Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма icon

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
НазваМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
Сторінка1/9
Дата10.09.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти та науки України

Донецький національний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


Робоча програма


учбової дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

для економічних спеціальностей

всіх форм навчання


Донецьк 2011


Рецензенти: Гришина І.В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту ДонНУ

Логачова О.В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту ДонНУ


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 7 вересня 2011 р.


Зав. кафедри менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії,

протокол № ____ від __________2011 р.


Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., професор Орехова Т.В.


Зміст

1. ВСТУП.......................................................................................................

4

1.1. Опис навчального курсу…………………………………………

4

1.2. Рівень..............................................................................................

5

1.3. Методика викладання, форми і методи навчання......................

7

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.............................

9

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ......................

13

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ .........................................……………………….........

20

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.......................................................

22

6. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...........................................................

24

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ...............

49

8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ...............................

52

9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМО ДІАГНОСТИКИ...............

59

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...............................

63


1. ВСТУП

1.1. Опис навчального курсу

Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської діяльності. Нині потребу в менеджменті відчувають всі сфери життєдіяльності суспільства, тому не дивно, що зростає число навчальних закладів, де вивчають теорію менеджменту, і кількість людей, що нею цікавляться. Управління людьми є основою і найважливішою частиною повсякденної діяльності керівника. Тому знання основних положень теорії менеджменту стане йому, як фахівцю управління, у пригоді, давши змогу підтвердити ефективність та результативність своїх організаційних зусиль.

Навчальну дисципліну «Менеджмент» віднесено до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю – «Менеджмент організацій». Вона є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних робітникам економічних підрозділів підприємств незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Робоча програма навчальної дисципліни розроблена у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра, розробленої Науково-методичною комісією з «Економіки і підприємництва» МОН України. Враховано рекомендації положень декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Мета навчальної дисципліни – надання студентам знань про основні категорії та закономірності управління та формування умінь, навичок ефективного використання сучасних управлінських методів та прийомів.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

усвідомлення студентами сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;

отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління;

розвиток і закріплення навичок використання ефективних прийомів, способів та інструментів управління;

створення бази для вивчення спеціальних управлінських дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних концепцій та методологічних засад управління підприємством та організацією.


1.2. Рівень

Основою для вивчення модуля «Менеджмент» є модулі «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки».

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знаннями та навичками в галузі загальної економічної теорії, мікроекономіки, вміти простежувати вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на основні економічних показників роботи підприємства.

У свою чергу знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальна дисциплін, як «Стратегічне управління», «Управління проектами», «Економічна діагностика», «Управління потенціалом підприємства», а також виконання курсових робіт та магістерських робіт.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

сфери, види та функції менеджменту;

класичні теорії та підходи в менеджменті, сучасні напрямки теорії менеджменту;

сучасну парадигму менеджменту;

види організацій, цілі їх діяльності та критерії успіху, характеристики організацій;

професійні та психологічні вимоги до менеджерів;

рівні управління в організації;

ролі менеджера в організації та його здібності;

етапи прийняття управлінських рішень;

сутність та зміст комунікаційного процесу;

сутність планування та основні елементи системи планування;

сутність мотивації, процесуальні та змістовні теорії мотивації.

Інструменти управлінського контролю;

стилі управління;

психологічні аспекти управлінської діяльності;

критерії ефективності організації.

вміти (сформувати та розвинути компетенції):

управлінська компетенція:

визначати загальні та конкретні функції менеджменту в організації;

визначати етапи прийняття раціональних рішень та враховувати фактори впливу під час вирішення організаційних проблем;

застосовувати аналітичні, статистичні, теоретико-ігрові методи прийняття рішень;

застосовувати ефективні управлінські дії в організації;

здійснювати аналіз та оцінку зовнішнього середовища в організації;

володіти методами управлінського контролю поведінки робітників;

використовувати теорії та концепції лідерства під час здійснення управлінського впливу;

здійснювати оцінку організаційної ефективності;

визначати результативність та ефективність менеджменту.

^ Комунікаційна компетенція:

використовувати засоби вдосконалення організаційних комунікацій;

формувати стратегії підвищення ефективності комунікацій в організації;

вести конструктивні переговори;

використовувати техніки швидкого встановлення ділового контакту;

управляти комунікативною компетентністю персоналу організації при проведенні переговорів, ділових зустрічей та презентацій;

інтерактивна компетенція:

встановлювати ефективний зворотний зв’язок;

використовувати методи оцінки виконавців;

володіти стратегіями взаємодії з особами, організовувати командну роботу;

управляти міжособистісними та діловими конфліктами;

інформаційна компетенція:

визначати зовнішнє та внутрішнє середовище організації, середовище прямого та непрямого впливу;

регулювати інформаційні потоки;

здійснювати збір, аналіз, обробку, використання інформації для діагностики ситуації, прогнозування тенденцій, організації ефективної взаємодії людей, прийняття управлінських і функціональних рішень, генерування нових ідей і напрямів.


^ 1.3. Методика викладання, форми й методи навчання

При викладанні дисципліни передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання – ділових ігор, тренінгів, семінарів в активній формі, розгляд кейсів. Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю учбового процесу, який виявляється в: високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленню здатності ухвалювати самостійні рішення; виробленню здібності до колективних рішень; виробленню здібності до соціальної інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів; розвитку здібності до компромісів.


Таблиця 1

^ Методики активізації процесу навчання у викладанні дисципліни

Методика активізації

Вид заняття, де застосовується

1

2

^ Проблемні лекції – спрямовані на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються.

При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування, проте лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. Система питань в ході лекції відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.

Викладення лекційного матеріалу за темами.

^ Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності.

Використовуються при викладанні лекційного матеріалу.

^ Робота в малих групах – використовується з метою активізації роботи студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це так звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою особливу роль і певними своїми якостями доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.

Проведення практичних занять за темами:

Модуль 1. Теми: 1, 6, 7.

Модуль 2. Теми: 8, 10, 11, 12, 14.Закінчення табл. 1

1

2

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Проведення семінарських занять

^ Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.

Проведення практичних занять за темами:

Модуль 1. Теми: 4, 5, 7.

Модуль 2. Теми: 10, 11, 12, 13.

Мозкові атаки – це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб висловити як найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.

Проведення практичного заняття за темою 8 (модуль 2)

^ Ознайомлювальні або початкові ігри – частіше за все абл.сттовуються на початку занять для створення робочої атмосфери, «настройки» учасників на групову роботу.

Проведення перших практичних занять

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, абл.страції нових товарів і послуг.

Презентація результатів розгляду кейсів на практичних заняттях за темами.

Дидактичні ігриметод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень в різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування ) за правилами, що вже вироблені або виробляються самими учасниками, який реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли вони змушені самостійно опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі.

Модуль 1. Теми: 3, 4, 6.

Модуль 2. Теми: 9, 11, 12, 13, 14.

Рольові ігри (інсценізації ) – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій.

Проведення практичного заняття за темою 11 (модуль 2).

Модерація це метод, який допомагає групам розглядати теми, проблеми, задачі зосереджуючись на змісті цілеспрямовано і ефективно при самостійній участі кожного у вільній колегіальній атмосфері. Модерація як спосіб проведення обговорення, швидко призводить до конкретних результатів, дає можливість всім присутнім брати участь в процесі вироблення рішень, відчуваючи при цьому свою повну відповідальність за результат.

Проведення практичного заняття за темою 3 (модуль 1).


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА


З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно об’єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками. Тематичний план дисципліни «Менеджмент» складається з двох модулів (табл..2).


Таблиця 2

^ Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Індивідуальна

робота

Самостійна робота

1

2

3

4

5

^ Модуль 1. Елементи організацій та процесу управління

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту

2

2
3

Тема 2. Еволюція управлінської думки

2

2
3

Тема 3. Організація як об’єкт управління

2

2
3

Тема 4. Менеджер в організації

2

2
3

Тема 5. Процес прийняття управлінських рішень

4

4

2

4

Тема 6. Комунікації

4

4

2

4

Модуль 2. Функції та особливості психології управлінської діяльності

Тема 7. Планування в організації

2

2

6

2

Тема 8. Організація як функція управління

2

2

5

3

Тема 9. Основи теорії мотивації

2

2

6

2


Закінчення табл. 2

1

2

3

4

5

Тема 10. Схема і процес контролю

2

2

4

3

Тема 11. Керівництво: влада та управлінський вплив

2

2

6

3

Тема 12. Психологія управлінської діяльності

2

2

4

3

Тема 13. Лідерство

2

2

6

3

Тема 14. Ефективність діяльності організації

2

2

4

3

Тема 15. Ефективність управління

4

4
3

Всього

36

36

45

45


Література


Основні джерела

 1. Основи менеджменту: Навчально-методичний посібник / За редакцією проф. М. В. Афанасьєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 484 с.

 2. Основы менеджмента: Учеб.пособие / Н. И. Кабушкин – 4-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001. – 336 с.

 3. Большаков А. С., Михайлов В. И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер, 2000. – 416 с.

 4. Шегда А. В. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002. – 583 с.

 5. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Посібник. – К.: Кондор, 2003 – 556 с.


Додаткові джерела

 1. Акофф Р. Искусство решения проблем. – М.: Мир, 1982. – 220 с.

 2. Андрушків Б.М. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 2005. – 296 с.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Прогресс, 1989. – 412 с.

 4. Бир С. Мозг фирмы. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 416 с.

 5. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. – М.: «Инфра-М», 2004. – 344с.

 6. Бурганова Л.А. Теория управления. – М.: Инфра-М, 2005. – 139 с.

 7. Васильев Ю.В., Парахина В.Н., Ушвицкий Л.И.. Теория управления. М.: Финансы и статистика, – 2005. – 607 с.

 8. Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 210 с.

 9. Веснин В.Р. Менеджмент. – М.: Проспект, 2006. – 504 с.

 10. Всеобщая история менеджмента: Учебное пособие / Под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», – 2008. – 784 с.

 11. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. – 624 с.

 12. Глухов В.В. Менеджмент. – СПб.: Спецлитература, 1999. – 700 с.

 13. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Моцусита», «ИБМ», «Сименс». – М.: МНИИПУ, 1998. – 176 с.

 14. Граждан В.Д. Теория управления: учебное пособие. – М.: ГАРДАРИКИ, 2005. – 416 с.

 15. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 864 с.

 16. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. – К.: Либідь, 1990. – 152 с.

 17. Друкер П. Энциклопедия менеджмента.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2008. — 432 с.

 18. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. / Пер. с англ. М.: Дело, 1996. – 272 с.

 19. История менеджмента: учеб. пособие / Под ред. Д.В. Валового. М.: Инфра-М, 1997. – 256 с.

 20. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

 21. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Пер. с польск. М.: Прогресс, 1979. – 144 с.

 22. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 23. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

 24. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: Книги, сотворившие менеджмент / Пер. с англ. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 355 с.

 25. Крейсберг М.М. США: системный подход в управлении. Практика промышленных корпораций. – М.: Наука, 1974. – 288 с.

 26. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функцій / Пер. с англ. В двух томах. М.: Наука, 1981. – 432 с.

 27. Лебедев В.И. Психология и управление. – М.: Агропромиздат, 1990. – 176 с.

 28. Маршев В. Размышления об управлении: прошлое, настоящее и будущее // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3.

 29. Менеджмент процессов / Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. Роземанна. – М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

 30. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: Издательство «Дело», 1997. – 440 с.

 31. Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение. М.: Прогресс, 1970. – 480 с.

 32. О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой: Пер. с англ. – М.: МТ ПРЕСС, 1999. – 296 с.

 33. Питерс Т. В поисках эффективного управления. – М.: Прогресс, 1986. – 237 с.

 34. Рудінська О.В. Менеджмент: теорія менеджменту. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка. – 2002, – 336 с.

 35. Паркинсон С. Законы Паркинсона. – М.: Прогресс, 1989. – 447 с.

 36. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М.: «Журнал Контроллинг», 1991. – 104 с.

 37. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента: Пер. с англ. А.И. Зак. – М.: Журнал «Контроллинг», 1991. – 104 с.

 38. Файоль А., Эмерсон Т., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство. – М.: 1992. – 402 с.

 39. Файоль А. Общий и промышленный менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 228 с.

 40. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М.: Финансы и статистика, 1989. – 206 с.

 41. Хакен Г. Синергетика / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 310 с.

 42. Ховард К. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства. – М.: Инфра-М, 1996. – 224 с.

 43. Цыпкин Ю.А. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 342 с.

 44. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

 45. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. – М.: Бизнес-информ, 1997. – 198 с.

 46. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В. – СПб.: ИД «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.


Ресурси мережі Internet

^ З українського законодавства

З навчальної дисципліни „Менеджмент”

Сервер Верховної Ради України. www.rada.gov.ua/

http://www.cfin.ru/press/management/

http://www.hrm.ru/

ЛигаБизнесИнформ. www.liga.net/

http://www.iteam.ru/publications/strategy/

Нормативні акти України. www.nau.kiev.ua/

http://www.marketing.spb.ru/lib-research/

http://www.business.com

Податки та бухгалтерський облік. basa.tav.kharkov.ua/

http://www.infanata.org/

http://izdatel.boom.ru/books/books.html

Право. Україна.

www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html

http://www.iteam.ru/publications/marketing/

http://ihtik.lib.ru/lib_ru_economika.html

Українське право. www.ukrpravo.com/

http://www.cfin.ru/consulting/

Статистична звітність акціонерних товариств України www.istock.com.ua

http://www.smanagement.ru/

http://psyfactor.org/


^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ


МОДУЛЬ 1. ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 20 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи