Опубліковані монографії в Україні icon

Опубліковані монографії в Україні
Скачати 286.44 Kb.
НазваОпубліковані монографії в Україні
Безгін К.С
Дата10.09.2012
Розмір286.44 Kb.
ТипДокументи

2011р.


Опубліковані монографії в Україні
П.І.Б. автора

Назва, вихідні дані

1

2

3

1

Безгін К.С., Логачова Л.М., Ситник Л.С., Бервенова Т.М., Амоша О.І., Аптекар С.С. (всього 100 авторів)

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України. Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 848 с. (С. 272-280)


Видані навчальні посібники
П.І.Б. автора, співавтора

Назва, вихідні дані

1

2

3
Логачова Л.М., Логачова О.В.

Управління проектами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М.. – Суми, Університетська книга, 2011. – 208 с.


Статті у національних виданнях
П.І.Б. автора, співавтора

Назва статті

Назва журналу, вихідні дані

1

2

3

4Александров И.А.,

Бурук А.Ф

Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью продукции

Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць/ за ред.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – Вип. 24. - С.137-148Александров И.А.,

Половян А.В., Окуловская А.С.

Оценка экономической эффективности экологического менеджмента предприятия

// Економічний вісник Донбасу, 2011, № 1 (23). – С.111-119Александров И.А.,

Половян А.В., Тарасова М.Ю.

Принципы институционализма в теории устойчивого развития

//Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 39-2 - Донецк: ДонНТУ, 2011. – С. 54-62Ситник Л.С.

Роль держави в антикризовому управлінні зарубіжних країн і в Україні

Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: Зб.наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – Т ХІІ. – С. 116-132Ситник Л.С.

Розвиток теорії і практики антикризового управління

Вісник Хмельницького національного уніеврситету. – 2011. - №3, т.1 (176). – С. 246-248Ситник Л.С., Бервенова Т.М.

Причини не ефективності антикризового управління

Вісник Хмельницького національного уніеврситету. – 2011.Ситник Л.С.

Фірсов А.

Вплив податкової реформи в Україні на фінансовий стан металургійного підприємства

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2011. – Т.1. Спецвипуск, с. 273-277Ситник Л.С.

Бервенова Т.М.

Стратегічні аспекти антикризового управління

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб.науч.тр. ДонНУ. – Донецк: ДонНУ, 2011. – Т.2. – С. 306-310Безгін К.С.

Врахування чинників опору інноваційному розвитку процесів створення цінності на підприємстві

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 2011. – №2 (24). – С. 185-188

(Фахове видання)Безгін К.С.

Анализ процесса трансформации потребительных ценностей в современном обществе

Управління розвитком. Харківський національний економічний університет. Збірник наукових статей, спецвипуск, м. Харків: Вид. ХНЕУ. – № 2. – 2011.– С.189-191

(Фахове видання)Безгін К.С., Гришина І.В.

Аналіз сутності поняття «потреба» в контексті

цінністно-орієнтованого підходу

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – Одесса – Севастополь – Донецк. – 2011. – №1 – С. 89-94

(Фахове видання)Безгін К.С., Гришина І.В.

Анализ основных концепций управления изменениями в организации

Вісник Донецького національного університету, 2011. – Спецвипуск, том 1 – С. 190-194

(Фахове видання)Гришина І.В.

Синтез сучасних інструментів мотивації на промислових підприємствах

Управління розвитком. Збірник наукових робіт, м. Харків: вид. ХНЕУ. – № 10 (107). – 2011. – С. 206-209.

(Фахове видання)Гаркушенко О.Н.

Согласование понятийного аппарата в сфере природоохранных и природоресурсных платежейСвіт фінансів. – Вип. 1. – 2011. – С. 26-29Жогова І.В.

Теоретичні підстави економічної ефективності підприємства як фактора його стійкого розвитку

Вісник ДонНУ( Серія В «Економіка і право» ).- 2011.-№1- С. 109-114.

(фахове видання)Жогова І.В., Леонова Г.Д., Зайцева А.М.

Маркетингові принципи управління обслуговування споживачів в конкурентному середовищі сфери туризму

Щорічний науковий журнал Донецького інституту туристичного бізнесу «Вісник ДІТБ» (Серія «Економіка, організація та управління підприємствами турис-тичної індустрії та туристичної галузі в цілому»), 2011, №15. С.304-310.

(фахове видання)Жогова І.В., Леонова Г.Д., Зайцева А.М.

Маркетингові принципи вибору системи обслуговування споживачів

Вістник ДонНУ( Серія В «Економіка і право» ).- 2011.- Том 1, спецвипуск - С. 226-229.

(фахове видання)Жогова І.В.

Стратегія розвитку інтелектуального потенціалу підприємства як чинник його економічного зростання

«Проблеми та перспекти-ви розвитку співробіт-ництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках ОЧЕС і ГУАМ» : Зб.наук.праць/ДонНУ. –Донецьк:ДонНУ , 2011 .- С.100-105.

(фахове видання)Кравець О.О.

Концепція ринкового механізму управління якістю навколишнього середовища

Вісник Донецького національного університету. Серія «Економіка і право» , спецвипуск, том1, 2011р. – с.218-222Казакова О.К., Лагутина И.С.

Рыночный механизм в современной экономике

Вісник Донецького національного університету, сер. В: Економіка і право. – 2011. – вип. 1, т. 1. – С. 117 – 122Половян Н.С.

Аналіз підходів до моделювання сталого розвитку

//Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. Випуск 24. – С. 265-272Половян Н.С.

Формирование механизма оперативного управления отходами

Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. Випуск 24. – С. 291-299Половян Н.С.

Системно-динамическая модель управления отходами

Вісник ДонНУ Серія В Економіка та право.-2011Синиченко А.В.

Раціональне природокористування як провідний чинник управління підприємством у сучасних умовах господарювання

Торгівля і ринок України.- ДонНУЕТ.- 2010.- Випуск 30, том 2. -С.225-230Таранич О.В.

Формування міжнародної конкурентоспроможності країн в рамках ЧЕС і ГУАМ

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр. – Одеса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – С. 684-689Федотов А.А

К вопросу о функционировании механизма институциональной среды инновационной деятельности

Вестник Донецкого университета. Серия В. Экономика и право, 2010.-.№2.-Т.2-С.449-457Федотов А.А

К вопросу о сущности институциональной среды инновационной деятельности

Вестник Донецкого университета. Серия В. Экономика и право, 2011.-.№1.-Т.2-С.322-330Вертиль Н.М.

Механізм моніторингу житлової сфери як основа соціальної житлової політики України

Вестник Донецкого университета. Серия В. Экономика и право, 2011 том 2 стр 21-23 (Фахове видання)Вертиль Н.М.

Маркетинг соціальної житлової політики

Вестник Хмельницкого университета.

(Фахове видання)Єрьоменко А.А.

Вплив інвестиційних процесів на сучасний стан світогосподар-ських зв'язків

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – С. 258 – 262.Єрьоменко А.А.

Економіко-статистична оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України

Управління розвитком. - Збірник наукових праць Харківського національного економічного університету № 10(107) 2011. – Харків: ХНЕУ, 2011. – С. 168 – 170.Статті у зарубіжних виданнях
П.І.Б. автора, співавтора

Назва статті

Назва журналу, вихідні дані
Александров И.А.,

Половян А.В.

Концепция инновационно-устойчивого разыития экономики региона

Экономика, наука, образование: проблемы и пути интеграции. Материалы научно-практической конфернции, посвященной 80-летнему юбилею ВЗФЭИ. - М.: , 2011, с. 19-24

Александров И.А., Вишневский В.П., Половян А.В.

Scenarios of the old industrial regions’ development: selecting the methodology

Environment, development and sustainability. – Volume 13. – Issue 1. – 2011. – P.65-782010р.

Статті у національних фахових виданнях за 2010р.
П.І.Б. автора, співавтора

Назва статті

Назва журналу, вихідні дані

1

2

3

4Александров І.О., Бурук Г.П.

Конкурентоспроможність ціна, фінансові результати підприємницької діяльності

Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. науч. праць. / за ред. Єханурова Ю.І.. Шегди А.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип.. 21. – с. 130-139Александров І.О., Половян О.В., Тарасова М.Ю.

Формування інструментарію тарифної політики підприємства водогосподарського комплексу

Економіка та право. 2010. № 1 (26) – с. 85-91Александров І.О., Вишневський В.П., Половян О.В.

Системно-динамічне моделювання розвитку старопромислових регіонів

Економіка України. 2010. № 7. – с. 37-49Ситник Л.С.

Вплив структури капіталу на вартість інвестиційних ресурсів в умовах невизначеності

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб.науч.тр. – Донецк, ДонНУ – 2010, часть ІІ, с. 379-383Бервенова Т.М.

Рейдерство і приплив іноземних інвестицій в Україну

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб.науч.тр. – Донецк, ДонНУ – 2010, часть ІІ, с. 496-499Ситник Л.С., Бервенова Т.М.

Типи розвитку національної економіки

Вісник економічної науки України – 2010 - № 1 (17) – с. 97-101Ситник Л.С., Бервенова Т.М., Череповська І.Ф.

Напрями вдосконалення механізму банкрутства підприємств в Україні

Вісник Хмельницького національного університету – 2010 - № 4 – том ІІІ (157) – с. 34-38Ситник Л.С.

Відновлення платоспроможності підприємств державного сектору економіки

Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою – Зб.наук.праць / ДонДУ – Донецьк, 2010 – том ХІ – (серія економіка), вип. 154 / - с. 279-294Ситник Л.С., Бервенова Т.М., Ільченко Г.В.

Маркетингова концепція реструктуризації реального сектору економіки в кризових умовах господарювання

Вісник ХНУ - 2010Гришина І.В.

Науково-методичні підходи до формування компетенцій менеджерів

Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць. Вип.. 259. Том ІІІ. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010, с. 669-676Гришина І.В.

Аналіз факторів мотивації державних службовців

Управління розвитком / Зб.наук.праць. Спец.вип. ХНЕУ – 2010. № 2. с. 38-44Гришина И.В., Пронченко Т.А.

Научно-практические рекомендации относительно мотивации персонала в условиях кризиса

Вісник Донецького національного університету, Серія В: економіка і право, 2010. – №1, – С. 127-130.Безгін К.С.

Дослідження методів удосконалення процесу створення споживчої цінності

Управління розвитком / Зб.наук.праць. Спец.вип. ХНЕУ – 2010. № 2. с. 98-102Безгін К.С.

Методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві

Вісник ДонНУ, 2010, № 1, том І, с. 208-212Безгін К.С.

Управління якістю процесу створення споживчої цінності на підприємстві

Схід, 2010, № 3 (103) – с. 8-12Логачова О.В.

Інституційні інвестори як системна складова ринкової інфраструктури

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2010. – С. 453-456Логачова О.В., Сачли О.Є.

Управління конкурентоспроможністю банків України під час кризи

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 1/2010. – Донецьк: ДонНУ, 2010. - С.222 - 225Литвинчук А.В.

Аналіз змісту еколого-економічного управління промисловим підприємством

Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб.наук.праць /ДонДУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – т. ХІ.– С. 246-251Литвинчук А.В.

Семантичний аналіз категорій і понять системи комунікацій еколого-економічного управління

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Випуск ІІІ (39). Економічні науки. 2010. – С. 376-382Таранич О.В.

Формування міжнародної конкурентоспроможності України у контексті її зовнішньої торгівлі

Вісник ХНУ.2010 р. № 4. Том ІІІ, с. 247-251Ступина А.А.

Стратегическое планирование мероприятий по улучшению состояния здоров’я населения

Вісник ХНУ.2010 р. № 5. Том І, с. 205-208Гурова В.О.

Основні аспекти діяльності інститутів спільного інвестування в контексті менеджмента капітала

Сб.научных трудов «Проблемы развития внешнеэкономических свіязей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект» - Донецьк: ДонНУ, 2010. С. 681-684Гурова В.О.

Сучасні проблеми забезпечення захисту інтелектуальної власності в інформаційних мережах

Вісник Донецького університету. Том І. – Серія В: Економіка і право. – 2010. С. 31-35Єрьоменко А.А.

Гідрометеорологічні умови та інвестиційна привабливість сільського господарства Донецької області

Державна гідрометерелогічна служба м. Київ. 2010
Єрьоменко А.А.

Оцінка державної політики України у сфері залучення прямих іноземних інвестицій в сучасних умовах

Міжнародний науково-економічний журнал «зовнішня торгівля» 2010. № 3-4. С. 9-12Таранич О.В., Ткаченко А.Ю.

Управление международной конкурентоспособностью предприятий на основе инноваций

Зб.наук. праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності»: - Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т. ІІ. – С. 78-82Таранич О.В.

Особливості визначення міжнародної конкурентоспроможності України на галузевих і світовому ринках

«Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: реальный аспект». Сб.науч.трудов. – Донецк: ДонНУ, 2010, Часть 3 (1050 с.). – С. 993-995Синиченко А.В.

Формирование новой парадигмы управления предприятием в условиях ограниченных природних ресурсов

Зб.наук.праць «Торгівля і ринок України». № 30. - 2010Казакова О.К., Лагутіна І.С.

Сетевые структуры в инновационной экономике

Вісник ХНУ. 2010. № 4. Том 3. С 74-78Вертиль Н.М.

Стан житлової сфери Донецької області

Економіка промисловості.- 2009.-№ 5 (48).- С. 173-180Матюшин О.В.

Институциональные особенности и проблемы банковской системы Украины


Економіка промисловості. – 2010. № 3Матюшин А.В.

Доверие как базовый параметр институциональной среды в банковском секторе

Економіка промисловості. – 2010. № 4Половян Н.С.

Концептуальная модель управления экологическими рисками

Вісник ДонНУ Серія В Економіка та право.-2010.-С.281-284Александров І.О., Половян Н.С.

Вибір стратегії економіко-екологічного розвитку підприємства

Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 22. (за заг.ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр « Київський університет», 2010. – С.150-158.Вишневський В.П., Чекіна В.Д.

Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для ринку первинної житлової нерухомості

Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 3-15Гаркушенко О.М.

Оцінка економічного збитку життю та здоров'ю населення Донецької області, нанесеного забрудненням атмосферного повітря

Стратегии и механизмы регулирования промышленного развития: сб. науч. тр. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2010. – С. 252-265Логачова Л.М.

Соціальні інновації: концептуальні підходи, можливості розвитку та запровадження

Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 2010. – 102 с.2009р.


Статті у національних фахових виданнях за 2009р.

П.І.Б. автора, співавтора

Назва статті

Назва журналу, вихідні дані

1

2

3

4Александров И.А., Шулаева Ю

Подходы к формированию платежей за загрязнение окружающей среды электронными отходами

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. научн. тр. Ч.3 – Донецк: ДонНУ, 2009. -С. 1038-315Александров І.О.,

Половян О.В.,

Тарасова М.Ю.

Оцінка еколого-економічного збитку водним об’єктам Донецької області

Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць/ за ред.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – Вип. 19. - С.229-240Александров І.О.,

Стиров В.В.

Концепція еколого-інвестиційної політики як передумова сталого людського розвитку

Вісник Донецького національного університету. - Серія В. Економіка і право. Спецвипуск, 2009, том 1. – с. 250-255Ситник Л.С.

Бервенова Т.М.

Підвищення інвестиційної привабливості підприємств в умовах світової фінансової кризи

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб.науч.тр. – Донецк: ДонНУ, 2009-часть ІІ. – с. 557-564Ситник Л.С.

Шаховалова Є.Ю.

Управління доходною базою комерційних банків

Вісник ДонНУ. Серія В Економіка і право. – 2009. - №1,2. – с. 329-336Ситник Л.С.

Тенденції розвитку антикризового управління економікою

Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 3. – Т. 2(13). – с. 27-30Ситник Л.С.

Напрями удосконалення процесів управління продуктивністю та оплатою праці на підприємствах в умовах кризи

Вісник ДонНУ. Серія В Економіка і право. – 2009. - спецвипуск – с. 199-202Ситник Л.С.

Бервенова Т.М.

Система мотивації менеджменту як засіб оптимізації роботи організації

Економіка промисловості, 2009 - № 3Коровина З.П.

Игольников А.Г.

Инновационный механизм хозяйствования – основной признак эффективной смешанной экономики

Управление экономикой переходного периода // Збірник наук.праць ІЕП НАНУ. – вип.. №1. - Донецьк, 2008. – с. 37-65Логачова О.В.

Малишкіна О.О.

Практичні аспекти розвитку системи екологічного страхування в України

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Том 2. - Донецьк: ДонНУ, 2009. - С.225 - 228Поспелова Т.В.

Стійкий розвиток суспільства на основі концепції самоактуалізації особистості

Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології і управління // Збірник наукових праць Донецького національного університету управління - Том 10, Донецьк, 2009. – с. 61-65Поспелова Т.В.

Самоактуализация личности как необоходимое условие устойчивого развития общества

Молодь в умовах нової соціальної перспективи // Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції м. Житомир 25-26 березня 2009. – с. 120-122Поспелова Т.В.

Реалізація людського потенціалу як головна умова соціально-економічних перетворень

Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення // Матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції 20 березня 2009 р. – Київ, Ч. 3. – с. 299-300Поспелова Т.В.

Теоретичні аспекти державного управління розвитком людського потенціалу

Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 23 жовтня 2009 р. – Донецьк, с. 157-160Таранич О.В.

Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вугільного машинобудування на галузевих і світовому ринках

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Том 2. - Донецьк: ДонНУ, 2009. - С.298-305Таранич О.В.

Конкурентоспроможність й економічна безпека країн ЧЕС в умовах глобалізації

Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества // Сборник науч.трудов. – Т.1. - Севастополь-Донецк, 2009. – с. 337-342Локшина Т.Я.

Роль нормативной базы планирования в повышении качества университетского образования

Вісник Хмельницького національного університету. – Том 2 Економічні науки. – 2009. – с. 248-250Половян Н.С.

Класифікацій й оцінка екологічних ризиків

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Том 2. - Донецьк: ДонНУ, 2009. - С.409-415Половян Н.С.

Красовский С.С.

Особенности экономико-экологической системы города

Вісник Донбаської машинобудівної академії. - № 2 (12). – 2008. – с. 163-167Гришина И.В.

Безгин К.С.

Анализ основных методов управления качеством бизнес-процессов на предприятии

Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 3. С.224-236Гришина И.В.

Безгин К.С.

Дескриптивная модель развития бизнес-процесса по стадиям жизненного цикла

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Том 1. - Донецьк: ДонНУ, 2009. – С.69-77Гришина И.В.

Информационная система регулирования потребительского рынка

Управління розвитком. Харківський національний економічний університет. Збірник наукових статей, спецвипуск, м. Харків: Вид. ХНЕУ. – № 11. – 2009.– С.112-116Безгин К.С.

Управление качеством бизнес-процессов на основе процессно-целевого подхода

Управління розвитком. Харківський національний економічний університет. Збірник наукових статей, спецвипуск, м. Харків: Вид. ХНЕУ. – № 11. – 2009.– С.90-92Безгин К.С.

Вознюк А.М.

Создание мотивационной системы промышленного предприятия на основе субъектно-процессного подхода

Вісник Донецького національного університету, 2009. – №1, том 2 – С. 89-96Таранич О.В.

Принципи та особливості стратегії формування міжнародної конкурентоспроможності країн у контексті глобалізації світової економіки

Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы экономического и социального развития в условиях мирового кризиса». – Донецк. – 2009. – с. 209-2112008р.


Статті у національних фахових виданнях за 2008р.

П., І., Б. автора, співавторів

Назва

Назва видавництва, назва журналу (входить до списку ВАК чи ні), №, рікМатюшин О.В. (Вишневський В.П., Анненков І.В.)

Современные подходы в теории банковского финансового посредничества

Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 34-2 (138), 2008. - с. 12-22Логачева Л.Н.

Формирование региональной стратегии развития пенсионного обеспечения населения

Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: Тези доп. і повідом. Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 4-5 листопада 2008 р.) В 2 т. Т.1 / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; - Донецьк, 2008. - С.77-83Ситник Л.С.

Сучасний стан трансферу технологій України як показник кризи науково-технологічного та інноваційного розвитку підприємств

Збірник наукових праць ДонНУ «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных ивестиций: региональный аспект», 2008. Т. 2. - С. 459-464Ситник Л.С.

Планування в антикризовому управлінні

Вісник Хмельницького національного університету, 2008. - № 4. – Т.1. - С. 38-44Логачова Л.М.

Людський та соціальний розвиток: стан, проблеми, шляхи вирішення

Економіка промисловості. - № 4. – 2008 р. - С.212-214Алексіїв Б.І.

Управління інвестиційними проектами підприємства

Вісник Хмельницького національного університету – 2007 – 4 – Т.2. - С. 31-33Єрьоменко А.А.

Методологічні підходи щодо оцінки інвестиційного клімату в аграрному виробництві України

Збірник наукових праць ДонНУ «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных ивестиций: региональный аспект», 2008. - С. 854-857Єрьоменко А.А.

Управління ризиками як напрямок підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки

Полтавська державна аграрна академія Зб.наук.праць «Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації», 2008. - С. 164-166Таранич О.В.

Таранич А.В.

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у промисловості України

НАНУ Інститут регіональних досліджень Зб.наук.праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів». – Львів. – 2008. - С. 436-442Безгін К.С.

Інтегральна оцінка рівня якості бізнес-процесів на підприємствах машинобудівної галузі

КНЕУ ім.. В.Гетьмана «Формування ринкової економіки», 2008. - № 1. - С. 44-51Гришина И.В.

Информационное обеспечение механизма регулирования потребительского рынка

ИЭП НАНУ «Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины», 2008. – С.10-15Вертиль Н.Н

Деякі аспекти функціонування житлової політики держави

ИЭП НАНУ «Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины», 2008. – С.3-10Александров И.А.

Половян А.В., Окуловская А.С.

Дефиниция понятия «устойчивое развитие»

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 33-2(128) Донецьк: ДонНТУ, 2008.- С. 5-12Александров И.А.

Тарасова М.Ю.

Институциональные аспекты управления природопользованием

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 34-2(138). Донецьк: ДонНТУ, 2008. - С. 4-11Александров И.А.


Подходы к реализации принципов устойчивого развития в охране трансграничных водных ресурсов Украины

Збірник наукових праць «Теория и практика экологического страхования: устойчивое развитие» Дубна: ЗАО НИЦ «Экопроект», 2008. - С. 7- 22Александров И.А.

Половян О.В., Тарасова М.Ю.

Підходи до реалізації принципів сталого розвитку в охороні транскордонних водних ресурсів

теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць/ за ред.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – Вип. 15. - С.153-164Александров И.А.

Бурук А.Ф.

Метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции с учетом экологического фактора

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 33-1(128). Донецьк: ДонНТУ, 2008. - С. 90-99Александров И.А.

Коновалов А.Ф., Половян А.В.

Финансовый инструментарий обеспечения устойчивого развития региона

Новое в экономической кибернетике: Сб. научн. Статей/ Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т// Конституционная экономика: концепция, методы, модели. - Донецк: ДонНУ, 2008. - №4. - С. 43-53Александров И.А.

Коновалов О.Ф.

Науково обґрунтована стратегія розвитку регіону

Тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика, Трускавець, 11-12 жовтня 2007р. Дрогобич: ПОСВІТ, 2007. - С. 334-336Александров І.О.

Логачова О.В.

Оцінка ефекту від реалізації проектів спільного впровадження

Економіка промисловості, 2008, №3 (942). – С. 134-138Дубова Т.В.

Повышение инвестиционной привлекательности украинских банков за сет создания и трансляции системы корпоративной культуры

Сборник научных трудов «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – ДонНУ, 2008.- С. 688-690Дубовая Т.В.

Роль корпоративной культуры в формировании и развитии интеллектуального капитала организации

Научный журнал «Культура народов Причерноморья», № 133.- Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2008. - С. 125-129

Схожі:

Опубліковані монографії в Україні iconГолодомор на україні
Справжній бібліографічний покажчик літератури містить у собі монографії, збірники статей, матеріали наукових конференцій І з'їздів,...
Опубліковані монографії в Україні icon«Затверджую»
Результати, опубліковані в монографії, отримані при виконанні держбюджетної або господоговірної тематики (вказати назву теми та номер...
Опубліковані монографії в Україні iconПлан видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2009 році
Результати, опубліковані в монографії, отримані при виконанні держбюджетної або господоговірної тематики (вказати назву теми та номер...
Опубліковані монографії в Україні icon„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання
Тези доповідей (одна повна сторінка) будуть опубліковані у матеріалах конференції. Окремі доповіді за вибором оргкомітету будуть...
Опубліковані монографії в Україні iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Опубліковані монографії в Україні iconПоложення «Про організацію та фінансування підготовки монографії у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»» Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора М.І. Вакуленка
«Про призначення винагороди авторському колективу монографії «Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір» за редакцією
Опубліковані монографії в Україні iconМіжнародному авторському колективу монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії, регулювання»
Щиро вітаю вас з успішним завершенням міжнародного проекту – виданням монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії,...
Опубліковані монографії в Україні iconПравознавство ● Економіка і організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Опубліковані монографії в Україні iconПравознавство ● Економіка І організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Опубліковані монографії в Україні iconІсторія перекладознавства в україні
Розвиток перекладацьких традицій в Україні має багатовікову історію. Починається він з Х ст., що було пов’язано з запровадженням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи