Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини icon

Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини
НазваМодуль: економіка праці І соціально-трудові відносини
Сторінка2/8
Дата10.09.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 13. Соціальне партнерство. (Поняття і зміст соціального партнерства. Система соціального партнерства: суб’єкти, об’єкти, форми, рівні, механізм реалізації. Принципи діяльності соціальних партнерів. Механізм реалізації соціального партнерства. Формування системи соціального партнерства в Україні: правова база, основні задачі, характеристика системи колективно-договірного регулювання. Зарубіжні моделі соціального партнерства.)

Тема 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин. (Соціальні процеси у сфері праці. Соціологічні дослідження у сфері праці: ціль, задачі, функції, види. Етапи соціологічного дослідження. Розробка програми соціологічного дослідження. Законодавчі акти, що регулюють соціально-трудові відносини. Відповідність трудового законодавства України міжнародним нормам.)

Тема 15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. (Міжнародна організація праці (МОП): сфери діяльності, задачі та пріоритети. Структура МОП. Методи роботи МОП. Основні документи МОП, що регулюють соціально-трудові відносини. Діяльність МОП в Україні.)

Тема 16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин. (Принципи та моделі регулювання соціально-трудових відносин у розвинутих зарубіжних країнах. Програми регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці. Практика регулювання соціально-трудових відносин на мікрорівні.)^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

Лекції : 2 години на тиждень

36 годин

Практичні заняття: 2 години на тиждень

36 годин

Самостійна робота

36 годин


^ Форми контролю

Оцінка модулю складається з оцінок за такі види:

Модульний контроль 1 – 0-40 балів;

Модульний контроль 2 – 0-40 балів;

Додаткові завдання - 0 -20 балів;

Іспит - 0 -20 балів.


ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (додаткові завдання): реферат, аналітично-розрахункові завдання, анотування наукових публікацій.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ:

Модуль 1


30%

Т1


Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

2

3

3

3

2

2

2

3Модуль 2


^ Додаткові форми

Іспит


Σ

30%

20%

20%

100

Т9


Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16


3

3

3

2

2

2

2

390-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорії, залежностей і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.

^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 407 с.

2. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с.

3. Бахтина Т.С., Бондаренко О.В., Бухалков М.И. и др. Экономика и социология труда: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 512 с.

4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с.

5. Варна Т.П., Кокин Ю.П., Маслова В.М., Подгаецкий С.И., Сорокина М.Е. Экономика труда: Учебник.- М.: Юристъ, 2003. – 592 с.

6. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА-ИНФРА-М., 2001. – 448 с.

7. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2003. – 464 с.

8. Завіновська Г.П. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

9. Калина А.В. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.

10. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 230 с.

11. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2003. –224 с.

12. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. - 188 с.


13. Экономика труда (социально-трудовые отношения) / Под ред. Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. – М.: «ЭКЗАМЕН», 2002. – 736 с.

14. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: Издательство МГУ, ЧеРо, 1996. – 624 с.

15. Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. – М.: Издательство МГУ, 1996. – 779 с.

^

Періодичні видання


1. Газета «Праця і зарплата».

2. Журнал «Вопросы экономики».

3. Журнал «Економіка України».

4. Журнал «Персонал».

5. Журнал «Україна: аспекти праці».

6. Журнал «Управление персоналом».

7. Журнал «Человек и труд».

8. Журнал «Экономист».


^ ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: Шаульська Л.В., к.е.н., доцент

Лектори: Балтачеєва Н.А., к.е.н., доцент.

Сердюк О.Ю., к.е.н., доцент.

Дороніна О.А, к.е.н., ст..викл.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconО.Є. Соловйова ме тодичні вказівки для виконання курсової роботи «економіка праці І соціально трудові відносини»
«Економіка праці І соціально – трудові відносини (для слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 050106 – «Облік І аудит» І 050107...
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconМодуль: управління робочим часом
Базові курси: Охорона праці, Фізіологія та психологія праці, Нормування праці, економіка праці І соціально-трудові відносини
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconМодуль: менеджмент продуктивності
Базові курси: Економіка праці І соціально-трудові відносини; Економіка праці в організації
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconМетодичні вказівки для виконання практичних І самостійних занять з курсу “економіка праці та соціально-трудові відносини“
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “ Економіка праці та соціально-трудові відносини“ (для студентів 3 курсу...
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconПрограма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501
Модуль економіка праці І соціально-трудові відносини
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Модуль: економіка праці І соціально-трудові відносини iconПроформа
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи