Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О icon

Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Скачати 409.98 Kb.
НазваПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір409.98 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра менеджменту


Затверджено

Радою факультету

Протокол № ___ від __________________2010 р.

Голова

д.е.н., проф. Черніченко Г.О.


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»

(всіх форм навчання)


Донецьк 2010

Укладач: Поспєлова Т.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Рецензенти: Александров І.О., д.е.н, професор кафедри менеджменту

Половян О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол №___ від ___________ 2010 р.


Зав. кафедрою менеджменту,

д.е.н, проф. І.О. Александров


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії, протокол №__ від ________________ 2010 р.


Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., професор Т.В. Орехова

ЗМІСТ

1. ВСТУП………………………………………………………….........

4

1.1. Опис………………………………………………………………..

4

1.2. Рівень……………………………………………………………....

5

1.3. Обов'язкова чи дисципліна на вибір……………………….........

5

1.4. Викладацький склад………………………………………...........

5

1.5. Методика викладання, форми й методи навчання………….......

6

1.6. Мова навчання………………………………………………….....

6

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА...……………

Змістовний модуль 1 Стратегічне управління організацією: сутність та основні складники……………………………………………………

6


6

Змістовний модуль 2 Стратегічний вимір сучасного управління організацією…………………………………………………………….

7

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ………………………………………

10

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ...……………………………………..........................................

4.1. Орієнтовний перелік питань до практичних занять...……………


11

11

4.2. Типові завдання для рішення на практичних заняттях………......

17

4.3. Завдання для вхідного контролю………………………………….

18

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…………….....................

19

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА………………………

22

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ…………………………………..................................................


23

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ……………………………..


24

6.1. Типові тестові завдання для поточного контролю……………....

25

6.2. Типові завдання для модульного контролю………………………

30

6.3. Питання до екзамену………………………………………………..

31

6.4. Типовий екзаменаційний білет…………………………………….

331. ВСТУП

1.1. Опис

Курс “Стратегічний менеджмент”


Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика учбового курсу


Кількість кредитів ECTS: 1,5
^

Змістовних модулів: 2


Модульних контролів - 2

Загальна кількість годин: 80

Тижневих годин: 3

Менеджмент

6.050200

Бакалавр з менеджменту


8 семестр

Лекції (теоретична підготовка) – 48 годин

Практичні заняття - 32 годин

Вид контролю - екзамен


На вивчення курсу «Стратегічний менеджмент» відведено 80 годин – 1,5 кредита в 8 семестрі. Курс складається з 2 змістовних модулів. На тиждень доводиться 3 години: 2 години – лекції, 1 година – практичні заняття. Кількість модульних контролів – 2. Кількість тижнів в семестрі – 16.

Лекція: традиційна форма проведення – монолог з використанням сучасних технічних засобів (мультипроектор). Активно використовується елемент проблемного навчання (розгляд дискусійних питань).

Практичні заняття – вирішення практичних завдань.

Самостійна робота передбачає вивчення окремих питань.

Форма контролю: усний опит, тестування.

1.2. Рівень

Основою для вивчення модуля «Стратегічний менеджмент» є модулі «Основи менеджменту», «Маркетинг», «Статистика», «Фінансовий менеджмент» «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» та ін. Для вивчення даного модуля передбачається використання глобальної інформаційної системи Internet, пакету прикладних програм MS Excel, MS Word, MS Project, що входять до складу MS Office, Internet Explorer та ін.

Метою модуля є оволодіння студентами сукупністю теоретичних і методичних питань, а також практичним досвідом стратегічного менеджменту. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:

 • вивчення основних прийомів і методів стратегічного управління;

 • навчання розробці стратегій організації;

 • аналіз отриманих результатів і розроблення відповідних управлінських рішень.

В результаті вивчення модуля студент повинен знати і уміти:

 • основні види і особливості стратегій організації;

 • розробляти та аналізувати стратегії організації;

 • використовувати інструментарій стратегічного менеджменту;

 • оформляти результати аналізу і рекомендації з поліпшення діяльності підприємств.


^ 1.3. Обов'язкова або дисципліна по вибору

Дисципліна «Стратегічний менеджмент» відноситься до обов'язкових для вивчення дисциплін студентами спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій».

^ 1.4. Викладацький склад

Лектор: к.э.н., доцент кафедри менеджменту Поспєлова Т.В.

1.5. Методика викладання, форми і методи навчання

По дисципліні «Стратегічний менеджмент» передбачається використання методики проблемного навчання, а також модульно-рейтингової системи. У якості форм навчання виступають інформативні, аналітичні і проблемні лекції, практичні і лабораторні заняття. Основним методом розробки стратегій є метод мозкової атаки.

1.6. Мова навчання

Російська, українська


^ 2. НАЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

Змістовний модуль 1

Стратегічне управління організацією: сутність та основні складники

Стислий зміст теми 1. Загальна характеристика стратегічного менеджменту.

У темі викладено сутність, зміст та структуру стратегічного управління, підходи, які мають бути використані при стратегічному менеджменті.

Стислий зміст теми 2. Аналіз об’єкту стратегічного менеджменту

У темі наведено процедуру аналізу об’єкту стратегічного менеджменту, його макрооточення, внутрішніх та зовнішніх зв’язків, розглянуті методи аналізу.

Стислий зміст теми 3. Формування місії та цілей організації.

У темі розглядаються зміст, значення та особливості визначення стратегії та цілей організації, підходи по їх формуванню.

Стислий зміст теми 4. Розробка стратегії організації

У темі розкриваються сутність стратегії організації, їх типи. Наводяться засоби визначення, розробки та оцінки стратегії організації.

Стислий зміст теми 5. Виконання та контроль стратегії

У темі розкриваються завдання та стадії виконання стратегії організації. Досліджується логіка стратегічних змін. Визначається місце та роль контролю у виконанні стратегії.


Змістовний модуль 2

Стратегічний вимір сучасного управління організацією


Стислий зміст теми 6. Концепція та динаміка продукту у стратегічному менеджменті.

У темі наводяться зміст та значення продукту, його основні складники. Розкривається життєвий цикл продукту та пов’язані з ним стратегії. Розглядається стратегія створення нового продукту.

Стислий зміст теми 7. Продуктова стратегія організації.

У темі пропонуються дослідження чинників що впливають на вироблення продуктової стратегії організації. Розглядаються методи аналізу портфелю продукції.

Стислий зміст теми 8. Стратегічне використання кадрового потенціалу в організації

У темі розглядається зміст та значення кадрового потенціалу в організації. Наводяться методи та інструменти стратегічного управління розвитком та використанням кадрового потенціалу в організації.

Стислий зміст теми 9. Стратегічний менеджмент в умовах переходу до стійкого розвитку.

Розглядається зміст та значення стійкого розвитку, його вплив на стратегічний менеджмент організації. Наводиться механізм стійкого розвитку: визначення, структура, напрями вдосконалення. Розглядається стратегічна екологічна оцінка діяльності організації.


^ Список літератури, що рекомендується


Основна:

 1. Ансоф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 416с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 372 с.

 3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

 4. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004

 5. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством. – М.: Новое знание, 2004.


Додаткова:

 1. Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. — М.: Экономика. 1988.

 2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004

 3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003

 4. Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.

 5. Карлоф Б. Деловая стратегия. — М.: Экономика, 2001

 6. Колпаков В.М. Методы управления. – К.: МАУП, 1997.

 7. Кондратьев В. П. Методы оптимизации сетевых планов работ. – М.: Экономика, 1970.

 8. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. — СПб., 2006

 9. Мангейм М.Л. Иерархические структуры. — М.: Мир. 1990.

 10. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности/Авт. сост. Н.Я.Сацков. — Донецк: Стальнед, 1998.

 11. Санталайнен Тимо и др. Управление по результатам. — М: Универс, 1993.

 12. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: Экмос, 2004

 13. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/ Под ред. Градова А.П., 2008


Корисні веб-сайти:

management.com.ua

inform.od.ua

www.cfin.ru

www.swot-analysis.ru

www.bscol.com


^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ­­

Короткий зміст модуля


Різновид (лекція, сем., практ., лабор., сем., інд. заняття)


Кількість годинника


Форми контролю


д/о


з/о


л


п


л


п


Змістовний модуль 1

Стратегічне управління організацією: сутність та основні складники

1. Загальна характеристика стратегічного менеджменту.

1.1. Сутність стратегічного управління

1.2. Конкурентні переваги

1.3. Підходи стратегічного менеджменту

лекції, практичні


2

2

-

-

­­­­­­­­Експрес- опитування, тестування


2. Аналіз об’єкту стратегічного менеджменту

2.1. Аналіз макро-оточення.

2.2. Аналіз безпосереднього оточення

2.3. Аналіз внутрішнього середовища

2.4. Методи аналізу середовища

4

2

-

-

3. Формування місії та цілей організації

3.1. Зміст та значення місії організації

3.2. Цілі організації: принципи та особливості визначення

3.3. Чинники, що впливають на місію та цілі організації

2

2

­-

-

4. Розробка стратегії організації

4.1. Сутність стратегії організації

4.2.Типи стратегій, їх особливості.

4.3. Визначення та розробка стратегії організації.

4

2

-

-

5. Виконання та контроль стратегії

5.1. Завдання стадії виконання стратегії

5.2. Стратегічні зміни в організації

5.3. Стратегічний контроль
2

2


Змістовний модуль 2

Стратегічний вимір сучасного управління організацією

6. Концепція та динаміка продукту у стратегічному менеджменті

6.1. Поняття продукту, його основні складники

6.2. Життєвий цикл продукту та стратегії що йому відповідають

6.3. Стратегія створення нового продукту

лекції, практичні


2

2

-

-

Експрес- опитування, тестування


7. Продуктова стратегія організації

7.1. Зміст та значення продуктової стратегії організації

7.2. Сутність та особливості стратегії конкуренції

7.3. Аналіз портфелю продукції

7.4. Місце маркетингу в стратегії підприємства

4

2

-

-

8. Стратегічне використання кадрового потенціалу в організації

8.1. Зміст та значення кадрового потенціалу в організації.

8.2.Методи та інструменти стратегічного управління розвитком та використанням кадрового потенціалу в організації.

2

1

-

-

9. Стратегічний менеджмент в умовах переходу до стійкого розвитку

9.1. Зміст та значення стійкого розвитку

9.2. Вплив стійкого розвитку на стратегію підприємства

9.3. Зміст та структура механізму стійкого розвитку.

9.4. Стратегічна екологічна оцінка діяльності підприємства

2

1

-

-

^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

4.1. Орієнтовний перелік питань до практичних занять

Тема 1.

1. В чому полягає сутність стратегічного управління?

2. Опишіть етапи розвитку стратегічного підходу.

3. Зробіть порівняльну характеристику оперативного та стратегічного підходів.

4. Що таке конкурентні переваги, їх види?

5. Які стратегії створення конкурентних переваг вам відомі?

6. В чому полягають особливості стратегічного управління?

7. В чому полягають зміст та структура стратегічного управління?

Література, що рекомендується:

  1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

  2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004

  3. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

Тема 2.

   1. Назвіть зміст та складові аналізу середовища.

   2. Макро-оточення підприємства: елементи та підходи до аналізу.

   3. Безпосереднє оточення підприємства: елементи та підходи до аналізу.

   4. Внутрішнє середовище підприємства: елементи та підходи до аналізу

   5. Які методи аналізу середовища вам відомі?

   6. Які чинники впливають внутрішнє середовище підприємства?

   7. Які чинники впливають зовнішнє середовище підприємства?

Література, що рекомендується:

  1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

  2. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

  3. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности/Авт. сост. Н.Я.Сацков. — Донецк: Стальнед, 1998.

Тема 3.

1. В чому полягає зміст та значення місії організації?

2. Які фактори впливають на визначення місії організації?

3. Які цілі формування місії вам відомі?

4. Що таке цілі організації? Які види цілей вам відомі?

5. Які вимоги до формулювання цілей вам відомі?

6. Які фази та способи визначення цілей вам відомі?

Література, що рекомендується:

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 372 с.

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

3. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004

4. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

Тема 4

1. Сутність стратегії організації.

2. Які типи стратегії розвитку бізнесу вам відомі?

3. Які підходи до вироблення стратегії вам відомі?

4. Стратегія концентрованого зростання: зміст та умови використання.

5. Стратегія інтегрованого зростання: зміст та умови використання.

6. Стратегія диверсифікованого зростання: зміст та умови використання.

7. Стратегія скорочення: зміст та умови використання.

8. Які етапи визначення стратегії підприємства вам відомі?

9. Які особливості вибору стратегії фірми вам відомі?

Література, що рекомендується:

1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

2. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

3. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности/Авт. сост. Н.Я.Сацков. — Донецк: Стальнед, 1998.

Тема 5

1. Виконання стратегії: особливості та завдання.

2. Які етапи виконання стратегії вам відомі?

3. Стратегічні зміни: зміст та особливості.

4. Які типи стратегічних змін вам відомі?

4. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін.

5. Організаційна культура як об’єкт стратегічних змін.

6. В чому полягає зміст та значення стратегічного контролю?

Література, що рекомендується:

 1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

 2. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

 3. Санталайнен Тимо и др. Управление по результатам. — М: Универс, 1993.

Тема 6

1. Поняття продукту, його основні складники.

2. Які фази життєвого циклу продукту вам відомі?

3. Опишіть стратегію продукту на окремих фазах його життєвого циклу.

4. Які рівні впливу життєвого циклу продукту на стратегічні рішення підприємства вам відомі?

5. Особливості стратегії створення нового продукту.

6. Які підходи до створення нового продукту вам відомі?

7. Які етапи створення нового продукту вам відомі?

Література, що рекомендується:

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 372 с.

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

3. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004

4. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

Тема 7

1. Конкурентні сили виробництва: визначення та типи.

2. Напрями аналізу конкурентів.

3. Які інструменти аналізу конкурентів вам відомі?

4. Аналіз позиції фірми в конкурентному середовищі.

5. Які методи аналізу портфелю продукції вам відомі?

6. Роль маркетингу в стратегії підприємства.

Література, що рекомендується:

1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

2. Томпсон А.А., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. — М.: "ЮНИТИ", 2007.

3. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности/Авт. сост. Н.Я.Сацков. — Донецк: Стальнед, 1998.

Тема 8.

1. Зміст та значення кадрового потенціалу в організації.

2. Етапи формування кадрового потенціалу в організації.

3. Інструменти та методи стратегічного розвитку кадрового потенціалу в організації.

4. Інструменти та методи стратегічного використання кадрового потенціалу в організації.

5. Розробка кар’єрної стратегії персоналу підприємства.

Література, що рекомендується:

1. Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. – М.: Знание, 1991. – с.15.

2.Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент. В поисках новой парадигмы: Монография. – К.: Академия, 2001. – 272 с.

3. Иванцевич Дж. М., Лованов А.А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Прогресс, 1993. – С. 214-239.

4. Колпаков В.М. Методы управления. – К.: МАУП, 1997.

Тема 9

1. Зміст та значення стійкого розвитку.

2. Вплив стійкого розвитку на стратегію підприємства.

3. Зміст та структура механізму стійкого розвитку.

4. Стратегічна екологічна оцінка діяльності.

Література, що рекомендується:

 1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

 2. Устойчивое развитие: теория, методология практика: ученик / под. ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: Университетская книга, 2009. – 1216 с.

 3. Устойчивое развитие [Електронний ресурс]: материал из Википедии — свободной энциклопедии. – Електрон дан. – Режим доступу: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. – Дата доступу: вер. 2008. – Назва з екрану.^ 4.2. Типові завдання для вирішення на практичних заняттях

1. Проаналізуйте вплив чинників макрооточення на розвиток організації (організація — на ваш вибір).

2. Проаналізуйте галузевий ринок організації (організація — на ваш вибір).

3. Визначте основні зовнішні можливості та загрози для підприємства (підприємство — на ваш вибір).

4 . Проаналізуйте сильні і слабкі сторони підприємства (підприємство — на ваш вибір).

5. Здійсніть SWOT-аналіз середовища підприємства (на конкретному прикладі).

6. Проаналізуйте “п’ять сил конкуренції” галузевого ринку (на конкретному прикладі).

7. Проаналізуйте відповідність виробничої структури підприємства його стратегії виробництва (підприємство — на ваш вибір). Розробіть програму заходів щодо реалізації стратегії зменшення витрат підприємства (на конкретному прикладі)

8. Розробіть місію підприємства (підприємство — на ваш вибір).

9. Розробіть місії основних підрозділів підприємства (підприємство підрозділи — на ваш вибір).

10. Розробіть кілька стратегічних фінансових цілей підприємства (підприємство — на ваш вибір).

11. Розробіть кілька стратегічних маркетингових цілей підприємства (підприємство — на ваш вибір).

12. Розробіть кілька стратегічних виробничих цілей підприємства (підприємство — на ваш вибір).

13. Розробіть кілька стратегічних кадрових цілей підприємства (підприємство — на ваш вибір).

14. Розробіть кілька стратегічних інвестиційних цілей підприємства (підприємство — на ваш вибір).

15. Розробіть кілька стратегічних інноваційних цілей підприємства (підприємство — на ваш вибір).

16. Розробіть “дерево цілей” розвитку підприємства (підприємство — на ваш вибір)

17. Розробіть перелік заходів щодо зменшення витрат підприємства при взаємодії з посередниками (підприємство — на ваш вибір).

18. Розробіть перелік заходів щодо зменшення витрат при взаємодії підприємства з постачальниками (підприємство — на ваш вибір).

19. Розробіть перелік можливих заходів з реалізації стратегії інтеграції (тип стратегії інтеграції та підприємство — на ваш вибір).

20. Підприємство випустило новий продукт. Запропонуйте дії, які необхідно здійснити в межах продуктової стратегії на кожному етапі життєвого циклу товару.

21. Розробіть перелік заходів з реалізації інноваційної стратегії (підприємство і тип інноваційної стратегії — на ваш вибір).

22. Запропонуйте заходи щодо подолання вхідних галузевих бар’єрів при реалізації фірмою стратегії диверсифікації (підприємство — на ваш вибір).


^ 4.3. Завдання для вхідного контролю1 варіант


2 варіант


Розкрити зміст поняття «стратегія»

Розкрити зміст поняття «стратегічний менеджмент»

В чому полягає стратегічний підхід при управлінні підприємством

Першопричини виникнення стратегічного підходу в управлінні

Сутність та зміст стійкого розвитку

Сутність та зміст маркетингу^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів по курсу, що вивчається, передбачає регулярне вивчення лекційного матеріалу, літератури, що рекомендується, систематичні відвідини всіх видів аудиторних занять.


^ Перелік тем для самостійного вивчення із стратегічного менеджменту:

 1. Стратегічні традиції у японському менеджменті: особливості та переваги.

 2. Аналіз закордонного досвіду використання успішних бізнесових стратегій.

 3. Аналіз вітчизняного досвіду використання успішних бізнесових стратегій.

 4. Використання стратегічного підходу при плануванні власного майбутнього.

 5. Глобальні тенденції розвитку бізнесу.

 6. Сучасні світові тенденції та їх вплив на стратегічний розвиток підприємства.


Література для самостійної роботи


    1. Анисимов О. С. Гегель: Мышление и развитие (путь к культуре мышления). – М.: Агро-Вестник, 2004. – 301 с.

    2. Анисимов О. С. Методологический словарь для управленцев. – М.: Агро-Вестник, 2002. – 134 с.

    3. Беляцкий Н.П. Менеджмент: Деловая карьера. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 302 с.

 1. Богоявленская Ю. Праксеологические подходы в менеджменте // Экономика Украины. – 2004. - № 12. – с. 48-51.

 2. Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент. В поисках новой парадигмы: Монография. – К.: Академия, 2001. – 272 с.

 3. Волгин Н. Японский опыт, который стоит изучать и разумно заимствовать // Человек и труд. Стратегия успеха. – 1997. – № 6. – С. 50-54.

 4. Гегель Г. В. Наука логики // Энциклопедия философских наук. – М.: Мысль, 1974. - Т.1. – 506 с.

 5. Гегель Г. В. Философия духа. – М.: Мысль, 1977. - Т.3. - 643 с.

 6. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.–мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: ИНФРА–М, 2000. – 662 с.

 7. Грейсон Джексон К. Американский менеджмент на пороге XXI века. – М.: Экономика, 1991. – С. 42-81.

 8. Законы Паркинсона: Пер. с англ. С. Степанова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 320 с.

 9. Иноземцев В. Цели и структура корпорации как основы ее конкурентоспособности // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 3. – С. 63-68.

 10. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики (инвестиции, производительность и хозяйственный рост в 90-е годы) // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 3. – С. 3-11

 11. Коробейников Д. Жизнь и карьера: стратегическое управление // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 6. – С. 77-81.

 12. Макмиллан Ч. Японская промышленная система: Пер. с англ. / Общ. ред. О.С. Виханского. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с.

 13. Питер Л. Дж. Закон Мерфи (Мерфология – общая и частная). Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось: Пер. с англ. – Мн.: ООО «Попурри», 1999. – 352 с.

 14. Поспелова Т.В. Самоуправление карьерой на основе стратегического планирования // Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч. тр. – Донецк: ИЭП НАН Украины. - 2002. – С. 424–432.

 15. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 432 с.

 16. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 557, [3] с. – (Philosophy).

 17. Устойчивое развитие: теория, методология практика: ученик / под. ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: Университетская книга, 2009. – 1216 с.

 18. Устойчивое развитие [Електронний ресурс]: материал из Википедии — свободной энциклопедии. – Електрон дан. – Режим доступу: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. – Дата доступу: вер. 2008. – Назва з екрану.

 19. Щедровицкий Г. П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология (курс лекций). – М.: Путь, 2000. – 158 с.^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

по «Стратегічному менеджменту»

для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю і звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

8-й семестр

1. Обов'язкові


1.1. Вивчення обов'язкової та додаткової літератури

Протягом семестру


Участь в експрес-опитах, практичних заняттях

25

1.2. Підготовка до семінарських занять

Протягом семестру


Активна участь в семінарських заняттях


25

2. Вибіркові


2.1. Підготовка наукових публікацій


Протягом семестру


Обговорення підготовлених матеріалів, надання до друку

10

2.2. Аналіз наукових публікацій


Протягом семестру


Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять

5


^ ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

по «Стратегічному менеджменту»

на 8 семестр 2010-2011 навч.р.


Індивідуально-консультаційна робота


Учбові тижні

кім.

Кількість годинника


25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
Денна форма навчання

1

Індивідуальні заняття


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
2

Консультації
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1,8

Разом


0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1,8


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Об'єктами поточного контролю знання є:

 1. активна робота студентів на лекційних і практичних заняттях. Оцінці підлягають знання, продемонстровані студентами в результаті експрес-опиту на лекції (дозволяє оцінити рівень засвоєння студентом пройденого матеріалу) – 2 бали, вирішення завдань на практичних заняттях – 5 балів. Для контролю за поточним засвоєнням матеріалу використовується карта якості, побудована на основі експрес-опитів;

 2. модульні завдання. Оцінці підлягають знання, придбані студентом після прослуховування змістовного модуля. Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи із трьох теоретичних питань та пракичної ситуації. Вірні відповіді за теоретичними вопросами оцінюються максимально у 5 балів, правильно вирішена практична ситуація оцінюється максимально у 10 балів.

Екзамен по курсу виставляється на підставі підсумовування результатів модульного контролю.


Розподіл оцінки по стратегічному менеджменту
Вид контролю знань


Максимальна кількість балів

Поточний контроль

У тому числі:

50

1

МК 1

12

2

МК 2

12

3

Поточна успішність

18

4

Самостійна робота

8
Підсумковий контроль

50

Всього

100


Один пропуск заняття без поважної причини – «-2» балу

«+» при опиті – 3 бали до підсумкової оцінки

«-» при опиті – мінус 3 бали від підсумкової оцінки


^ Система оцінювання академічних досягнень студента по Стратегічному менеджменту


Поточний контроль


Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль (іспит)

Загальна кількість балів

модуль 1

модуль 2

Робота в аудиторії

Індивідуальна робота

СРС

Модульний контроль 1

Сума балів модуль 1

Робота в аудиторії

Індивідуальна робота

СРС

Модульний контроль 2

Сума балів модуль 2

4

5

4

12

25

4

5

4

12

25

50

50

100Переклад із 100-бальної шкали в 5-бальну здійснюється таким чином:

Шкала перекладу

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

81-89

4 (добре)

С

70-80

4 (добре)

D

60-69

3 (задовільно)

E

50-59

3 (задовільно)

FX


30-49

2 (незадовільно) з можливістю повторної здачі

F


0-29

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
  1   2   3

Схожі:

Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
«інноваційний менеджмент» для напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи