Галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни
Скачати 244.87 Kb.
НазваГалузевий стандарт вищої освіти україни
Дата03.08.2012
Розмір244.87 Kb.
ТипДокументиГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України


_______________С.М. Суліма

“____”___________20__


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних установок»


КВАЛІФІКАЦІЯ 3141 «М

еханік (судновий)»


Видання офіційне


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Київ


2012

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (в частині розділу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки)


Галузь знань ^ 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»


Спеціальність 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних установок»


Кваліфікація 3141 «Механік (судновий)»^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ПОГОДЖЕНО”

Департамент вищої освіти


___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________20___ р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти


___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________20___ р.

М.П.
Голова НМК/підкомісії

___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________20__ р.
во освіти і науки, молоді та спорту України

«ПОГОДЖЕНО»


^ РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Керівник закладу розробника

Керівник розробки

Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор

_________________ В.Ф.Ходаковський

“___”________________20___ р.

М.П.

Начальник Морського коледжу Херсонської державної морської академії


__________________ С.М.Тригуб

“___”________________20___ р.


Вступ

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується під час:

 • розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби діагностики якості вищої освіти);

 • розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти);

 • розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й практик;^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

^ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних установок»


КВАЛІФІКАЦІЯ 3141 «Механік (судновий)»


Чинний від ___________________

(рік – місяць - число)
1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців


освітньо-кваліфікаційного рівня _ молодшого спеціаліста ,

галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» ,

спеціальності 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних установок» ,

освітнього рівня неповна вища освіта ,

кваліфікації 3141 «Механік (судновий)»

з предметної галузі діяльності суднові енергетичні установки ,

(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст)

з нормативним терміном навчання (денна форма) ^ 3 роки на базі повної загальної середньої
освіти;


4 роки на базі базової загальної середньої освіти.


Цей стандарт встановлює:

 • нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;

 • нормативний термін навчання за очною формою навчання;

 • нормативні форми державної атестації.

Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.


2. Нормативні посилання

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

 • Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002р. №2984-ІІІ;

 • Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2007р. №897;

 • Класифікатор професій ДК 003:2010р.;

 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 – Водний транспорт);

 • Міжнародна Конвенція з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. з поправками 1995 р. та 2010 р. (ПДМНВ 78/95/10);

 • Міжнародна Конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (з бюлетенями змін та додатками) (СОЛАС 74 );

 • Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення з суден 1973 р., змінена протоколом 1978 р. до неї (МАРПОЛ 73/78);

 • Міжнародний Кодекс по керуванню безпечною експлуатацією суден та запобіганню забруднення моря (МКУБ 93);

 • Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2007р. №373;

 • інші нормативні документи, які визначають порядок та методику розробки складових галузевих стандартів вищої освіти.3. Визначення

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002.

 1. Зміст освіти –це обумовлені цілями та проблемами суспільства вимоги до системи знань, умінь і навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технології та культури.

 2. Змістовний модуль – система навчальних елементів, що, поєднані за ознакою відповідності навчальному об’єкту.

 3. Зміст навчання – це науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем.

 4. ^ Нормативна частина змісту навчання – обов’язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації.

 5. ^ Вибіркова частина змісту навчання рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації, з урахуванням досягнень наукових шкіл і навчальних закладів.

 6. Кредит – система змістовних модулів що з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання), можуть бути засвоєні за 54 години навчального часу (суму годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень).

 7. Навички – дії, що виконуються при здійсненні певної діяльності, котрі завдяки численним повторенням стають автоматичними і виконуються без свідомого контролю.

 8. ^ Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) – педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи, тощо, будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) з визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

 9. ^ Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта.

 10. Навчальний об’єкт – обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі діяльності мислення.

 11. Навчальний план – нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх визначення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

 12. ^ Нормативний термін навчання – це встановлений освітньо-професійною програмою термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-професійної програми для очної форми навчання.

 13. ^ Освітньо-професійна програма підготовки фахівця – державний нормативний документ, у якому узагальнюється зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця за певною спеціальністю певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 14. Структурно-логічна схема підготовки – наукове і методичне обґрунтовування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

 15. ^ Спеціалізація спеціальності – категорія, що характеризує відміни окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Ці окремі задачі характерні для відносно невеликих груп фахівців у межах спеціальності.^ 4. Позначення і скорочення

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістових модулів

ГЕ (01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

МПН(02) – математичної, природничо-наукової підготовки;

ПП(03) – професійної та практичної підготовки.


^ 5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практиками.


5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки, забезпечують певний освітній рівень;

- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

5.2. Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблицях Додатку Б.

6 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми

6.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових узагальнених структур діяльності, поданих у ГСВОУ МОНМСУ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика»

6.2. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із МОНМС України.

6.3. Перелік навчальних дисциплін та кількість навчального часу для їх вивчення, поданих у Додатку Б є обов’язковими для виконання вимог Нормативної документації.


7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

7.1. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в ГСВОУ МОНМСУ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика», та система відповідних змістових модулів.

7.2. Державна атестація проводиться у формі двох екзаменів:

1. «Суднові дизелі, допоміжні механізми, устрої та системи і їх експлуатація»;

2. «Електрообладнання та автоматика суден та їх експлуатація».

7.3. Навчальний заклад має право змінювати форми проведення державної атестації та назви навчальних дисциплін за окремим погодженням із МОНМС України.


^ 8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки

8.1. Загальні вимоги, вимоги до кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки молодших спеціалістів морського транспорту визначаються нормативами щодо ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитації напряму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

8.2. Відповідальність за якість підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» покладається на вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку.


Додаток А

Таблиця А.1.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010403 "Експлуатація суднових енергетичних установок"


 

^ Цикл підготовки

Загальний навчальний час

академічних годин

націонал. кредити

кредити ECTS

 

^ Нормативна частина

 

 

 

1

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

756

14

21

2

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

1026

19

28,5

3

Цикл професійної та практичної підготовки

2376

44

66

Всього за нормативною частиною

4158

77

115,5

 

Варіативна частина

 

 

 

1

Обов’язкові (рекомендовані) дисципліни варіативної складової

1863

34,5

51,75

2

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

189

3,5

5,25

Всього за варіативною частиною

2052

38

57

 

Екзамени

270

5

7,5

^ Всього за період підготовки

6480

120

180Додаток Б

Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010403 "Експлуатація суднових енергетичних установок"


^ Таблиця Б.1.

Перелік навчальних дисциплін нормативної частини

 

^ Цикл підготовки

Загальний навчальний час

вид контролю

академічних годин

націонал. кредити

кредити ECTS

^ 1. Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

 

 

 

1

Історія України.

54

1

1,5

залік

2

Українська мова (за професійним спрямуванням).

54

1

1,5

екзамен

3

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство).

54

1

1,5

залік

4

Соціологія.

54

1

1,5

залік

5

Основи правознавства.

54

1

1,5

залік

 

^ Цикл підготовки

Загальний навчальний час

вид контролю

академічних годин

націонал. кредити

кредити ECTS

6

Основи економічної теорії

54

1

1,5

залік

7

Культурологія

54

1

1,5

залік

8

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

216

4

6

екзамен

9

Фізичне виховання.

162

3

4,5

залік

 

^ Всього за циклом гуманітарної і соціально-економічної підготовки

756

14

21

 

^ 2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

 

 

 

10

Вища математика

108

2

3

залік

11

Фізика

81

1,5

2,25

залік

12

Технічна механіка (теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин)

162

3

4,5

екзамен

13

Інженерна графіка

108

2

3

залік

14

Основи технічної термодинаміка та теплопередачі

108

2

3

залік

15

Основи гідромеханіки

54

1

1,5

залік

16

Основи екології

54

1

1,5

залік

17

Електротехніка та основи електроніки

162

3

4,5

екзамен

18

Теорія, устрій судна та рушії

81

1,5

2,25

залік

19

Технологія матеріалів

54

1

1,5

залік

20

Основи автоматики

54

1

1,5

екзамен

 

^ Всього за циклом математичної, природничо-наукової підготовки

1026

19

28,5

 

^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

 

 

 

 

21

Безпека життєдіяльності

135

2,5

3,75

екзамен

22

Суднові дизельні установки

216

4

6

екзамен, КП

23

Суднові допоміжні механізми, устрої та системи

189

3,5

5,25

екзамен, КП

24

Суднові котельні установки

81

1,5

2,25

залік

25

Автоматизація суднових енергетичних установок

81

1,5

2,25

залік

26

Електрообладнання суден

216

4

6

екзамен

27

Основи охорони праці

54

1

1,5

екзамен

28

Охорона праці в галузі

54

1

1,5

екзамен

29

Менеджмент морських ресурсів

54

1

1,5

залік

30

Практична підготовка (технологічна, плавальна)

1296

24

36

залік

 

^ Всього за циклом професійної та практичної підготовки

2376

44

66

 


*) Практична підготовка згідно вимог Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти забезпечується за рахунок навчального часу нормативної і варіативної частин циклу професійної та практичної підготовки.


Таблиця Б.2


Перелік навчальних дисциплін, що обов’язково включаються до програми підготовки вахтового механіка за рахунок навчального часу варіативної частини


 

^ Цикл підготовки

Загальний навчальний час

вид контролю

академічних годин

націонал. кредити

кредити ECTS

^ Цикл професійної та практичної підготовки

 

 

 

 

1

Суднові турбіні установки

54

1

1,5

залік

2

Суднові вантажні та палубні механізми

54

1

1,5

залік

3

Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів

54

1

1,5

залік

4

Технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне несення вахти

81

1,5

2,25

залік

5

Технологія використання робочих речовин

54

1

1,5

залік

6

Нормативні морські документи

54

1

1,5

залік

7

Практична підготовка (технологічна, плавальна)

1512

28

42

залік

Всього за циклом професійної та практичної підготовки

1863

34,5

51,75

 Таблиця Б.3

Перелік навчальних дисциплін, що обов’язково включаються до програми підготовки вахтового механіка (технічного флоту) за рахунок навчального часу варіативної частини


 

^ Цикл підготовки

Загальний навчальний час

вид контролю

академічних годин

націонал. кредити

кредити ECTS

^ Цикл професійної та практичної підготовки

 

 

 

 

1

Експлуатація суднових технічних засобів спеціалізованих суден

162

3

4,5

Залік

Всього за циклом професійної та практичної підготовки

2025

37,5

56,25

 Схожі:

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика
Мендзебровський ігор Борисович, Асоціація «Інформаційні технології України», компанія “SoftServe”
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи