Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О icon

Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
НазваПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Сторінка1/5
Дата10.09.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра менеджменту


Затверджено

Радою факультету

Протокол № ___ від ________________2011 р.

Голова

д.е.н., проф. Черніченко Г.О.


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

«Основи менеджменту»

для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузі знань «Менеджмент і адміністрування»

(всіх форм навчання)


Донецьк 2011

Укладач: Гришина І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Рецензенти: Половян. Н.С., к.е.н, доцент кафедри менеджменту

Безгін К.С., к.е.н, доцент кафедри менеджменту


Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол №__ від ________________ 2011 р.


Зав. кафедрою менеджменту,

д.е.н, проф. І.О. Александров


Методичні рекомендації ухвалені на засіданні навчально-методичної комісії, протокол №__ від ________________ 2011 р.


Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова

ЗМІСТ

стор.

1. ВСТУП……………………………………………………………………..

4

1.1. Опис…………………………………………………………………

4

1.2. Рівень………………………………………………………..............

4

1.3. Методика викладання, форми й методи навчання……………….

5

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА…………………...

6

2.1.Заліковий (змістовний) модуль 1. Елементи організацій та процесу управління.....……………………………………………………….


6

2.2. Заліковий (змістовний) модуль 2. Практична психологія менеджменту………...…………………………………….………………….


7

2.3. Рекомендована література…………………………………………

9

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ………………………………….………..

12

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ………………....................................

14

4.1. Орієнтовний перелік питань до практичних занять……………..

14

4.2. Типові завдання для рішення на практичних заняттях…….........

20

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………………...

46

5.1. Типові завдання для самостійної роботи.......……………………

46

5.2. Література для самостійної роботи……………………………….

48

5.3. Карта самостійної роботи студента…………......................……...

50

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ……………………………………………………………………….

51

6.1. Контроль знань студентів денного відділення…………………..

51

6.2. Контроль знань студентів заочного відділення………….............

52

6.3. Зразки тестових завдань для модульного контролю…………...

53

6.3. Питання до іспиту………………………………………….............

57

6.4. Приклад екзаменаційного білету………………………………….

59

1. ВСТУП

Менеджмент – це перш за все філософія та культура управління. Це наука та мистецтво. Тому досягти успіху у цьому напрямку можна, якщо підходити до нього, з одного боку, як до техніки управління, а, з іншого, – як до філософії управління. При цьому освоєння методичних прийомів повинно супроводжуватися дослідженням фундаментальних шляхів, на яких ці прийоми створювалися.


1.1. Опис


^ Курс

«Основи менеджменту»

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 3


Змістовних модулів: 2


Тижневих годин: 4


Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

Бакалавр з менеджменту

4 семестр

Лекції (теоретична підготовка) – 32 годин

Практичні – 32 годин

Вид контролю: іспит


Курс складається з 2-х модулів. На 2 тижні: 4 години лекцій та 4 години практичних занять. Кількість тижнів: 16.

Лекція в залежності від теми передбачає традиційну форму (монолог), а також інтерактивну форму (бліц-опитування, модерація, проблемна лекція).

Практичне: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, рольові ігри.

Самостійна робота студентів (СРС) передбачає підготовку рефератів, окремих питань лекцій, здійснення літературних оглядів, складання кросвордів та ін.

Мета і завдання СРС: поглиблення та систематизація знань студентів про розвиток теорії та практики менеджменту.


1.2. Рівень


Курс «Основи менеджменту» є професійно орієнтованим. Базовими курсами для його вивчення є «Філософія», «Університетська освіта» та інші.

^ Основною метою курсу є формування у студентів системного оволодіння теоретичними та практичними здобутками, що обумовлює опанування системи виявлення та розв’язання проблемних напрямків управління у сучасних умовах розвитку економіки України.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з фундаментальними основами управління;

 • дослідження історичного вітчизняного та закордонного досвіду організації систем управління;

 • розвиток у студентів самостійного логічного мислення про сутність та зміст процесу управління в організаціях;

 • розвиток навичок щодо використання отриманих знань в професійній діяльності на основі рольових ігор та тренінгів.


^ 1.3. Методика викладання, форми й методи навчання


За дисципліною «Основи менеджменту» залежно від теми припускається на лекції традиційна форма (монолог), а також інтерактивна форма (бліц-опитування, модерація, проблемна лекція). В межах практичних занять передбачено: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, підготовка презентацій.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА


Заліковий (змістовний) модуль 1.

Елементи організацій та процесу управління


Стислий зміст теми 1. Вступ в менеджмент.

У темі розглянуті поняття управління як самостійної галузі наукового знання: її задачі, предмет, методи. Досліджено сутність та зміст менеджменту: суб’єкт, об’єкт управління та схема їх взаємодії, еволюцію управлінської думки. Розглянуто ознаки діяльності менеджера, професійні та психологічні вимоги до менеджерів, категорії керівників, ролі менеджера в організації та його здібності. Наведено систему наук про менеджмент.


Стислий зміст теми 2. Організація як об’єкт управління.

Наведено сутність та зміст поняття “організація”, види організацій, спільні характеристики організацій: ресурси, залежність від зовнішнього середовища; горизонтальний та вертикальний поділ праці; необхідність управління, цілі діяльності та критерії успіху організації. Розглянуто зовнішнє середовище організації та його характеристики та внутрішнє середовище організації, а також взаємозв’язок внутрішніх змінних.


Стислий зміст теми 3. Планування в організації.

Розглянуто сутність планування та основні елементи системи планування, види планування, сутність стратегічного планування, модель стратегічного планування, основні компоненти реалізації стратегії: тактика, політика, процедури, правила, інструментарій стратегічного управління: складання бюджету, управління за цілями (МВО), моделі ВКG, GAP.


Стислий зміст теми 4. Організація як функція управління.

У темі розглянуто сутність функції організації, складові організаційної діяльності, створення організаційної структури. Наведено основи організаційного проектування, типи організаційних структур управління (бюрократичні, дівізіональні та проектні), їх переваги та недоліки, фактори та методи формування організаційної структури управління.


Стислий зміст теми 5. Мотивація персоналу.

Розглянуто поняття та сутність мотивації, а також основні теорії мотивації: змістовні теорії мотивації (теорія “ієрархії потреб” А. Маслоу, теорія Альдерфера, теорія потреб Д. МакКлеланда, теорія “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга), процесуальні теорії мотивації (теорія “очікувань” В. Врума, теорія справедливості С. Адамса та модель Портера-Лоулера).


Стислий зміст теми 6. Контроль як функція менеджменту.

Розглянуто сутність поняття “контроль”, необхідність контролю, види контролю (випереджальний, поточний, заключний), етапи процесу контролю (вимірювання процесів, порівняння фактичного виконання з нормативами, оцінка та реакція) та основні характеристики ефективної системи контролю.


Стислий зміст теми 7. Комунікації в менеджменті.

В темі наведено сутність поняття “комунікація”, види комунікацій, сутність поняття “комунікаційний процес”, елементи комунікаційного процесу, етапи комунікаційного процесу, комунікативні бар’єри, шляхи вдосконалення організаційних комунікацій: та стратегії підвищення ефективності комунікацій.


Стислий зміст теми 8. Основи теорії прийняття управлінських рішень.

Розглянуто сутність поняття “управлінське рішення”, види організаційних рішень, моделі та методи прийняття рішень, етапи раціонального рішення проблем, фактори впливу на процес прийняття рішення, умови ефективності індивідуального та групового прийняття рішень.


^ Заліковий (змістовний) модуль 2

Практична психологія менеджменту


Стислий зміст теми 9. Психологія управлінської діяльності

Розглянуто індивідуально-психологічні риси особистості, моделі особистості, методи психологічного захисту особистості. Наведено психологічні особливості управлінської діяльності та досліджено особистість керівника. Розглянуто сутність та вплив психологічної влади менеджера, соціальний статус менеджера, формування іміджу менеджера.


^ Стислий зміст теми 10. Лідерство, влада та управлінський вплив.

Розглянуто сутність поняття “лідерство”, риси керівника-лідера, теорії лідерства, концепції поведінкового та ситуаційного підходів до лідерства. Наведено поняття “континууму стилів керування”. Розглянуто сутність понять “вплив” та “влада”. повноваження. Наведено форми влади, порівняння методів влади. Досліджено особистий і поведінковий підхід до управління, способи впливу на підлеглих, прийоми позитивного впливу на робітників. Розглянуто сутність та класифікацію стилів управління, поняття делегування повноважень, елементи делегування повноважень, поняття «компетентність» і «авторитет».


^ Стислий зміст теми 11. Управління конфліктами.

Розглянуто основні аспекти управління конфліктами в організації: зміст поняття “конфлікт”, класифікацію конфліктів, чинники конфліктів, процес конфлікту, методи управління в умовах конфлікту.


^ Стислий зміст теми 12. Групова динаміка.

Наведено класифікацію груп. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти психології управління малими групами, методи і прийоми взаємодії менеджера з неформальними малими групами. Досліджено розвиток і динаміку групи, групову сумісність та її види, а також лідерство в групах.


^ Стислий зміст теми 13. Моделі управління.

Розглянуто основні передумови формування класичної американської моделі управління та сучасної системи управління японськими організаціями. Дана характеристика і виявлено суперечності класичної американської моделі управління та .моделі управління в великих японських організаціях.


^ Стислий зміст теми 14. Ефективність управління.

Розглянуто суть результативності і ефективності менеджменту, поняття «економічна ефективність управління», «організаційна ефективність управління» та «соціальна ефективність управління». Наведено підходи до визначення ефективності управління: цільовий, поведінковий, композиційний, множинний.


Рекомендована література


Основна:


 1. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмин - Львів: «Світ», 2005. – 296 с.

 2. Бреддик У. Менеджмент в организации: учебное пособие / У. Бреддик - М.: «Инфра-М», 2004. – 344 с.

 3. Богданов Е. Н. Психология личности в конфликте. Учебное пособие / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. СПб., Питер, 2004. – 216 с.

 4. Веснин В.Р. Менеджмент / В.Р. Веснин – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.

 5. Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М.: Экономистъ, 2006. – 670 с.

 6. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

 7. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Д. Геберт, Л. Розенштиль – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. - 624 с.

 8. Глухов В.В. Менеджмент: учебник / В.В. Глухов [4-е изд.] – С.-Пт.: Спец. литература, 2010. – 608 с.

 9. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт [6-е изд.] – Спб.: Питер, 2008. – 864 с.

 10. Друкер П. Энциклопедия менеджмента / П. Друкер - М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 432 с.

 11. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Д.У. Дункан - М.: Дело, 1996. – 272 с.

 12. Кирхлер Э. Мотивация в организациях / Э. Кирхлер, К. Родлер ; пер. с нем. – Xарьков: Изд. «Гуманитарный Центр», 2008.– 168 с.

 13. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления / В.И. Кнорринг – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

 14. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 15. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

 16. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: книги, сотворившие менеджмент / С. Крейнер – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 355 с.

 17. Маршев В. Размышления об управлении: прошлое, настоящее и будущее // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3. – С. 12-19.

 18. Менеджмент процессов / [Л. Вилков и др.]; под ред. Й. Беккера. – М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

 19. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: Издательство «Вильямс», 2009. – 440 с.

 20. Рудінська О.В. Менеджмент: теорія менеджменту; організаційна поведінка; корпоративний менеджмент: навчальний посібник. / О.В. Рудінська, С.А. Яроміч, І.О. Молоткова - К.: Наукова думка. – 2002. - 336 с.

 21. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента. – М.: Издательство ЭКМОС, 2000. – 352 с.

 22. Файоль А. Загальний і промисловий менеджмент / А. Файоль  – М.: Финансы и статистика, 2003. – 228 с.

 23. Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта. Учебное пособие / Б.И. Хасан. М., 2006. – 115 с.

 24. Цыпкин Ю.А. Менеджмент / Ю.А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов Н.Д. Эриашвили – М.: ЮНИТИ, 2001. – 342 с.

 25. Шегда А. В. Менеджмент: навчальний посібник / А. В. Шегда - К.: Знання, КОО, 2002. - 583 с.

 26. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с.

 27. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Д. Шелдрейк – СПб: Питер, 2001. – 352 с.Додаткова:

 1. Бояцис Р. Резонансное лидерство: совершенствование и построение плодотворных взаимоотношений с людьми на основе активного сознания, оптимизма и эмпатии / Р. Бояцис, Э. Макки / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 300 с.

 2. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер - М.: Прогресс, 1990. – 210 с.

 3. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Моцусита», «ИБМ», «Сименс» / В.В. Гончаров – М.: МНИИПУ, 1998. – 176 с.

 4. Гоулмен Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 302 с.

 5. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления И.С. Добронравова – К.: Либідь, 1990. – 152 с.

 6. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учебное пособие / В.М. Колпаков – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 7. Лебедев В.И. Психология и управление / В.И. Лебедев – М.: Агропромиздат, 1990. – 176 с.

 8. О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой / Дж. О’Шоннесси – М.: МТ ПРЕСС, 1999. – 296 с.

 9. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления / Т. Питерс, Р. Уотерман - М.: Прогресс, 1986. - 237 с.

 10. Паркинсон Сирил Н. Законы Паркінсона / Сирил Н. Паркінсон – М.: Прогресс, 1989. – 447 с.

 11. Стейн С. Преимущества EQ. Эмоциональный интеллект и ваши успехи / С. Стейн, Г. Бук. - Днепропетровск: Изд-во Баланс Бизнес Букс, 2007. - 339 с.

 12. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор – М. Журнал «Контроллинг», 1991. – 104 с. (Классики менеджмента: Вып. 1.)

 13. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд - М.: [б. и.], 1992. – 346 с.

 14. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд - М.: Финансы и статистика, 1989. – 206 с.

 15. Ховард К., Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: учебное пособие / К. Ховард, Э. Коротков М.: Инфра-М, 1996. – 224 с.

 16. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон М.: Бизнес-информ, 1997. – 198 с.

 17. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика / Н.П. Бондарь, О.В. Васюхин, А.А. Голубев, В.И. Подлесных – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.


Ресурси мережі Internet

^ З українського законодавства

З навчальної дисципліни „Основи менеджменту”

Сервер Верховної Ради України. www.rada.gov.ua/

http://www.cfin.ru/press/management/

http://www.hrm.ru/

ЛигаБизнесИнформ. www.liga.net/

http://www.iteam.ru/publications/strategy/

Нормативні акти України. www.nau.kiev.ua/

http://www.marketing.spb.ru/lib-research/

http://www.business.com

Податки та бухгалтерський облік. basa.tav.kharkov.ua/

http://www.infanata.org/

http://izdatel.boom.ru/books/books.html

Право. Україна.

www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html

http://www.iteam.ru/publications/marketing/

http://ihtik.lib.ru/lib_ru_economika.html

Українське право. www.ukrpravo.com/

http://www.cfin.ru/consulting/

Статистична звітність акціонерних товариств України www.istock.com.ua

http://www.smanagement.ru/

http://psyfactor.org/
  1   2   3   4   5

Схожі:

Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
«інноваційний менеджмент» для напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи