Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О icon

Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
Скачати 159.19 Kb.
НазваПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
Дата09.09.2012
Розмір159.19 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти та науки України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Вченої Ради

економічного факультету

протокол №_____

від «____»_________20___р.

Голова ради


___________Черніченко Г.О.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР»


заочної форми зі скороченим терміном навчання

(на базі ОКР «молодший спеціаліст»)

за галуззю 0305 – «Економіка та підприємництво»


Донецьк 2010

Лист погодження


Голова навчально-методичної комісії

економічного факультету ДонНУ,

д.е.н., проф. Т.В. Орехова


Зав. кафедри маркетингу,

к.е.н., проф. М.І. Бєлявцев


Зав. кафедри міжнародної економіки,

д.е.н., проф. Ю.В. Макогон


Зав. кафедри управління персоналом

і економіки праці, д.е.н., проф. Н.Д. Лук'янченко


Зав. кафедри економіки підприємства

д.е.н., проф. В.В. Краснова


ЗМІСТ

ВСТУП 5

Загальні положення 6

Перелік ПИТАНЬ 7

1. Напрям (спеціальність) «Маркетинг» 8

2. Напрям (спеціальність) «Міжнародна економіка» 8

3. Напрям (спеціальність) «Управління персоналом та економіка праці» 9

4. Напрям (спеціальність) «Економіка підприємства» 10

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТі 12

Список рекомендованої літератури 13ВСТУПМета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми бакалавра, а також проходження конкурсу.

^ Характеристика змісту програми. Вступний іспит має міжпредметний синтетичний характер. У програмі, розробленій на підставі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за галуззю 0305 – «Економіка та підприємництво», відбиваються окремі сторони напрямів (спеціальностей) 6.030507 «Маркетинг», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства» та інтегруються знання з кількох дисциплін.

Вимоги до абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати освіту за рівнем «молодший спеціаліст» зі споріднених спеціальностей за галуззю «Економіка та підприємництво» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та професійних знань.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Донецького національного університету.
^

Загальні положенняКомплекс питань і завдань охоплює дисципліни, включені в «Освітньо-професійну програму підготовки молодших спеціалістів» за галуззю 0305 «Економіка та підприємництво», затверджену Міністерством освіти і науки України.

Іспит зі спеціальності проводиться у формі письмового тестування. Для кожної спеціальності екзаменаційний білет включає 20 тестових завдань, які підготовлено згідно переліку екзаменаційних питань. Тривалість письмового іспиту – 1,5 години (90 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного аркуша листа відповідей. При розв’язанні тестів абітурієнту заборонено користуватися довідковими матеріалами, підручниками, а також технічними засобами.

У кожному білеті поєднується матеріал теоретичного та прикладного характеру з операційними завданнями, покликаними виявити вміння використовувати категоріальний апарат, методи даної спеціальності, а також здійснювати відповідні розрахунки. Тобто в змісті екзаменаційного білету відбито основні функції, що виконує бакалавр: аналітичну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну.

^

Перелік ПИТАНЬI. Питання загальноекономічної підготовки

 1. Поняття валового національного і валового внутрішнього продукту, методи їх розрахунку за видатками, доходами та за доданою вартістю.

 2. Економічне значення державного бюджету. Характеристика основних статей державного бюджету.

 3. Грошовий ринок: попит на гроші, пропозиція грошей, рівновага на грошовому ринку.

 4. Процес створення|грошей банківською системою. Грошово-кредитна політика.

 5. Державне управління кредитними ресурсами. Політика «дорогих|» і «дешевих» грошей.

 6. Поняття бюджетного дефіциту (профіциту), його основні види і причини виникнення. Взаємозв'язок бюджетного дефіциту і державного боргу.

 7. Способи фінансування бюджетного дефіциту.

 8. Поняття і види безробіття. Природний рівень безробіття.

 9. Причини і види інфляції. Методи оцінки рівня і темпів інфляції.

 10. Поняття валютного курсу. Конвертована валют. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів. Державне регулювання валютного курсу.

 11. Характеристика попиту та пропозиції. Закон попиту. Закон пропозиції.

 12. Взаємодія попиту і пропозиції.

 13. Гранична корисність. Порядковий підхід до оцінки корисності і попиту.

 14. Процес і чинники виробництва. Властивості чинників виробництва.

 15. Виробнича функція. Ізокванта і ізокоста.

 16. Оптимум виробника. Гранична норма технологічного заміщення. Траєкторія розвитку підприємства.

 17. Виробництво і теорія витрат. Індивідуальні і суспільні, явні і неявні витрати.

 18. Альтернативні витрати. Загальні, змінні, постійні, середні і граничні витрати.

 19. Переваги і недоліки ринкової економіки.

 20. Типи ринкових структур. Умови, що характеризують досконалу та недосконалу конкуренцію.

 21. Система економічних законів і їх об'єктивний характер.

 22. Загальна характеристика чинників виробництва.

 23. Економічний зміст власності.

 24. Економічний зміст підприємництва.

 25. Сутність і функції грошей. Теорії грошей.

 26. Форми організації суспільного господарства. Товарна форма організації виробництва.

 27. Ринок: сутність, функції, види.

 28. Причини існування і форми монополій в економіці.

 29. Економічні функції держави в ринковій економіці.

 30. Сутність, види і форми заробітної плати.

II. Питання професійної підготовки
^

1. Напрям (спеціальність) «Маркетинг»


 1. Сутність маркетингу і його визначення. Підходи до розуміння предмета маркетингу.

 2. Еволюція концепцій маркетингу. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

 3. Основні поняття маркетингу. Суб'єкти та об’єкти маркетингу.

 4. Принципи, задачі та функції маркетингу.

 5. Характеристика видів маркетингу.

 6. Система засобів маркетингу та їх структура (концепція «4Р»). Поняття маркетингової суміші (marketing-mix).

 7. Сутність, система, мета і завдання маркетингових досліджень. Основні напрями маркетингових досліджень.

 8. Основні методи збору даних при проведенні маркетингових досліджень.

 9. Сутність маркетингової товарної політики та її структура.

 10. Признаки класифікації споживчих, промислових товарів та послуг. Головні атрибути товару.

 11. Концепція життєвого циклу продукції та характеристика його основних етапів.

 12. Поняття економічної категорії «ціна». Ціна як індикатор цінності товару. Фактори, які впливають на встановлення ціни.

 13. Сутність маркетингової цінової політики. Алгоритм маркетингового розрахунку цін і характеристика його основних етапів.

 14. Просування як елемент комплексу маркетингу. Функції просування. Структура комплексу маркетингових комунікацій.

 15. Канали розподілу продукції: сутність, призначення, види. Сутність, завдання, функції і елементи маркетингової політики розподілу.^

2. Напрям (спеціальність) «Міжнародна економіка»


 1. Світове господарство як історико-економічне явище й етапи його розвитку.

 2. Структура світового господарства.

 3. Основні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі.

 4. Міжнародні економічні відносини як основна частина міжнародних відносин.

 5. Структура системи міжнародних економічних відносин.

 6. Середовище міжнародної економіки, її структура й особливості розвитку.

 7. Політико-правове середовище міжнародної економіки.

 8. Правові регулятори й інституціональне забезпечення міжнародної економіки.

 9. Систематизація міжнародних організацій.

 10. Основні міжнародні організації.

 11. Економічне середовище, її структуризація і розвиток.

 12. Соціально-культурне середовище, її роль у розвитку міжнародної економіки.

 13. Інфраструктура сучасної міжнародної економіки, її роль і розвиток.

 14. Міжнародний поділ праці, умови і фактори його розвитку.

15. Форми міжнародного поділу праці.

^

3. Напрям (спеціальність) «Управління персоналом та економіка праці»


 1. Праця як основа розвитку суспільства і провідний чинник виробництва.

 2. Сучасна концепція продуктивності праці. Фактори і резерви динаміки продуктивності праці.

 3. Заробітна плата в ринкових умовах. Механізм регулювання і диференціації заробітної плати. Система винагород у сфері праці. Сучасні системи оплати праці.

 4. Сучасне розуміння сутності соціально-трудових відносин. Сторони та суб’єкти соціально-трудових відносин.

 5. Фізіологічні та психологічні закономірності функціонування людського фактора в процесі праці.

 6. Фізіологічне та психологічне обґрунтування напрямків удосконалення організації праці. і професії. Методи та етапи профвідбору.

 7. Організація і нормування праці. Сутність і значення нормування праці. Об’єкти нормування праці.

 8. Соціальний захист населення від безробіття. Визначення статусу безробітного та підходящої роботи в документам МОП та в Законі України «Про зайнятість населення».

 9. Управління зайнятістю. Участь підприємств, установ і організації у реалізації державної політики зайнятості в Україні за Законом України «Про зайнятість населення».

 10. Управління трудовим потенціалом. Макроекономічні заходи і методи демографічної політики.

 11. Поняття показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу.

 12. Методологічні аспекти управління персоналом. Сутність, цілі та функції управління персоналом.

 13. Служба персоналу і кадрове діловодство.

 14. Номенклатура справ з кадрового діловодства. Документаційне забезпечення руху кадрів. Комп’ютеризація кадрового діловодства.

 15. Прикладні аспекти управління персоналом. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі. Основні методи визначення потреб організації в персоналі.^

4. Напрям (спеціальність) «Економіка підприємства»


 1. Сутність поняття «підприємство», класифікація підприємств та їх практичне значення. Інтеграційні форми підприємств та організацій. Сучасні підходи до управління підприємством.

 2. Поняття персоналу. Категорії персоналу підприємства. Поняття й основні елементи системи управління персоналом. Визначення чисельності працівників.

 3. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань. Системи показників ефективності відтворення та використання основних фондів.

 4. Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів промислової власності.

 5. Сутнісна характеристика обігових коштів. Призначення нормування (розрахунку нормативів) обігових коштів. Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів.

 6. Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів. Методика визначення ефективності технічних нововведень. Ефективність інвестицій.

 7. Сутність та кількісна характеристика техніко-технологічної бази. Виробнича потужність підприємства.

 8. Окремі типи виробництва (одиничне, серійне й масове), сутнісна характеристика кожного з них. Поняття методу організації виробництва. Використовувані методи організації виробництва.

 9. Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірники обсягу. Якість продукції (послуг), як економічна категорія. Показники й методи оцінки якості продукції (послуг).

 10. Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності.

 11. Поняття оплати праці. Диференціація оплати праці за певними ознаками. Форми й системи оплати праці робітників.

 12. Витрати виробництва. Групування витрат за економічними факторами. Калькулювання собівартості продукції. Кошторис витрат на виробництво та собівартість.

 13. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Забезпечення беззбитковості підприємства.

 14. Суть поняття оцінка загального фінансово-економічного стану підприємства. Групи та методика обчислення показників оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

 15. Сутнісна характеристика й можливі форми реструктуризації підприємства (організації). Суть механізму санації та її цілей. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкту господарювання.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТі


Оцінювання здійснюється за 5-, 100-, 200 бальною шкалою.

Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється в 5 балів за 100-бальною шкалою. Як що у роботі є виправлення з невірних на вірні відповіді знімається 2 бали.

Абітурієнти, які отримали оцінку «незадовільно» (100-123 бали за 200-бальною шкалою) до подальшого конкурсу не допускаються.


Шкала переводу отриманих абітурієнтами балів у п’ятибальну систему

^ 100-бальна шкала

200-бальна шкала

П’ятибальна шкала

0-49

100-123

«2» (незадовільно)

50-69

124-139

«3» (задовільно)

70-89

140-179

«4» (добре)

90-100

180-200

«5» (відмінно)
^

Список рекомендованої літературиОсновна література

 1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія / Л.Л.Антонюк, А.М.Поручник, В.С.Савчук. - К.: КНЕУ, 2003. - 394 с.

 2. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник / Ю.М Бажал. – К.: Заповіт, 1996. – 240с.

 3. Бизнес-план инвестиционного проекта предпринимателя: Учеб.-практ. пособие для студентов вузов / В.М.Попов, С.И.Ляпунов, И.Ю.Криночкин, Т.А.Воронова. - М.: КНОРУС, 2005. - 480 с.

 4. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навч. посібник/ Л.М.Борщ. - К.: Знання, 2005. - 470 с.

 5. Верба В.А. Проектний аналіз: слайд-курс: навч. посіб./ В.А.Верба, О.М.Гребешкова. - К.: КНЕУ, 2006. - 235 с.

 6. Герасименко В.В. Ценообразование: Учеб. пособие для студентов вузов по направлению 521600 "Экономика" / В.В.Герасименко. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 419 с.

 7. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб./ О.О.Гетьман, В.М.Шаповал. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 488 с.

 8. Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия: Учеб. пособие: для вузов по экон. специальностям / В.А.Горемыкин, Н.В.Нестерова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2004. - 593 с.

 9. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / В.М.Гриньова, В.О.Коюда. - 3-тє вид. - К.: Знання-Прес, 2006. - 423 с.

 10. Економіка підприємства: Підручник / М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П.Наливайко та ін. - 3-тє вид. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

 11. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Й.М.Петровича. - Л.: Магнолія плюс: Вид-во В.М.Піча, 2004. - 678 с.

 12. Иваниенко В.В. Ценообразование: Учеб. пособие для студентов вузов / В.В.Иваниенко, М.В.Чечетов. - 3-е изд. - Харьков: ИНЖЭК, 2004. - 220 с.

 13. Інвестування: Навч. посіб. для студ. Вузів / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда. - 2-ге вид. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 402 с.

 14. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: навч. посібник / П.Г.Клівець. - К.: Академвидав, 2007. - 319 с.

 15. Крисоватий А.І. Податкова система: Навчальний посібник. / А.І.Крисоватий, О.М.Десятник - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

 16. Курочкин А.С. Организация производства: Учеб. пособие для студентов вузов / А.С.Курочкин. - К.: МАУП, 2001. - 215 с

 17. Лернер Ю.И. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков / Ю.И.Лернер. - Харьков: Фактор, 2006. - 480 с.

 18. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю [В 2т. Пер. с англ. 2-го изд.] – М.: Республика, 1992. – Т.1. – 399с.; Т.2. – 400с.

 19. Микро- макроэкономика: практикум / Под общ. ред. Ю.А.Огибина. – СПб.: Литера плюс «СПб. Оркестр», 1994. – 432с.

 20. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закладів освіти / За заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518с.

 21. Мойсеєнко І.П. Інвестування: навч. посіб. / І.П.Мойсеєнко. - К.: Знання, 2006. - 490 с.

 22. Орлов О.А. Планирование деятельности промышленного предприятия: учебник / О.А.Орлов. - 2-е изд. - К.: Скарбы, 2006. - 415 с.

 23. Пересада А.А. Інвестування: Навч. Посібник / А.А.Пересада. - К.: КНЕУ, 2004. - 249 с.

 24. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учеб. Пособие / Ю.И.Продиус. - Х.: Одиссей, 2004. - 416 с.

 25. Проектний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.С.Рижиков, М.М.Яковенко, О.В.Латишева та ін. - К.: Центр учбов. л-ри, 2007. - 383 с.

 26. Семюелсон Пол А. Мікроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз [Пер. з англ. С. Панчишина.] – К.: Основи, 1998. – 676с.

 27. Система оподаткування та податкова політика: навч. посіб. для студ. вищих навч. Закладів / під кер. та наук. ред. В.Б.Захожая, Я.В.Литвиненка. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 465 с.

 28. Сумець О.М. Стратегія підприємства: Теорія, ситуації, приклади : Навч. Посібник / О.М.Сумець. - К.: Професіонал, 2005. - 313 с.

 29. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник для вузів / Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2005. - 312 с.

 30. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник для вузів / В.Г.Федоренко. - К. : Алерта, 2006. - 442 с.

 31. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [Пер. с англ. 2-го изд.] – М.: Дело ЛТД, 1995 – 864с.

 32. Фінанси підприємств: підручник / А.М.Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін. - 6-те вид. - К. : КНЕУ, 2006. - 552 с.

 33. Чурсин А.А. Инновации и рынок: Учеб. пособие для студентов вузов обучающихся по спец. 061100 - "Менеджмент орг." и 060200 - "Экономика труда и социал. отношений" / А.А.Чурсин. - М.: Машиностроение, 2004. – 242

 34. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для вузів / Л.І.Шваб. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.

 35. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: підруч. для вузів / Л.О. Шкварчук. - К.: Кондор, 2006. - 459 с.


Спеціальна література за напрямами (спеціальностями)


«Маркетинг»

 1. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник / Л.В. Балабанова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2009. – 720 с.

 3. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник / Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 363 с.

 4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф.Котлер, К.Л.Келлер. - СПб.: Питер, 2007. – 816 с.

 5. Маркетинг: Учебник / [Г.Л.Багиев, В.М.Тарасевич, Х.Анн]; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – 3-е изд., переб. и доп. – М.: Экономика, 2008. – 718 с.


«Міжнародна економіка»

 1. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения / Е.С.Акопова, О.Н.Воронкова, Н.Н. Гаврилко. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. - 416 с.

 2. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вузів / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. - 2-ге вид. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 402 с.

 3. Макогон Ю.В. Международная экономика: Учебное пособие / Ю.В.Макогон, В.С.Миронов, М.И.Кравченко. - Донецк: ДонНУ, 2001. -110 с.

 1. Макогон Ю.В. Міжнародні організації: Навчальний посібник (с грифом МОУ). / Ю.В.Макогон, Ю.Г. Козак. - Одеса: ОДЕУ. - 288 с.

 2. Макогон Ю.В. Валютные операции: Учебное пособие / Ю.В.Макогон, Е.А.Пашко. - Донецк: ДонНУ, 2006. – 220 с.


«Управління персоналом та економіка праці»

 1. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості / В.С.Васильченко – К.: КНЕУ, 2004.

 2. Завиновська Г.Т. Економіка праці / Г.Т.Завиновська - К.: КНЕУ, 2003.

 3. Колот Л.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання / Л.М.Колот - К.: КНЕУ, 2003.

 4. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / Я.В.Крушельницька – К.: КНЕУ, 2003. – 182 с.

 5. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.М.Петюх – К.: КНЕУ, 2000.«Економіка підприємства»

 1. Жнякин Б.А. Экономика предприятия: Учебное пособие / Б.А.Жнякин, В.В.Краснова - Донецк: ДонНУ. – 2003.

 2. Жнякин Б.А. Экономика предприятий социальной инфраструктуры: Учебное пособие / Б.А.Жнякин, В.В.Краснова, О.В.Бычкова - Донецк: ДонНУ. – 2003.

 3. Саратикянц Э.С. Учебно-методическое пособие к изучению дисциплин «Методология разработки бизнес-плана и Проектный анализ» / Э.С.Саратикянц, Е.Н.Стрелина - Донецк: ДонНУ, 2007. – 60 с.

 4. Сталинская Е.В. Учебно-методические материалы по курсу «Стратегия предприятия» / Е.В.Сталинская - Донецк, ДонНУ, 2008 – 49 с.

 5. Сталинская Е.В. Учебно-методические материалы по курсу «Ценообразование». / Е.В.Сталинская – Донецк: ДонНУ, 2006. – 37 с.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Вченої Ради

економічного факультету

протокол №______

від «___»___________20___р.

Голова ради


____________Черніченко Г.О.


Критерії

оцінки знань абітурієнтів при проведенні вступних іспитів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» заочної форми зі скороченим терміном навчання (на базі ОКР «молодший спеціаліст») за галуззю 0305 – «Економіка і підприємництво»


Оцінювання здійснюється за 5-, 100-, 200 бальною шкалою.

Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється в 5 балів за 100-бальною шкалою. Як що у роботі є виправлення з невірних на вірні відповіді знімається 2 бали.

Абітурієнти, які отримали оцінку «незадовільно» (100-123 бали за 200-бальною шкалою) до подальшого конкурсу не допускаються.


Шкала переводу отриманих абітурієнтами балів у п’ятибальну систему

100-бальна шкала

200-бальна шкала

П’ятибальна шкала

0-49

100-123

«2» (незадовільно)

50-69

124-139

«3» (задовільно)

70-89

140-179

«4» (добре)

90-100

180-200

«5» (відмінно)
Схожі:

Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
«інноваційний менеджмент» для напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи