. М. Основи дипломатичного протоколу. - К.: Вид-во Бліц- Інформ, 1996. - 184 с.

10. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навчальний посібник. – К.: знання, 2007. – 259 с.

11. Фельтхем Р. Настольная книга дипломата – Мн.: ООО ”Новое знание”, 2000. – 504 с.

12. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. - К.: Лібра, 2003.- 416 с.

13. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет: Навчальний посібник. – К.: Київський університет, 2007. – 296 с.


12. Міжнародне публічне право

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Антонович М. Міжнародне публічне право. – К.: КМ Академія, Алерта, 2003. – 307 с.

2. Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г. О. Анцелевича.- К.: Алерта, 2005. - 424 с.

3. Анцелевич Г.А. Международное морское право. – К.: Слово, 2003. – 399 с.

4. Баталов А.А. Современное международно-правовое регулирование воздушных сообщений: теория и практика. – М.: Зерцыло-М, 2008. – 195 с.

5. Флоренц Бенуа_Ромер. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору. – К.: К.І.С., 2007. – 232 с.

6. Анцелевич П. Міжнародне право: Підручник. – К.: Алерта, Пектораль, 2003. – 409 с.

7. Баймуратов М.А. Міжнародне право: Підручник. – Суми.: ВДТ Університетська книга, 2006. – 424 с.

8. Буткевич О.В. Міжнародне право Стародавнього Світу. – К.: Україна, 2004. – 863 с.

9. Буткевич О.В. Міжнародне право. Основи теорії. – К.: Либідь, 2003. – 606 с.

10. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права. – К.: Україна, 2003. – 799 с.

11. Георгіца А.З. Міжнародне публічне право. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – 162 с.

12. Георгіца А.З., Чикурлій С.Д. Міжнародне публічне право: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 475 с.

13. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 638 с.

14. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.

15. Міжнародне право: Основні галузі. – К. Либідь, 2004. – 814 с.

16. Тимченко Л.Д. Міжнародне право. – Х.: Консум, 2002. – 527 с.

17. Тодоров И.Я, Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: Учеб. пособие. – К.: Знання, 2005. – 414 с.

18. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 397 с.


13. Міжнародне приватне право

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 311 с.

2. Задорожна С.М. Історія принципів міжнародного приватного права // Проблеми законності. – 2009/102. – С. 212-219.

3. Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації.- 2-е доповн. і перероб. вид.- К.: Україна, 2005.- 480 с.

4. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 366 с.

5. Попов А.А. Международное частное право. - Харьков: РА, 1998.-С. 18-32, 94-99, 131-136, 151-160.

6. Степанюк А.А. Коллизии наследования в международном частном праве. – Х.: Фолио, 2004. – 159 с.

7. Степанюк А.А. Правова політика у міжнародному приватному праві. – Х.: Права людини, 2006. – 143 с.

8. Україна на міжнародній арені: 36. документів і матеріалів (1991-1995 pp.). У 2-х кн. -К.: Юрінком Інтер, 1998.

9. Фединяк Г.С, Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. -2-е вид., доповн. -К.:Юрінком Інтер, 2000. – 354 с.

10. Юлдашов О.Х. Міжнародне приватне право. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 527 с.

11. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. – К.: Атака, 2008. – 608 с.


14. Основи міжнародних інформаційних відносин

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. К.: Наша культура і наука, 2003. – 614с.

2. Кудрявцева С.П., Колос В.В. Міжнародна інформація. Навчальний по¬сібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с.

3. Бондар Ю. Плюси і мінуси глобалізації (інформаційний аспект) // Україна на шляху до Європи. – К.: Етнос, 2006. – С. 179-212.

4. Глобалізація і безпека розвитку. К.: КНУ. 2001. – 733 с.

5. Грищенко О. Українські ЗМІ в контексті глобальних процесів на початку XX століття // Україна на шляху до Європи. – К.: Етнос, 2006. – С. 265-379.

6. Європа на шляху до інформаційного суспільства: Матеріали Європейської Комісії 1994— 1995 рр. / Заг. ред. О.М.Гальченко; Уклад.: В.М.Павлович, А.В.Цвігун; Державний комітет зв’язку та інформатизації України. — К., 2000. — 176 с.

7. Європейська інформаційна політика. К.: Наша культура і наука, 2003. 368с.

8. Європейські комунікації: Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2007. – 536 с.

9. Іванов В. Законодавство і журналістика. Становлення правової бази в Україні та світовий досвід. -К.: Школяр, 1998. - 80 с.

10. Інформаційна політика України: європейський контекст: Монографія. – К.: Либідь, 2007. – 360 с.

11. Інформаційна сфера України: стан, проблеми і перспективи. – К.: Київська правда, 2002. – 93 с.

12. Інформаційне суспільство, політика, право в діяльності ЮНЕСКО. К.: Наша культура і наука, 2002. 384с.

13. Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика / Наук. ред.: Л.В.Губерський, Г.Г.Почепцов. — К.: Наша культура і наука, 2000. — 368 с.

14. Макаренко Є. А. Міжнародні інформаційні відносини. – К.: Наша культура і наука, 2002. – 452 с.

15. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - Ч. 1. -88 c.

16. Основи інформаційного права України. – К.: Знання, 2004. – 274 с..

17. СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Автор_составитель —проф. В.Н. Монахов. — М.: ЭКОПРИНТ, 2003, — 320 с.

18. Співрегулювання медій в Європі. Видання Європейської аудіовізуальної лабораторії. – Вид-во К.І.С., 2006. – 129 с.

19. Філіпченко Д.О. Формування інституційної бази інформаційної політики ЄС: Монографія. – К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. – 110 с.

20. Флюр О.М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. К.: 1MB, 2004.-200 с.

21. Флюр О.М. Формування глобального інформаційного суспільства. Шлях України: Монографія. – К: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 140 с.

22. Чернов А. А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. – 232 с.


15. Міжнародна інформація

(напрям підготовки «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація»)

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. К.: Наша культура і наука, 2003. – 614с.

2. Бондаренко В., Литвиненко О. Інформаційний вплив та інформаційні операції // Стратег. панорама.— 1999.— № 4.— С. 136–137.

3. Вартанова Є.Л. Финская модель на рубеже столетий. Информационное общество и СМИ в Финляндии в европейской перспективе. М.: МГУ, 1999. – 288 с.

4. Гриценко О.М. Суспільство, держава, інформація. – К.: нац. ун-т імені Т. Шевченка, 2001. – 165 с.

5. Еойн Янґ і Ліза Куінн. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С.Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.:“К.І.С.”, 2003. – 120 с.

6. Європейські комунікації: Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2007. – 536 с.

7. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999.- 351 с.

8. Інтеграція і різноманітність: нові тенденції політики України у сфері ЗМІ та нових комунікаційних послуг. К., 2005. – 120 с.

9. Кудрявцева С.П., Колос В.В. Міжнародна інформація. Навчальний по¬сібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. - 400с

10. Макаренко Є. А. Інформаційне суспільство об’єднаної Європи: практика міжнародного співробітництва //Актуальні проблеми міжнародних відносин, випуск 50, частина І. – 2004. – С. 178-183

11. Макаренко Є.А Проблеми правової охорони даних та свобода інформації в документах Ради Європи // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. – К., 1999. – № 13. – С. 56-78.

12. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. К.: Наша культура і наука, 2003. 368с.

13. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. - К.: Наша культура і наука, 2002. – 452 с.

14. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. К.: 2005, 280с.

15. Медиа. Введение: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 550 с.

16. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. – К.: Центр вільної преси, 2006. – 916 с.

17. Панарин И.Н. Информационные войны. – М.: ОАО Издательский дом Городец, 2004. – 528 с.

18. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика. – К.: Знання, 2006. – 663с.

19. Сапунов В.И. Зарубежные информационные агентства. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 384 с.

20. Сусська О,О. Інформаційний імунітет: Проблеми психологічного захисту в інформаційному просторі. Монографія. – К.: 2008. – 107 с.

21. Ткачева Н.В. Информационные стратегии стран Восточной Азии в условиях рыночных реформ. – М.: РИП-холдинг, 2003. – 152 с.

22. Федоров А.В. Медиаобразование в зарубежных странах. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2003. - 238 c.

23. Федоров А.В. Медиаобразование: История, теория и методика. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2001. - 708 с.

24. Філіпченко Д.О. Формування інституційної бази інформаційної політики ЄС: Монографія. – К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. – 110 с.

25. Флюр О.М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. К.: 1MB, 2004.-200 с.

26. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003. – Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text11/42.htm

27. Диксон П. Фабрики мысли. – Режим доступу: http://stra.teg.ru/library/institutes/Dikson-Thinktanks/1


16. Теорія і практика комунікацій

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. Учебник. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002 г. – 480 с.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник. – К.: “АртЕк”, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманіт. Освіти в Україні).

3. Биркенбил Вера Ф. Язык интонации, мимики, жестов. – http://www.dere.ru/library/birkenbil/00.html

4. Ван Дейк Т. К определению дискурса. – http://www.nsu.ru/psych/ internet/bits/vandijk2.htm

5. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информацион¬ном обществе. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 253 с.

6. Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. – М.: Издательство политической литературы, 1968. – http://lib.vvsu.ru/books/semiotika2/

7. Грачев М.Н. Политическая коммуникация //Вестник россий¬ского университета дружбы народов. Серия политология, 1999, № 1. – http://stepanov01.narod.ru/library/journal01/article04.htm

8. Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Москаленко А.З. Основи масової інформаційної діяльності. – К.: 1999.

9. Далидович Г. Сетевые коммуникации и человеческое общение (некоторые аспекты кибернетической психологии) – http://www.russ.ru/netcult/20000907_dalido.html

10. Дацюк С. Коммуникативные стратегии – http://www.dere.ru/ library/datsyuk/komm_strat.html

11. Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності. – К., 1999.

12. Дридзе Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью //Социс. – 1998. – № 10. – С. 44-49.

13. Дуцик Д. ЗМІ як комунікативний засіб між громадянським сус¬пільством та державою //Нова політика. – 2001. – №2. – С. 11-14.

14. Європейські політичні комунікації. Конспект лекцій /Укладач Велеловський С.Г. – К., 1999. – 50 с.

15. Жукова Я., Шишков Ю. Модели массовой коммуникации. Научный отчет. М.: Гостелерадио СССР, 1989. – http://zhukova.newmail.ru/papers/mc_model/mcmodels.htm

16. Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуни¬кации. – 2-е изд. – М.: Дело, 1999. – 480 с.

17. Засурский Я.Н. и др. Средства массовой информации США, Великобритании, ФРГ, Италии в 1996 году //ВМУ, серия 10. Журналистика. – 1997. – № 4. – С.24-80.

18. Заярна О. Як переконати масову аудиторію: психологічні чин¬ники ефективності пропаганди //Нова політика. – 1999. – №1. – С.28-31.

19. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера PR. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 288 с.

20. Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества: толковый словарь терминов и кон¬цепций. – М.: Изд-во Московского университета, 1999. – 300 с.

21. Землянова Л.М. Новая экология телеэлектронной деятельности и теоретические проблемы современной коммуникативистики //ВМУ, серия 10. Журналистика. – 1997. – №1. – С.83-95.

22. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативис¬тика: теоретические концепции, проблемы, прогнозы. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 271 с.

23. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. – К.: Освіта, 1999. – 351 с.

24. Зернецька О. Роль „поставлених подій” у міжнародній комуніка¬ції //Людина і політика. – 2000. – №2. – С.62-64.

25. Информационная революция: наука, экономика, технология. Реферативный сборник. – М.:ИНИОН РАН, 1993. – 236 с.

26. Кайгородова Л.А. Коммуникативная компетентность личности. – Режим доступу: http://www.altai.fio.ru/projects/group2/potok20/site/reader/h_kaigorovva.htm

27. Календаров К.Х. Управление общественным сознанием. Роль коммуникативных процессов. – М.: Гуманитарный центр "Монолит", 1998. – 80 с. – http://www.hrinstitute.ru/books/uos.zip

28. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. – Режим доступу: http://kachkine.narod.ru/CommTheory/Intro/WebCommIntro.htm

29. Кетлін Крос та Роберт А. Гакет – Політичні комунікації та новинні засоби масової інформації у демократичних країнах: конкуруючі підходи. – Режим доступу: http://soc-gw.univ.kiev.ua/PUBLICAT/ SOC/POLCOM/content.htm

30. Кодухов В.И. Введение в языкознание: Учебник. – М.: Просве¬щение, 1979. – 351 с.

31. Конецкая В.П. Социология коммуникации. Учебник. – М.: Меж¬дународный университет бизнеса и управления, 1997. – 304 с.

32. Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз: Посібник. – К.: Інститут соціології НАН України, 1997. – 336 с.

33. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видав¬ничий центр «Академія», 1999. – 288 с.

34. Ляпина Т.В. Политические коммуникации: PR и реклама. – К.: Ассоциация «Укрреклама», 2001. – 224 с.

35. Масова комунікація: Підручник /А.З.Москаленко, Л.В.Губер¬ський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 216 с.

36. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. (Библиотека серии «Специализированные курсы в социологическом образовании».) Изд. 2-е, исправл. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 240 с.

37. Основы теории коммуникации: Учебник /Под ред. проф. М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2003. – 615 с.: ил.

38. Орехова С.Г. Гражданское общество: интернет, лингвистика, и современная социально-психологическая теория массовой коммуникации //Вестник Института цивилизации, Владикавказ, 1998, c. 138-146. – http://institute.org.ru/library/articles/ 1007566650.html

39. Пиз А. Язык телодвижений – СПб.: «Издательский дом Гуттенберг», 2000. – 187 с.

40. Пономарев С.В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшнз: Дис… канд.фил.наук.: 10.01.10 /Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова – М., 2001. – http://ponomariov2002.narod.ru/disser.html

41. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века – М.: «Рефл-бук», К: «Ваклер» – 1999. – 352 с.

42. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М.: «Рефл-бук», К: «Ваклер» – 1999. – 624 с.

43. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. – К.: Принт Сервис, 1997. – 332 с.

44. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М.: Центр, 1998. – 352 с., ил.

45. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996. – 175 с.

46. Почепцов Г.Г. Элементы теории коммуникации. – Ровно: ППФ «Волинські обереги», 1999. – 144 с.

47. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса /Под ред. Т.Н.Ушаковой, Н.Д.Павловой. – СПб.: Алетейя, 2000. – 316 с.

48. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб¬ное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002 г. – 461 с.

49. Степанов Ю.С. Семиотика – М.: "НАУКА", 1971. – http://lib.vvsu.ru/books/semiotika1/

50. Сусов И. П. Введение в теоретическое языкознание: Электрон¬ный учебник. – http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm

51. Терин В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта запада. – М.: МГИ(У)МО, 2000. – 224 с.

52. Терин В.П. Основные направления исследований теории массо¬вой коммуникации //Социологические исследования. – №11. – 1997. – http://institute.org.ru/library/articles/1008772630.html

53. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2001. – 560 с.

54. Томилов В.В. Культура организации международных коммуникаций. – Режим доступу: http://marketing.spb.ru/read/m8/index.htm

55. Тотров Руслан Р. Глобальные коммуникации и межкультурные отношения. Из опыта американских исследований – http://www.darial-online.ru/2002_1/rus2.shtml

56. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. Учебник. – М.: Издательский Дом «Социальные отношения», издательство «Перспектива», 2002. – 246 с.

57. Ющук І.П. Вступ до мовознавства: Навч. посібник. – К.: Рута, 2000. – 128 с.

58. Em Griffin, A First Look at Communication Theory – Режим доступу: http://www.afirstlook.com/


17. Масова комунікація

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

2. Бакулев Г.П. Основные концепции массовой коммуникации. – М., 2002.

3. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989.

4. Барт Р. Эффект реальности. – Режим доступу: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/30875. – Дата перегляду 03.02.2009.

5. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – Режим доступу: http://deputat.pp.net.ua/politologija/1.pdf . – Дата перегляду 23.02.2009.

6. Березин В.М. Массовая коммуникация в современном мире: Методология анализа и практика исследований. – М, 2003.

7. Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. - М., 1986.

8. Бориснев С.В. Социология коммуникации. – М: Юнити, 2003. – 270 с.

9. Бохняк В., Скоропуд О. Проблема маніпуляції в топосі політичного. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/media-continent/authorcolumn/khinkulova/2008-11-05/41756. – Дата перегляду 02.03.2009.

10. Браун Л. Имидж - путь к успеху. – СПб., 1996.

11. Бурдье П. Социология политики. – М., 1993.

12. Бурмистрова А. Манипуляция и нейро-лингвистическое программирование. – Режим доступу: http://nauka.bible.com.ua/mankurt/1-10.htm. – Дата перегляду 03. 03.2009.

13. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі. – Режим доступу: http://readbook.com.ua/book/37/911/. – Дата перегляду 16.02.2009.

14. Васютинський В. Психологія влади в інтерактивному дискурсі. Маніпуляція свідомістю. Ряд статей // Ї. – 2004. – №30. – С. 62-82.

15. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. – Ростов-на-Дону, 1995.

16. Войтасик Л. Психология политической пропаганды. - М., 1981.

17. Габор Н. Маніпулятивність ЗМІ як ознака відсутності свободи // Медіакритика. – 2004. – №5. – С. 28–31.

18. Галлін Деніел С., Манчіні Паоло. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – Режим доступу: http://mediasystemy.wordpress.com/. – Дата перегляду 02.03.2009.

19. Галумов Э. Основы PR. – М.: Летопись ХХІ. – 2004. – Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text15/033.htm. – Дата перегляду 17.03.2009.

20. Герхардт М. Искусство повествования. – М., 1984.

21. Голдмен С. Как создается имидж в американской политике. // США. Экономика, политика и идеология. – 1993. – №3. – С.27-28.

22. Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты. – М.: Изд-во РАГС. – 1998. – Режим доступу: http://www.bookap.by.ru/psywar/grachev/gl22.shtm. – Дата перегляду 17.11. 2008.

23. Дащаківська О. маніпуляція як легітимна технологія. Маніпуляція свідомістю. Ряд статей // Ї. – 2004. – №30. – С. 122-132.

24. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. – М., 1996.

25. Дмитриев А.В. Неформальная политическая коммуникация. – М., 1997.

26. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/4383.html. – Дата перегляду 02.03.2009.

27. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М, 1997. – С. 51-59.

28. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. - М., 1998

29. Західна аналітична група. Американські дебати визначили майбутнього президента. – Режим доступу: http://www.zgroup.com.ua/article.php?articleid=1558. – Дата перегляду 14.03.2009.

30. Західна аналітична група. Парадокси дебатів: колекція фактів. – Режим доступу: http://www.zgroup.com.ua/article.php?articleid. – Дата перегляду 13.03.2009.

31. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

32. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. - М., 1995.

33. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародних відносин. – К.: Освіта, 1999. – 351 с.

34. Зернецька О.В. Нові засоби масової комунікації. – К., 1997.

35. Іванов В. Ф. Влада, ЗМІ, маніпуляція. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/1127118011summ.pdf. – Дата перегляду 09.02.2009.

36. Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження ЗМК. -К., 1994

37. Іванов В.Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації. – К., 1996

38. Ігнатенко Т. Використання ПР-технологій в політичних процесах. – Режим доступу: http://j-school.kiev.ua/images/uploads/textblog/5.Ignatenko_T_diplom2007.pdf. – Дата перегляду 11.02.2009.

39. Іщенко М.П. Політологія: Навчальний посібник. – Черкаси: Черкаський національний університет. – 2004. – 388 с.

40. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. – М.: Юнити, 2005. – 383 с.

41. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М.: Алгоритм. – 2000. – 832 с.

42. Карпенко М. Політична реклама: чинники ефективності. Маніпуляція свідомістю. Ряд статей // Ї. – 2004. – №30. – С. 82-92.

43. Каспрук В. Медіа у виборчій кампанії США: фінальний підсумок. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/media-rinok/media-svit/rynky/2008-11-03/41675. – Дата перегляду 27.03.2009.

44. Катерина Хінкулова. Хто зробив Обаму президентом?. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/media-continent/authorcolumn/khinkulova/2008-11-05/41756. – Дата перегляду 17.02.2009.

45. Квіт С. Масові комунікації. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с.

46. Климанська Л.Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: політична кухня. – Режим доступу: http://www.political-studies.com/studies/textbook.html. – Дата перегляду: 22.03.2009.

47. Конах В.К. Роль інформаційних операцій та інформаційних воєн у державній політиці США // Стратегічна панорама. – 2004. – №1. – С. 164-169.

48. Конецкая В. П. Социология коммуникации. Учебник. – Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/LIB/PUB/K/KONETSKAYA/sk.pdf. – Дата перегляду 13.01. 2009.

49. Костенко Н. Мас-медіа у виборах: ціннісні орієнтації політичної сфери // Політична думка. – 1999. –№4. – С. 103-105.

50. Леонтьева Л. Маніпулювання: проблеми дослідження. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk6/21.doc. – Дата перегляду 22.01.2009.

51. Леонтьєва Л. Інформаційно-психологічний вплив: теоретично-методологічні засади аналізу // Людина і політика. – 2004. – №5. – С. 25-35.

52. Лікарчук Н.В. Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/17988.html. Дата перегляду: 19.03.2009.

53. Луман Н. Медиа коммуникации. – М.: Логос, 2005. – 280 с.

54. Луман Н.Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005. – 256 с.

55. Макітра Я. Маніпуляція свідомістю та політична реклама. – Режим доступу: http://www.polittech.org/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=36. – Дата перегляду: 07.02.2009.

56. Мервин Д. Средства массовой информации и демократия в США // Средства массовой информации и демократия в современном мире: Сб. статей и рефератов / РАН ИНИОН / Ред. сост. Кондратьева Т.С., Новоженова И.С. – М., 2002. – С. 46 – 63.

57. Мерфин Р. Технология изберательних компаний в США. // Политические иследования. – 1991. – №3. – С. 131-132.

58. Москаленко А.З., Губернський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформаційної діяльності / Підручник. – К., 1999.

59. Московічі С. Стратегії пропаганди та колективного навіювання. Маніпуляція свідомістю. Ряд статей // Ї. – 2004. – №30. – С. 46-62.

60. Наджос А. Нові та старі тенденції американської журналістики. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/PART-7_4.htm. – Дата перегляду 16. 02.2009.

61. Нальотов А. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість // Політичний менеджмент. – 2007. – №5. – С. 126 - 137.

62. Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации. – Спб.: Питер, 2005.

63. Ноам Хомскі. Політика мови. Маніпуляція свідомістю. Ряд статей // Ї. – 2004. –№30. – С. 206-216.

64. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М, 1996.

65. Побокін М. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій // Людина і політика. – 2004. – № 3. – С. 63-73.

66. Політична ефективність ЗМІ. – Режим доступу: http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC/POLCOM/4.htm. – Дата перегляду: 11.02.2009.

67. Політичний імідж: поняття та основні складові // Трибуна. – 2003. - №1. – С. 30-36.

68. Почепцов Г. Імідж лідера // Нова політика. – 1998. – № 4. – С. 18-23.

69. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. – М., 1996.

70. Разуваєва О.О. Моделі впливу засобів масової інформації на масову політичну свідомість. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1659. – Дата перегляду 17.12.2008.

71. Розворотнєва С.В. Язык власти, власть языка // США: економика, политика, идеология. – 1993. –№3 . – С. 23-33.

72. Руднєва В.Ю. Використання технологій “спін-доктор” в діяльності зовнішньополітичних установ та відомств. – Режим доступу: http://www.soippo.narod.ru/documents/konf_tom2.doc. – Дата перегляду 06.02.2009.

73. Сучасні технології інформаційного впливу. – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/journalism/00027522_1.html. – Дата перегляду 12.11.2008.

74. Тарашвили Е. Связи с общественостью в государственых структурах. – Режим доступу: http://www.pressclub.host.ru/PR.Lib/Terashvili.htm. – Дата перегляду 28.01.2009.

75. Терин В.П. Массовая коммуникация. Социокультурные аспекты политического воздействия. Исследование опыта Запада. – М., 1999.

76. Терин В.П. Теория массовой коммуникации. – М., 2000.

77. Тихомирова Є.Б. Державне управління новинами як фактор інформаційної безпеки. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej3/txts/GALUZEVE/03-TIXOMIROVA.pdf. – Дата перегляду 12.03.2009.

78. Фоменко О. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/4282.html. – Дата перегляду 23.02.2009.

79. Чмига Н.С. Масові комунікації та символічна влада в сучасному суспільстві. – Режим доступу: http://gntb.gov.ua/rj/php/z2004view.php?z2116=16. – Дата перегляду 19. 02.2009.

80. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. – М.: Перспектива, 2003. – 248 с.

81. Шарков Ф.И. Социология массовой коммуникации. – М.: Перспектива, 2003. – 264 с.

82. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. – М.: Мысль, 1980. – Режим доступу: http://psyfactor.org/infmanipulat2.htm. – Дата перегляду 05.12.2009.

83. Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття. – К.: Грамота, 2003. – 48 с.

84. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 290 с.

85. Юр’єва О.Г. Маніпуляція масовою свідомістю: сутність та механізми реалізації // Трибуна. – 2004. – №11. – С. 21-26.


18. Математичні основи інформаційних технологій

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Абчук В.Ф. Экономико-математические методы. – СПб.: Союз, 1999.

2. Валеев К.Г., Джалаладова І.А. Вища математика. – К.: Видавництво КНЕУ, 2001.

3. Величко В.В. Матрицы, геометрия, механика и ЭВМ: [Учебное пособие]. – М.: МФТИ, 1984. – 266 с., ил.; 10 см.

4. Власов В. Конспект лекций по высшей математике. – М.: Айрис, 1997. – 287 с.

5. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – Учебное пособие для студ. вузов. – 13-е изд., исправл. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.

6. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. – К.: Вища школа, 1993. – 648 с.

7. Мантуров О.В. Курс высшей математики. Ряды. Уравнения математической физики. Теорія функцій комплексной переменной. Численные методы. Теория вероятностей: Учебник для втузов. – М.: Высшая школа, 1991. – 448 с.

8. Математичні основи інформаційних технологій. Методичні рекомендації / Укл. І.С. Осадца. – Чернівці: Рута, 2007. – 60 с.

9. Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой: Дифференциальные уравнения и их приложения. – М.: Наука, 1988. – 206 с.

10. Самарский А.А, Гулин А.В. Численне методы. – М.: Наука, 1989. – 429 с.

11. Шкіль М.І. і ін. Алгебра і початки аналізу. Підручник для учнів 10 класу з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. – К.: Освіта, 2000. – 318 с.

12. Шкіль М.І. і ін. Алгебра і початки аналізу. Підручник для учнів 11 класу з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. – К.: Освіта, 2001. – 312 с.

13. Шкіль М.І. і ін. Алгебра і початки аналізу. Підручник для учнів 10 – класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – Еко, 2000. – 608 с.

14. Шкіль М.І. та ін. Вища математика: Елементи аналітичної геометрії. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, В.М. Котлова: Навч. посібн. для студентів пед. ін-тів із спец. 2120 „Загально-технічні дисципліни і праця” – К.: Вища школа, 1984. – 391 с.

15. Эддоус м., Стонфилд Р. Методы принятия ришения. – М., 1997.


19. Міжнародне інформаційне право

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Дракер А. Следующая информационная революция // Офіс — 2000. – № 9-10. – С. 20-26.

2. Агапов А.Б. Основы федерального информационного права России. М.: Экономика, 1995.

3. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України: Аналіт. доп. УЦЕПД // Нац. безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 2-59.

4. Бачило И. Л., Копылов В. А. Есть ли основания для создания отрасли “Информационное право” // Информационное общество. – 1999.– № 6. – С. 49-50.

5. Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: Учебник / Под ред. Б. Н. Топорнина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 789 с.

6. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики. Учебное пособие. – М., 2001. – 343 с.

7. Беляков К. И. Управление и право в период информатизации: Монография. – К.: КВІЦ, 2001. – 307 с.

8. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій: Посібник / Авт. кол.; За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ: МНДЦ, 2000. – 64 с.

9. Гавловський В., Гриценко В., Цимбалюк В. Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики в Україні // Науковий вісник: Зб. наук, праць АДПС України. – 2002 – № 3 (17). – С. 177-182.

10. Губарев К. Куди прямує інформаційне право? // http://www.yur-gazeta.com/ua/oarticle/1897/

11. Гурковський В.І. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки // http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/4text/4_21.htm

12. Е-будущее и информационное право / В.М. Брижко, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко, B.C. Цимбалюк; Под. ред.: Р.А. Калюжного, Н.Я. Швеца. – К.: Интеграл, 2002. – 264 с.

13. Інформатизація соціального управління: теорія і практика (організаційно-правовий аспект): Посібник / В.Д. Гавловський, О.І. Коваленко, B.C. Цимбалюк та ін. — К.; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. — 190 с.

14. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія / Р.А. Калюжний, О.Д. Крупчан, та ін.; За заг. ред.: М.Я. Швеця, О.Д. Крупчана. – К.: НДЦ правової інформатики АПрНУ, 2002. – 191 с.

15. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / Р.А. Калюжний, В.О. Шамрай, В.Д. Гавловський, М.В.Гуцалюк, М.Я. Швець, B.C. Цимбалюк, Ю.В. Яцишин, А.С. Ластовецький; За ред.: Р.А. Калюжного, В.О. Шамрая. – К.: АДПС України. – 2002. – 296 с.

16. Інформаційне право та інформаційна безпека // Сучасний стан, поняття та визначення змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту: Наук, видання / В.Д. Гавловський, О.І. Коваленко та ін.; За заг. ред.: Р. Калюжного, В. Філонова. – К.; Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ МВС України: Ін-т екон. та права “КРОК”, 2001. – 230 с.

17. Інформаційне суспільство. Дефініції... / В.М. Брижко, А.А. Ореховта ін.; За ред.: Р.А. Калюжного, М.Я. Швеця. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с.

18. Інформаційні ресурси України: проблеми державного регулювання: Монографія / За заг. ред. О.В. Сосніна. – К.: НІСД, 2002. – 141 с.

19. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник / Пер. з англ. – К.: Знання. 2002. – 381 с.

20. Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 512 с.

21. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно правові основи: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

22. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика: Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 368 с.

23. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини: Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2002. – 452 с.

24. Макаренко Є.А., Кравченко С.Р., Кравченко Н.А. Європейське інформаційне право. – К., 2005. – с. 485.

25. Наумов В. Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. – М.: Книжный дом “Університет”, 2002. – 432 с.

26. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного. – К.: Знання, 2004. – 274 с.

27. Питання інформаційного права та правової інформатики: Наукове видання / За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України, доктора економічних наук, професора М.Я. Швеця та кандидата економічних наук М.І. Коваля. – 2-е вид., доп. – К.: КФ ДП НДЕІ Мінекономіки, 2005 р. – 302 с.

28. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: Навч. посіб. / В.О. Голубев, В.Д. Павловський, B.C. Цимбалюк; За заг. ред. Р.А. Калюжного. — Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2002. — 292 с.


20. Прикладна інформатика

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Microsoft. Office 97/2000/XP/2003/2007. Шаг за шагом (русская версия) (+CD-ROM). ЭКОМ. 2001.

2. Microsoft. Базы данных Access. Проблемы и решения. ЭКОМ. 2001.

3. Анин Б. Защита компьютерной информации. Санкт-Петербург: BHV. 2000.

4. Богумирский Б. Энциклопедия Windows 98/2000/XP/Vista. Санкт-Петербург: Питер. 1999.

5. Елизаветина Т. Делопроизводство на компьютере: составление документов, организация работы. КУДИЦ-ОБРАЗ. 2001.

6. Кузнецов А. Windows 98/2000/XP/Vista. Учебник. ДМК. 2000.

7. Панкратов Е. Операционная система MS-DOS 6.22. Справочное пособие. Позн. книга. 2001.

8. Персон Р. Word 97/2000/XP/2003/2007 в подлиннике. BHV-CПб. 2001.

9. Попов А. Excel. Практическое руководство (2 издание). ДЕСС. 2001.

10. Симонович С. Новейший самоучитель работы в Интернете. ДЕСС. 2001.


21. Комп’ютерне оброблення даних

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум.-К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997.

2. Джарол Б.Мангейм, Ричард К.Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. – М.: Издательство “Весь мир”, 1997.

3. Общая теория статистики. Под ред. А.А.Спирина. - М., 1995.

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-Петербург: Социально-политический центр, 1996.

5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере/Под ред. В.Э.Фигурнова. - М.ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995.

6. Гончаренко А. Н. Прогнозирование и политика (генезис и эволюция прогнозирования в системе “национальной безопасности” и внешнеполитическом механизме США). – К.: Наукова думка, 1993.

7. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. - М., 1996.

8. Marshal, A., Program to Improve Analytic Methods Related to Strategic Forces, Policy Sciences, 1982, Vol. 15, № 1.

9. Metacognitition. Knowing about Knowing / Ed. J. Netcalfe. L.: A Bradford Book, 1994.

10. StatSoft, Inc. STATISTICA for Windows [Computer program manual], Tulsa, OK: StatSoft, Inc., 1995


22. Міграційні процеси.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Вандескрик К. Демографический аналіз: Пер. с франц. – М.: Академ. Проект; Гаудеамус, 2005. – 272 с.

2. Вивчення впливу зовнішньої міграції 1991-1996 рр. на зміни етнічного складу населення України та її районів. – К.: Кондор, 1998. – 95 с.

3. Витковская Г. Вынужденая миграция, проблемы и перспективы. – М.: Мысль, 1993. – 104 с.

4. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегія. – К.: Наукова думка, 1997. – 127 с.

5. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію. – К.: Жіночий консорціум України, МВС України, 2003. – 55 с.

6. Конвенція та Протокол, що стосується статусу біженців. УВКБ ООН. – К.: МВС України, 1996. – 44 с.

7. Маліновська О.А. Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні. – К.: Наукова думка, 1997. – 68 с.

8. Международное право: Учебник / Отв. узн. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнєцов. – М.: Международые отношения, 1998. – 624 с.

9. Миграциология / М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. Харев. – М.: Наука, 1989. – 96 с.

10. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри; понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія і практика: Енциклопедія / За ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 910 с.

11. Основи міграцієзнавства: Навчально-методичний посібник / Я.О. Кондратьєв, Ю.І.Римаренко, В.І. Олефір. – К.: Наукова думка, 2000. – 422 с.

12. Петрова Т.П. Механизм миграционного обмена: методы исследования. – К.: Наукова думка, 1992. – 140 с.

13. Піскун О.І. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз: Навчальний посібник. – К.: МП Леся, 1998. – 360 с.

14. Правовий захист біженців в Україні. Збірник документів. – К.: МВС України, 1994. – 86 с.

15. Проблема нелегальної міграції та транспортування у мігрантів з України. – К.: Бланк-Прес, 2000. – 118 с.

16. Рекомендации по статистике международной миграции. – Нью-Йорк: ООН, 1996. – 122 с.

17. Романюк М.Д. Міграції населення України за умов перехідної економіки: методологія і практика регулювання. – Львів: Світ, 1999. – 290 с.

18. Рыбаковский Л.А. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. – М.: Наука, 1987. – 200 с.

19. Рымалов В. Новые демографические контуры // Международная жизнь. – 1997. – № 9. – С. 105-112.

20. Сборник международно-правовых документов, регулирующих вопросы миграции. – М.: МОМ, 1994. – 368 с.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconПрограми курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання в навчально-виховному процесі у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconПрограми курсів за вибором рекомендованих до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconОрієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з української та світової літератури і літератур національних меншин Головною метою вивчення предметів „Українська література”
Ри, національних і загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої...
Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconРозклад навчальних занять студентів окр "бакалавр" заочної форми навчання

Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconНапрям підготовки 020303 Філологія*. Мова та література (англійська) окр «Бакалавр» Денна форма навчання Ліцензований обсяг – 65 осіб План набору – 30 ос іб Подано заяв – 590 Особи,

Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 3 курсу окр «Бакалавр»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Назви навчальних курсів та література до них: окр «Бакалавр» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу окр «Бакалавр»
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи