Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О icon

Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
НазваПротокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
Сторінка1/7
Дата10.09.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


Затверджено

Радою факультету

протокол № 3 від 18.11.11

Голова Ради

д.е.н., проф. Черніченко Г.О.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»

(галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»)

денна та заочна форми навчання


Донецьк 2011

Склали: Безгін К.С., к.е.н., доцент

Лагутіна І.С., ст. викладач


Рецензенти: Гришина І.В, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Логачова О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту,

протокол №1 від 07.09.2011р.


Зав.кафедрою менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії,

протокол № 2 від 12.10.2011 р.
Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., професор Орехова Т.В.

ЗМІСТ


1. ВСТУП

4

1.1. Опис навчального курсу

4

1.2. Рівень

4

1.3. Статус навчальної дисципліни (обов`язкова або дисципліна за вибором)


6

1.4. Викладацький склад

7

1.5. Методика викладання, форми та методи навчання

7

1.6 Мова навчання

7

^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

8

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

18

^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


22

4.1. Орієнтовний перелік питань до практичних занять

22

4.2. Типові завдання для розв’язування на практичних заняттях

25

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

29

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


42

6.1. Контроль знань студентів денної форми навчання

42

6.2. Контроль знань студентів заочної форми навчання

45

6.3. Питання до іспиту

46

6.4. Типові тестові завдання для поточного контролю

47

6.5. Приклад завдання для модульного контролю

49

6.6. Приклад екзаменаційного білета

50

6.7. Завдання для контролю знань студентів заочної форми навчання

52

1. ВСТУП

1.1. Опис навчального курсу

Важливою проблемою сучасної української економіки є формування конкуренто­спроможної системи господарювання, заснованої на масштаб­но­му впровадже­нні інновацій в практичну діяльність вітчизняних підприємств. В свою чергу перехід економіки України до якісно нової моделі побудови економіки, яка передбачає поряд з реформуванням відносин власнос­ті, демократизацією суспільства також й вдосконалення інновацій­ної підсистеми господарю­вання українських підприємств, зумов­лює необхідність поглиблених досліджень щодо організації реалізації інноваційних процесів на підприємствах.

Дисципліна «Інноваційний менеджмент»

Напрям,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального модуля

Кількість кредитів ECTS: 4

Залікових модулів: 2

Модульних контролів : 2

Загальна кількість годин: 144

Тижневих годин: 4

Галузь знань – 0306

«Менеджмент і адміністрування»;

напрям підготовки - 6.030601;

бакалавр

6 семестр

Лекції (теоретична підготовка) – 32 години

Практичні заняття – 32 години

СРС – 65,23 години

Вид контролю - іспит

На вивчення модуля «Інноваційний менеджмент» відведено 144 години – 4 кредити у 6 семестрі. Курс складається з 2 залікових модулів. На тижні: 2 години лекцій та 2 години практичних занять. Кількість модульних контролів – 2. Кількість тижнів – 16.

Лекції: традиційна форма проведення – монолог. Демонстрація наочного матеріалу. Використовується елемент проблемного навчання (дискусійні питання).

Практичні заняття: опитування, доповіді, розв`язування задач, ділові ігри, тренінгі.

Самостійна робота студентів (СРС): підготовка рефератів, доповідей; індивідуальних завдань; самостійне вивчення окремих питань. Мета СРС – поглиблення теоретичних знань студентів про закономірності розвитку науки «інноваційний менеджмент».

Форма контролю: опитування, тестування, розв`язування практичних задач.

1.2. Рівень

Вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» засноване на знаннях, одержаних студентами при опануванні «Економіки підприємства», «Інвестиційного менеджменту», «Операційного менеджменту», «Економічної теорії», «Макроекономіки», «Мікроекономіки». Вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» передбачає використання глобальної інформаційної системи Internet, Internet Explorer, пакету прикладних програм MS Excel, MS Word, які входять до складу MS Office та інших.

Мета навчальної дисципліни – викладення студентам необхідних теоретич­них основ, методичних підходів і формування у студентів практичних навичок щодо принци­пів, прийомів і методів реалізації інноваційної політики підприємст­ва, форм інновацій, методів та основного інструментарію щодо їх створен­ня й реаліза­ції, побудови системи менеджменту інноваційними процесами та їх держав­ного регулювання, опанування практичних методів стратегіч­но­го управління інноваціями та оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

визначення та аналіз сутності основних сучасних вітчизняних і зарубіж­­них концепцій організації та процесу розробки й реалізації інновацій, інноваційних процесів та інноваційної політики підприємств з урахуванням їх застосування на практиці в умовах України;

виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до аналізу можливості реалізації інновацій, ознайомлення з методами творчого пошуку інноваційних проектів та розробки інновацій;

визначення методичних принципів організації інноваційної діяльності як на рівні окремого підприємства, так і на рівні країни в цілому;

обґрунтування необхідності розробки, фінансування та стимулювання інноваційних проектів, визначення вартості інтелектуального продукту, що покладено в основу інноваційної пропозиції, та рівня її конкуренто­спромож­ності серед альтернативних варіантів.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних концеп­цій та методології формування інноваційної політики підприємства, підходів і критеріїв визначення та обґрунтування вибору альтернативних інноваційних пропозицій оформлених у вигляді проектів за умов мінливого середовища.

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знаннями та навичками в галузі загальної економічної теорії, мікроекономіки, менеджменту, маркетингу, організації виробництва і праці, економічного аналізу, основ технології, вміти простежувати вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на основні економічні показники роботи підприємства та їх фінансовий стан.

У свою чергу знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальна дисциплін, як «Корпоративне управління», «Інтелектуальна власність», «Управління проектами», а також виконання курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

економічну сутність основних категорій інноваційної теорії;

задачі, принципи та сутність основних етапів здійснення інноваційного менеджменту як на рівні підприємства, так і країни взагалі;

особливості інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства;

структуру чинників оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства і механізм їх впливу на процес прийняття та реалізації управлінських рішень щодо реалізації інноваційних процесів;

матричні методи визначення стадії життєвого циклу інноваційної продук­ції та стратегічних напрямків розвитку інноваційної діяльності на підприємстві;

структуру та особливості застосування засобів стимулювання персона­лу суб’єктів господарювання до здійснення інноваційних процесів;

особливості регулювання та державної підтримки інноваційних процесів в Україні та за кордоном.

вміти:

правильно формулювати місію та цілі підприємства або його підрозділів використовуючи інформацію щодо діяльності підприємства та його оточення за допомогою встановлених правил;

визначати стадію життєвого циклу продукту та основні напрямки реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва;

генерувати та проводити попередній відбір комерційно привабливих інноваційних рішень шляхом розробки карт ідей з використанням методів генерації ідей (мозкового штурму, колективного блокноту тощо);

робити обґрунтований вибір фінансових джерел, що залучаються на інноваційні цілі;

визначати терміни реалізації інноваційних проектів шляхом побудови мережевих графіків;

оцінювати вартість інтелектуальної власності, що лежить в основі інноваційного товару, в т.ч. технологій (методом переваги в прибутку, виграшу в собівартості, надлишкового прибутку, роялті, звільнення від роялті, прямого порівняння продажів, вартості створення);

визначати науково-технічний рівень інноваційної продукції;

відбирати варіант інвестування окремих проектів на основі розрахун­ку відповідних показників, що свідчать про інвестиційну привабли­вість проекту;

підбирати релевантну інформацію щодо дії факторів внутрішнього середовища, аналізувати та узагальнювати її у відповідних документах

виявляти загрози й можливості впливу внутрішніх та зовнішніх чинників діяльності підприємств.

1.3. Статус навчальної дисципліни

Дисципліна «Інноваційний менеджмент» відноситься до нормативних дисциплін


1.4. Викладацький склад

Лектори: к.е.н., доцент кафедри менеджменту Безгін К.С.,

старший викладач Лагутіна І.С.

Асистент: асистент кафедри менеджменту Синіченко А.В.


1.5. Методика викладання, форми та методи навчання

По дисципліні «Інноваційний менеджмент» передбачається використання методики проблемного навчання та модульно-рейтингова система навчання.

При викладанні дисципліни передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання – ділових ігор, тренінгів, семінарів в активній формі, розгляд кейсів. Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю учбового процесу, який виявляється в: високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленню здатності ухвалювати самостійні рішення; виробленню здібності до колективних рішень; виробленню здібності до соціальної інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів; розвитку здібності до компромісів.

1.6. Мова навчання

Мова навчання дисципліні «Інноваційний менеджмент» - російська, українська.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

Сутність інновацій та інноваційних процесів й особливості їх управлінням на різних рівнях економіки


ТЕМА 1. Сутнісна характеристика інновацій

та інноваційних процесів


1. Сутність інновацій та сфери інноваційної діяльності

2. Система класифікації інновацій

3. Життєвий цикл інновацій

4. Інноваційна діяльність

5. Інноваційна інфраструктура: сутність, склад і притаманні властивості

Поняття інновації, нововведення, винаходу, відкриття, інноваційної діяльності та інноваційного процесу. Відмінні характеристики (ознаки) інновацій. Основні етапи та стадії інноваційного процесу. Модель інноваційного процесу.

Практичне значення класифікації інновацій. Виокремлення інновацій за різними ознаками, типами та функціями. Класифікація нових продуктів з погляду виробників і споживачів. Основні критерії класифікації інновацій.

Поняття життєвого циклу інновацій. Основні закономірності зміни стадій життєвого циклу. Алгоритм передачі новацій. Дифузія інновацій.

Сфера інноваційної діяльності. Основні чинники, що впливають на інноваційну діяльність.

Поняття інноваційної інфраструктури та її склад. Притаманні властивості інноваційної інфраструктури.

Основна література: [1, 2, 3]

Додаткова: [1-2, 12-17, 19, 23-26, 30-35]


ТЕМА 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

1. Основні етапи становлення інноваційної теорії

2. Сучасний стан запровадження інновацій


Еволюція інноваційної теорії. Визначення інновацій за Й. Шумпете­ром. Теорія циклічного економічного розвитку. Інноваційні теорії техно­логіч­них змін. Сучасні концепції інноваційного розвитку.

Зарубіжний досвід запровадження інновацій. Особливості запровадження інновацій в умовах ринкової економіки. Структурні джерела інноваційного розвитку.

Основна література: [2, 3, 4]

Додаткова: [12, 17, 23, 25, 26]


ТЕМА 3. Державне регулювання та підтримка

інноваційної діяльності

1. Сутність і завдання державної інноваційної політики

2. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності

3. Вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності

Необхідність, мета й типи державної інноваційної політики. Види інновацій­ної політики: поточна й довгострокова інноваційна політика. Понят­тя методів й інструментів державного регулювання інноваційної діяльності.

Класифікація інструментів державної інноваційної політики. Види пільг щодо реалізації інновацій використовувані в Україні. Аналіз інституційно-правового середовища для суб'єктів інноваційного процесу. Регулюючі органи інноваційної діяльності та їх обов’язки.

Основна література: [1, 2, 4]

Додаткова: [1-11, 15, 28, 37]


ТЕМА 4. Інноваційна політика підприємства

1. Сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства

2. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення

3. Алгоритм розробки інноваційної стратегії підприємства

4. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат його інноваційної політики

Змістовна характеристика інноваційної політики. Місце інноваційної політики підприємства в загальній стратегії розвитку. Складові елементи інноваційної політики.

Поняття інноваційної стратегії підприємства. Наступальні, захисні, імітаційна, залежна, традиційна, «за нагодою» стратегія, їх сутність та різновиди. Завдання щодо розроблення інноваційної стратегії. Порядок розроблення інноваційної політики. Прийняття стратегічних рішень на альтернативній ос­нові. Принципи формування інноваційної політики.

Поняття виробничо-технічного та інноваційного потенціалу підприєм­с­т­ва. Структура інноваційного потенціалу. Чинники, що впливають на інновацій­ний потенціал.

Основна література: [1, 2, 3, 4]

Додаткова: [12-17, 21-24, 26, 29, 34]


ТЕМА 5. Управління інноваційними процесами

1. Особливості менеджменту на різних стадіях життєвого циклу інновацій

2. Ключові аспекти оперативного менеджменту

3. Основні критерії вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю

Об’єктивна необхідність і поняття управління інноваційним процесом. Основні цілі управління інноваціями. Функції управління інноваційною діяльністю. Організація управління інноваційною діяльністю.

Сутність оперативного менеджменту інноваційної діяльності та її контролю. Проблеми та завдання оперативного менеджменту на всіх стадіях життєвого циклу інновацій. Управління за цілями та мережеве управління інноваційними проектами.

Поняття організаційної структури управління інноваціями. Застосуван­ня певних організаційних форм реалізації нововведень в залежнос­ті від типу інновацій­ної стратегії підприємства. Мотиваційні аспекти інноваційної діяльнос­ті персоналу підприємств. Особливості стимулюван­ня праці дослідни­­ків і розробників.

Основна література: [2, 3, 4]

Додаткова: [12-18, 23-25, 32-37]


ТЕМА 6. Управління інноваційним розвитком підприємства


  1. Сутність і особливості інноваційного розвитку підприємства

  2. Вибір форми організації здійснення інноваційного розвитку підприємства

Еволюція парадигми інноваційного розвитку. Вплив інноваційних процесів на розвиток виробництва. Сутність і значення інноваційного розвитку суспільства на основі інтелектуального капіталу. Стратегічна парадигма інноваційного розвитку.

Організація власної системи техніко-технологічного й інноваційного розвитку. Використання науково-технічного потенціалу зовнішньої системи для техніко-технологічного й інноваційного розвитку підприємства. Моделю­ва­н­ня інноваційного розвитку суспільства.


Основна література: [1, 2, 3]

Додаткова: [12, 18, 24, 26, 37-38]


ТЕМА 7. Організаційні форми інноваційної діяльності

1. Наукові організаційні форми реалізації інновацій

2. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва

3. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва

4. Міжфірмова науково-технічна кооперація в інноваційних процесах

Поняття організаційних структур інноваційної діяльності та їх різно­види. Венчурне підприємництво. Алгоритм заснування і функціон­у­ва­н­ня венчурного підприємства.

Поняття та завдання діяльності бізнес-інкубаторів. Типологія бізнес-інкубаторів залежно від мети, особливостей регіону і можливостей організато­рів. Методика добору учасників бізнес–інкубаторів.

Зв’язок інновацій, досліджень та виробництва. Формування та функціону­ва­ння нових організаційних структур: регіональні науково-техно­логічні центри, науково-технологічні парки, технополіси.

Особливості міжфірмової науково-технічної кооперації в інноваційних процесах. Формування та функціонування міжфірмових дослідницьких інститутів, науково–технічних альянсів, консорціумів, спільних підприємств.


Основна література: [2, 3, 4]

Додаткова: [13-17, 23, 25-27, 31]

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи