Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О icon

Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
НазваПротокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
Сторінка2/7
Дата10.09.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7
^

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Особливості запровадження інновацій та інноваційних процесів в діяльність підприємстваТЕМА 8. Особливості створення інновацій

та формування попиту на них

1. Умови й причини виникнення інновацій й попиту на них

2. Планування й організація створення нового товару

3. Сутність попиту на інновації, засоби його відображення. Чинники попиту на інновації

Напрями аналізу основних джерел й причин появи інноваційних ідей. Джерела інноваційних ідей за П. Друкером. Підприємництво як чинник формування інновацій.

Поняття інноваційного товару та його різновиди. Методичний апарат генерування ідей. Оцінювання та відбір перспективних ідей. Розроблення концепції нових товарів. Розроблення і створення дослідного зразка. Необхідність й зміст процедури проведення пробного маркетингу.

Сутність попиту на інновації. Напрями аналізу попиту. Табличний, графічний і аналітичний способи відображення попиту на нововведення. Внутрішні й зовнішні чинники впливу на попит на інноваційну продукцію. Види попиту на інноваційну продукцію.


Основна література: [2, 3, 4]

Додаткова: [12, 17, 23, 34]


ТЕМА 9. Моніторинг інновацій та інформаційне

забезпечення інноваційної діяльності

1. Сутнісна характеристика моніторингу інноваційних проектів

2. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Сутнісна характеристика моніторингу інновацій з позицій вітчизняного законодавства. Показники оцінки та звітність щодо науково-технічної та інноваційної діяльності. Особливості використання різноманітних методів контролю виконання інноваційних проектів.

Визначення сутності та економічної природи інформації. Кількісні й якісні характеристики інформації. Специфічність інформаційного товару. Методи управління знаннями. Інформаційні системи та технології обробки знань.


Основна література: [1, 2, 4]

Додаткова: [13-16, 23, 31, 37]


ТЕМА 10. Фінансування інноваційних процесів

1. Завдання підсистеми фінансування інноваційної діяльності

2. Обґрунтування вибору інвестора та джерел фінансування

3. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом

4. Форми та особливості лізингового фінансування

Стратегія фінансування інноваційної діяльності на рівні держави і на рівні окремих суб'єктів підприємницької діяльності. Принципи, вимоги та алгоритм щодо фінансування інноваційних програм.

Характеристика різних видів фінансування інноваційних програм. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування. Ризики залучення окремих видів інвестиційних ресурсів. Платність інвестиційних ресурсів. Вибір джерел інвестування інновацій­них проектів та програм: вітчизняні та іноземні банки, портфельні інвестори – приватні фонди й фонди допомоги, стратегічні інвестори.

Поняття ризикового капіталу. Особливості венчурного фінансування інновацій. Правила пошуку перспективних партнерів для фінансування венчур­ним капіталом.

Необхідність лізингового фінансування інноваційної діяльності. Об’єкти та суб’єкти лізингу. Види лізингу. Переваги та недоліки лізингового фінансува­н­­ня. Склад лізингового платежу.

Основна література: [1, 2]

Додаткова: [3, 12-16, 23-25, 31-36]


ТЕМА 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

1. Сутність та особливості оцінки техніко-технологічної бази підприємст­ва

2. Особливості підтримки й оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Сутність та склад техніко-технологічної бази підприємства. Методи­­ка оцінки та напрямки розвитку техніко-технологічної бази підприєм­ст­­ва. Вивчення досвіду вдосконалення техніко-технологічної бази підприємст­ва.

Сутність функцій управління щодо оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції. Значення і склад стратегічного плану оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції. Підтриман­ня технічного рівня виробництва. Розроблення і впровадження нових технологічних процесів.


Основна література: [1, 2, 4]

Додаткова: [12, 15, 21, 26, 31]


ТЕМА 12. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація

1. Сутність, етапи розробки та учасники інноваційного проекту

2. Особливості проектного фінансування реалізації інноваційних рішень

Склад інноваційного проекту. Стадії розробки інноваційного проекту. Оточення і учасники інноваційного проекту.

Інноваційний проект як об’єкт фінансування. Види інноваційних проек­тів. Схема обґрунтування інноваційного проекту. Стратегія фінансу­ва­н­­ня інноваційного проекту в залежності від виду використовуваного капіталу.

Основна література: [1, 2, 4]

Додаткова: [12, 17, 20, 39]


ТЕМА 13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльнос­ті підприємства


1. Принципи оцінювання та показники ефективності інноваційної діяльності

2. Основні показники інвестиційної ефективності інноваційних рішень

3. Особливості оцінки економічної ефективності інновацій, спрямова­них на зниження рівня виробничих витрат

4. Оцінювання соціальної ефективності інноваційної діяльності

Поняття ефективності інновацій. Принципи оцінювання економічної ефективності. Об’єкт вимірювання ефективності.

Необхідність використання теорії зміни вартості грошей у часі. Визначення ставки дисконтування. Показник чистої теперішньої (дисконто­ва­ної) вартості. Індекс рентабельності інвестицій. Внутрішня норма рентабельності (доходності). Термін окупності та дисконтований термін окупності. Порядок і призначення розрахунку точки беззбитковості проекту.

Особливості оцінювання локальних інновацій. Показник відносної економічної ефективності капі­таловкладень. Показники річної економічної ефективності та їх складові.

Вплив інновацій на соціальні процеси. Ефективність соціально-цільової спрямованості проекту. Ефективність соціальних результатів інноваційного проекту.

Основна література: [1, 2, 4]

Додаткова: [12, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 39]


ТЕМА 14. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності

1. Сутність і законодавче забезпечення щодо охорони прав на інтелектуальну власність

2. Особливості організації та оцінки комерціалізації інтелектуальних продуктів

Сутність поняття «інтелектуальна власність». Складові системи правової охорони інтелектуальної власності. Законодавство та основні принципи авторського права. Види і типи об’єктів інтелектуальної власнос­ті. Права власників інтелектуальної власності. Термін дії авторського права. Предмет й законодавче забезпечення патентного права. Права і обов’язки власника патенту. Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виробленої ними продукції (робіт, послуг). Державна реєстрація знаків для товарів і послуг.

Основні концепції щодо комерційної реалізації інтелектуальних продуктів. Напрями державного регулювання передачі технологій. Правові форми реалізації науково-технічних розробок. Методологія визначення вартості інтелектуальної власності.

Основна література: [2, 3, 4]

Додаткова: [7-11, 12, 23, 31, 38]


^ Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Економіка й організація інноваційної діяльності Текст : підручник / за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.

 2. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльнос­ті Текст : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

 3. Сурин А. В. Инновационный менеджмент Текст : учебник / А. В. Сурин, О. П. Молчанова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

 4. Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності Текст : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 456 с
Додаткова література

 1. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15.

 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 284-ХІV від 01.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 2-3. – Ст. 20.

 3. Закон України «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» № 1977-XII від 25.03.1992 р. (зі змінами і доповненнями згідно Закону 2261-IV від 16.12.2004.) // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №12. – Ст. 165.

 4. Инновации Текст : учебн. пособ. / А. В. Барышева, К. В. Балдин, С. Н. Галдицкая и др. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. – 382 с.

 5. Инновационный менеджмент Текст : справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндалли. – СПб. : Наука, 1997. – 560 с

 6. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку Текст / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. - К. : Знання, 2008. – 687 с.

 7. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент Текст : навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – Київ : ЦУЛ, Фенікс, 2000. – 440 с.

 8. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління Текст / А. В. Гриньов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 308 с.

 9. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки Текст : навч. посіб. / За заг. ред. В. Є. Новицького. – К. : КНТ, 2008. – 360 с.

 10. Інтелектуальна власність: об'єкти, право, бухоблік, оподаткування, контроль, відповідальність, ліцензійне/неліцензійне ПЗ Текст / А. Іванченко, А Свіріденко, Н. Саміло та ін. – Х. : Фактор, 2008. – 256 с.

 11. Инновации и экономический рост Текст : Монография / Отв. ред. К. Микульский. – М. : Наука, 2002. – 377с.

 12. Драпак Г., Основи інтелектуальної власності Текст : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба.- К. : Кондор, 2007. – 156 с.

 13. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент Текст : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. - К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.

 14. Кураков Л. П. Экономика: Инновационные подходы Текст : учеб. пособ. для студентов вузов / Л. П. Кураков, А. Г. Краснов, А. В. Назаров. – М. : Гелиос, 1998. – 600 с.

 15. Завлин П. Н., Оценка эффективности инноваций Текст / П. Н. Завлин, А. В. Васильев. – СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. – 216 с.

 16. Инновационный менеджмент Текст : учебн. пособ. / Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. – М. : Дело, 2003. – 528 с.

 17. Тульпа І. А. Інноваційна стратегія Текст : навч. посіб. / І. А. Тульпа, О. М. Сумець. – Х. : Студцентр, 2005. – 208 с.

 18. Економічна теорія Текст : Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

 19. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід Текст : Монографія / М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко, А. П. Гречан та ін.; ред. д.е.н., проф., акад. М. П. Денисенка, д.е.н., проф. Л .І. Михайлової. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. - 1050 с.

 20. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теории предвидения Текст : Авторский сборник / Н.Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 2002. – 768 с.

 21. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторске право Текст : підручник / Ю. М. Кузнєцов. – К : Кондор, 2007. – 428 с.

 22. Ландик В. И. Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их решения Текст : Монография / В. И. Ландик. – К. : Наук. думка, 2003. – 364 с.

 23. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент Текст : учебник / В. Г. Медынский. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 295 с.

 24. Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство Текст : учеб. пособ. / В. Г. Медынский, Л. Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 240 с.

 25. Морозов О. Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал Текст : Монографія / О. Ф. Морозов. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 352 с.

 26. Основы наукоемкой экономики (Знания-Креативность-Инновации) Текст : учебник / Под ред. Д.э.н., проф. И.А.Максимцева. – М. : Издательство «Креативная экономика», 2010. – 456 с.

 27. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку Текст : Монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 434 с.

 28. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку Текст : навч.посіб. / Д. М. Стеченко – К. : Вища шк., 2002. – 254 с.

 29. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). Шляхом європейської інтеграції Текст / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 30. Управление технологией и инновациями в Японии Текст : сборник статей / [ред. Корнелиус Херстатт и др.]. – пер. с англ. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 512 с.

 31. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность Текст : Учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 504 с.

 32. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности Текст / Л. Фостер ; пер. с англ. – М. : Техносфера, 2008. – 352 с.

 33. Черваньов Д. М., Нейкова Л. Г. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України Текст : Монографія / Д. М. Черваньов. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

 34. Чухрай Н., Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві Текст : підручник / Н. Чухрай, Р. Патора. – К. : Кондор, 2006. – 400 с.

 35. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение Текст / М. Хучек. – М. : Луч, 1992. – 213 с.

 36. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры Текст / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.

 37. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия Текст / Й. Шумпетер ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1995. – 541 с.

 38. Экономика знаний Текст : учеб пособ. / В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Маринина. – СПб. : Питер, 2003. – 528 с.

 39. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века Текст / Ю. В. Яковец. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 444 с.

 40. Янковский К. П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности Текст : учеб. пособ. / К. П. Янковский – СПб. : Питер, 2001. – 448 с.

Ресурси мережі Internet

^ З українського законодавства

З навчальної дисципліни „Інноваційний менеджмент”

Сервер Верховної Ради України. www.rada.gov.ua/

http://www.cfin.ru/press/management/

ЛигаБизнесИнформ. www.liga.net/

http://www.iteam.ru/publications/strategy/

Нормативні акти України. www.nau.kiev.ua/

http://www.marketing.spb.ru/lib-research/

Податки та бухгалтерський облік. basa.tav.kharkov.ua/

http://www.cfin.ru/press/marketing/


Право. Україна.

www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html

http://www.iteam.ru/publications/marketing/


Українське право. www.ukrpravo.com/

http://www.cfin.ru/consulting/
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи