Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р icon

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р
НазваМетодичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОЛІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра менеджмента


Робоча програма з курсу «Інтелектуальна власність»

для студентів спеціальності 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

(ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» всіх форм навчання)


Донецьк 2012р.

Укладач: Гурова В.О., к.е.н., доцент кафедри менеджмента


Рецензенти: Александров І.О. д.е.н, професор кафедри менеджмента

Бєзгін К.С., к.е.н., доцент кафедри менеджмента


Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол №____ від ____________________р.


Зав. кафедрою менеджмента,

д.е.н, проф. І.О. Александров


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії, протокол №__ від ________________ 20___ р.


Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., проф. Т.В. Орехова


ЗМІСТ

1. ВСТУП………………………………………………………………………………...…4

1.1. Опис……………………………………………………..……………………………...4

1.2. Рівень……………………………………………………..………………...……….….4

1.3. Обов'язкова або дисципліна на вибір………………………...…………..….……….4

1.4. Викладацький склад…………………………………………………………………..4

1.5. Методика викладання, форми й методи навчання…………………………………..4

1.6. Мова навчання…………………………………………………………...………….....4

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ………………………………………………..….5

2.1.Змістовий модуль………………………….…………….……..……….................…...5

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ……………..……………….…………………….….…8

4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…………………....………………..........10

4.1. Перелік тем для виконання самостійної роботи…...………...…..………………...10

4.2. Ситуаційні завдання…………………………………………………………..……..12

4.3. Список рекомендованої літератури для виконання самостійної роботи……………………………………………………………………..……………….13

4.4. Графік виконання і захисту самостійної роботи……………………………......….18

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……..……………………………...............…….. ……19

5.1. Перелік питань до складання заліку…………………………………….………….19

5.2. Список рекомендованої літератури для підготовки до заліку………….………...22

6. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ І ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………...26

6.1. Перелік тем для виконання самостійної роботи………………………………...…26

^ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

(для студентів заочної та прискореної форм навчання)………………………………..29


1. ВСТУП

1.1. Опис

Курс "Інтелектуальна власність ”

Напрямок, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 0,5

Змістовних модулів: 1

Загальна кількість годин: 18

Тижневих годин: 1

Менеджмент,

7.03060101 та 8.03060101 Магістр і спеціаліст з менеджменту

9 семестр

Лекції (теоретична підготовка) - 18 годин.

Вид контролю - залік


На вивчення курсу "Інтелектуальна власність" відведено 18 годин – 0,5 кредиту в 9 семестрі. Курс складається з 1 змістовного модуля. На тиждень доводиться 1 година - лекція. Кількість тижнів у семестрі - 18.

Лекція: традиційна форма проведення - монолог. Активно використається елемент проблемного навчання (розгляд дискусійних питань).

Самостійна робота передбачає підготовку індивідуального заняття відповідно до запропонованих тем.

^ Форма контролю: залік.


1.2. Рівень

Основою для вивчення модуля "Інтелектуальна власність" є модулі "Правознавство", "Економіка підприємства", "Міжнародні економічні відносини" "Макроекономіка" і ін. Для вивчення даного модуля передбачається використання глобальної інформаційної системи Іnternet, пакета прикладних програм MS Excel, MS Word, MS Access вхідних до складу MS Offіce, Іnternet Explorer і ін.

Метою модуля є оволодіння студентами сукупністю теоретичних і методичних питань, а також практичним досвідом проведення економічного й правового аналізу діяльності державні підприємства. Для досягнення поставленої мети передбачається рішення наступних завдань:

 • вивчення правових основ діяльності всіх суб'єктів економіки;

 • проведення аналізу різних аспектів функціонування економічної системи;

 • аналіз отриманих результатів.

У результаті вивчення модуля студент повинен знати й уміти:

 • вільно володіти економічними поняттями й категоріями;

 • прогнозувати розвиток юридичних і економічних процесів в області охорони інтелектуальної власності;

 • вибирати в результаті аналізу найбільш ефективні способи рішення проблем.


^ 1.3. Обов'язкова або дисципліна на вибір

Дисципліна "Інтелектуальна власність" ставиться до обов'язкового для вивчення дисциплінам студентами спеціальності - 050.201. "Менеджмент організацій".


^ 1.4. Викладацький склад

Лектор: к.е.н., доцент кафедри менеджмента Гурова В.О.


1.5. Методика викладання, форми й методи навчання

За дисципліною "Інтелектуальна власність" передбачається використання методики проблемного навчання, а також модульно-рейтингової системи навчання. Як форми навчання виступають інформативні, аналітичні й проблемні лекції. Основним методом навчання є метод мозкової атаки.


1.6. Мова навчання

Російська, українська.

^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ


2.1.Змістовий модуль


ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Результат інтелектуальної праці як об'єкт власності. Відміна між матеріальними і нематеріальними об'єктами власності. Поняття права інтелектуальної власності, виключного права. Особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності. Матеріальна складова інтелектуальної власності (майнове право). Авторське (особисте) немайнове право інтелектуальної власності. Визначення і поняття об'єктів права інтелектуальної власності. Визначення об'єктів права інтелектуальної власності у відповідності до Стокгольмської (1967 р.) Конвенції. Визначення об'єктів промислової власності у відповідності до Паризької Конвенції по охороні промислової власності (1883 р.). Поняття об'єктів авторського права і суміжних прав.


^ ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Еволюція промислової власності. "Відкрита грамота" в Англії як перший охоронний документ на об'єкти промислової власності. Справа сукнарів із Іспвіча та її наслідки. Статус про монополії (1628р.). Історія виникнення товарних знаків. «Тавро» як праобраз товарного знаку. Роль товарного знаку. Еволюція авторського права і суміжних прав. Поява книгодрукарства як імпульс до захисту авторських прав. Статут Королеви Анни. Особливості французької системи авторського права. Роль філософської думки Германії в формуванні морального права інтелектуальної власності. Еволюцiя iнтелектуальноi власностi в Україні. Стан охорони об’єктів iнтелектуальної власностi за радянські часи i пострадянський перiод.


^ ТЕМА 3. МIСЦЕ I РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI В ЕКОНОМIЧНОМУ 1 СОЦIАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ СУСПIЛЬСТВА

Соцiально-економiчнi стратегії в країнах, що розвиваються. Зв'язок мiж развитком цивiлiзацiї i заохоченням творчої активностi громадян. Промислова власнiсть i розвиток. Нео6хiднiсть системи промислової власностi. Задачi нацiональної системи промислової власностi. Роль патентiв на винаходи та товарних знаків в розвитку промисловості торгiвлi. Патентна iнформацiя i її значення.


^ ТЕМА 4. ОБЄКТИ І СУБЄКТИ ПРАВА IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

Об’єкти i суб’єкти авторського права i сумiжних прав. Об'єкти охорони авторського права. Об’єкти iнтелектуальної власностi, що не охороняютьея авторським правом. Об'єкти охорони сумiжним правом. Суб’єкти авторського права i суміжних прав. Iнфраструктура для реалiзацiї авторських прав. Органiзацiї колективного управлiння авторськими правами. Об'єкти права промислової власностi. Поняття та ознаки винаходу. Об'єкти винаходу. Об'єкти, що не визнаютьея винаходам. Поняття та ознаки корисної моделi. Поняття та ознаки промислового зразка. Засо6и iндивiдуалiзацiї суб’єктів пiдпримницької дiяльностi знаки для товарів та послуг, фiрмовi найменування, зазначення походження товарів. Поняття i види знакiв для товарів і послуг. Поняття і види зазначення походження товарів. Поняття права на фірмові найменування. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Поняття і ознаки нетрадиційних об'єктів права промислової власності: топографій інтегральних мікросхем; сортів рослин; комерційної таємниці. Захист від недобросовісної конкуренції. Суб'єкти права промислової власності. Представники у справах інтелектуальної власності.


^ ТЕМА 5. СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Державний департамент інтелектуальної власності, його задачі та функції. Поняття інститутів права інтелектуальної власності. Інститут авторського права і суміжних прав. Інститут патентного права. Інститут прав на засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів та послуг. Інститут прав на нетрадиційні об' єкти права інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності в нормах Конституції України і Цивільного кодексу. Відображення норм права інтелектуальної власності у загальному законодавстві України. Джерела спеціального законодавства України з питань охорони інтелектуальної власності. Джерела права промислової власності. Джерела авторського права і суміжних прав: Джерела правової охорони нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності. Питання вдосконалення національного законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної власності.


^ ТЕМА 6. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. Структура ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ. Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності для України. Співробітництво в рамках міжнародних організацій з питань інтелектуальної власності. Європейська патентна організація (ЄПО). Євразійська патентна організація. Мiжнароднi договори з питань охорони промислової власностi. Регiональнi угоди з питань охорони промислової власностi. Угоди з питань мiжнародної класифiкацiї об'ектiв промислової власностi. Мiжнароднi конвенцiї в сферi хорони авторських прав i сумiжних прав. Угода про торговельнi аспекти прав на інтелектуальну власність.


^ ТЕМА 7. ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТIВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Охорона прав на винаходи, кориснi моделi та промисловi зразки. Правова основа i процедура охорони. Термiни дiї охоронних документiв. Умови надання охорони на винаходи. Новизна (поняття рiвня технiки, прiоритет, правила його визначення, пiльга по новизнi), винахiдницькiй piвeнь, промислова придатнiсть. Умови надання охорони на корисну модель: новизна, промислова придатність. Умови надання охорони на промисловий зразок: новизна, оригінальність, промислова придатність. Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання недiйсним. Правова охорона об'єктів авторського права. Мета охорони. Форма охорони. Способи виникнення авторського права. Державна реєстрація об'єктів авторського права. Форма охоронного документа. Термін охорони прав авторів. Принципи та критерії виникнення суміжних прав. Охорона суміжних прав виконавців, виробникjв фонограм, організацій мовлення. Критерії для надання охорони суміжних прав. Знак охорони суміжних прав. Взаємозв'язок між охороною суміжних і авторських прав. Термін охорони суміжних прав.


^ ТЕМА 8. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Міжнародна охорона промислової власності. Паризька конвенції (1883р.) "Про охорону промислової власності" і Міжнародний Союз по охороні промислової власності. Інші міжнародні угоди та договори з питань охорони промислової власності. Порядок патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах. Принципи визначення доцільності і процедури правової охорони в іноземних державах. Правова охорона відповіднодо національних законодавств. Правова охорона відповідно до договору про патентну кооперацію. Правова охорона відповідно до регіональних угод. Мiжнародна охорона об'єктiв авторського права i сумiжних прав. Принципи нацiонального режиму. Принцип "автоматичної" охорони. Прiоритет мiжнародного права перед нацiональним.


^ ТЕМА 9. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRIPS. Адміністративна процедура, цивільно-правові способи захисту прав, а також кримінальні процедури та штрафи, що можуть бути використані до порушників прав. Напрями гармонізації законодавства України з питань захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності до визнаних у міжнародній практиці норм та правил.

^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Короткий зміст модуля

Різновид (лекція)

Кількість годин

Форми контролю

д/в

з/в

л

п

л

п

1. Основні поняття інтелектуальної власності

1. 1. Основні поняття i визначення

1.2. Результат творчої дiяльностi як об'єкт власностi

1.3. Правовий змiст iнтелектуальної власностi

1.4. Поняття об'єкт права iнтелектуальної власностi

лекції

2

-

0,5

-

Самостійна робота

2. Еволюція інтелектуальної власності

2.1. Еволюція промислової власності

2.2. Еволюція авторського права і суміжних прав

2.3. Еволюція інтелектуальної власності

2

-

0,5

-

3. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства

3.1. Соціально-економічні стратегії в країнах світу

3.2. Промислова власність і розвиток

3.3. Авторське право і розвиток культури

3.4. Соціологічні аспекти інтелектуальної власності

2

-

1

-

4. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності

4.1. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності

4.2. Об’єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав

4.3. Об’єкти і суб’єкти права промислової власності

4.4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

2

-

0,5

-

5. Система охорони інтелектуальної власності

5.1. Інститути права інтелектуальної власності

5.2. Джерела права інтелектуальної власності

2

-

0,5

-

6. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності

6.1. Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності

6.2. Всесвітня організація інтелектуальної власності

6.3. Міжнародна співпраця в рамках регіональних договорів про інтелектуальну власність

6.4. Участь України в міжнародних договорах про інтелектуальну власність
2

-

1

-
7. Охорона прав на об’єкти промислової власності

7.1. Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

7.2. Охорона прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг
2

-

0,5

-
8. Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності

8.1. Міжнародна охорона прав на об’єкти промислової власності

8.2. Міжнародна охорона об’єктів авторського права і суміжних прав

2

-

0,5

-

9. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності

9.1. Форми захисту прав інтелектуальної власності

9.2. Способи захисту прав інтелектуальної власності

9.3. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS

2

-

1

-

^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Метою підготовки самостійної роботи з інтелектуальної власності є придбання студентами навичок самостійного виконання аналізу з питань авторського права та суміжних прав, збору необхідної для цього інформації, її належної обробки, оформлення результатів дослідження.

Самостійна робота студентів за досліджуваним курсом передбачає підготовку індивідуального завдання. Індивідуальне завдання являє собою письмовий звіт, що складається з теоретичного опису за обраною темою для самостійного вивчення.

Самостійну роботу рекомендується виконувати за наступною структурою:

 • введення (розкривається актуальність і ціль самостійної роботи);

 • основна частина (розглядаються основні теоретичні та практичні положення, які розкривають сутність обраної теми самостійної роботи, державне регулювання в області інтелектуальної власності);

 • висновок (формулюються висновки та пропозиції з питань теми).

 • список використаних джерел (наводиться перелік джерел літератури, яку було використано при виконанні самостійної роботи).

Тема самостійної роботи студентом вибирається за запропонованою тематикою за його власним бажанням (за умови недублюювання в рамках однієї академічної групи). Майбутньому фахівцеві надається право визначати самостійно тему своєї роботи. У такому випадку вона повинна бути погоджена з лектором.

Обсяг самостійної роботи – 25-30 стандартних сторінок. Для резензування самостійна робота подається на кафедру менеджмента у встановлений строк.

Самостійні роботи, які подаються після встановленого строку, на резензування не приймаються. Не приймаються також на резензування й повертаються для усунення недоліків роботи з порушеннями вимог до оформлення.

Виконані на належному рівні самостійні роботи після їх резензування допускаються до захисту.


Розподіл оцінки за виконання самостійної роботиВид контролю знань

Максимальна кількість балів

1.

повне розкриття теоретичної частини

40

2.

актуальність фактів процесу дослідження

8

3.

оформлення роботи

2

Усього

50


^ 4.1. Перелік тем для виконання самостійної роботи

 1. Еволюція інтелектуальної власності.

 2. Соціально-економічні стратегії розвитку інтелектуальної власності в іноземних країнах.

 3. Товарний знак і фірмовий знак якості. Правова охорона загальновідомих знаків. Товарні знаки в Україні.

 4. Авторське право й спільні права: класифікація, об'єкти й суб'єкти, правовий захист, держрегулювання.

 5. Конституція України, Кримінальний кодекс і Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо питань захисту інтелектуальної власності.

 6. Правова база в сфері охорони використання компьютерних програм і баз даних.

 7. Придбання прав на об'єкт промислової власності (патентування).

 8. Охорона прав на об'єкти авторського права й суміжних прав.

 9. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності (ліцензування): торгівля ліцензіями, види ліцензій, ліцензійні договори, порядок складання ліцензійних договорів, ліцензійні платежі, передача прав по авторських договорах.

 10. Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності: сорту рослин і різновидність тварин; топографії інтегральних мікросхем, комерційну таємницю, наукові відкриття.

 11. Патентна інформація: патентна документація, державна система патентної інформації, міжнародна класифікація об'єктів промислової власності.

 12. Патентні дослідження: зміст і порядок, життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності, патентний формуляр, інформаційні технології в патентних дослідженнях і використання цих технологій.

 13. Державна система правової інтелектуальної власності: Міністерство освіти й науки України, Державний департамент інтелектуальної власності, Український інститут промислової власності, Українське агенство з авторських і спільних прав, Державне підприємство "Інтелзахист", Організація колективного керування авторськими правами, представники в справах інтелектуальної власності, державні інспектори з питань інтелектуальної власності.

 14. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності: міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності, Міжнародна організація інтелектуальної власності (МОІВ), Меджународное співробітництво в рамках регіональних договорів з інтелектуальної власності, участь України в міжнародних договорах з інтелектуальної власності.

 15. Охорона прав на об'єкти промислової власності: на винаходи; корисні моделі й промислові зразки; способи індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 16. Права на об'єкти інтелектуальної власності: особисті права, поняття "гудвілу".

 17. Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності: мета й основні способи; використання об'єкта інтелектуальної власності, передача прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 18. Керування правами на об'єкти інтелектуальної власності.

 19. Порушення прав інтелектуальної власності: авторського права й спільних прав; права власника об'єктів промислової власності; прав власника нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності.

 20. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRІPS.

 21. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України.

 22. Система джерел права інтелектуальної власності.

 23. Співвідношення приватних і публічних інтересів у праві інтелектуальної власності.

 24. Теорія права інтелектуальної власності: становлення й сучасний стан.

 25. Цивільно-правове регулювання творчої діяльності.

 26. Поняття й принципи патентного права.

 27. Система джерел патентного права України.

 28. Історія патентного права в України і за кордоном.

 29. Об'єкти патентного права.

 30. Охорона винаходів у цивільному праві.

 31. Патент як форма охорони об'єкта в промисловій власності.

 32. Оформлення патентних прав.

 33. Правова охорона корисних моделей.

 34. Право на промисловий зразок.

 35. Права винахідників й їхній цивільно-правовий захист.

 36. Права автора промислового зразка і їхній цивільно-правовий захист.

 37. Суб'єкти патентного права.

 38. Охорона російських винаходів за рубежем.

 39. Право на товарний знак і знак обслуговування.

 40. Права власників товарних знаків і знаків обслуговування і їхній цивільно-правовий захист.

 41. Ліцензійні договори.

 42. Поняття "ноу хау" і договори про його передачу.

 43. Фірмове найменування і його цивільно-правова охорона.

 44. Міжнародно-правове співробітництво в сфері охорони промислової власності.

 45. Паризька конвенція по охороні промислової власності 1883р.

 46. Євразійська патентна конвенція 1994р.

 47. Діяльність міжнародних організацій у сфері охорони промислової власності (на прикладі ВОІВ).

 48. Поняття й принципи авторського права.

 49. Система джерел авторського права в Україні.

 50. Історія авторського права в України і за кордоном.

 51. Суб'єкти авторського права.

 52. Об'єкти авторського права.

 53. Цивільно-правова охорона програмних засобів для електронних обчислювальних машин.

 54. Цивільно-правова охорона суміжних прав.

 55. Права авторів й їхній цивільно-правовий захист.

 56. Видавничий договір.

 57. Міжнародна охорона авторських прав.

 58. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886р.

 59. Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право 1952р.

 60. Міжнародні угоди в сфері охорони авторських прав.

 61. Діяльність міжнародних організацій у сфері охорони авторських прав (на прикладі ЮНЕСКО і ВОІВ).

 62. Цивільно-правова охорона наукових відкриттів.

 63. Наукові дослідження та розробки і їхнє цивільно-правове регулювання.

 64. Правова охорона топологий інтелектуальних мікросхем.

 65. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

 66. Правова охорона селекційних досягнень.

 67. Цивільно-правова охорона інформації.

 68. Правова охорона службової й комерційної таємниці.

 69. Права публікатора на добутки науки, літератури та мистецтва.

 70. Права виготовлювачів бази даних.

 71. Використання результату інтелектуальної діяльності в складі складного об'єкта.

 72. Використання результатів інтелектуальної діяльності в складі єдиної технології.

 73. Види ліцензійних договорів.

 74. Суперечки, пов'язані із захистом інтелектуальних прав.

 75. Особливості використання комп'ютерних програм.

 76. Поняття єдиної технології. Право на єдину технологію.

 77. Виключне право на результат інтелектуальної діяльності, що входить у єдину технологію.

 78. Розпорядження правом на єдину технологію.

 79. Поняття секрету виробництва (ноу-хау) і виключні права на секрет виробництва.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з патофізіології для самостійної позааудиторної роботи
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №12 від 09. 02. 11р.), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з патофізіологіі для студентів фармацивтичного факультету
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31. 08. 07р), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31. 08. 11р), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з патофізіологіі з основами патологічної анатомії для студентів фармацевтичного факультету спеціальність: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31. 08. 10р), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність
Затверджено на засіданні кафедри основ права. Протокол № від 2012 р
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи студентами за напрямом 0201 «Культура»
Програма розглянута та ухвалена на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Протокол №8 від 18. 04. 2013
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи