Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р icon

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р
НазваМетодичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОЛІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра менеджмента


Робоча програма по курсу «Корпоративне управління»

для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

(ОКР «Спеціаліст» всіх форм навчання)


Донецьк 2012р.

Укладач: Гурова В.О., к.е.н., доцент кафедри менеджмента


Рецензенти: Александров І.О. д.е.н, проф.. кафедри менеджмента

Половян Н.С., к.е.н, доцент кафедри менеджмента


Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол №___ від ________________________р.


Зав. кафедрою менеджмента,

д.е.н, проф. І.О. Александров


Методичні рекомендації ухвалені на засіданні навчально-методичної комісії, протокол №__ від ________________ 20___ р.


Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., проф. Т.В. Орехова


ЗМІСТ

1. ВСТУП………………………………………………………………………………..….4

1.1. Опис………………………………………………………………………………4

1.2. Рівень.……………………………………….………………………………....…4

1.3. Обов'язкова або дисципліна на вибір………...………………………….……..4

1.4. Викладацький склад…………………………………………………………….4

1.5. Методика викладання, форми й методи навчання…………………………….4

1.6. Мова навчання…………………………………………………………………...4

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ…………...……………………………………....5

2.1. Заліковий модуль 1…………………..………………………………………….5

2.2. Заліковий модуль 2……………………………………………………………...6

2.3. Рекомендована література для підготовки до складання залікових модулів…………………………………………………………………......................8

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ…………………………………………………….…..11

4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…………………..……………................14

4.1. Індивідуальні завдання………………………………………………………...14

4.2. Перелік тем для самостійної роботи………………………………………….16

4.3. Рекомендована література для самостійної роботи………………………….16

4.4. Графік виконання і захисту самостійної роботи …………………………….19

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (для студентів денної форми навчання)………………………..20

5.1. Поточний та модульний контроль…………………………………..………..20

5.2. Плани семінарських занять……………………………………………………20

5.3. Типові завдання для вирішення на семінарських заняттях……......………..22

5.4. Перелік питань до складання змістового модуля І…………………………..24

5.5. Перелік питань до складання змістового модуля ІІ…………………………25

5.6. Підсумковий контроль………………………………………………………...26

5.7. Перелік питань для підготовки до істипу…………………………………….27

6. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ І ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………...31

6.1. Перелік тем для виконання самостійної роботи……………………………..31

6.2. Рекомендована література для виконання самостійної роботи……………..32


1. ВСТУП

1.1. Опис

Курс "Корпоративне управління”

Напрямок, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 2,5

Змістовних модулів: 2

Модульних контролів - 2

Загальна кількість годин: 36

Тижневих годин: 3

Менеджмент,

7.03060101 спеціаліст з менеджменту

9 семестр

Лекції (теоретична підготовка) - 36 годин.

Семінар (практична підготовка) – 18 годин

Вид контролю - іспит

На вивчення курсу "Корпоративне управління" відведено 36 години - 2 кредити в 9 семестрі. Курс складається з 2 змістовних модулів. На тиждень доводиться 3 години - лекція. Кількість модульних контролів - 2. Кількість тижнів у семестрі - 18.

Лекція: традиційна форма проведення - монолог. Активно використається елемент проблемного навчання (розгляд дискусійних питань).

Самостійна робота: передбачає вивчення окремих питань.

Форма контролю: усне опитування.

1.2. Рівень

Основою для вивчення модуля "Корпоративне управління" є модулі "Основи менеджменту", "Етика ділового спілкування", "Міжнародні економічні відносини" "Основи маркетингу", "Макроекономіка", "Мікроекономіка" і ін. Для вивчення даного модуля передбачається використання глобальної інформаційної системи Іnternet, пакета прикладних програм MS Excel, MS Word, MS Access вхідних до складу MS Offіce, Іnternet Explorer і ін.

Метою модуля є оволодіння студентами сукупністю теоретичних і практичних питань, а також практичним досвідом керування корпоративним бізнесом і здійснювати економічну оцінку діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети передбачається рішення наступних завдань:

 • анализ основных корпоративных бизнес-процессов;

 • вивчення бізнесів-функцій корпорації;

 • оцінка економічної діяльності корпорації.

У результаті вивчення модуля студент повинен знати й уміти:

 • вільно володіти економічними поняттями й категоріями;

 • аналізувати економічну діяльність корпорації;

 • вибирати в результаті аналізу найбільш ефективні способи рішення проблем;

^ 1.3. Обов'язкова або дисципліна на вибір

Дисципліна "Корпоративне управління" ставиться до обов'язкового для вивчення дисциплінам студентами спеціальності 7.050.201. "Менеджмент організацій".

^ 1.4. Викладацький склад

Лектор: к.е.н., доцент кафедри менеджменту Гурова В.О.

Викладаче практичних занять: асистент кафедри менеджменту Воробйова В.В.

^ 1.5. Методика викладання, форми й методи навчання

Згідно з дисципліною "Корпоративне управління" передбачається використання методики проблемного навчання, а також модульно-рейтингової системи навчання. Як форми навчання виступають інформативні, аналітичні й проблемні лекції. Основним методом навчання є метод мозкової атаки.

1.6. Мова навчання

Російська, українська.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ


2.1. Змістовий модуль 1


ТЕМА 1. СУТЬ І ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У темі розглядається сутність корпоративного управління.

Представлено поняття "корпорація" та розглянуто природу корпоративної власності. Сутність терміна «корпоративні права» та розглянуто світовий та вітчизняний досвід в області корпоративних прав. Відокремлені корпоративні права як загальний об'єкт корпоративного керування. Розглянуто сутність поняття «дивіденд». Відокремлено суб’єкти та об’єкти корпоративного управління. Представлено емітентів цінних паперів. Розглянуто роль фінансових посередників в корпоративних відносинах. Розглянуто процес розподілу суспільств на об'єднання осіб (персональні об'єднання) і об'єднання капіталів. Проаналізовано існуючу вітчизняну та світову економіко-правову базу в області корпоративного управління. Розглянуто функції органів державного управління. Розглянуто проблеми управління державною власністю в Україні. Представлено зовнішні й внутрішні структурні елементи корпоративного управління. Розглянуто механізми ринкового контролю. Виявлено роль ринків продукції, а також фінансових ринків. Представлено основні принципи корпоративного управління. Розглянуто моделі управління: «американська», «німецька», «японська» та так звана модель «інсайдерів» та «аутсайдерів». Представлено основні характеристики моделей корпоративного управління.


^ ТЕМА 2. ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У темі розглядаються функціонування господарчих товариств як корпоративного, так і некорпоративного типу.

Мета створення господарчих товариств. Розглянуто еволюцію господарчих товариств. Розглянуто основні економічні риси господарчих товариств корпоративного типу. Виділено характерні риси господарчих товариств. Розглянуто сутність акціонерних товариств й товариств з обмеженою відповідальністю. Розглянуто процес здійснення господарської діяльності господарчих товариств. Розглянуто порядок регістраціїї, створення установчих документів, здійснення господарської діяльності та ліквідації господарчих товариств. Розглянуто особливості розробки установчих документів. Розглянуто світовий й вітчизняний досвід корпоративного управління в області прав учасників товариства. Розглянуто обов’язки учасників товариств. Представлено види господарчих товариств: акціонерні товариства й товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, суспільства з повною відповідальністю й командитні товариства. Визначено специфічні риси й відмінності господарчих товариств корпоративного типу. Розглянуто форми об'єднання капіталів і господарювання: ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю) та ТДВ (товариства з додатковою відповідальністю).


^ ТЕМА 3. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: СУТЬ І ВИДИ

У темі представлено виникнення й функціонування акціонерних товариств.

Розглянуто позитивні та негативні риси акціонерних товариств. Розглянуто процес виникнення так званого «фіктивного капіталу». Еволюція поняття "акціонерне товариство". Розглянуто особливості нормативної бази щодо акціонерного товариства. Представлено сутність понять «відкрите акціонерне товариство» (ВАТ) і «закрите акціонерне товариство» (ЗАТ). Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного керування. Розглянуто основні шляхи створення акціонерного капіталу.


^ ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ В КОРПОРАЦІЯХ

У темі розглянуто економічну сутність статутного фонду.

Розглянуто сутність поняття «статутний фонд». Розглянуто на практичних прикладах роль статутного фонду акціонерного товариства. Розглянуто підходи до визначення "реального капіталу" та "власного капіталу". Представлено способи формування капіталу акціонерного товариства. Розглянуто поняття «акція», її види та особливості обігу. Розглянуто світовий досвід застосування форм і типів акцій. Розглянуто форми обігу акцій в Україні.


^ ТЕМА 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

У даній темі розглядається поняття "корпоративної культури", її основні елементи, "імідж корпорації". Надано характеристику окремих видів спільної діяльності й основних типів керування. Визначено взаємозв'язок типів спільної діяльності, типів і важелів керування. Розглянуто основні принципи корпоративного поводження й етапи формування корпоративної культури.


^ ТЕМА 6. РОЛЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ В КОРПОРАТИВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ

У темі представлено корпоративні цінні папери як об'єкт депозитарного регулювання. Розглянуто світовий досвід існування основних форми функціонування цінних паперів: документарна і бездокументарна. Розглянуто передумови виникнення в Україні депозитаріїв. Розглянуто структуру депозитарної системи в Україні. Представлено визначення «дипозитарій» згідно Закону України та його ролі в статутному фонді. Розглянуто функції учасників Національної депози­тарної системи. Розглянуто процес ведення реєстрів власників іменних акцій. Розглянуто організацію зберігання й обігу цінних паперів. Розглянуто особливості електронного обігу цінних паперів. Розглянуто процес переходу і реалізації права власності на цінні папери. Розглянуто кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Розглянуто сутність клірингового депозитарію.


2.2. Змістовий модуль 2


^ ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ РУХОМ АКЦІЙ НА ПЕРВИННИХ І ВТОРИННИХ РИНКАХ

У темі представлено основи управління цінними паперами на первинному і вторинному ринках.

Розглянуто поняття «первинний ринок» та «вторинний ринок». Розглянуто умови взаємодії емітентів та продавців на ринках. Розглянуто організацію розміщення акцій. Розглянуто особливості інформування інвесторів. Представлено перелік даних щодо емітента для складання річного звіту. Розглянуто вимоги щодо оприлюднення регулярної й спеціальної інформації щодо емітента. Представлено сутність поняття «фондова біржа». Розглянуто світову практику функціонування світових фондових бірж. Розглянуто процес створення і реєстрації Української фондової біржі. Представлено організаційні засади функціонування фондової біржі. Розглянуто регла­ментовані правила фондової біржі. Визначено особливі умови припинення діяльності фондової біржі. Представлено перелік світових та вітчизняних фондових індексів.


^ ТЕМА 8. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У темі розкривається сутність фінансового посередництва в системі корпоративного управління.

Розглянуто функції фінансового посередництва. Визначено види фінансового посередництва. Розглянуто характерні форми фінансового посередництва в Україні. Розглянуто види діяльності по випуску та обігу цінних паперів в Україні. Розглянуто напрями обмеження діяльності фінансових посередників. Проаналізовано стан фінансового посередництва в корпоративному секторі України. Розглянуто роль інвестиційної компанії як організаційної форми фінансового посередництва. Представлено процес створення інвестиційної компанії. Розглянуто роль інвестиційних фондів як організаційної форми фінансового посередництва. Розглянуто обмеження щодо деяких напрямів діяльності інвестиційних фондів. Розглянуто функції Вищого органу управління інвестиційним фондом. Розглянуто роль довірчих товариств як організаційної форми фінансового посередництва. Розглянуто основні порушеннями довірчих товариств.


^ ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У темі розглядається система управління в акціонерних товариствах.

Представлено основні чинники впливу на систему управління. Розглянуто структуру управління акціонерним товариством: "німецька" системою управління та "японська" системою управління, система управління в Україні. Представлено схему структури управління акціонерними товариствами в Украї­ні. Розглянуто процес реалізації управлінських функцій акціонером. Розглянуто організаційні засади проведення загальних зборів. Розглянуто компетенцію загальних зборів. Розглянуто роль і функції ради акціонерного товариства. Розглянуто практику українського корпоративного управління згідно регуляторної системи 1991 р. Розглянуто роль спостережної ради. Представлено виконавчі органи в акціонерних товариствах. Розглянуто функції ревізійних органів: ревізійної комісії. Визначено особливості організаційної структури управління в товариствах з обмеженою відповідальністю.


^ ТЕМА 10. ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

У темі розглянуто методологію створення внутрішньокорпоративної системи управління.

Розглянуто сутність системи управління корпорацією. Представлено внутрішньокорпоративну структура управління та принципи її побудови. Розглянуто особливості затвердження внутрішньокорпоративних управлінських документів. Розглянуто перелік внутрішньокорпоративних документів для проведення зборів акціонерів. Розглянуто процес регулювання основних організаційно-економічних відносин. Представлено основні способи на­буття контрольного пакета акцій і купівлі значних пакетів. Розглянуто процес регулювання антиконкурентної діяль­ності всередині самої корпорації. Представлено організацію інтелектуальної власності у корпорації. Представлено методи заохочення і відповідальність менеджерів. Розглянуто особливості вибору організаційної структури. Представлено основні положення щодо організаційних структур.


^ ТЕМА 11. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

У темі розглянуто основні положення щодо регулювання управлінням цінними паперами. Розглянуто процес регулювання фондів у акціонерних товариствах. Розглянуто основні Положення про персонал та система внутрішнього трудового розпорядку. Розглянуто обов'язки адміністрації щодо трудового персоналу. Представлено процес ознайомлення з інформацією. Комерційна таємниця. Розглянуто вимоги щодо договірної роботи в корпорації. Розглянуто форми розподілу прибутків. Розглянуто форми оплати праці та інші види стимулювання працівників.


^ ТЕМА 12. АНТИКРИЗОВЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

У темі розкривається сутність антикризового управління.

Розкрито сутність терміну "антикризове корпоративне управління". Розглянуто передумови антикризового управління. Визначено відмінності антикризового управління для державних підпри­ємств і для корпоративних структур. Представлено визначення кризового стану підприємства. Розглянуто основні поняття антикризового управління. Визначено основні підходи до комплексного аналізу стану підприємства. Визначено джерела інформації для проведення поглибленого аналізу фінансово-господарсько­го стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Розглянуто програму антикризових заходів. Представлено напрями антикризового управління. Розглянуто реструктуризацію в системі антикризового управління. Визначено методи кор­поративної реструктуризації підприємств. Розглянуто банкрутство і санація підприємств.


^ 2.3. Рекомендована література для підготовки до складання залікових модулів

  1. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики / Добровольский В.И. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 464 c.

  2. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1968.

  3. Введение в немецкое право / Жалинский А.Э., Рерихт А.А. - М.: Спарк, 2001. - 767 c.

  4. Гаврилова Т.В. Акционерная собственность и корпоративное управление // Собственность в ХХ столетии. К 80-летию академика В.А. Виноградова. - М.: РОССПЭН, 2001. - С. 627-646

  5. Гололобов Д.В. Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шантажу. М., 2004.

  6. Гражданское право. Учебник. Т. 2: Полут. 2 / Витрянский В.В., Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., и др.; Отв. ред.: Суханов Е.А. - М.: БЕК, 2000. - 544 c.

  7. Губин Е. Шиткина И.С «Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление» // Хозяйство и право. - М., 2006, № 5. - С. 135-144

  8. Долинская В.В. АО: общая характеристика и основные проблемы // Закон. - М.: Известия, 2004, № 9. - С. 47-55

  9. Долинская В.В. Корпоративное управление // Государство, право и управление. Материалы IV - й Всероссийской научно-практической конференции, 23 апреля 2004 г.. - М.: Изд-во ГУУ, 2004, Вып. 2. - С. 62-66

  10. Долинская В.В. Корпоративное управление: история, современное состояние, перспективы развития: Право России: новые подходы // Возможности адаптации зарубежного опыта: Право России: новые подходы. Сборник научных статей. - Саратов: Научная книга, 2005, Вып. 1. - С. 154-172

  11. Долинская В.В. Акционерное право. М. 2005.

  12. Долинская В.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства: Материалы конференции. М., 2001. С. 18 - 25.

  13. Инвестиционное право. Учебник / Гущин В.В., Овчинников А.А. - М.: Эксмо, 2006. - 688 c.

  14. Использование оценок регулирующего воздействия для совершенствования корпоративного законодательства / Авдашева С.Б., Кокорев Р.А., Крючкова П.В., Плаксин С.М., и др.; Под ред.: Кокорев Р.А., Шаститко А.Е. - М.: ТЕИС, 2006. - 255 c.

  15. Кирдякин А.А. Корпоративный шантаж (гринмейл) и методы борьбы с ним//Современное право. 2002. N 5. С. 15-21.

  16. Килячков А. Корпоративное управление как фактор привлечения и защиты инвестиций//Рынок ценных бумаг. 2003. N 4. С. 50-53.

  17. Кодекс корпоративного поведения. Корпоративное поведение в России/Под ред. И.В. Костикова. М., 2003.

  18. Корпоративное право. Право хозяйственных товариществ и обществ: Учебник для вузов / Кашанина Т.В. - М.: Инфра-М-НОРМА, 1999. - 815c.

  19. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии / Кибенко Е.Р. - Киев: Юстиниан, 2003. - 386 c.

  20. Корпоративная реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и ЕС / Астапович А., Бестужева О., Вайнштейн Д., Гутброд М., и др.; Отв. ред.: Астапович А.. - 2-е изд., испр. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 168 c.

  21. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на информацию (российский и англо-американский опыт) / Кравченко Р.С. - М.: Спарк, 2002. - 112 c.

  22. Костиков И.В. Российский Кодекс корпоративного поведения: инструмент для практической деятельности. М., 2003.

  23. Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: Правовой статус и основы деятельности: учеб. пособие. - «Дело», 2006.

  24. Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: Правовой аспект: Монография. М., 2001.

  25. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989.

  26. Олейников А.В. Образование юридических лиц (на примере хозяйственных обществ): Автореф. дисс. на соиск.уч.степ. канд. юрид. наук. Саратов, 2001.

  27. Правовое регулирование холдинговых объединений. Учебно-методическое пособие / Шиткина И.С. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 264 c.

  28. Правовой статус исполнительных органов хозяйственных обществ. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Серебрякова А.А. - Ульяновск, 2005. - 197 c.

  29. Предпринимательство (правовые основы) / Кашанина Т.В. - М.: Юрид. лит., 1994. - 176 c.

  30. Принципы корпоративного управления ОЭСР/»www.ricd.ru».

  31. Приходина Ю.А. От качества корпоративного управления - к инвестиционной привлекательности компаний//Право и экономика. 2003. N 5. С. 35-41.

  32. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в будущее / Радыгин А.Д. - М.: Республика, 1994. - 159 c.

  33. Рубеко Г.Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.

  34. Теория, структура, стратегия развития корпоративного управления в России / Ковалев В.Р. - С.-Пб.: СПбГУЭФ, 2005. - 180 c.

  35. Тихомиров Ю. Корпоративное управление. Правовые аспекты // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2003, № 3. - С. 18-21

  36. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997.

  37. Ткаченко И.Н. Корпоративное управление. Учебное пособие. Екатеринбург, 2001.

  38. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе. Практическое пособие / Бакшинскас В.Ю., Губин Е.П., Карелина С.А., Ломакин Д.В., и др.; Под ред.: Губин Е.П. - М.: Юристъ, 1999. - 248 c.

  39. Формирование механизмов корпоративного управления в переходных экономиках. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук: 08.00.14 / Розинский И.А. - М., 2000. - 194 c.

  40. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Учебник / Кашанина Т.В. - М.: Инфра-М, Кодекс, 1995. - 543 c.

  41. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты / Шиткина И.С. - М.: Городец-издат, 2003. - 368 c.

  42. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. Научно-практическое издание / Шиткина И.С. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 648 c.

  43. Холт К. Европейское корпоративное право и немецкое законодательство // Корпоративный юрист. - М.: Волтерс Клувер, 2006, № 7. - С. 30-33

^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Короткий зміст модуля

Кількість годин


Форми контролю

магістр

спеціаліст

д/в

з/в

д/в

з/в

Заліковий модуль 1. Корпорація як система

лекції

семінари

лекції

семінари

лекції

семінари

лекції

семінари
1. Суть та поняття корпоративного управління

1.1. Економічна природа корпоративного управління

1.2. Об'єкти корпоративного управління в Україні

1.3. Структурні елементи корпоративного управління

1.4. Основні принципи менеджменту корпорації

-

-

1

-

3

2

1

0,5

Експрес-опитування, модульний контроль,

індивідуальне завдання.

2. Господарчі товариства як об’єкт корпоративного управління

2.1. Економічна роль господарчих товариств

2.2. Загальна характеристика господарчих товариств

2.3. Господарчі товариства корпоративного й некорпоративного типу

-

-

1

-

3

1

0,5

0,5

3. Акціонерні товариства: суть і види

3.1. Відкриті й закриті акціонерні товариства

3.2. Особливості формування акціонерного сектора в Україні

-

-

1

-

3

0,5

0,5

1

4. Управління капіталом в корпораціях

4.1. Форми корпоративного капіталу

4.2. Обіг корпоративних цінних паперів як об'єкт управління

-

-

1

-

3

0,5

0,5

0,5

Експрес-опитування, модульний контроль,

індивідуальне завдання.

5. Державне регулювання корпоративного сектору

5.1. Основні напрями державного регулювання акціонерного капіталу

5.2. Органи державного регулювання корпоративного сектору

5.3. Управління державними корпоративними правами

-

-

1

-

3

2

0,5

0,5

6. Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні

6.1. Суть депозитарної системи

6.2. Види депозитарної діяльності та її суб'єкти

6.3. Особливості переходу власності на корпоративні права

-

-

1

-

3

2

1

0,5

Заліковий модуль 2 . Бізнес-функції корпорації

7. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках

7.1. Суть управління рухом акцій

7.2. Роль фондової біржі та систем позабіржової торгівлі в регулюванні руху акцій

-

-

1

-

3

2

1

0,5

8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління

8.1. Економічна роль фінансового посередництва

8.2. Основні організаційні форми фінансового посередництва

-

-

1

-

3

1

1

0,5

9. Загальні організаційні засади корпоративного управління

9.1. Загальна система управління в акціонерних товариствах

9.2. Роль загальних зборів в управлінні корпорацією

9.3. Організаційно-функціональна структура управління акціонерним товариством у період між загальними зборами

-

-

1

-

3

2

1

1

10. Внутрішньокорпоративна система управління

10.1. Побудова цілісної системи внутрішньокорпоративного управління

10.2. Відносини учасників

10.3. Регулювання господарсько-організаційних структур корпорації

-

-

1

-

3

2

1

1

Експрес-опитування, модульний контроль,

індивідуальне завдання.

11. Основні елементи регулювання господарської діяльності корпорації

11.1. Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу

11.2. Управління працею в корпорації

11.3. Регулювання доходів

-

-

1

-

3

2

1

1

Експрес-опитування, модульний контроль,

індивідуальне завдання.

12. Антикризове корпоративне управління

12.1. Суть антикризового управління

12.2. Заходи з антикризового управління

-

-

1

-

3

1

1

0,5

Експрес-опитування, модульний контроль,

індивідуальне завдання.

^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Метою підготовки самостійної роботи з корпоративного управління є придбання студентами навичок самостійного виконання аналізу з питань регулювання господарської діяльності корпорації, антикризового управління, державного регулювання корпоративного сектору, збору необхідної для цього інформації, її належної обробки, оформлення результатів дослідження.

Самостійна робота студентів за досліджуваним курсом передбачає підготовку індивідуального завдання. Індивідуальне завдання являє собою письмовий звіт, що складається з теоретичного опису за обраною темою для самостійного вивчення.

Самостійну роботу рекомендується виконувати за наступною структурою:

 • введення (розкривається актуальність і ціль самостійної роботи);

 • основна частина (розглядаються основні теоретичні та практичні положення, які розкривають сутність обраної теми самостійної роботи, державне регулювання в області інтелектуальної власності);

 • висновок (формулюються висновки та пропозиції з питань теми).

 • список використаних джерел (наводиться перелік джерел літератури, яку було використано при виконанні самостійної роботи).

Тема самостійної роботи студентом вибирається за запропонованою тематикою за його власним бажанням (за умови недублюювання в рамках однієї академічної групи). Майбутньому фахівцеві надається право визначати самостійно тему своєї роботи. У такому випадку вона повинна бути погоджена з лектором.

Обсяг самостійної роботи – 25-30 стандартних сторінок. Для резензування самостійна робота подається на кафедру менеджмента у встановлений строк.

Самостійні роботи, які подаються після встановленого строку, на резензування не приймаються. Не приймаються також на резензування й повертаються для усунення недоліків роботи з порушеннями вимог до оформлення.

Виконані на належному рівні самостійні роботи після їх резензування допускаються до захисту.


Розподіл оцінки за виконання самостійної роботиВид контролю знань

Максимальна кількість балів

1.

повне розкриття теоретичної частини

7

2.

актуальність фактів процесу дослідження

1

3.

оформлення роботи

2

Усього

10


^ 4.1. Індивідуальні завдання

 1. Проаналізувати динаміку кількості відкритих та закритих акціонерних товариств в Україні за останні п’ять років (представити результати в таблиці). Виявити тенденцію зміни частки відкритих акціонерних товариств (відобразити на круговій діаграмі). Побудувати таблицю «Порівняльна характеристика ВАТ та ЗАТ» за аспектами: 1) система управління; 2) капітал; 3) засновники.

 2. Розкрити особливості системи інформації в акціонерному товаристві, її використання та зберігання. Виявити ступінь відповідності порядку надання інформації в АТ чинному законодавству України.

 3. Охарактеризувати органи управління акціонерним товариством (скласти органі граму, надати коментарій щодо змін в управлінні, які відбувались протягом останніх двох років). Відобразити практику регулювання конфліктів інтересів у акціонерному товаристві.

 4. Описати порядок оформлення трудових відносин з членами органів управління ВАТ та умови оплати праці посадових осіб (форми оформлення трудових відносин, види та форми оплати праці).

 5. Описати політику та порядок сплати дивідендів в АТ. За останні два роки привести розрахунки дивідендів по акціях.

 6. Охарактеризувати механізм регулювання фондів АТ, порядок їх створення та напрями використання (відобразити практичний механізм за останні 2 роки).

 7. Проаналізувати в розрізі регіонів України темпи розвитку корпорацій (АТ) за останні 5 років. Результати представити в таблиці. Скласти таблицю, в якій відобразити частку АТ за галузями економіки.

 8. Порівняти методи та форми дивідендної політики на підприємствах України.

 9. Проаналізувати наявність та використання локальних нормативних актів на ВАТ/ЗАТ (всі розроблені положення). Систематизувати локальні (внутрішні) нормативні акти за рівнями управління.

 10. Кодекс корпоративної поведінки: характеристика змісту. Скласти кодекс поведінки ВАТ.

 11. Здійснити порівняльний аналіз прав акціонерів різних країн.

 12. Проаналізувати три моделі (американську, японську та німецьку) корпоративних відносин. Порівняльну характеристику за певними елементами оформити в таблиці.

 13. Проаналізувати та надати оцінку досвіду корпоративного управління в постсоціалістичних країнах (Україна, Росія, Польща).

 14. Проаналізувати порядок роботи правління АТ: автономність роботи членів правління, взаємодія в інтересах єдиної стратегії товариства, підготовка та проведення засідань правління, відповідальність членів правління.

 15. Дослідити форми залучення та формування фінансових ресурсів АТ (цінні папери, умови їх використання, види).

 16. Характеристика депозитарної системи України і, зокрема, в АТ.

 17. Проаналізувати різні підходи до визначення «корпоративне управління» і скласти перелік форм господарювання, визначених законодавчими актами України. Визначити, які з форм господарювання по своїх ознаках можна віднести до корпоративних. Звіт доцільно надати в табличній формі.

 18. Оцінити особливості, країни розповсюдження, учасників, структуру володіння акціями, моніторинг діяльності, форми фінансування, склад ради директорів, порядок розкриття інформації і т.д. відповідних моделей корпоративного управління. Скласти таблицю порівняльних характеристик моделей корпоративного управління.

 19. Скласти довідку-характеристику АТ, оцінити особливості діяльності і руху акцій, переходу контрольного пакету акцій в результаті додаткової емісії акцій, скупки акцій і т.п.

Довідку-характеристику скласти по наступній схемі:

 • загальні відомості: найменування АТ, місцезнаходження АТ, перелік загальних відомостей;

 • показники, які характеризують економічний і фінансовий стан: величина акціонерного капіталу, активів, продажів, число зайнятих, місце в списку провідних компаній країни і світу;

 • історія заснування і особливості розвитку: рік створення, характеристика основних етапів організаційних перетворень АТ і т.д.;

 • номенклатура вироблюваної і реалізованої продукції: основні товари або групи товарів, напрям спеціалізації, номенклатура експорту і імпорту;

 • виробнича і матеріально-технічна база: виробничі підрозділи і їх потужність, збутова мережа і т.д.;

 • акціонерний капітал: розподіл акцій між власниками, контрольний пакет акцій, його приналежність і власники;

 • акції: кількість акцій, дані про емісію акцій, номінальна і ринкова вартість акцій, розмір дивідендів, ринкова капіталізація.

 1. Вивчити суть агентської теорії, оцінити еволюцію акціонерної форми господарювання на прикладі окремих країн і регіонів світу, в т.ч. країн з перехідною економікою. Вивчити особливості формування акціонерного сектору в Україні. Скласти таблицю порівняльних статистичних даних України по структурі власності, числу акціонерних товариств, вироблюваної ними продукції, одержаного прибутку і ін. показників за останні 2-3 роки.


^ 4.1. Перелік тем для виконання самостійної роботи

 1. Створення і проблеми розвитку корпоративного сектору в Україні.

 2. Особливості управління державними корпоративними правами в Україні.

 3. Історія виникнення акціонерної форми господарювання.

 4. Методи вирішення кризових ситуацій між менеджментом і найнятими робітниками в системі корпоративного управління.

 5. Менеджмент вищої ланки: правове закріплення прав і обов'язків, методи стимулювання їх роботи в корпоративному секторі.

 6. Акції, їх види і особливості обігу в Україні.

 7. Статутний капітал як основа створення і функціонування корпорації.

 8. Власний капітал акціонерного товариства: склад, оптимальна структура, методи оцінки.

 9. Формування, розподіл і використання прибутку АТ.

 10. Захист прав акціонерів: правові і економічні основи.

 11. Роль, види і стан фінансового посередництва в системі корпоративного управління на Україні.

 12. Система корпоративного управління в США.

 13. Система корпоративного управління в Німеччині.

 14. Система корпоративного управління в Японії.

 15. Міжнародні стандарти корпоративного управління.

 16. Фінансовий моніторинг корпоративних утворень.

 17. Особливості формування і розвитку фондового ринку в Україні.

 18. Депозитарна система в Україні (особливості становлення і розвитку).

 19. Проблеми і перспективи продажів найкрупніших пакетів акцій на фондовому ринку України.

 20. Про проблеми вдосконалення законодавства у сфері корпоративного управління.


^ 4.2. Рекомендована література для виконання самостійної роботи

  1. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики / Добровольский В.И. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 464 c.

  2. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1968.

  3. Введение в немецкое право / Жалинский А.Э., Рерихт А.А. - М.: Спарк, 2001. - 767 c.

  4. Гаврилова Т.В. Акционерная собственность и корпоративное управление // Собственность в ХХ столетии. К 80-летию академика В.А. Виноградова. - М.: РОССПЭН, 2001. - С. 627-646

  5. Гололобов Д.В. Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шантажу. М., 2004.

  6. Гражданское право. Учебник. Т. 2: Полут. 2 / Витрянский В.В., Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., и др.; Отв. ред.: Суханов Е.А. - М.: БЕК, 2000. - 544 c.

  7. Губин Е. Шиткина И.С «Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление» // Хозяйство и право. - М., 2006, № 5. - С. 135-144

  8. Долинская В.В. АО: общая характеристика и основные проблемы // Закон. - М.: Известия, 2004, № 9. - С. 47-55

  9. Долинская В.В. Корпоративное управление // Государство, право и управление. Материалы IV - й Всероссийской научно-практической конференции, 23 апреля 2004 г.. - М.: Изд-во ГУУ, 2004, Вып. 2. - С. 62-66

  10. Долинская В.В. Корпоративное управление: история, современное состояние, перспективы развития: Право России: новые подходы // Возможности адаптации зарубежного опыта: Право России: новые подходы. Сборник научных статей. - Саратов: Научная книга, 2005, Вып. 1. - С. 154-172

  11. Долинская В.В. Акционерное право. М. 2005.

  12. Долинская В.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства: Материалы конференции. М., 2001. С. 18 - 25.

  13. Инвестиционное право. Учебник / Гущин В.В., Овчинников А.А. - М.: Эксмо, 2006. - 688 c.

  14. Использование оценок регулирующего воздействия для совершенствования корпоративного законодательства / Авдашева С.Б., Кокорев Р.А., Крючкова П.В., Плаксин С.М., и др.; Под ред.: Кокорев Р.А., Шаститко А.Е. - М.: ТЕИС, 2006. - 255 c.

  15. Кирдякин А.А. Корпоративный шантаж (гринмейл) и методы борьбы с ним//Современное право. 2002. N 5. С. 15-21.

  16. Килячков А. Корпоративное управление как фактор привлечения и защиты инвестиций//Рынок ценных бумаг. 2003. N 4. С. 50-53.

  17. Кодекс корпоративного поведения. Корпоративное поведение в России/Под ред. И.В. Костикова. М., 2003.

  18. Корпоративное право. Право хозяйственных товариществ и обществ: Учебник для вузов / Кашанина Т.В. - М.: Инфра-М-НОРМА, 1999. - 815c.

  19. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии / Кибенко Е.Р. - Киев: Юстиниан, 2003. - 386 c.

  20. Корпоративная реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и ЕС / Астапович А., Бестужева О., Вайнштейн Д., Гутброд М., и др.; Отв. ред.: Астапович А.. - 2-е изд., испр. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 168 c.

  21. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на информацию (российский и англо-американский опыт) / Кравченко Р.С. - М.: Спарк, 2002. - 112 c.

  22. Костиков И.В. Российский Кодекс корпоративного поведения: инструмент для практической деятельности. М., 2003.

  23. Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: Правовой статус и основы деятельности: учеб. пособие. - «Дело», 2006.

  24. Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: Правовой аспект: Монография. М., 2001.

  25. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989.

  26. Олейников А.В. Образование юридических лиц (на примере хозяйственных обществ): Автореф. дисс. на соиск.уч.степ. канд. юрид. наук. Саратов, 2001.

  27. Правовое регулирование холдинговых объединений. Учебно-методическое пособие / Шиткина И.С. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 264 c.

  28. Правовой статус исполнительных органов хозяйственных обществ. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Серебрякова А.А. - Ульяновск, 2005. - 197 c.

  29. Предпринимательство (правовые основы) / Кашанина Т.В. - М.: Юрид. лит., 1994. - 176 c.

  30. Принципы корпоративного управления ОЭСР/»www.ricd.ru».

  31. Приходина Ю.А. От качества корпоративного управления - к инвестиционной привлекательности компаний//Право и экономика. 2003. N 5. С. 35-41.

  32. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в будущее / Радыгин А.Д. - М.: Республика, 1994. - 159 c.

  33. Рубеко Г.Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.

  34. Теория, структура, стратегия развития корпоративного управления в России / Ковалев В.Р. - С.-Пб.: СПбГУЭФ, 2005. - 180 c.

  35. Тихомиров Ю. Корпоративное управление. Правовые аспекты // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2003, № 3. - С. 18-21

  36. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997.

  37. Ткаченко И.Н. Корпоративное управление. Учебное пособие. Екатеринбург, 2001.

  38. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе. Практическое пособие / Бакшинскас В.Ю., Губин Е.П., Карелина С.А., Ломакин Д.В., и др.; Под ред.: Губин Е.П. - М.: Юристъ, 1999. - 248 c.

  39. Формирование механизмов корпоративного управления в переходных экономиках. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук: 08.00.14 / Розинский И.А. - М., 2000. - 194 c.

  40. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Учебник / Кашанина Т.В. - М.: Инфра-М, Кодекс, 1995. - 543 c.

  41. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты / Шиткина И.С. - М.: Городец-издат, 2003. - 368 c.

  42. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. Научно-практическое издание / Шиткина И.С. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 648 c.

  43. Холт К. Европейское корпоративное право и немецкое законодательство // Корпоративный юрист. - М.: Волтерс Клувер, 2006, № 7. - С. 30-33

^ 4.3. Графік виконання і захисту самостійної роботи


^ Вид роботи

Тиждень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Видача завдання

Консультації по теоретичній частині

Консультації по теоретичній частині

Консультації по теоретичній частині

Консультації по теоретичній частині

Здача індивідуального завдання

Здача індивідуального завдання

Здача індивідуального завдання

Здача індивідуального завдання^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

(студентів денної форми навчання)


5.1. Поточний та модульний контроль

Поточний контроль студентів проводиться з метою перевірки засвоєння студентами основних положень лекційного матеріалу. Він здійснюється на заняттях, шляхом опитування, тестування, виконання студентами практичних завдань, розглядання виробничих ситуацій, індивідуальних завдань, оцінки якості відповідей на контрольні запитання. По закінченню тематичних модулів проводяться контрольне тестування за змістом модулів.

Модульний контроль проводиться в писемній формі, який включає 3 теоретичні завдання та 5 тестових завдань.

Вірна відповідь на кожне теоретичне завдання оцінюється в 5 балів. Вірна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за модульний контроль - 20 балів.

Крім того, за кожний заліковий модуль студент має можливість отримати додаткові заохочувальні бали від викладача за:

 • за присутність на заняттях – 1 бал;

 • активну участь у проведенні заняття – 2 бали;

 • доопрацювання лекційного матеріалу в конспекті – 1 бал;

Контроль після кожного модуля включає в себе оцінювання фіксованої частини матеріалу, яку студент засвоїв на момент контролю за відповідним модулем.


5.2. Плани семінарських занять

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Корпорація як система

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р

Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з патофізіології для самостійної позааудиторної роботи
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №12 від 09. 02. 11р.), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з патофізіологіі для студентів фармацивтичного факультету
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31. 08. 07р), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31. 08. 11р), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з патофізіологіі з основами патологічної анатомії для студентів фармацевтичного факультету спеціальність: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31. 08. 10р), а також...
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність
Затверджено на засіданні кафедри основ права. Протокол № від 2012 р
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи студентами за напрямом 0201 «Культура»
Програма розглянута та ухвалена на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Протокол №8 від 18. 04. 2013
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи