Галузевий стандарт вищої освіти icon

Галузевий стандарт вищої освіти
Скачати 275.41 Kb.
НазваГалузевий стандарт вищої освіти
Дата03.08.2012
Розмір275.41 Kb.
ТипДокументи

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України


_______________С.М. Суліма“____”___________20__ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ


МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

^ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
(шифр та назва галузі знань)


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ


(код і назва напряму підготовки)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден
(код і назва спеціальності)


КВАЛІФІКАЦІЯ

3141 Електромеханік (судновий)
(код і назва кваліфікації)

Видання офіційне


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛДОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Київ

2012

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми


Освітньо-кваліфікаційний рівень

молодший спеціаліст

Галузь знань

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Спеціальність

5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден»

Кваліфікація

3141 Електромеханік (судновий)

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
“ПОГОДЖЕНО”


Департамент вищої освіти


___________________ ( _____________ )“___”________________20___р.


М.П.
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

___________________ ( _____________ )


“___”________________20___ р.


М.П.


Голова НМК / підкомісії

___________________ ( _____________ )“___”________________20___ р.


М.П.
^ РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Керівник закладу розробника

Керівник розробки

Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор

_________________ В.Ф.Ходаковський

“___”________________20___ р.

М.П.

Заступник начальника Морського коледжу Херсонської державної морської академії з навчально-виробничої роботи


__________________ А.Г.Кулініч

“___”________________20___ р.Вступ

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується під час:

 • розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби діагностики якості вищої освіти);

 • розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти);

 • розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін й практик.^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ


МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА^ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
(шифр та назва галузі знань)


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ


(код і назва напряму підготовки)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

^ 5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден
(код і назва спеціальності)


КВАЛІФІКАЦІЯ

3141 Електромеханік (судновий)

^ Чинний від ___________________

(рік – місяць - число)
1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

галузь знань

0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура”

напрям підготовкиспеціальність

5.07010407 “Експлуатація електрообладнання та автоматики суден”

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

Електромеханік (судновий)

з узагальненим об’єктом діяльності
з предметної галузі діяльності

Електрообладнання і автоматика суден, суднові енергетичні установки

з нормативним терміном навчання (денна форма)

3 роки на базі повної загальної середньої освіти

Цей стандарт установлює:

 • нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;

 • нормативний термін навчання за очною формою навчання;

 • нормативні форми державної атестації.

Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади.


^ 2. Нормативні посилання

 • Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002р. №2984-ІІІ;

 • Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2007р. №897;

 • Класифікатор професій ДК 003:2010р.;

 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 – Водний транспорт);

 • Міжнародна Конвенція з підготовки і дипломування моряків та несення вахти з манільськими поправками 2010 р. (ПДМНВ 10);

 • Міжнародна Конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (з бюлетенями змін та додатками) (СОЛАС 74 );

 • Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення з суден 1973 р., змінена протоколом 1978 р. до неї (МАРПОЛ 73/78);

 • Міжнародний Кодекс по керуванню безпечною експлуатацією суден та запобіганню забруднення моря (МКУБ 93);

 • Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2007р. №373;

- Інші нормативні документи, які визначають порядок та методику розробки складових галузевих стандартів вищої освіти.
3. Визначення

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти:

^ Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і форм її здійснення.

Вимога – норма, правило.

Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.

Галузь (економіки) - сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

^ Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності узагальнених структур діяльності.

Здатність - психічний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності.

Здібність – особливості індивіда, що є суб’єктивними умовами успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності.

^ Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Знання – результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини.

Кваліфікація – здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.

Компетентність – інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистістних галузях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності.

Компетенція - включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область, у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до виконання діяльності.

^ Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

^ Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки.

Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за

відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації. Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

^ Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.

Тип діяльності - характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності - системою, що характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності.

Уміння - здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань. Система умінь різних видів формують компетенції. Уміння поділяються за видами.


^ 4. Позначення і скорочення

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістових модулів

ГСЕ (01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

МПН(02) – математичної, природничо-наукової підготовки;

ПП(03) – професійної та практичної підготовки.


^ 5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практиками

5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки, забезпечують певний освітній рівень;

- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

5.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних академічних годин / національних кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблиці Додатка А.


6. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми

6.1. Система знань молодшого спеціаліста з спеціальності 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» визначається на основі компетенцій у вигляді системи змістових модулів.

6.2. Система знань для формування компетенцій молодшого спеціаліста формується навчальними дисциплінами нормативної та варіативної частин освітньо-професійної програми. Нормативні навчальні дисципліни та навчальні дисципліни варіативної частини, які формують знання, розуміння та навички згідно міжнародних та національних вимог до підготовки моряків, наведені у таблиці Додатку Б.

6.3. Для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної частини змісту освітньо-професійної програми вказується кількість навчальних годин/національних кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік сформованих компетенцій.

6.4. Нормативна частина ОПП не змінюється.

6.5. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.6. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста складається з навчальних дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та навчальних дисциплін вільного вибору студента (курсанта).


^ 7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

7.1. Нормативна форма державної атестації – державні екзамени з навчальних дисциплін:

«Суднові електроенергетичні системи»;

«Суднові автоматизовані електроприводи».

7.2. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в ГСВОУ_____-__ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика» та система відповідних змістових модулів.

7.3. Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота) встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності, що визначені в ГСВОУ_____-__ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика».

7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються в ГСВОУ_____-__ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти».


^ 8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки

8.1. Загальні вимоги, вимоги до кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки молодшого спеціаліста з спеціальності 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» визначаються нормативами щодо ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитації напряму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

8.2. Відповідальність за якість підготовки фахівця з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з спеціальності 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» покладається на вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку.


Додаток А

Розподіл змісту освітньо-професійної програми

та максимальний час за циклами підготовки молодшого спеціаліста

з спеціальності 5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден


Цикл підготовки

(термін навчання за денною формою – 3 роки)

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ЕСТS

^ Нормативна частина

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

756

14

21

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

621

11,5

17,25

Цикл професійної та практичної підготовки

2511

46,5

69,75

^ Всього в нормативній частині

3888

72

108

Варіативна частина

Цикл самостійного (обов’язкового) вибору навчального закладу

2214

41

61,5

Цикл самостійного вибору навчального закладу

135

2,5

3,75

Екзамени

243

4,5

6,75

^ Всього у варіативній частині

2592

48

72

Всього за 3 роки

6480

120

180Додаток Б


Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки молодшого спеціаліста

з спеціальності 5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден


Таблиця Б.1


^ Перелік навчальних дисциплін нормативної частини


Цикл

Навчальна дисципліна / практика

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ЕСТS

Вид контролю

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Історія України

54

1

1,5

залік

1.2

Основи філософських знань (філософія і релігієзнавство)

54

1

1,5

залік

1.3

Соціологія

54

1

1,5

залік

1.4

Культурологія

54

1

1,5

залік

1.5

Основи економічної теорії

54

1

1,5

залік

1.6

Основи правознавства

54

1

1,5

залік

1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

54

1

1,5

екзамен

1.8

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

216

4

6

екзамен

1.9

Фізичне виховання

162

3

4,5

залік

^ Всього в циклі гуманітарної та соціально-економічної підготовки

756

14

21
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

2.1

Вища математика

81

1,5

2,25

залік

2.2

Фізика

108

2

3

залік

2.3

Інформатика

108

2

3

залік

2.4

Спеціальне креслення, інженерна та комп'ютерна графіка

108

2

3

залік

2.5

Теоретичні основи електротехніки

162

3

4,5

екзамен

2.6

Основи екології

54

1

1,5

залік

^ Всього в циклі математичної, природничо-наукової підготовки

621

11,5

17,25
3. Цикл професійної та практичної* підготовки

3.1

Основи суднової електроніки та мікропроцесорної техніки

135

2,5

3,75

екзамен

3.2

Суднові електричні машини

189

3,5

5,25

екзамен

3.3

Суднові автоматизовані електроприводи

216

4,5

6,75

екзамен

3.4

Теорія електропривода

81

1,5

2,25

залік

3.5

Суднові автоматизовані електроенергетичні системи

216

4

6

екзамен

3.6

Безпека життєдіяльності

54

1

1,5

залік

3.7

Виживання в екстремальних умовах і медична допомога на судні

27

0,5

0,75

залік

3.8

Основи охорони праці

54

1

1,5

залік

3.9

Основи технічної експлуатації суднового електрообладнання та автоматики

108

2

3

екзамен

3.10

Технологія ремонту суднового електрообладнання, засобів автоматики

81

1,5

2,25

залік

3.11

Менеджмент морських ресурсів

54

1

1,5

залік

3.12

Системи управління електроенергетичні і енергетичні установки

81

1,5

2,25

залік

3.13

Експлуатація суднового високовольтного обладнання

81

1,5

2,25

залік

3.14

Охорона праці в галузі

54

1

1,5

екзамен

3.15

Практична підготовка (технологічна, плавальна)

1080

20

30

залік

^ Всього в циклі професійної та практичної підготовки

2511

46,5

69,75
^ Всього в нормативній частині

3888

72

108
*) Практична підготовка згідно вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти забезпечується за рахунок навчального часу нормативної і варіативної частин циклу професійної та практичної підготовки.


Таблиця Б.2


Перелік навчальних дисциплін, що обовязково включаються до програм підготовки осіб командного складу (електромеханіків) морських суден за рахунок навчального часу варіативної частини


Цикл

Навчальна дисципліна / практика

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ЕСТS

Вид контролю

1

Автоматизовані гребні електричні установки

54

1

1,5

екзамен

2

Основи суднової автоматики

108

2

3

залік

3

Комп'ютерні системи і мережі управління судновими технічними засобами

54

1

1,5

залік

4

Пристрої зв'язку та електрорадіонавігаційні пристрої

81

1,5

2,25

залік

5

Суднові вимірювальні прилади та системи

108

2

3

залік

6

Суднова енергетика і механічні устрої

81

1,5

2,25

залік

7

Практична підготовка (технологічна, плавальна)

1728

32

48

залік

Всього

2214

48

72


Схожі:

Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14356
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14355
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14355
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14356
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14359
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14359
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14361
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
move to 1143-14361
Галузевий стандарт вищої освіти iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи