Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Сторінка1/8
Дата10.09.2012
Розмір2.13 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра менеджменту


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

протокол № 1 від 27.09.2011 р.

Голова Ради
______________ Г.О. Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів
4 курсу напряму підготовки 6.03061 «Менеджмент» галузі знань
0306 «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання


Донецьк, 2012


Укладач: Ситник Л.С., д.е.н., професор кафедри менеджменту
Рецензенти: Александров І.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту

Гришина І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 07.09.2011 р.


З

ав. кафедри менеджменту

д.е.н., професор І.О. Александров


Робочу програму та методичні рекомендації ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 2 від 12.10.2011 р.


Г

олова навчально-методичної комісії

д.е.н., професор Т.В. Орєхова

ЗМІСТ


Довідник по модулю "Антикризове управління" 4

1. Вступ 5

2. Навчальна програма дисципліни. Література 9

3. Модульне планування 16

4. Плани практичних (семінарських) занять 24

4.1. Програмні питання за темами модуля 24

4.2. Практичні задачі і ситуації 26

5. Організація самостійної роботи 50

5.1. Види самостійної роботи 50

5.2. Додаткові завдання для творчої науково-дослідної
роботи студентів 56

5.3. Питання для самоконтролю 59

5.4. Карта самостійної роботи студента з навчальної
дисципліни "Антикризове управління" 61

6. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю
знань 63

6.1. Система оцінювання знань студентів з дисципліни
"Антикризове управління" 63

6.2. Зразок типових завдань з поточного контролю 66

6.2.1. Тестові завдання 66

6.2.2. Практичні завдання 66

6.3. Зразок завдання з модульного контролю 74

6.4. Перелік питань, що виносяться на іспит
з дисципліни "Антикризове управління" 76

6.5. Приклад екзаменаційного білету 78


Довідник по модулю «Антикризове управління»

(стислий зміст програми вивчення дисципліни)


Модуль "Антикризове управління" розглядає АКУ по всьому комплексу його проблем, пов'язаних з державою, економікою, виробництвом, організацією, людиною. При цьому приймається до уваги не тільки можливі масштаби кризи, а її різні форми, зміст, причини і наслідки.

Модуль побудовано за логічною схемою поглиблення знань, а також їх доповнення, конкретизації і деталізації за окремими характеристиками, що мають вирішальне значення у розумінні всіх процесів виникнення і розв'язання криз.

У змістовному модулі 1 "Кризи у тенденціях макро- і мікророзвитку" розглядається сутність об'єктивного явища, яке характеризується поняттям "криза", надається опис і аналіз економічних криз, криз промислового капіталу у трьох функціональних формах , наукові точки зору на причини виникнення криз. Робиться акцент на доказі можливості та необхідності управління кризами на різних фазах їхнього виникнення, проявлення і розв'язання. Надається типологія криз, що необхідно для розуміння її ознак і характеристик.

У змістовному модулі 2 "Особливості українського законодавства про банкрутство і відновлення платоспроможності підприємства" розкриваються процес еволюції законодавства України з АКУ, формалізовані антикризові процедури банкрутства, як форми ліквідації системної кризи підприємства, реструктуризація та санація як способи подолання кризи в економіці, а також досвід АКУ на підприємствах (галузях, промислових комплексах) України, удосконалення організаційних структур управління підприємствами у кризовому стані. Викладаються теоретичні основи АКУ, концепція ЖЦП та її використання при побудові систем управління, вплив зовнішнього середовища на тривалість і конфігурацію ЖЦП. Учасники справи про банкрутство.

Змістовний модуль 3 " Методичні основи діагностики і визначення ймовірності банкрутства" базується на чинних методиках оцінки фінансового стану підприємства, ознак поточної, критичної і надкритичної неплатоспро­можності і формування незадовільної структури балансу; поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств, математичних моделях прогнозування ймовірності банкрутства.

Змістовний модуль 4 "Організаційно-економічний механізм АКУ підприємством" розкриває топологію ОЕМ АКУ, структурну схему АКУ підприємством, нормативно-правове забезпечення санації підприємств в Україні, організацію менеджменту санації; основні схеми реструктуризації; класифікація видів по об'єктах реструктуризації, по способах проведення, сферах впливу і з точки зору фінансового стану об'єкта реструктуризації. Серед організаційно-економічних заходів АКУ виділено програми фінансової стабілізації, управління ДЗ, грошовими активами, запасами ТМЦ, управління оновленням необоротних активів; базові та альтернативні стратегії розвитку підприємства.

Змістовний модуль 5 "Зарубіжна практика антикризового управління" узагальнює зарубіжну практику АКУ, причини світової економічної кризи 2008 р., її наслідки та антикризові заходи держав в умовах світової фінансової кризи; зміст і методи зарубіжного корпоративного АКУ (самодіяльне, антикризовий консалтинг, АКУ під контролем кредиторів, інтегрована система корпоративного АКУ).

вступ

  1. Опис.
Курс "АКУ"

Напрямок, освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 4

Залікових модулів: 5

Модульних контролів: 2

Загальна кількість годин: 144

Годин на тиждень: 5

Менеджмент,

6.030601

Бакалавр з менеджменту

8 семестр

Лекції(теоретична підготовка) – 48 годин;

Практичні завдання – 32 години

Самостійна робота – 62,16 годин;

Вид контролю – іспит


Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризове управління» містить п'ять залікових модулів. У заліковому модулі І «Кризи у тенденціях макро- і мікророзвитку» розглядаються причини виникнення кризи підприємств України та форми її проявлення, прояви кризи на мікрорівні. Напрямами виявлення причин і проявів кризи в економіці України обрано порушення єдності простих елементів процесу праці, яке доповнюється визначенням порушень кругообігу функціональних форм промислового капіталу. Приділено увагу виявленню економіко-історичних передумов сучасного кризового стану підприємств, економічному механізму виникнення кризового стану підприємства і впливу кризи на діяльність промислових підприємств, видам кризових ситуацій та їхнім прикметам.

Заліковий модуль ІІ «Особливості українського законодавства про банкрутство і відновлення платоспроможності підприємств» присвячений огляду правового забезпечення антикризового регулювання та антикризового управління підприємством в Україні та за кордоном. Він знайомить студента з правовими, методологічними та організаційними основами антикризового управління підприємством. Надається характеристика форм та методів оздоровлення підприємств, виявляються об’єктивні обмеження масового застосування механізму банкрутства в Україні, учасники справи про банкрутство. Розкриваються методологічні основи стратегії антикризового планування та управління циклічним розвитком підприємства, концепція створення системи антикризового управління підприємством.

Заліковий модуль ІІІ «Методичні основи діагностики і визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання» озброює студента методами і показниками поглибленого аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств, виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також математичними моделями прогнозування ймовірності банкрутства.

Заліковий модуль ІV «Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством» розкриває теоретичні й практичні аспекти антикризового управління підприємством, механізми стабілізації підприємства при загрозі банкрутства, тенденції антикризового управління, планування, вибір та обґрунтування стратегії реструктуризації промислових підприємств у кризовій ситуації, розробка варіантів реструктуризації, програми фінансової стабілізації.

Заліковий модуль V «Зарубіжна практика антикризового управління» висвітлює роль держави в АКУ, узагальнює практику функціонування державних органів щодо банкрутства у зарубіжних країнах, антикризові заходи держав в умовах світової фінансової кризи 2008 р.


Тематичний план дисципліни "Антикризове управління"


Теми

Усього годин

У тому числі

лекції

практичні (семінарські) заняття

СРС

1

2

3

4

5

Змістовний модуль 1. Кризи у тенденціях макро- і мікророзвитку

1. Криза в системі державного управління

5

2

1

2,08

2. Причини виникнення кризи підприємств України та форми її проявлення

10

4

2

4

3. Прояви кризи на мікрорівні

5

2

1

2,08

Змістовний модуль 2. Особливості українського законодавства
про банкрутство і відновлення платоспроможності підприємств

4. Правове забезпечення антикризового регулювання та антикризового управління підприємствами в Україні та за кордоном

10

4

2

4

5. Методологічні та організаційні основи антикризового управління підприємством

14

6

2

6

Змістовний модуль 3. Методичні основи діагностики
і визначення ймовірності банкрутства

6. Діагностика банкрутства

22

6

6

10

Змістовний модуль 4. Організаційно-економічний механізм антикризового
управління підприємством

7. Фінансова санація неплатоспроможних підприємств

8

2

2

4

8. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового управління

16

6

4

6

9. Організаційно-економічні заходи антикризового управління підприємством

22

6

6

10

1

2

3

4

5

Змістовний модуль 5. Зарубіжна практика антикризового управління

10. Роль держави і міжнародних організацій в антикризовому управлінні

8

2

2

4

11. Види антикризового управління в сучасних умовах бізнесу

10

4

2

4

12. Зміст і методи зарубіжного корпоративного антикризового управління

12

4

2

6

Аудиторних годин

80

48

32
Усього годин

144

48

32

62,16
  1. Рівень.

а) попередні умови: для засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Антикризове управління» студент має володіти знаннями з дисциплін «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Діагностика фінансово-господарської діяльності», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент». Для засвоєння модуля доцільне використання інформаційної системи Internet, пакетів прикладних програм MS EXСEL, MS WORD, що входять до складу MS Office, Internet Explorer та ін.;

б) цілі та завдання. Метою викладання дисципліни «Антикризове управління» є ознайомлення студентів з теоретичними і практичними аспектами управління відносинами неспроможності промислових підприємств з урахуванням реалій національної економіки.

Дослідження функціонування механізму банкрутства у змішаній економіці та пошук шляхів його вдосконалення має допомогти студентам зрозуміти та набути навичок:

 • визначення основних рис кризових явищ економіки України та регулювання на державному рівні відносин неспроможності суб’єктів господарювання;

 • виявлення причин кризового стану підприємств України та форм його проявлення;

 • аналізу чинної правової бази антикризового управління підприємством;

 • впровадження методологічних основ формування стратегії антикризового управління підприємством у період реформування економіки України;

 • розроблення системи діагностики й запобігання банкрутству, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на підприємствах;

 • запровадження особливих форм і методів реструктуризації підприємства;

 • обґрунтування системи розробки та відбору варіантів антикризової стратегії реструктуризації підприємства;

 • обґрунтування і запровадження організаційно-економічних заходів антикризового управління підприємством.

^ Предмет дисципліни – відносини неспроможності суб'єктів господарювання у кризовому стані і організаційно-економічний механізм АКУ підприємством.


Довідник про книги та навчальні матеріали дисципліни:

 1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784 / / Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

 2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Наказ № 14 Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. зі змінами та доповненнями.

 3. Методика аналізу фінансового стану підприємств, організацій. – Міністерство економіки України, 2006.

 4. Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств: Наказ Міністерства економіки від 23.01.1998 р. № 9 / / Офіційний вісник України. – 1998. – № 12. – Ст. 475.

 5. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. – 368 с.

 6. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України. – 2000. – 504 с.

 7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2000. – 412 с.


1.3. Статус навчальної дисципліни – дисципліна «Антикризове управління підприємством» є нормативною для підготовки бакалаврів економічного профілю з напряму підготовки "Менеджмент" галузь знань "Менеджмент і адміністрування".


^ 1.4. Викладацький склад – д.е.н., професор кафедри менеджменту Ситник Людмила Степанівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту Таранич Оксана Вікторівна.


^ 1.5. Методика викладання – навчальний курс базується на проведенні із студентами лекційних, практичних занять, виконанні ними самостійних творчих завдань, контрольних та лабораторних робіт. При цьому застосовується методика проблемного навчання і модульно-рейтингова система.

^ Задіяні форми навчання: лекції: інформативні, аналітичні, проблемні; семінарські, практичні, лабораторні, дискусії, ділові ігри.

Методи навчання – методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання); абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання; системний; критика аргументів; мозкові атаки, рольові ігри.


1.6. Мова – дисципліна викладається на російськомовних потоках російською, на україномовних потоках – українською.

2. навчальна програма дисципліни. ЛІтература.


2.1. Навчальна програма дисципліни "Антикризове управління"


Змістовний модуль 1.

Кризи у тенденціях макро- і мікророзвитку.


Тема 1. Криза в системі державного управління.

Поняття кризи в соціально-економічному розвитку.

Типологія криз. Закономірності і причини економічних криз. Роль держави в антикризовому управлінні. Причини світової фінансової кризи 2008-2009 рр. Системна криза державного управління. Реформи як засіб антикризового управління.

^ Тема 2. Причини виникнення кризи підприємств України та форми її проявлення.

Напрямами виявлення причин і проявів кризи в економіці України обрано порушення єдності простих моментів процесу праці, яке доповнюється визначенням порушень кругообігу функціональних форм промислового капіталу. На статистичних даних Держкомстата доводиться, що у виробництві порушилася єдність простих елементів процесу праці і відбулася деградація кожного з них окремо. А саме: криза процесу праці, криза предметів праці, криза засобів праці. Аналіз обігу промислового капіталу виявляє кризові явища руху всіх його функціональних форм: грошової, продуктивної, товарної.

^ Тема 3. Прояви кризи на мікрорівні.

За результатами аналізу наведених у літературі різних поглядів дається визначення кризового стану підприємства як сукупності ситуацій, що збільшують можливість появи неплатоспроможності підприємства, її розміри, провокують виникнення загроз із зовнішнього і внутрішнього середовища і можуть привести до банкрутства. Кризові ситуації згруповано за такими ознаками, як локалізація у певному аспекті діяльності підприємства, тривалість збереження ситуації, ступінь керованості, характер впливу на підприємство. Серед видів кризових ситуацій відзначається: криза управління, соціальна криза, криза виробництва, інноваційна криза, криза довіри, фінансова криза. Розкриваються головні прикмети, що характеризують кризову ситуацію. Узагальнюється, що за кінцевим підсумком, кожна кризова ситуація відбивається у площині вартості і грошей, звужуючи можливості підприємства виконувати свої обов’язки перед кредиторами. Будь-яка кризова ситуація є кроком у напрямку неплатоспроможності і банкрутства. Банкрутство та його ймовірність є узагальненим вимірником негативності кожної кризової ситуації. Характеризуються поняття банкрутства та історичні витоки сучасного кризового становища підприємств України. Наводиться аналіз співвідношення між економічними кризовими явищами та сигналами про них.


Змістовний модуль 2.

Особливості українського законодавства про банкрутство і відновлення платоспроможності підприємств.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 20 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи