Training record book icon

Training record book
НазваTraining record book
Сторінка10/11
Дата03.08.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ 8. FUNCTION: CONTROLLING THE OPERATION OF THE SHIP AND CARE FOR PERSONS ON BOARD AT THE OPERATIONAL LEVEL
ФУНКЦІЯ: КЕРУВАННЯ ОПЕРАЦІЯМИ СУДНА Й ТУРБОТА
ПРО ЛЮДЕЙ НА СУДНІ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


^ 8.1. Competence 1: Ensure compliance with pollution prevention requirements
Сфера компетентності 1: Забезпечення виконання вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища

Tasks
Завдання

^ CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE
Критерії для задовільного виконання

Ship's name
Наймен. судна

Assignment completion
confirmed by qualified instructor.
Position, Signature, Date

Завершення завдання
підтверджено дипломованим інструктором.
Посада, підпис, дата

Take actions to prevent pollution

Actions are correctВжити заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища

Дії вірніDuring relevant drills initiate immediate investigation to detect the source of pollution

All available resources are used to detect the source and master or appropriate authorities are informedПід час відповідних навчальних тривог здійснювати негайні заходи для виявлення джерела забруднення середовища

Застосовано усі можливі засоби для виявлення джерела забруднення довкілля, капітан або відповідна адміністрація сповіщена про цеDuring relevant drills stop or prevent leakages and spills of harmful liquids and solid substances

The situation is thoroughly assessed and the actions taken are effectively organised and exercised with due consideration for the extent of the pollutionПід час відповідних навчальних тривог припинити або запобігти витіканню або розповсюдженню шкідливих рідин та твердих речовин

Ситуація повністю оцінена, Вжиті дії ефективно організовано та виконано з повним розумінням необхідності запобігання забрудненню довкілля
^ 8.2. Competence 2: Prevent, control and fight fires on board
Сфера компетентності 2: Запобігання пожежам і боротьба з пожежами на судні

Tasks
Завдання

^ CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE
Критерії для задовільного виконання

Ship's name
Наймен. судна

Assignment completion
confirmed by qualified instructor.
Position, Signature, Date

Завершення завдання
підтверджено дипломованим інструктором.
Посада, підпис, дата

.1 Operate fire and smoke detecting equipment

Actions are correct.1 Управління обладнанням для виявлення вогню та полум'я

Дії вірні.2 Ensure that all persons on watch are able to detect and correct haz­ardous situations and actions and keep the ship clean and tidy

Watch personnel make regular inspections in areas exposed to ignition. Easily inflammable material is put in safe places and the watch demonstrate an attitude of alertness and readiness to respond to fires.2 Упевнитися, що всі особи вахтової служби можуть виявляти та усувати надзвичайні ситуації або дії, що виникають раптово, утримувати судно в чистоті і порядку

Особи вахтової служби здійснюють регулярні обходи районів можливого займання. Легкозаймистий матеріал розміщено у безпечних місцях, а вахта демонструє пильність и готовність боротися з вогнем.3 Ensure the watch locates and uses fire-fighting appliances and emergency escape routes and sounds alarm

Every person on watch can use portable or otherwise adequate fire-extinguishers for small fires, demonstrate ability to find emergency escape routes and raise the alarm.3 Упевнитися, що вахта розташована на своїх місцях і застосовує протипожежний інвентар, шляхи евакуації людей та звукову сигналізацію

Кожний член вахти може користуватися переносним або іншим адекватним вогнегасником для малого джерела пожежі, демонструє уміння знайти аварійний вихід та об'явити тривогу.4 Locate fire-stations and demonstrate proper use of fixed installations and other fire-fighting appliances and agents

All stations are located and the most suitable one selected in the event of a fire. Proper equipment and extinguishing agents selected for the various materials on fire.4 Показати місця розташування пожежних станцій і продемонструвати уміння правильно користуватися обладнанням станції та іншим протипожежним обладнанням та речовинами

Показано місця розташування усіх пожежних станцій (постів) і вибрано найбільш прийнятна у випадку пожежі. Правильно вибрано обладнання та вогнегасні речовини для різних горючих матеріалів.5 Locate and use fire-protective equipment (fireman's outfit, including breathing apparatus)

The equipment is quickly donned and used in a way that no accidents are likely to occur.5 Показати місце зберігання та вміння користуватися протипожежним спорядженням (протипожежний костюм, включно дихальний апарат)

Спорядження швидко підготовлено та застосовано таким чином, що дозволило виконати усі дії без нещасних випадків.6 Demonstrate ability to act in accordance with the fire-righting plan during fire drills

During debriefing after an exercise or a real fire extinguishing action the reasons for each action taken, including the priority in which they were taken, are explained and accepted as the most appropriate.6 Продемонструвати вміння діяти у відповідності з планом боротьби з пожежею під час навчальних пожежних тривог

Під час розбору навчальних вправ або справжньої боротьби з вогнем обґрунтованість дій в кожному випадку, включно черговість, з якою дії було виконано, було пояснено і підтверджено як найбільш прийнятні.7 During relevant drills carry out rescue operations wearing breathing apparatus

The breathing apparatus is tested and used in accordance with manufacturers manual and the rescue operation is successful.7 Під час відповідних тривог здійснити рятувальні операції із застосуванням дихального апарату

Дихальний апарат перевірено і використано згідно з керівництвом виготовителя, рятівну операцію завершено успішно.8 Provide the security of persons involved in maintenance service of electrical plant

Actions are correct.8 Забезпечити безпеку осіб, задіяних в обслуговування електроустановки

Дії вірні
^ 8.3. Competence 3: Operate life-saving appliances
Сфера компетентності 3: Використання рятувальних засобів

Tasks
Завдання

^ CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE
Критерії для задовільного виконання

Ship's name
Наймен. судна

Assignment completion
confirmed by qualified instructor.
Position, Signature, Date

Завершення завдання
підтверджено дипломованим інструктором.
Посада, підпис, дата

.1 Organize abandon ship drills

On sounding the alarm all persons meet at the designated muster station wearing life jackets or immersion suits and carry out their duties on request.1 Організувати навчальну тривогу із залишення судна

За сигналом тривоги усі особи збираються у призначеному місці у рятівних жилетах або гідрокостюмах і виконуються свої обов'язки у відповідності з розкладом по тривогах.2 Demonstrate the ability to organize and supervise the launching, handling and recovery of life boat

Correct orders for embarkation, launching, immediately clearing the ship's side, safely handling the boat under motor, oars or sail as appropriate, and safe boat recovery.2 Продемонструвати вміння організувати та проконтролювати спуск, управління та підйом рятівної шлюпки

Віддано вірні команди для посадки людей, спуску, негайного відходу від борту судна та безпечного управління шлюпкою під мотором, на веслах, під парусом відповідно та для безпечного підйому шлюпки.3 Demonstrate, the ability to organize and supervise the launching or throwing overboard a liferaft, and manoeuvre it clear of ship's side

The duties for the persons designated for the raft are clearly allocated and orders efficiently executed.3 Продемонструвати вміння організувати та проконтролювати спуск або скидання за борт рятівного плота та безпечно маневрувати ним біля борту

обов’язки осіб, що розписано на плоту, вірно розподілено, команди виконуються відповідним чином.4 Demonstrate proper use or radio life-saving appliances, satellite. EPIRBS and SARTs

Equipment is operated in accordance with manufacturer's instruction.4 Продемонструвати вірне користування аварійною радіоапаратурою для рятування людей, буями супутникового аварійного зв'язку EPIRBS та SART

Обладнання діє згідно з інструкцією виготовителя.5 Ensure that all survival craft launching equipment on board is functioning

Equipment is maintained in accordance with manufacturer's instructions and regulatory requirements.5 Упевнитися, що пристрій для спуску рятувального засобу перебуває в робочому стані

Обладнання використовується згідно з інструкцією виготовителя та правилами технічної експлуатації.6 Ensure rations on board survival craft are adequate

Food and water are sufficient for the survival craft designated complement.6 Упевнитися, що раціон харчування на борту рятівного засобу відповідає нормам

Продуктів і питної води досить для рятувального засобу згідно з передбаченою комплектацією.7 Ensure that equipment on board survival craft is adequate

Equipment such as pyrotechnics, signalling equipment, all meet regulatory requirements.7 Упевнитися, що постачання на борту рятівного засобу відповідає нормам

Постачання, таке як піротехніка та сигнальне обладнання, відповідає нормам постачання
^ 8.4. Competence 4: Apply Medical First Aid on Board Ship
Сфера компетентності 4: Надання першої медичної допомоги на суднах

Tasks
Завдання

^ CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE
Критерії для задовільного виконання

Ship's name
Наймен. судна

Assignment completion
confirmed by qualified instructor.
Position, Signature, Date

Завершення завдання
підтверджено дипломованим інструктором.
Посада, підпис, дата

.1 During relevant drills stop excessive bleeding, ensure breathing and put injured persons in proper position

The actions demonstrated are in compliance with accepted recommendations given in international medical first aid guidance.1 Під час відповідних тренувань зупинити інтенсивну кровотечу, забезпечити нормальне дихання та покласти поранених у потрібне положення

Дії, що демонструються здійснюються згідно з міжнародним керівництвом щодо надання першої медичної допомоги.2 During relevant drills detect signs of shock and heat stroke and act accordingly

The treatment recommended or given is adequate. Ability to request Radio Medico for advice is demonstrated.2 Під час відповідних тренувань визначити ознаки шоку та теплового удару та виконати відповідні дії

Рекомендоване або надане лікування є адекватним. Продемонстровано уміння запросити пораду в системі Радіо Медико.3 During relevant drills, locate and access shipboard medicine and equipment

Ability to access the medical cabinet in a timely way.3 Під час відповідних тренувань визначити місце та доступ до суднових медикаментів та медичному обладнанню

Здатність досягти медичного пункту протягом короткого проміжку часу
^ 8.5. Competence 5: Using leadership skills and team work
Сфера компетентності 5: Застосування навичок лідерства і робота в команді

Tasks
Завдання

^ CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE
Критерії для задовільного виконання

Ship's name
Наймен. судна

Assignment completion
confirmed by qualified instructor.
Position, Signature, Date

Завершення завдання
підтверджено дипломованим інструктором.
Посада, підпис, дата

.1 Knowledge of crew’s operation problems

The level of knowledge is sufficient.1 Знання проблем управління екіпажем

Рівень знань достатній.2 Organization of ship service

The level of knowledge is sufficient.2 Організація суднової служби

Рівень знань достатній.3 Knowledge of international conventions

The level of knowledge is sufficient.3 Знання міжнародних конвенцій

Рівень знань достатній.4 Knowledge of international legislation recommendations

The level of knowledge is sufficient.4 Знання рекомендацій міжнародного законодавства

Рівень знань достатній.5 Practical skills of ship’s personnel operation and its training

Actions are correct.5 Практичні навички управління судновим екіпажем та його навчанняactions’ planning and coordinationпланування та координація дій

Дії вірніpersonnel assignmentпризначення персоналуtemporal resources fixingвизначення ресурсів часуpriorities determinationвизначення пріоритетів
^ 8.6. Competence 6: Contribute to the Safety of Personnel and Ship
Сфера компетентності 6: Сприяти безпеці персоналу і судна

Tasks
Завдання

^ CRITERIA FOR SATISFACTORY PERFORMANCE
Критерії для задовільного виконання

Ship's name
Наймен. судна

Assignment completion
confirmed by qualified instructor.
Position, Signature, Date

Завершення завдання
підтверджено дипломованим інструктором.
Посада, підпис, дата

.1 Knowledge of personal survival techniques

The level of knowledge is sufficient.1 Знання техніки збереження власного життя

Рівень знань є достатнім.2 Knowledge of fire prevention and ability to fight and extinguish fires

The level of knowledge is sufficient.2 Знання запобігання пожежі і здатність боротися з пожежею

Рівень знань є достатнім.3 Knowledge of elementary first aid

The level of knowledge is sufficient.3 Знання основ першої медичної допомоги

Рівень знань є достатнім.4 Knowledge of personal safety and social responsibilities

The level of knowledge is sufficient.4 Знання особистої безпеки і соціальної відповідальності

Рівень знань є достатнім

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. –...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома електромеханіка І радіоелектроніка. Офіційний...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. –...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. –...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома електромеханіка І радіоелектроніка. Офіційний...
Training record book iconДокументи
1. /Zbirnyk14/e-book/1_01_Atamanchuk.pdf
2. /Zbirnyk14/e-book/1_02_Bendes_Syrotyuk.pdf
Training record book iconДокументи
1. /Filology_V18/e-book/1_01_Marchuk.pdf
2. /Filology_V18/e-book/1_02_Chopyk.pdf
Training record book iconMinistry of health protection of Ukraine Bukovinian State Medical University
Мау 2008 (record №18) and on the session of subject methodical commission on therapeutic disciplines on the 25th of June (record...
Training record book iconДокументи
1. /Zbir16/zb_16/e-Book/16_End.pdf
2. /Zbir16/zb_16/e-Book/16_Start.pdf
Training record book iconДокументи
1. /Zbirnik_15/e-book/1_01_Atamanchuk_Liashenko_Atamanchuk.pdf
2. /Zbirnik_15/e-book/1_02_Bida.pdf
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи