Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» icon

Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Скачати 451.08 Kb.
НазваТеорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Сторінка1/5
Дата10.09.2012
Розмір451.08 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

Економічний факультет

Кафедра менеджменту


Робоча програма

учбової дисципліни «ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ»

для спеціальності 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


Донецьк 2011

Укладач: Гришина І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Рецензенти: Половян Н.С., к.е.н., доц. кафедри менеджменту


Лагутіна І.С., ст. викладач кафедри менеджменту


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 7 вересня 2011 р.


Зав.кафедри менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії,

протокол № ____ від __________2011 р.


Голова навчально-методичної комісії,

к.е.н., доцент Орехова Т.В.


ЗМІСТ


1. ВСТУП……………………………………………………………………

4

1.1. Опис……………………………………………………………….

4

1.2. Рівень……………………………...……………………………...

4

1.3. Обов’язкова чи дисципліна за вибором...……………………...

5

1.4. Викладацький склад..........………………………………………

5

1.5. Методика викладання, форми й методи навчання....………….

5

1.6. Мова навчання……………………………………………………

5

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА...………………..

5

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ.......……………………………………..

10

4. ПланИ практичНих ЗАНЯТЬ……………………………...…....…

12

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………….…………………

19

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ....…………………….……………………………...


23
  1. ВСТУП


Менеджмент – це перш за все філософія та культура управління. Це наука та мистецтво. Тому досягти успіху у цьому напрямку можна, якщо підходити до нього, з одного боку, як до техніки управління, а, з іншого, – як до філософії управління. При цьому освоєння методичних прийомів повинно супроводжуватися дослідженням фундаментальних шляхів, на яких ці прийоми створювалися.


1.1. Опис

Курс

«Теорія управління»

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсуЗмістовних модулів: 2


Загальна кількість годин: 146.030601 «Менеджмент»

галузь знань «Менеджмент і адміністрування»


Лекції (теоретична підготовка) – 10 годин

Практичні – 4 годин

Вид контролю: іспит


Курс складається з 2-х модулів.

Лекція в залежності від теми передбачає традиційну форму (монолог), а також інтерактивну форму (модерацію).

Практичне: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій.

Самостійна робота студентів (СРС) передбачає підготовку рефератів, окремих питань лекцій, здійснення літературних оглядів та ін.

Мета і завдання СРС: поглиблення та систематизація знань студентів про розвиток науки менеджменту в процесі вивчення основних теорій управління для використання цих знань на практиці.


1.2. Рівень

Основною метою викладання дисципліни є формування у студентів системного оволодіння теоретичними здобутками, що обумовлює опанування системи виявлення та розв’язання проблемних напрямків управління у сучасних умовах розвитку економіки України.

Завдання дисципліни:

  • ознайомлення студентів з фундаментальними основами управління;

  • дослідження історичного вітчизняного та закордонного досвіду організації систем управління;

  • розвиток у студентів самостійного логічного мислення про сутність та зміст процесу управління в організаціях;

  • розвиток навичок щодо використання отриманих знань в професійній діяльності на основі рольових ігор та тренінгів.

Дисципліна „Теорія управління” є професійно орієнтованим. Базовими модулями для його вивчення є „Філософія”, „Основи менеджменту”, „Теорія організацій” та інші.


1.3. Обов’язкова чи дисципліна за вибором

Дисципліна «Теорія управління» є обов’язковою для вивчення студентами спеціальності 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


^ 1.4. Викладацький склад

Лектор: к.э.н., доц. кафедри менеджменту Гришина І.В.


1.5. Методика викладання, форми й методи навчання

За дисципліною «Теорія управління» залежно від теми припускається на лекції традиційна форма (монолог), а також інтерактивна форма (бліц-опитування, модерація). В межах практичних занять передбачено: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій.


1.6. Мова навчання

Російська, українська


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.


ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 1.

Історія управлінської думки.

Тема 1. Управління як самостійна галузь наукового знання: її задачі, предмет, методи. Сутність та зміст менеджменту: суб’єкт, об’єкт управління та схема їх взаємодії. Основні управлінські революції: релігійно-комерційна, світсько-адміністративна, виробничо-будівнича, велика індустріальна та менеджерська. Система наук про менеджмент.

Тема 2. Передумови становлення школи наукового управління: розподіл праці А. Сміта та дослідження Р. Оуена. Основні постулати наукового менеджменту Ф. Тейлора. Вивчення трудових рухів Ф. Гилбрета. Людяний науковий менеджмент Г. Гантта. Масове виробництво Г. Форда. 12 принципів виробності Г. Емерсона. Основний внесок та недоліки досліджень.

Тема 3. Дослідження адміністративної школи: теорія адміністрування А. Файоля, концепція бюрократії М. Вебера, формальна логіка Д. Муни й А. Рейли, синтетична концепція управління Л. Гьюліка та Л. Урвіка. Основний внесок та недоліки досліджень.

Тема 4. Дослідження школи людських відносин: теорія динамічного менеджменту М. Фоллет, хоторнскі дослідження Е. Мейо, соціально-трудова концепція управління М.А. Вітке. Основний внесок та недоліки досліджень.

Тема 5. Змістовні теорії мотивації А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак-Клелланда та Ф. Герцберга. Процесуальні теорії мотивації В. Врума, С. Адамса та Е. Лоулера - Л. Портера. Теорії стилів керівництва Д. Мак-Грегора та Р. Лайкерта. Теорія організаційної раціональності Г. Саймона. Теорія визначення цілей Е. Локка.


^ ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 2
  1   2   3   4   5

Схожі:

Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» icon«інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 03060101 – «Менеджмент організацій І адміністрування»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 03060101 «Інвестиційний менеджмент»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» icon«ділове адміністрування (корпоративне управління)»
«Ділове адміністрування (корпоративне управління») (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 03060101 та 03060101...
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) Донецьк, Доннту, 2013р.
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconХарківська національна академія міського Господарства
«Менеджмент організацій І адміністрування» та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 03060101 – «Менеджмент організацій...
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Бєлова, Л. А. Биченко конспект лекцій з дисципліни «публічне адміністрування»
Публічне адміністрування: Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101; 03060101 «Менеджмент...
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101, 03060101 – Менеджмент організацій І адміністрування)....
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми...
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи