Економічний факультет icon

Економічний факультет
Скачати 86.65 Kb.
НазваЕкономічний факультет
Дата10.09.2012
Розмір86.65 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТПРОФОРМА


МОДУЛЬ: ВИЩА ШКОЛА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

СЕМЕСТР: 9

КРЕДИТИ: 2 (72 год.)

БАЗОВІ ПРЕДМЕТИ: Основи конституційного права України; Міжнародна економіка

РІВЕНЬ: магістрат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: формування системи теоретичних знань про формування загальноєвропейського простору вищої освіти. Вивчення інновацій в області оцінки трудомісткості навчання.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

При успішному завершенні модуля студенти демонструють

- оцінка перспектив переходу освітньої системи України на багатоступінчату структуру. Застосування знань при переході на багатоступінчату структуру вищої освіти, як чинника інтеграції освітньої системи України в загальноєвропейський простір освіти.

^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Передумови і мета болонського процесу. (Передумови болонського процесу. Мета болонського процесу: введення загальнозрозумілих, порівняльних кваліфікацій в області вищої освіти; перехід на багатоступінчату систему вищої освіти; введення європейської системи оцінки трудомісткості навчання в термінах залікових одиниць (кредитів)).

^ Тема 2. Основні етапи болонського процесу і вищі учбові заклади України. (Основні етапи створення загальноєвропейського простору вищої освіти і досліджень (Сорбонна, Болонья, Лісабон, Прага, Берлін, Берген). Специфіка інтеграції вищих навчальних закладів України в єдиний європейський освітній простір.)

^ Тема 3. Багатоступінчата система вищої освіти: єство, варіанти, недоліки і переваги.(Двухступінчата і багатоступінчата структури вищої освіти в європейських країнах. Освітні програми бакалаврата, магістрати, аспірантури. Передумови формування загальноєвропейської системи кваліфікацій вищої освіти.)

^ Тема 4. Проблеми зіставності української і європейської систем вищої освіти. (Розробка стандартів. Проблема переліку напрямів підготовки і спеціальностей вищої професійної освіти. Державні ВПО і необхідність їх модернізації в ході інтеграції в загальноєвропейський простір освіти. Принцип автономії вузу і його віддзеркалення в болонськом процесі.).

^ Тема 5. Інновації в області оцінки трудомісткості навчання. Система кредитів (залікових одиниць), мобільність, якість і проблема визнання. (Європейська система оцінки трудомісткості навчання (ЕСTS))

^ Тема 6. Внутрішньовузівська оцінка і державне регулювання якості вищої освіти: «болонські застави» і українська реальність. (Моделі внутрішньовузівської оцінки і управління якістю освіти в західноєвропейських і українських вузах. Державний механізм забезпечення якості вищої освіти за допомогою процедур ліцензування, атестації і акредитації.)

^ Тема 7. Основні суб'єкти забезпечення якості вищої освіти. (Основні суб'єкти забезпечення якості вищої освіти: вузи, незалежні асоціації (вузів, студентів, працедавців, професійні асоціації), державні органи управління освітою.)

^ Тема 8. Незалежна акредитація освітніх програм як чинник інтеграції вузу в європейський освітній простір. (Роль незалежних професійних співтовариств в створенні загальноєвропейських систем забезпечення якості. Основні загальноєвропейські незалежні асоціації в області вищої освіти і їх функції.)

^ Тема 9. Механізми недержавної оцінки якості в Західній Європі і Україні. (Порівняльний аналіз механізмів недержавної оцінки якості в Західній Європі і Україні. Особливості і перспективи інтеграції недержавних механізмів забезпечення якості вищої освіти в Західній Європі і в Україні.)

^ Тема 10. Державна політика в області освіти. (Закон України «Про освіту», його основні розділи. Система освіти в Україні. Задачі забезпечення безперервної освіти. Структура вищого учбового закладу, його види і задачі. Суб'єкти вищого учбового закладу.)

^ Тема 11. Правове регулювання вищої і послявузівської професійної освіти. (Закон України «Про освіту». Статут вищого учбового закладу.)

Тема 12. Суб'єкти, функції, компоненти, об'єкти педагогічної діяльності. (Вимоги за оцінкою кваліфікації і рівня професійної компетенції педагогічних працівників. Порядок заміщення посад, прийому, перекладу і звільнення керівного і професорсько-викладацького складу у вузах.)

^ Тема 13. Організація учбового процесу у вузі. (Учбовий план вищого учбового закладу і порядок його твердження. Програми, їх складання і твердження. Форми оцінки і контролю учбових досягнень студентів. Методична система навчання: мета, зміст навчання, планування, контроль, аналіз і коректування учбового процесу. Особливості науково-методичної роботи викладача (складання навчально-методичного комплексу учбової дисципліни).)


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, самостійна робота студента.

Лекції

18 годин

Самостійна робота – підготовка до семінарів, вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, виконання практичних робіт

54 годин


^ ФОРМА КОНТРОЛЮ

Оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

      • позитивна здача двох модулів складає 80% загальної оцінки модуля;

      • додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модуля.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел по рекомендації викладача, вивчення і оцінка законодавчих документів України; підготовка до практичних аудиторних робіт, виконання домашніх практичних робіт, підготовка до контрольних робіт і тестування.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

Модуль 2

^ Додаткові форми

Σ

40%

40%

20%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т135

5

10

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5
51-100 балів – зараховано;

0-50 балів – не зараховано.


^ Критерії оцінки знань студентів у момент контролю:

Кількість балів

Критерії

10 балів

Студент відповів на поставлене питання, показав високий рівень знань, виказав своє бачення окремих теоретичних проблем.

5 балів

Студент відповів на поставлене питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, припускалися помилки.

0 балів

Оцінку «нуль» студент одержує за умови, що на більшість поставлених питань він дав неправильну або неповну відповідь, або не відповів.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Зона європейської вищої освіти. Сумісна заява європейських міністрів освіти. Болонья, 19 червня 1999 року // http://www.spbu.ru/News/edusem/bol-dec.htm

2. Болонский процес: наростаюча динаміка і різноманіття (документи форумів і думки європейських експертів). Під редакцією Байденко Б.І

3. Болонский процес: структурна реформа вищого утворення Європи. Байденко Б.І

4. Сучасні інноваційні технології у вищій освіті / Під. ред. Тимошенко З.И. - До., 2004.

5. Формування загальноєвропейського простору вищої освіти. Ларіонова М.В.- М. 2005

6. Глобалізація освіти: компетенція і система кредитів. Під редакцією Рубіна Ю.Б.-М. 2005

7. Bologna Process Stocktaking: Report from а working group арpointed Bologna Follow-Up Group to Conference European Ministers Responsible for Higher Education. (наближення до стандартів болонського процесу). (англ.) -2005

8. Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area. European Association for Quality assistance in Higher Education.(стандарти і орієнтири в забезпеченні якості освіти.). (англ.) - 2005.

9. Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес. До., 2004 “Освіта України”

10. Віща освіта України і Болонський процес, навчальна програма. М.Ф. Степко та ін. – До, “Освіта України”, 2004

11. Віща освіта України і Болонський процес, навчальний посібник, за редакцією В.Г. Кременя. Авторі М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко. – До., 2004

12. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти. Монографія за редакцією Бебика В.М. - До., 2004

13. Національний доклад. Розвиток системи освіти в Україні в 1995-2004 роках / За общ. Ред. Николаенко С.Н. - К.: “Освіта України”, 2005

14. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (ч. 1). За ред. Кременя В.Г., 2004

15. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (ч. 2). За ред. Кременя В.Г., 2004

16. Болонський процес: Нормативно-правові документи. Устрій./ Тімошенко З.І. та ін. – До., 2004

17. Болонський процес: Модель структури додатку до диплому. Устрій./ Тімошенко З.І. та ін. – До., 2004

18. Болонський процес: Модернізація змісту природничої педагогічної освіти. – П., 2005

19. Болонський процес у фактах і документах. Устрій./ Степко МФ. та ін. – До., 2004

20. Віща освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / Николаєнко С.М.- К.: Освіта України, 2005.

21. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Страрегія. Реалізація. Результаті. / Кремінь В.Г. - До..

22. Оцінювання освітніх проектів та програм: Навч. посіб. / Іванюк І.В. - До., 2004.


ВИКЛАДАЧ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модуля: к.е.н., доц. Калініна С.П.

Лектор: к.е.н., доц. Калініна С.П.

Схожі:

Економічний факультет iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення
Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємництво
Економічний факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво

Економічний факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки(спеціальність)економіка та підприємницто,

Економічний факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка І підприємництва, Маркетинг

Економічний факультет iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення
Напрям підготовки(спеціальність)економіка та підприємницто,«Економіка підприємства»
Економічний факультет iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення
Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємницто, «Міжнародна економіка»
Економічний факультет iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення

Економічний факультет iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення

Економічний факультет iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення

Економічний факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) менеджмент І адміністрування, «Менеджмент»

Економічний факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) менеджмент І адміністрування, «Менеджмент»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи