Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту icon

Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
НазваМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Сторінка1/6
Дата10.09.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


Затверджено

Радою факультету

протокол № ___ від ________2011 р.

Голова

д.е.н., проф. _________________Черніченко Г.О.


Методичні рекомендації з

навчальної дисципліни «актуальні проблеми управління»

для спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

(всіх форм навчання)


Донецьк 2011


Укладачі: Гришина І.В., доцент кафедри менеджменту,

Вертиль Н.М., асистент кафедри менеджменту


Рецензенти: Половян Н.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Гурова В.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № __ від ____________ 20___ р.


Зав. кафедри менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії,

протокол № ____ від __________20___ р.


Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., професор Орехова Т.В.


ЗМІСТ


1. ВСТУП……………………………………………………………………1.1. Опис навчального курсу………………………………………....1.2. Рівень……………………………...……………………………....1.3. Обов’язкова чи дисципліна за вибором...……………………....1.4. Викладацький склад..........……………………………………….1.5. Методика викладання, форми й методи навчання....…………..1.6. Мова навчання……………………………………………………2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ.......................................................

2.1. Заліковий модуль 1…………………………………………….....

2.2. Заліковий модуль 2…………………………………………….....

2.3. Література…………………………………….....………………...3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ.......……………………………………..4. Практичні завдання по курсу..................................................

4.1. Перелік запитань для підготовки до практичних занять............

4.2. Типові завдання для рішення на практичних заняттях..............

4.3. завдання для вхідного контролю..................................................5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ............................................

5.1.Тематика самостійної роботи………………………………........

5.2. Рекомендована література для самостійної роботи……………

5.3. Графік виконання й захисту індивідуальних завдань …........…6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.................................................................................…

6.1. Поточний контроль знань……………..........................…………

6.2. Підсумковий контроль знань………………………………...…

6.3. Завдання для контролю знань студентів заочної та прискореної форм навчання ……….……………………………................
ВСТУП


1.1. Опис

Курс

«Актуальні проблеми управління»

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 4


Змістовних модулів: 2


Загальна кількість годин: 144


Тижневих годин: 2

Менеджмент, 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціаліст з менеджменту,

Магістр з менеджменту


1 семестр

Практичні – 36 годин

Вид контролю: залік


На вивчення курсу «Актуальні проблеми управління» відведено 144 години – 4 кредити у 9 семестрі. Курс складається з 2-х модулів. На 1 тиждень: 2 години практичних занять. Кількість тижнів: 18.

Практичне заняття: бесіда, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, кейсів, ділові ігри.

Самостійна робота студентів (СРС) передбачає підготовку рефератів, тез доповідей, окремих питань, здійснення літературних оглядів.

Мета і завдання СРС: поглиблення та систематизація знань студентів про основні проблеми менеджменту в сучасних умовах.

Форма контролю: усне опитування, тестування.


  1. Рівень

Дисципліна „Актуальні проблеми управління” є професійно орієнтованою. Базовими дисциплінами для її вивчення є „Філософія”, „Основи менеджменту”, „Теорія організацій”, „Теорія і практика менеджменту” та інші. Для вивчення даного модуля передбачається використання глобальної інформаційної системи Іnternet, пакету прикладних програм MS Excel, MS Word, MS Access вхідних до складу MS Offіce, Іnternet Explorer і ін.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системного оволодіння теоретичними та практичними здобутками, що обумовлює опанування системи виявлення та розв’язання проблемних напрямків управління у сучасних умовах розвитку економіки України.

Завдання дисципліни:

 • дослідження історичного вітчизняного та закордонного досвіду організації систем управління;

 • розвиток у студентів самостійного логічного мислення про сутність та зміст процесу управління в організаціях;

 • розвиток навичок щодо використання отриманих знань в професійній діяльності на основі рольових ігор та тренінгів.


1.3. Обов’язкова чи дисципліна за вибором

Дисципліна «Актуальні проблеми управління» є обов’язковою для вивчення студентами спеціальності 7.050.200, 8.050200 «Менеджмент організацій».


^ 1.4. Викладацький склад

Доцент кафедри менеджменту, к.е.н. Гришина І.В.

Асистент кафедри менеджменту Вертиль Н.М.


1.5. Методика викладання, форми й методи навчання

По дисципліні "Актуальні проблеми управління" передбачається використання методики проблемного навчання, а також модульно-рейтингової системи навчання. За даною дисципліною залежно від теми в межах практичних занять передбачено: міні - лекції традиційної форми (монолог), опитування, бліц-опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, підготовка презентацій, а також інтерактивна форма модерація, ділова ігра.


1.6. Мова навчання

Російська, українська

^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.


ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 1.

Актуальні проблеми організації

Тема 1. Сутність процесу розвитку. Основні характеристики процесу розвитку. Реактивні, інактивні, преактивні та інтерактивні організації: характеристика, основні переваги та недоліки. Актуальні проблемні напрямки щодо управління організацією.


Тема 2. Стратегії реагування на ситуації, що не влаштовують. Сутність змін. Сутність процесу управління змінами. Типи змін. Формула успіху перетворень. Модель змін. Ментальні етапи змін. Теорія впровадження змін Курта Левіна. Сутність опіру змінам, його чинники та стратегії. Правила проведення організаційних змін. Характеристики ефективних трансформуючих заходів.


^ ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 2

Актуальні проблеми управління

Тема 3. Проблематика процесу прийняття управлінських рішень. Процедури для орієнтування: діагностика задачі, діагностика ситуації, діагностика та постановка проблеми, визначення мети. Процедури щодо вирішення: розробка рішень, розробка проекту, розробка програми реалізації проекту.


Тема 4. Характеристика проблем, пов’язаних з неефективними комунікаціями. Сутність комунікаційного процесу, види комунікацій та основні комунікаційні позиції. Правила ефективної комунікації. Використання технік щодо постановки питань. Прийоми забезпечення атракції з боку підлеглих.

Тема 5. Чинники пасивності співробітників організації. Процес втрати співробітниками організації інтересу до праці. Типи мотивації робітників. Фактори активації співробітників. Економічні методи мотивації співробітників організації. Методи стимулювання внутрішньої мотивації співробітників організації. Правила мотивації персоналу організації.Список літератури


Основна:


 1. Алексеев Н.С. Управление изменениями. www.officefile.ru.

 2. Акофф Р. Искусство решения проблем. – М.: Мир, 1982. – 220 с.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. – 412 с.

 4. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Моцусита», «ИБМ», «Сименс». – М.: МНИИПУ, 1998. – 176 с.

 5. Гринивецкая Н. Системный подход к принятию управленческих решений // Персонал. – 1996. - №4. – С. 29-32.

 6. Деминг У. Э. Новая экономика. М.: Эксмо, 2006. – 208 с.

 7. Джонсон Д. Процессы управления стратегическими изменениями. — Хрестоматия «Управление изменением». М: МЦДО «ЛИНК», 1996. – 340 с.

 8. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. : Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 432 с.

 9. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. – 272 с.

 10. Казарновский А.С. «Организационное проектирование на предприятиях» (Игровой подход) Киев: Наукова думка, 1991. – 420 с.

 11. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. Пер. с польск. М.: Прогресс, 1979. – 144 с.

 12. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 13. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

 14. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: Книги, сотворившие менеджмент / Пер. с англ. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 355 с.

 15. Крейсберг М.М. США: системный подход в управлении. Практика промышленных корпораций. – М.: Наука, 1974.- 288 с.

 16. Ладанов И.Д. Практический менеджмент (Психотехника управления и самотренировки). – М: Элник, 1995. – 496 с.

 17. Лебедев В.И. Психология и управление. –М.: Агропромиздат, 1990.–176 с.

 18. Маршев В. Размышления об управлении: прошлое, настоящее и будущее // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3.

 19. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Дело», 1997. – 440 с.

 20. Мейби К., Пью Д. Стратегии управления сложным изменением / Кн. 10. – Изд-во МИМ ЛИНК, 1998. – 72 с.

 21. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления.- М.: Прогресс, 1986. - 237 с.

 22. Сайт Management.com.ua. Раздел «Управление изменениями»!

 23. Файоль А. Загальний і промисловий менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 228 с.

 24. Фрайлингер К., Фишер И Управление изменениями в организации. Пер. с нем М.: Книгописная палата, - 2002. 264 с.

 25. Шибутани Т. Социальная психология: пер. с англ. – М., 1969. – 129 с.

 26. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.

 27. Алексеев Н.С. Управление изменениями. www.officefile.ru.

 28. Акофф Р. Искусство решения проблем. – М.: Мир, 1982. – 220 с.

 29. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. – 412 с.

 30. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Моцусита», «ИБМ», «Сименс». – М.: МНИИПУ, 1998. – 176 с.

 31. Гринивецкая Н. Системный подход к принятию управленческих решений // Персонал. – 1996. - №4. – С. 29-32.

 32. Деминг У. Э. Новая экономика. М.: Эксмо, 2006. – 208 с.

 33. Джонсон Д. Процессы управления стратегическими изменениями. — Хрестоматия «Управление изменением». М: МЦДО «ЛИНК», 1996. – 340 с.

 34. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. : Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 432 с.

 35. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. – 272 с.

 36. Казарновский А.С. «Организационное проектирование на предприятиях» (Игровой подход) Киев: Наукова думка, 1991. – 420 с.

 37. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. Пер. с польск. М.: Прогресс, 1979. – 144 с.

 38. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 39. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

 40. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: Книги, сотворившие менеджмент / Пер. с англ. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 355 с.

 41. Крейсберг М.М. США: системный подход в управлении. Практика промышленных корпораций. – М.: Наука, 1974.- 288 с.

 42. Ладанов И.Д. Практический менеджмент (Психотехника управления и самотренировки). – М: Элник, 1995. – 496 с.

 43. Лебедев В.И. Психология и управление. –М.: Агропромиздат, 1990.–176 с.

 44. Маршев В. Размышления об управлении: прошлое, настоящее и будущее // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3.

 45. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Дело», 1997. – 440 с.

 46. Мейби К., Пью Д. Стратегии управления сложным изменением / Кн. 10. – Изд-во МИМ ЛИНК, 1998. – 72 с.

 47. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления.- М.: Прогресс, 1986. - 237 с.

 48. Сайт Management.com.ua. Раздел «Управление изменениями»!

 49. Файоль А. Загальний і промисловий менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 228 с.

 50. Фрайлингер К., Фишер И Управление изменениями в организации. Пер. с нем М.: Книгописная палата, - 2002. 264 с.

 51. Шибутани Т. Социальная психология: пер. с англ. – М., 1969. – 129 с.

 52. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.


Додаткова:

 1. Бир С. Мозг фирмы. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 416 с.

 2. Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. – 210 с.

 3. Гринивецкая Н. Системный подход к принятию управленческих решений // Персонал. – 1996. - №4. – С. 29-32.

 4. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. Пер. с польск. М.: Прогресс, 1979. – 144 с.

 5. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 6. Лебедев В.И. Психология и управление. –М.: Агропромиздат, 1990.–176 с.

 7. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Прогресс, 1970. – 480 с.

 8. О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой: Пер. с англ. – М.: МТ ПРЕСС, 1999. – 296 с.

 9. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления.- М.: Прогресс, 1986. - 237 с.

 10. Самоорганизующиеся системы. Пер. с англ. М.: Прогресс 1964. – 222 с.

 11. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М.: «Журнал Контроллинг», 1991. – 104 с.

 12. Файоль А., Тейлор Ф., Форд Г., Эмерсон Г. и др. Из истории развития менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 408 с.

 13. Сирил Н. Паркинсон Законы Паркинсона. – М.: Прогресс, 1989. – 447 с.

 14. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 1996. – 224 с.

 15. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.

^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Тема

Різновид (лек. сем., пр., лаб., інд. зан.)

Денне відділення

Заочне відділення

Форми контролю

Маг.

Спец.

Маг.

Спец.

1

2

3

4

5

6

7

^ Заліковий (змістовний) модуль 1

Тема 1. Основи проблематизації організації та управління.

Теоретичні основи процесу развитку.

Еволюція уявлень про характер взаємодії организацій з оточенням.

Актуалізація проблемних напрямків організації та управління.

практичні

2

4

1

2

Опитування

^ Тема 2. Проблема ефективного управління змінами в організації.

Сутність процесу управління змінами, типи змін.

Модель змін.

Проблематизація процесу управління змінами в організації.

Основні характеристики ефективних трансформуючих заходів.

4

8

1

2

^ Всього годин за 1 модулем
6

12

2

4
^ Заліковий (змістовний) модуль 2

Тема 3. Технологія групового вирішення проблем.

Процедури для орієнтування. Процедури щодо вирішення.

практичні

4

8

1

2

Опитування

^ Тема 4. Оптимізація комунікаційного процесу.

Сутність комунікаційного процесу, види комунікацій та основні комунікаційні позиції. Правила ефективної комунікації. Прийоми забезпечення атракції з боку підлеглих.

4

8

2

4

Продовження таблиці
^

Тема 5. Удосконалення системи мотивації в організації.


Проблематизація мотиваційної політики організації.

Типи мотивації робітників. Економічні методи мотивації співробітників організації. Методи стимулювання внутрішньої мотивації співробітників організації.
4

8

1

2
^ Всього годин за 2 модулем:
12

24

4

8
^ Всього годин:
18

36

6

12

4. Плани семінарських, практичних занять


^ ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 1.


Семінарське заняття – організаційна форма навчального заняття, на якому викладач організує обговорення студентами питань змістових модулів, визначених навчальною програмою. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусій, рецензування та обговорення рефератів чи доповідей тощо.

^ Практичне заняття - організаційна форма навчального заняття, на якому відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння та навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань.


Тема 1. Основи проблематизації організації та управління.


Питання для обговорення:

 1. Теоретичні основи процесу развитку.

 2. Характеристика реактивних організацій

 3. Характеристика інактивних організацій

 4. Характеристика преактивних організацій

 5. Характеристика інтерактивних організацій
 6. ^

  Актуалізація проблемних напрямків організації та управління.Рекомендована література:

 1. Осейчук В.И. Теория управления. – М.: Инфра-М, 2004. – 216 с.

 2. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.


Тема 2. Проблема ефективного управління змінами в організації.


Питання для обговорення:

 1. Напрямки змін.

 2. Модель змін.

 3. Ментальні етапи змін.

 4. Проблематизація процесу управління змінами в організації.

 5. Основні характеристики ефективних трансформуючих заходів.

 6. Правила проведення ефективних змін в організації.


Рекомендована література:

 1. Кунц Г., О'Донелл С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. Пер. с англ. Т. 1, 2. М., 1981.

 2. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 3. Бир С. Мозг фирмы. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 416 с.


^ ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 2

Тема 3. Технологія групового вирішення проблем.


 1. Процес прийняття рішень

 2. Моделі і методи прийняття рішень

 3. Організація реалізації управлінських рішень

 4. Процедури для орієнтування.

 5. Процедури щодо вирішення


Рекомендована література:

 1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

 2. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 3. Менеджмент организаций: теория и практика / Кол. авторов / Донецк: ДонНУ, 2002. -235 с.


Тема 4. Оптимізація комунікаційного процесу.


Питання для обговорення:

 1. Характеристика проблем, пов’язаних з неефективними комунікаціями.

 2. Сутність комунікаційного процесу.

 3. Основні комунікаційні позиції.

 4. Правила ефективної комунікації.

 5. Використання технік щодо постановки питань.

 6. Прийоми забезпечення атракції з боку підлеглих.


Рекомендована література:

 1. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. – 272 с.

 2. Лебедев В.И. Психология и управление. – М.: Агропромиздат, 1990.–176 с.

 3. Шибутани Т. Социальная психология: пер. с англ. – М., 1969. – 129 с.

 4. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.^

Тема 5. Удосконалення системи мотивації в організації.Питання для обговорення:

 1. Чинники пасивності співробітників організації.

 2. Процес втрати співробітниками організації інтересу до праці.

 3. Типи мотивації робітників.

 4. Фактори активації співробітників.

 5. Економічні методи мотивації співробітників організації.

 6. Методи стимулювання внутрішньої мотивації співробітників організації.

 7. Правила мотивації персоналу організації.


Рекомендована література:

 1. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. – 272 с.

 2. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

 3. Шибутани Т. Социальная психология: пер. с англ. – М., 1969. – 129 с.

 4. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.^ 4.2. Типові завдання для виконання на практичних заняттях

Метою практичних занять є розвиток уміння вирішення проблем з урахуванням конкретних умов і за наявності фактичної інформації, а також здібностей сприймати і оцінювати інформацію, діагностувати і аналізувати проблеми, чітко формулювати і виражати свою позицію, дискутувати. Здійснення цілей практичних занять досягається за допомогою використання конкретних ситуацій (кейсів) і ділових ігор, що дозволяє сумістити концептуальну і практичну складову менеджменту.


^ Тема 1. Основи проблематизації організації та управління.

МОДЕРАЦІЯ
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи