Донецький національний університет програма фахового вступного випробування icon

Донецький національний університет програма фахового вступного випробування
Скачати 245.92 Kb.
НазваДонецький національний університет програма фахового вступного випробування
Дата09.09.2012
Розмір245.92 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

зі спеціальності

при проведенні вступних іспитів на ОКР "Бакалавр" з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста зі спорідненого або техніко-технологічного напрямів


ЗАТВЕРДЖЕНА:

на засіданні Вченої Ради

економічного факультету

протокол № ___

від “ ___ ” _________ 20__ р.

Голова Ради

______________Г.О. Черніченко


^ ОБГОВОРЕНА ТА УХВАЛЕНА

на засіданні кафедри

менеджменту

протокол №__

від _________________ р.

Зав. кафедри

______________І.О. Александров


Донецьк – 2011 р.

Зміст


Вступ
3

Загальні положення
4

Програма
6

Перелік питань для підготовки до тестування
10

Структура екзаменаційного білета
12

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті
14

Рекомендована література
15


Вступ


Метою вступного іспиту з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» передбачає визначення рівня знань, умінь і навичок, які одержано абітурієнтами.

^ Вимоги до рівня підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста зі спорідненого або техніко-технологічного напрямів та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навиками в галузі природно-наукових, загальнонаукових і економічних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту охоплює питання, які підтверджують наявність знань і умінь абітурієнта для продовження навчання з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності «Менеджмент організацій». Програма складена на основі дисциплін циклу професійної підготовки ВНЗ І-ІІ рівнів із урахуванням програм подальшої підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Донецького національного університету.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Програма складена з урахуванням майбутніх здібностей менеджера. Модулі програми відповідають професійним функціям з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, питання та матеріали практичного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати методи обґрунтування і розрахунків.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з менеджменту, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки напряму 0306 «Менеджмент і адміністрування». Програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін:

 • менеджмент,

 • теорія організації,

 • інноваційний менеджмент,

 • стратегічне управління,

 • планування діяльності підприємства,

 • економіка підприємства,

 • інвестиційний менеджмент,

 • методи прийняття управлінських рішень,

 • операційний менеджмент.

Перелік теоретичних питань, вимагає від абітурієнта вміння достатньо вірного та повного викладення матеріалу: про поняття, сутність і зміст менеджменту; предмет і об'єкт менеджменту як науки; організацію як об'єкт менеджменту; фінансово-інвестиційну діяльність підприємства; форми фінансових інвестицій (облігацій, акцій); оцінку вартості фінансових інвестицій; етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями підприємства; види контролю, умови його ефективності; характеристику системи збалансованих показників, особливості побудови стратегічних карт, якісні і кількісні характер; ознаки неплатоспроможності підприємства і дій з утаювання банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства; визначення тенденцій формування задовільної структури балансу.

Задачі білетів передбачають вміння знайти раціональне управлінські рішення проблеми, визначити оцінку реального положення ситуації, що склалася у підприємстві. Розв’язання задач узагальнює вміння, які є результатом отримання теоретичних та практичних знань на основі аналітичних розрахунків, нормативно-законодавчих документів.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію.

Іспит із спеціальності проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається з 2 завдань: теоретичне і практичне тестове завдання. Екзаменаційний білет визначається у початку іспиту в процесі жеребкування.

Тривалість письмового іспиту – 3 години (120 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного аркушу листу відповідей. При складанні іспиту абітурієнту забороняється користуватися підручниками, довідниками. Дозволяється використання технічних засобів обчислення – калькуляторів.


Програма ^ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Модуль 1. менеджмент

Сутність і зміст поняття «менеджмент». Зміст, предмет, об'єкт і методи дослідження. Поняття менеджера, його особові якості і управлінські ролі. Менеджер, бізнесмен, підприємець. Освіта в системі менеджменту. Передумови розвитку теорії і основні вчення про управління. Школа наукового управління. Класична (адміністративна) школа. Школа людських відносин. Школа поведінкових наук. Внесок даних шкіл у розвиток теорії управління. Сутність процессного, системного, ситуаційного підходів. Сучасна школа управління. Сутність понять «організація». Формальні і неформальні організації. Загальні характеристики організацій. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Матриця ступенів невизначеності зовнішнього середовища. Концепція життєвого циклу організації. Делегування, відповідальність, повноваження. Розподіл повноважень і відповідальності. Лінійні повноваження. Типи адміністративних повноважень. Рекомендаційні повноваження. Масштаб управління і контролю. Сутність поняття «планування». Етапи стратегічного планування. Визначення місії організації. Визначення цілей організації. Аналіз зовнішнього середовища. Управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Реалізація стратегічного плану. Сутність поняття «мотивація». Мотиваційний процес. Змістовні теорії мотивації: ієрархія потреб по Маслоу, теорія двох чинників Герцберга, теорія придбаних потреб Макклеланда. Процесуальні теорії мотивації: теорія очікування, теорія справедливості, модель Портера-Лоулера. Сутність поняття «контроль». Види контролю. Процес контролю. Характеристики ефективного контролю. Сутність понять – організаційна структура управління. Раціональна бюрократія Вебера. Види ОСУ. Лінійні структури, їх переваги і недоліки. Функціональна структура – найпоширеніший тип оргструктур. Дивізіональні і адаптивні структури, їх достоїнства і недоліки. Централізація і децентралізація.

Сутність поняття «методи управління». Адміністративні методи управління. Економічні методи управління. соціально-психологічні методи. Загальне поняття «процес прийняття рішень». Основні вимоги, що пред'являються до управлінських рішень. Види управлінських рішень. Підходи до прийняття рішень. Раціональне рішення проблем. Сутність поняття «комунікація». Цілі і види комунікацій. Комунікаційний процес. Характер і зміст управління праці. Основні вимоги, які пред'являються до керівників різних рівнів управління. Правила і прийоми, вживані в управлінському спілкуванні. Влада як умова управління. Основні форми влади. Вплив і стратегії, вживані керівником підприємства. Поняття «лідерство». Автократичний і демократичний стилі керівництва, «керівник, зосереджений на людині» і «керівник зосереджений на роботі». Сучасні погляди на ефективне лідерство. Сутність поняття «конфлікт». Види конфліктів. Причини виникнення конфліктів. Функціональні наслідки конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. Американська модель управління, її основні риси. Основні ознаки японської моделі управління. Формування моделі менеджменту в Україні.


^ Модуль 2. Теорія Організацій

Управління к самостійна галузь наукового знання: її задачі, предмет, методи. Сутність та зміст менеджменту: суб’єкт, об’єкт управління та схема їх взаємодії. Основні управлінські революції: релігійно-комерційна, світсько-адміністративна, виробничо-будівнича, велика індустріальна та менеджерська. Система наук про менеджмент. Передумови становлення школи наукового управління. Основний внесок та недоліки досліджень. Дослідження адміністративної школи. Дослідження школи людських відносин. Змістовні теорії мотивації.

Теорія когнітивного управління. Теорія управління конфліктами. Теорія концентрованого лідерства. Теорія управління змінами. Управління іміджем. Кібернетична теорія. Теорія ігор. Теорія раціональних рішень. Процесна теорія управління. Теорія статистичного контролю. Концепція стратегічного управління. Теорія ситуаційної ефективності. Теорія диверсифікації та інтеграції.


^ Модуль 3. Стратегічне управління

Сутність, зміст та структура стратегічного управління. Процедура аналізу об’єкту стратегічного менеджменту, його макрооточення, внутрішніх та зовнішніх зв’язків. Зміст, значення та особливості визначення стратегії та цілей організації, підходи по їх формуванню. Сутність стратегії організації, їх типи. Засоби визначення та оцінки стратегії організації. Логіка стратегічних змін.

Визначення життєвого циклу продукту як складової стратегії. Чинники формування продуктової стратегії організації. Методи та інструменти стратегічного управління розвитком та використанням кадрового потенціалу в організації. Механізм стійкого розвитку: визначення, структура, напрями вдосконалення.


^ Модуль 4. Планування діяльності підприємства

Мета планування, сутність процесу планування на підприємстві. Підходи до визначення поняття планування з управлінської та загальноекономічної точок зору. Предмет, об’єкт, задачі та функції планування. Методи та моделі планування. Класифікація планово-виробничих норм та нормативів Методи розробки планово-виробничих норм та нормативів. Процедура складання плану виробництва та реалізації продукції.

Класифікація витрат на виробництво. Кошторис витрат на виробництво, методи його складання. Методи планування собівартості продукції. Групи економічних елементів та калькуляційних статей. Показники ефективності використання ресурсів. Планування заробітної платні та план перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Зміст фінансового планування на підприємстві, зміст бюджетування. Елементи сітьового планування. Графічне відображення сітьової моделі. Принципіальні відмінності бізнес-планування від інших видів планування на підприємстві, мета розробки та типова структура.


^ Модуль 5. Економіка підприємства

Мета і задачі виробничо-господарської діяльності підприємств. Класифікація підприємств і їх різновиди. Практичне значення класифікації. Інтеграційні форми підприємств. Форми добровільного й інституційного обєднання підприємств (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдінги, трасти тощо). Загальна і виробнича структура підприємства: сутність і види. Визначення конкурентоспроможності підприємства. Правові основи створення підприємства та ключові аспекти правового регулювання підприємницької діяльності. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Економічна сутність, склад і структура основних фондів. Оцінка і облік основних виробничих фондів. Знос і амортизація, форми відтворення основних виробничих фондів. Система показників і шляхи поліпшення використання основних фондів. Поняття й види нематеріальних активів..

Економічна сутність, елементний склад і структура оборотних фондів. Економія оборотних фондів на підприємстві. Обігові кошти і шляхи прискорення їх оборотності. Нормування обігових коштів. Показники і способи ефективного використання матеріальних ресурсів. Структура кадрів підприємства. Системний підхід до управління продуктивності праці. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на підприємствах. Економічні, організаційні і правові основи оплати праці в Україні. Тарифна система. Беззбитковість та розрахунок порогу рентабельності, запасу фінансової тривкості. Бізнес-план інвестиційного проекту. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів. Принципи й порядок розробки виробничої програми. Застосування економіко-математичних методів й обчислювальної техніки при розробці виробничої програми. Оптимізація виробничої програми. Поняття собівартості продукції, склад і кошторис витрат. Калькулювання собівартості продукції, класифікація витрат на виробництво. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Методика обчислення групи показників для оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства.


^ Модуль 6. Інвестиційний менеджмент.

Економічна сутність інвестицій та їх класифікація, поняття інвестиційної діяльності, чисті інвестиції, як індикатор економічного розвитку підприємства. Врахування фактору часу при оцінці інвестицій та вимір впливу інфляції, поняття інвестиційного ризику, концепція і методичний інструментарій обліку фактора ліквідності. Видовий склад інвестиційних ресурсів підприємства, методика виміру їх загального обсягу, схеми фінансування реальних інвестиційних проектів, оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Форми і основні положення фінансового інвестування, характеристики головних інструментів даного сегменту інвестиційного ринку, оцінка ризиків деяких фінансових інструментів та оцінка їх ефективності. Принципи формування інвестиційного портфеля господарюючого суб’єкта, реальна і фінансова складова портфеля. Сутність інвестиційної стратегії та принципи її розробки, формулювання стратегічних цілей, вплив загальної стратегії розвитку підприємства на її інвестиційну складову. Загальна характеристика інвестиційної привабливості, оцінка привабливості економіки, галузей економіки, регіонів.


^ Модуль 7. методи прийняття управлінських рішень

Інформаційна сутність процесу ухвалення рішення в організації. Поняття й природа управлінського рішення, інформаційні процеси при прийнятті управлінських рішень, характеристика управлінської інформації. Інформаційні технології при прийнятті управлінських рішень. Ефективність управлінських рішень.

Загальна характеристика моделей процесу прийняття рішень. Основні прикладні методи економіко-математичного моделювання й оптимізації рішень, методи моделювання; методи експертних оцінок.


^ Модуль 8. Операційний менеджмент

Зміст операційного менеджменту. Принципи, функції та методи операційного менеджменту. Система управління операційною діяльністю. Операційний менеджер як суб’єкт управління операціями. Операційна система організації: загальна та структурна характеристика. Операційний процес та його складові. Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою. Сутність операційних пріоритетів. Класифікація управлінських рішень і технологій їх прийняття. Економіко-математичне моделювання операційної функ­ції. Мікроекономічне моделювання операційної діяльності. Реструктуризація операційної системи при засвоєнні нових продуктів/нових процесів.

Тактичне та оперативне планування операційної діяльності. Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації. Режими функціонування операційної системи. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Потужність операційної системи. Розміщення виробничих і сервісних об'єктів. Розміщення обладнання і планування приміщень. Планування трудового процесу і нормування праці. Ознаки стабільного функціонування операційної системи. «Тверді» та «м’які» чинники забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

Перелік питань для підготовки до тестування:

 1. Категорії науки менеджменту.

 2. Сучасні дестимулюючі чинники менеджерської діяльності.

 3. Сфери управління в контексті менеджменту, як науки.

 4. Теоретична основа менеджменту.

 5. Стилі керівництва в менеджменті.

 6. Типи управління.

 7. Види організацій.

 8. Функції менеджменту.

 9. Методи і принципи господарювання.

 10. Принципи управління.

 11. Якості сучасного менеджера.

 12. Система закономірностей менеджменту.

 13. Методика розрахунку середньорічної вартості ОВФ.

 14. Методика розрахунку коефіцієнта економічного зношування, вибуття, екстенсивного та інтенсивного відновлення ОВФ.

 15. Методи управління.

 16. Суб’єкти та об’єкти управління.

 17. Структура організації.

 18. Розрахунок доцільності факторингової операції.

 19. Структура підприємства.

 20. Сутність закономірності децентралізації й демократизації управ­ління.

 21. Принципи ціноутворення.

 22. Організаційна структура управління.

 23. Методика прийняття управлінських рішень.

 24. Нормативно-правова база функціонування підприємства.

 25. Теорії лідерства.

 26. Принципи ринкової економіки.

 27. Сутність реорганізації та ліквідації.

 28. Соціально-психологічний аспект менеджменту.

 29. Технологія організації.

 30. Економічні регулятори господарської діяльності.

 31. Особливості західноєвропейського менеджменту.

 32. Податковий менеджмент.

 33. Етапи організаційного розвитку.

 34. Сутність терміну «інформація».

 35. Методи оцінки планової виробничої й повної собівартості виробу.

 36. Зміст поняття «комунікації» в менеджменті.

 37. Види поділу праці в управлінні.

 38. Види економічних систем.

 39. Сутність поняття «директива».

 40. Особливості сучасного американського менеджменту.

 41. Сутність поняття «кооперація».

 42. Теорії мотивації.

 43. Теорії управління.

 44. Сутність матричної організації.

 45. Сутність поняття «конформізм».

 46. Етапи розробки, прийняття та організації виконання управлінських рішень.

 47. Епізодична кооперація праці в управлінні.

 48. Основні етапи розвитку науки менеджменту.

 49. Методика визначення планового зросту продуктивності праці.

 50. Види власності.

 51. Методика розрахунку потенційної річної місткості ринку.

 52. Методика розробки конкурентної стратегії.

 53. Інституціональна модель керівництва.Структура^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА


ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: БАКАЛАВР

для осіб, що мають ОКР «Молодший спеціаліст»


Екзаменаційний білет № 1

Тестове теоретичне завдання

1. Управління - це:

 1. засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів для досягнення цілей організації;

 2. цілеспрямований вплив на колективи людей для організації і координації їх діяльності;

 3. процес вибору керівного впливу з числа можливих за критерієм ефективності на основі інформації про стан об'єкта і зовнішнього середовища.

^ 2. Організація - це:

 1. група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

 2. об'єднання людей, яке відбувається в плановому порядку;

3) люди на яких здійснюється управлінський вплив з метою формування та підтримки єдності соціально-економічної системи.

^ 3. Підприємство - це:

 1. часткове упорядкування елементів та відносин між: ними за якою-небудь однією ознакою;

 2. організаційно-правовий та економічний статус певної соціотехнікоекономічної системи;

 3. основна лайка в системі продуктивних сил, виробничих і соціальних відносин, у якій відбувається первинне, безпосереднє поєднання робочої сили із засобами виробництва і здійснюється кругообіг коштів у процесі розширеного відтворення.

^ 4. Категорії науки менеджменту - це:

1) основні поняття, які відображають найбільш загальні і суттєві властивості, сторони, відношення явищ дійсності й їх пізнання;

 1. упорядковані, систематизовані й узагальнені теоретичні положення науки управління;

 2. чітка, концепція загальних основ теорії і принципів управління.

^ 5. Методом називається:

 1. засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів для досягнення цілей організації;

 2. цілеспрямована дія на колективи людей для організації і координації їх діяльності;

 3. захід (прийом) або сукупність заходів (прийомів) у будь-якій сфері людської діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення будь-якого завдання, виконання певної операції.

^ 6. Дестимулюючі чинники менеджерської діяльності в сучасних умовах:

 1. широке поле діяльності і прояву ініціативи; конкуренція товарів, послуг, ідей; можливість оволодіння сучасним менедж­ментом; відсутність диктату партійних органів, їхніх командних обов'язкових вказівок, за які вони часто не несли ніякої відпо­відальності;

 2. кризові явища економічного, соціального та технологічного характеру в суспільстві і на підприємстві; розрив старих, виробничо-господарських зв'язків; невизначеність напрямів майбутнього розвитку національної економіки і економіки кожної організації зокрема; ерозія традиційних цінностей і стосунків; кількісне зростання та якісне ускладнення проблем, які потрібно вирішувати при обмежених засобах для їхнього вирішення;розвал традиційної ієрархії управління; неефективність шкіл і методів управління, створених адміністративно-командною системою; сформований за час панування цієї системи спосіб мислення працівників;

3) кризові явища економічного, соціального та технологіч­ного характеру в суспільстві і на підприємстві; розрив старих виробничо-господарських зв'язків; конкуренція товарів, послуг, ідей; можливість оволодіння сучасним менеджментом; невизначеність напрямів майбутнього розвитку національної еко­номіки і економіки коленої організації зокрема; ерозія традиційних цінностей і стосунків; відсутність диктату партійних органів, їхніх командних обов'язкових вказівок, за які вони часто не несли ніякої відповідальності; розвал традиційної ієрархії управління.

^ 7. Сфери управління - це:

 1. управління в неживій природі, в біологічних організмах, в суспільстві;

 1. управління державою, армією, церквою;

 1. управління підприємством, технічними системами, біологічними системами.

^ 8. Організації, як соціальні утворення, поділяються на:

 1. великій малі;

 2. ймовірні й детерміновані;

 3. формальні й неформальні.

^ 9. Створення вартості підприємства, за Портером, відбу­вається завдяки існуванню двох взаємодоповнюючих видів діяльності підприємства:

 1. фінансової та організаційної;

 2. господарської та. фінансової;

 3. основної діяльності та операцій підготовки.

^ 10. Теоретичною основою науки менеджменту є наступна система категорій:

1) організація, колектив людей, ефективність менеджменту;

2) організація, закони, закономірності, принципи менеджменту;

3) організація, закономірності, принципи, функції, методи, ефективність менеджменту.


^ Тестове розрахункове завдання


Завдання 1. Підприємство виробляє електроплити, реалізуючи 400 плит на місяць за ціною 250 грн. (без ПДВ). Змінні витрати становлять 150 грн./шт., постійні витрати підприємства - 35000 грн. на місяць.Ви є директором даного підприємства. Які Ви приймете рішення у наступних ситуаціях:

1. Начальник відділу маркетингу гадає, що збільшення витрат на рекламу на 10000 грн. на місяць здатно дати приріст щомісячного виторгу від реалізації на 30000 грн. Чи варто схвалити підвищення витрат на рекламу?

2. Заступник генерального директора за виробництвом хотів використати більш дешеві матеріали, що дозволяють заощаджувати на змінних витратах по 25 грн. на одиницю продукції. Однак керівник відділу збуту побоюється, що зниження якості плит призведе до зниження обсягу реалізації до 350 шт. на місяць. Чи варто переходити на більш дешеві матеріали?


Варіанти відповідей:

1) а) Рішення схвалити;

б) Рішення не схвалити.

2) а) Рішення схвалити;

б) Рішення схвалити.

3) а) Рішення не схвалити;

б) Рішення не схвалити.


^ КРИТЕРІЇ Оцінювання ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТ


Екзаменаційна комісія оцiнює письмовi вiдповіді абiтурiєнта на тестове теоретичне і тестове практичне завдання за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів, яка включає оцiнки „вiдмiнно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

Якщо у роботі є виправлення з невірних на вірні відповіді знімається 5 балів.

Абітурієнти, що набрали менш ніж 124 бали отримують оцінку „незадовільно” і до подальшого конкурсу не допускаються.

Абітурієнти, що набрали 124 і більше балів допускаються до подальшого конкурсу.

Шкала переводу отриманих абітурієнтами балів у п’ятибальну систему:

^ 100-бальна система від 100 до 200

200-бальна система

П’ятибальна система

180-200

180-200

«5» (відмінно)

140-179

140-179

«4» (добре)

124-139

124-139

«3» (задовільно)

100-123

0-123

«2» (незадовільно)


^ Критерії оцінювання тестового теоретичного завдання (0 – 5 балів)

Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється 5 балів. Максимально абітурієнт може набрати 50 балів.

^ Критерії оцінювання тестового розрахункового завдання (0 – 50 балів)

Максимально абітурієнт може набрати 50 балів.

50 балів

Задача розв'язана вipно, вiдсутнi помилки у розрахунках, зроблено обгрунтований висновок.

40 балів

Задача розв'язана вipно, наявнi неточностi у розрахунках, не повнi висновки.

20 балів

Задача не розв'язана, але наведенi вipнi формули для розрахунку.

0 балів

Задача не розв'язана або розв'язана нeвipнo, не наведенi формули для розрахунків та вiдсутнiй висновок.

Вiдмiнно” - абітурієнт правильно вiдповiв на тестове теоретичне завдання екзаменацiйного бiлета та належним чином розв'язав тестове практичне завдання.

Добре” - абітурієнт припустив деякі помилки у тестовому теоретичному завданні екзаменацiйного бiлета та тестовому практичному завданні.

Задовільно” - абітурієнт припустив значну кількість помилок у тестовому теоретичному завданні екзаменацiйного бiлета та у тестовому практичному завданні.

Незадовільно” - абітурієнт не вірно відповів на тестове теоретичне завдання екзаменацiйного бiлета та тестове практичне завдання.

Рекомендована література:


 1. Александров И.А., Половян А.В., Половян Н.С.- Прогнозування //Навчальний посібник для студентів економічних й управлінських спеціальностей. - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 176с.

 2. Александров І.О. Моделі економічної динаміки і система національних рахунків. - Донецьк: ІЕП нАН України. - 1998. - 100 с.

 3. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с.

 4. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. Основи менеджменту. – Львів: «Світ», 2005. – 296 с.

 5. Анискин Ю.П. Управление инвестициями: Учебное пособие. М.: Издательство Омега-Л, 2002.

 6. Ансоф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 416с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 7. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: Инфра-М, 2000. – 432 с.

 8. Афитов Э.А. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. – Мн.: Высш. шк., 2001.- 285 с.

 9. Банкротство в Украине. Сборник нормативных актов / Ананченко А.Е. и др. – Х.: Ескада. - 2001. – 296 с.

 10. Белінський, П. І. Менеджмент виробництва та операцій [підручник] [Текст] / П. І. Белінський. – К .: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

 11. Бойчук І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2002. — 480 с.

 12. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. – М.: «Инфра-М», 2004. – 344 с.

 13. Булев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 178 с.

 14. Бурганов Л.А. Теория управления. – М.: Инфра-М, 2005. – 139 с.

 15. Василенко, В. О. Виробничий (операційний) менеджмент [навчальний посібник] [Текст] / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко [за ред. В.О. Василенка]. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532 с.

 16. Васильев Ю.В., Парахина В.Н., Ушвицкий Л.И. Теория управления. – М.: Финансы и статистика. – 2005. – 607с.

 17. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

 18. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. — М.:ИНФРА-М, 2004. — 280 с.

 19. Воронкова, В. Г. Операційний менеджмент [навч. посібник] [Текст] / В. Г. Воронкова В. Г. та ін. – Львів : «Магнолія 2006». – 2009. – 438 с.

 20. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: Учебник. – М.: Издат. дом «Филин», 2003. – 520 с.

 21. Гэлловей, Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. [Текст] / Л. Гєлловей – СПб : 2001. - 287 с.

 22. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2008. – 384 с.

 23. Економіка підприємства: Навч. посіб. / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга – Н, КНТ 2007. - 780 с.

 24. Економіка підприємства: Навч. посіб. /А. В. Шегеда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегеди. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2003. — 335 с.

 25. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 26. Емельянов А.С. Эконометрия и прогнозирование. – М.: Экономика, 1985. – 208 с.

 27. Ефимова М. Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 440с.

 28. Ильенкова, С. Д. Производственный менеджмент [учебник для вузов] [Текст] / С. Д. Ильенкова и др. [под ред. С. Д. Ильенковой]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с.

 29. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник. – 2-е изд., перераб. – Мн.: Новое знание, 2001. – 635 с.

 30. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004

 31. Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.

 32. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Норм-Инфра-М, 1999. – 511с.

 33. Колтынюк Б. А. Ценные бумаги: Учебник. Спб.: Изд-во Михайлова В.А.,2000.

 34. Комарницький, І. Ф. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання) [навчальний посібник] [Текст] / І. Ф. Комарницький, П. І. Белінський, В. І. Кравець. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 308с.

 35. Круш П.В. Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. — Київ: Центр учбової літератури, 2004. — 264 с.

 36. Макаренко, М. В. Производственный менеджмент [учебное пособие для вузов] [Текст] / М. В. Макаренко, О. М. Махалина. – М. : “Издательство ПРИОР”, 1998. –384 с.

 37. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основы менеджменту: Пер. з англ. – М.:”Дело”, 1992 р. – 702 з.

 38. Михайловська, О. В. Операційний менеджмент [навч. посібник] [Текст] / О. В. Михайловська. К. : Кондор, 2008. – 550 с.

 39. Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. — М.: Наука, 1970.

 40. Новоселов Ю.А. Социально-экономическое прогнозирование. – Ч1- Новосибирск: СибУПК, 2000. - 134с.

 41. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 42. Основи менеджменту (під ред. Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева )Н.І. – М.: “Центр”, 1998 р. – 432 з.

 43. Оцінка бізнесу. Управління вартістю підприємства. С.В. Валдайцев. — М.: Юніті, 2001.

 44. Пивоваров К.В. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. – М.: Издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 232 с.

 45. Планування діяльності підприємства: Навч. Посібник/ За заг. Ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с.

 46. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высш. шк., 2000. – 587 с.

 47. Санталайнен Тимо и др. Управление по результатам. — М: Универс, 1993.

 48. Семенов Г.А., Семенов А.Г. Организация и планирование хозяйственной деятельности на предприятии: Монография. – Запорожье: ЗГИА. – 2001. – 174 с.

 49. Сергеев И. В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. М.: Финансы и статистика, 2000.

 50. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України. – 2000. – 504 с.

 51. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. – К. – ЦУЛ. – 2009. – 568 с.

 52. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: Экмос, 2004

 53. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

 54. Тейл Генри. Экономические прогнозы и принятие решений. – М.: Статистика, 1971. – 488 с.

 55. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – К.: КНЕУ. – 2006. – 268 с.

 56. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ. – 2000. – 412 с.

 57. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В.М. Гайворонського. – Харків: Консум, 1997. – 189 с.

 58. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006

 59. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2004. – 368 с.

 60. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости: Пер. С англ. —М., 1994;

 61. Чейз, Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент [10 – е издание, пер. с англ.] [Текст] / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николас Дж. Аквилано. М. : «И. д. Вильямс», 2008. – 1184 с.

 62. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 380 с.

 63. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 208 с.

 64. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 2000. – 184 с.

 65. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – Л.: Новий світ – 2000, 2003. – 268 с.

 66. Шикин Е.В., Чхартшивили А.Г. Математические методы и модели в управлении. — М.: Дело, 2000.

 67. Ширенбек X. Экономика предприятия: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2005.— 848 с.

 68. Эддоус З.М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений /Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 590с.

 69. Экономика предприятия : Учебник / Под ред. В.И. Осипова – Одесса: Маяк, 2007. – 729 с.

 70. Экономика предприятия и отрасли промышленности: Учебник / под ред. А.С.Пелиха. 4-еизд., перераб. и доп. —Ростов на Дону., 2001.Схожі:

Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconДонецький національний університет програма фахового вступного випробування
Окр "Бакалавр" з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» для осіб, які мають диплом...
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconДонецький національний університет програма фахового вступного випробування
Окр "Бакалавр" з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» для осіб, які мають диплом...
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПрограма Вступного фахового випробування з психології
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Донецький національний університет програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи