Проформа модуль: Д icon

Проформа модуль: Д
Скачати 269.3 Kb.
НазваПроформа модуль: Д
Дата10.09.2012
Розмір269.3 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет


економічний факультет


ПРОФОРМА


Модуль: Державне регулювання зайнятості

Семестр: 9

Кредити: 4 (144 год.)

базові курси: Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці.

РІВЕНЬ: спеціаліст

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


^ МЕТА КУРСУ: формування системи знань з теорії зайнятості населення та методичних підходів її використання в державній політиці управління зайнятістю.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: володіння методами та інструментарієм аналізу стану зайнятості населення в Україні, набуття вмінь запобігати безробіттю економічними, правовими, адміністративно-організаційними засобами.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ:

Тема 1. Сутність і принципи державної політики зайнятості в Україні. (Суб’єкти та об’єкт державного регулювання зайнятості. Основна мета державної політики зайнятості. Завдання державного регулювання зайнятості. Принципи державної політики зайнятості в Україні).

^ Тема 2. Сучасне уявлення про зайнятість. (Зайнятість як соціально-економічна категорія. Принципи зайнятості населення. Статуси зайнятості. Види зайнятості. Форми зайнятості. Показники зайнятості).

Тема 3. Ринок праці як сфера здійснення зайнятості. (Ринок праці: основні поняття та характеристики. Моделі ринку праці. Сегментація ринку праці. Регулювання ринку праці).

^ Тема 4. Використання механізмів регулювання зайнятості в державній політиці. (Державне регулювання ринку робочої сили. Активна політика зайнятості. Пасивна політика зайнятості. Класифікація заходів механізму регулювання зайнятості.)

^ Тема 5. Людський капітал у державному регулюванні зайнятості. (Розвиток концепції людського капіталу. Людський капітал як соціально-економічна категорія. Інвестування в людський капітал. Якість робочої сили як важливий регулятор ринку праці.)

^ Тема 6. Напрями боротьби з безробіттям. (Економічна та соціальна сутність безробіття. Причини безробіття. Види безробіття. Вплив безробіття на макроекономічну ситуацію. Програми зайнятості як напрям боротьби з безробіттям. Програми надання допомоги у зв’язку з втратою роботи).

^ Тема 7. Зайнятість і профспілки. (Управління зайнятістю і соціальне партнерство. Функції профспілок. Об’єкт партнерських відносин. Предмет партнерських відносин.)

^ Тема 8. Правове забезпечення державного регулювання зайнятості. (Конституційні норми державного регулювання зайнятості. Закон України “Про зайнятість населення”, його зміст, структура і основні розділи. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Фонд державного соціального страхування на випадок безробіття).

^ Тема 9. Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення державного регулювання зайнятості. (Розвиток системи інформаційного забезпечення державного регулювання зайнятості. Форми державної статистичної звітності щодо стану ринку праці. Вибіркові обстеження домогосподарств з питань економічної активності: порядок організації та проведення; основні напрями досліджень. Аналіз та прогнозування зайнятості. Наукове забезпечення державного регулювання зайнятості).

^ Тема 10. Фінансове забезпечення державного регулювання зайнятості. (Джерела надходжень в фінансову систему, спрямовану на здійснення політики зайнятості. Порядок акумулювання коштів обов’язкових та добровільних відрахувань. Фінансування заходів політики зайнятості.).

^ Тема 11. Організаційно-адміністративні методи державного регулювання зайнятості. (Програми сприяння зайнятості як напрям активної державної політики зайнятості. Координаційні комітети сприяння зайнятості. Правове, організаційне, методичне забезпечення політики зайнятості. Регулювання трудових міграцій. Забезпечення додаткових гарантій зайнятості населення окремим категоріям громадян. Сприяння професійній мобільності. Сприяння зайнятості шляхом розвитку соціального партнерства.).

^ Тема 12. Органи державного регулювання зайнятості. (Державна служба зайнятості: структура, функції, права. Функції Мінпраці України в сфері зайнятості населення і ринку праці.

^ Тема 13. Глобалізація економіки і зайнятість населення. (Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини. Світовий ринок робочої сили, зайнятість та безробіття. Зайнятість і безробіття в розвинутих країнах світу, в країнах, що розвиваються, в нових капіталіст них країнах, в постсоціалістичних країнах. Глобальні проблеми зайнятості і безробіття. Стан інтеграції України до світового ринку праці.)

^ Тема 14. Міжнародні норми зайнятості та соціального захисту. (Міжнародна організація праці (МОП): структура та основні задачі. Конвенції МОП з питань регулювання зайнятості та захисту трудових прав працівників.)

^ Тема 15. Особливості і проблеми зайнятості та безробіття в Україні. (Проблеми зайнятості та безробіття як визначальні в галузі соціально-трудових відносин в Україні. Регіональні проблеми зайнятості. Питання сільського безробіття. Приховане безробіття. Неформальна і нетоварна зайнятість.)


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, самостійно робота студентів

Лекції – 2 години на тиждень

36 годин

Практичні (семінарські) заняття – 2 години на 2 тижні

18 годин

Індивідуальна робота студентів

15 годин


^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

обов’язковою є складання письмової форми контролю, отримана оцінка важить 50% у загальному заліку;

позитивне складання двох модульних контролів складає 15% загальної оцінки;

кожен студент повинен виконати індивідуальне завдання, що складає 10% загальної оцінки, а також відвідувати лекції, проявляти активність на семінарських заняттях, що складає 10% оцінки.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: опрацювання теоретичних основ дисципліни, прослуханого лекційного матеріалу, вивчення та опрацювання законодавчих та нормативних документів України з питань регулювання зайнятості, захисту від безробіття; вивчення питань, що передбачені для самостійного опрацювання, підготовка індивідуальних завдань та рефератів до семінарських занять; підготовка до виступу на семінарському занятті, письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робот графічного характеру, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, систематизація вивченого матеріалу курсу перед іспитом.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

10%

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

2

2

1

2

1

1

1
Модуль 2

Додаткові форми

Іспит

Σ

10%

30%

50%

100

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15


2

2

1

1

1

1

1

1^ Критерії оцінки знань студентів підчас поточного контролю:

Оцінка за

100-бальною шкалою

Оцінка ECTS

Пояснення

91-100

A

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

81-90

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

71-80

C

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

61-70

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

50-60

E

ДОСТАТНЬО – виконання відповідає мінімальним критеріям

24-49

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

1-23

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации. МБТ. - Женева, 1998.

2. Закон України "Про зайнятість населення" // Голос України. -1997. - 30 грудня.

3. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Голос України. - 1993. - 15 липня.

4. Закон України "Про оплату праці" // Закони про працю. - К., 1997. - С.173-181.

5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Урядовий кур’єр, 2000. – 04. – 19.04.2000 - № 72.

6. Закон України “Про освіту” – Відомості Верховної Ради УРСР, 1991. - № 34 (20.08.91) – ст.451.

7. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Офіційний вісник України, 1999 - № 38 (08.10.99) – ст.188.

8. Конвенции и рекомендации. 1991-1997 гг. Региональное бюро МОТ в Москве. - М., 1997.

10. МОТ: конвенции и рекомендации международной конференции труда. - Женева, МБТ. - 1991.

11. Устав Международной организации труда и регламент Международной конференции труда. МБТ. - Женева, 1997.

12. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252с.

13. Калініна С.П. Ринок праці та зайнятість: теоретико-методологічний аспект: Монографія. – Донецьк, 2005. – 227с.

14. Карташов С.А., Рынок труда. Проблемы формирования и управления. М., 1998.

15. Костин Л.А. Международная организация труда (МОТ) - Мировой центр социально-трудового законодательства и трипартизма. - М.: АтиСО, 1994.

16. Лібанова Е.М. Ринок праці. – К.: ЦУЛ, 2003. – 224с.

17. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ, 2000. – 300с.

18. Петюх В.М. Ринок праці. – К.: Вид-во КНЕУ, 1999. – 287с.

19. Рофе А.И., Збыко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.И.Рофе. – М.: Издательство «МИК», 1998. – 160 с.

20. Федосеев В.В. Экономико-математические модели и прогнозирования рынка труда: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2005. – 144 с.

21. Шаленко М.В., Литовченко В.С., Богданов В.П. и др. Рынок труда и социальная защита населения Украины. – К.: 1995. – С.59.

22. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г.Меликьяна, Р.П.Колосовой. - М., 1996.

23. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. М., 1996 г.

24. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua.

25. Державна служба зайнятості України – www.dcz.gov.ua


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Калініна С.П., к.е.н, доцент

Лектори: Калініна С.П.,

Асистент: Середа Г.В.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів над вивченням даного курсу є обов’язковою умовою успішного засвоєння змісту дисципліни. Регулярна самостійна робота студентів зі спеціальною літературою, з нормативно-правовими документами, а також інші форм самостійної роботи студентів сприяють розвитку навичок науково-дослідницької діяльності, формують економічне мислення, тренують вміння аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати та аргументувати власні судження. Самостійна робота покликана сприяти розвитку самостійності і відповідальності, а також становленню та закріпленню навичок виступу, обґрунтуванню захисту власної точки зору тощо.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку до аудиторних занять:

 • опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу за темами;

 • вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

 • вивчення питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • підготовка до виступу на семінарському занятті за темами;

 • письмове оформлення аналітичних таблиць, схем, діаграм та інших робот графічного характеру;

 • підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;

 • систематизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем;

 • виконання індивідуальних завдань.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом за активну аудиторну роботу, дорівнює 6 балів. Інші обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи і кількість можливих для отримання балів наведено у карті самостійної роботи студента.

Індивідуальна робота студента сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

Видами індивідуальних завдань в межах зазначеної дисципліни є:

 • реферат;

 • аналітичний огляд;

 • розробка тестових завдань;

 • розрахункові, графічні та розрахунково-графічні роботи щодо аналізу статистичних показників ринку праці;

 • складання опорно-інформаційних схем до однієї з тем, яку включено у змістовний модуль;

 • вирішення контрольних завдань;

 • підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції тощо.

При вивченні курсу «Державне регулювання зайнятості» студент повинен протягом семестру виконати три обов’язкові індивідуальні роботи.

Варіанти індивідуальної роботи видаються викладачем на початку кожного змістовного модулю. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. За індивідуальну роботу студентом може бути отримано максимально 5 балів.


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю і звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз на семестр

Захист реферату на семінарському занятті або під час консультації

6

1.2. Підготовка аналітичного огляду ринку праці

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

4

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

Усього балів за обов'язкові види СРС

12

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних схем

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.2. Аналіз наукової публікації

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.3. Підбор літературних джерел за обраною темою

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

1

2.4. Підготовка анотованого списку літератури за темою

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.5. Написання наукових робот, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, опублікування, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

10

Усього балів по денній формі навчання

22

^ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз протягом залікового модуля

Захист реферату на семінарському занятті або під час консультації

5

1.2. Підготовка аналітичного огляду ринку праці

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення під час аудиторних занять

3

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

Усього балів за обов'язкові види СРС

10

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних схем

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

5

2.2. Підготовка анотованого списку літератури за темою

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час консультації

4

2.3. Написання наукових робот, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачами підготовлених матеріалів. Опублікування, виступи з доповідями на наукових конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

12

Усього балів по заочній формі навчання

22


5.1. Підготовка рефератів

Однією з форм самостійної роботи студентів є підготовка реферату і його захист (виступ перед аудиторією). Ця форма СРС є корисною і цікавою лише тоді, коди студент дотримується основних правил підготовки реферату.

При оцінюванні реферату особливе значення надається самостійності мислення, критичній оцінці викладеного матеріалу, вивченню книг та публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

Тема реферату вибирається із запропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формування теми.

У ході роботи над рефератом передбачається консультування у викладача: обговорення напрямку наукового пошуку, узгодження плану (змісту) тощо.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, краще зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів на матеріал, який розглядається. Однак цитування (оформлення посилання) також може бути використане для аргументації формування думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – зміст, що складається з розділів (підрозділів), які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка мети, задач, обмеження предмету дослідження. Основна частина поетапно розкриває тему реферату. В рефераті студент повинен освітити сучасні проблеми досліджуваної теми, провести аналіз статистичних показників та їх динаміки, опрацювати основні нормативно-правові документи з розглядання мого питання. У висновках оформляються чіткі, обґрунтовані висновки, наводяться напрями подальшого розвитку теми. завершується реферат списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку).

Обсяг реферату – 10-15 сторінок.

Реферат, прорецензований викладачем, виноситься на захист: виступ і обговорення в аудиторії.

^ Теми рефератів:

 1. Регулювання зайнятості населення при подоланні „Великої депресії” 1929-1933 рр. у США.

 2. Погляди кейнсіанців та монетаристів на необхідність та масштаби впливу держави на зайнятість.

 3. Державне регулювання зайнятості в системі соціально-економічної політики держави.

 4. Гнучкі формі зайнятості та робочого часу.

 5. Проблеми неформальної та нелегальної зайнятості в Україні.

 6. Структура зайнятості населення України, її формування та розвиток.

 7. Проблеми зайнятості окремих соціально-демографічних груп (жінок, осіб похилого віку, молоді).

 8. Особливості національних моделей (шведської, японської, американської, країн СНД) регулювання ринку праці та соціально-трудових відносин.

 9. Сегментування національного ринку праці.

 10. Характеристики попиту та пропозиції ринку праці України.

 11. Збереження та розвиток робочих місць на українському ринку праці як основа зайнятості.

 12. Розвиток сфери послуг як напрямок розширення зайнятості в Україні.

 13. Професійне консультування в службі зайнятості населення та його роль в регулюванні зайнятості населення.

 14. Якість робочої сили як чинник на ринку праці.

 15. Малий бізнес як сфера розширення зайнятості.

 16. Розвиток приватного підприємництва та самозайнятості в Україні: проблеми та перспективи.

 17. Шляхи вдосконалення нормативно-правого забезпечення державного регулювання зайнятості.

 18. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.

 19. Проблеми зайнятості в аграрному секторі економіки.

 20. Аналіз фінансування активних та пасивних програм державного регулювання зайнятості.

 21. Особливості регіональних ринків праці України.

 22. Аналіз безробіття в Донецькому регіоні.

 23. Шляхи забезпечення зайнятості працівників вугільної промисловості, вивільнюваних в ході її реструктуризації.

 24. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення: призначення та зміст.

 25. Структура та основні функції державної служби зайнятості.

 26. Недержавні структури сприяння зайнятості населення в Україні.

 27. Проблеми та перспективи розвитку профспілкового руху в Україні.

 28. Молодь на ринку праці України.

 29. Проблеми зайнятості жінок на ринку праці України.

 30. Іммігранти на ринку праці України.

 31. Розвиток національних ринків праці в умовах глобалізації економіки.

 32. Проблеми та перспективи інтеграції України в світовий ринок праці.

 33. Перспективи розвитку зайнятості населення в умовах вступу України до СОТ.


5.2. Аналітичний огляд ринку праці

Аналітичний огляд – це інформаційно-аналітичний матеріал про стан визначеного сегменту ринку праці, який містить огляд подій за певний період (п’ять років, рік, квартал, місяць тощо) з їх аналізом і прогнозом розвитку подій у майбутньому. Огляди готуються з детальним проробленням новин ринку праці, статистичної інформації, обов’язковим є наведення думок науковців, аналітиків, експертів за визначеною проблематикою.

Огляд містить:

 • характеристику визначеного сегменту ринку праці;

 • огляд основних подій на ринку;

 • аналіз динаміки показників зайнятості (абсолютних, відносних);

 • аналіз динаміки показників безробіття (абсолютних, відносних);

 • аналіз роботи з працевлаштування безробітних;

 • огляд ситуації щодо стимулювання зайнятості населення;

 • прогнози можливого розвитку подій на найближче майбутнє;

 • коментарі аналітиків, експертів до розділів огляду.

Варіант аналітичного огляду – визначенняо сегменту ринку для аналізу – видається викладачем на початку першого змістовного модулю. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Виконані індивідуальні завдання здаються студентом у встановлений викладачем термін (також додається електронний варіант роботи).


5.3. Розробка тестових завдань

Тест – це система завдань специфічної форми і певного змісту, яка дає змогу якісно оцінити структуру та вимірити рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок студентів з дисципліни.

При розробці тестів до окремих тем студентові необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • розробити інструкцію до завдання (що зробити? – вибрати, назвати, розв'язати тощо) і зміст завдання – фрагмент питання теми, яка вивчається;

 • для реалізації функції вимірювання якості знань тест має містити 10-15 завдань;

 • в тесті має бути запропоновано на вибір декілька відповідей (3-5), з яких одна або кілька правильні;

 • уникати формування питань, які передбачають відповідь „так” або „ні”.

Приклади тестових завдань:

 1. В ринковій економіці держава регулює зайнятість населення через:

а) створення законодавчих та нормативних актів в сфері соціально-трудових відносин;

б) розподіл місць працевлаштування випускників професійних закладів освіти;

в) невтручання в механізм саморегулювання ринку праці;

г) проведення політики зайнятості.

 1. Закон України „Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття” був прийнятий:

а) у 1992 році;

б) у 1999 році;

в) у 2001 році;

г) у 2000 році.

 1. Рішення про надання громадянам статусу безробітних приймається за їх особистими заявами після реєстрації у центрі зайнятості:

а) з 7 дня;

б) з 8 дня;

в) з 14 дня;

г) з 15 дня.


5.4. Робота з літературою

Самостійна робота студента зі спеціальною літературою необхідні для досягнення наступних цілей:

1) підготовка до практичного заняття (семінару);

2) вивчення питань, винесених для СРС;

3) поглиблення вивчення окремих тем курсу;

4) підготовка реферату;

5) попереднє знайомство з матеріалом майбутньої лекції (за відповідним списком літератури).

Якості засвоєння і запам’ятовування проробленого, як правило, сприяє коротке конспектування тексту, виклад тез, а також перевірка студентом знань з питань до теми.

^

5.5. Підготовка анотованого списку літератури за темами


Складання анотованого списку літератури за темою курсу полягає у підборі статей з наукових періодичних видань (за останні 3-4 роки), що розкривають проблематику певної темі. Кількість проанотованих статей за кожною темою має бути не менше 10.

Анотація представляє собою стислий огляд обраної статті, починати анотацію необхідно обов’язково з вихідних даних статі (автор, назва, джерело), анотація пишеться тією мовою, на якій написана стаття. Складати анотацію доцільно аналогічно наведеному прикладу.

^

5.6. Складання опорно-інформаційних схем


Важливим видом самостійної роботи є узагальнення матеріалу, тобто формування у студентів загально логічних дій щодо вміння узагальнювати і структурувати учбовий матеріал у виді класифікаційно-узагальнюючих і функціонально-смислових таблиць, структурно-логічних схем, технологічних карт, алгоритмів тощо. Усі вищезазначені види робіт не обходяться без звернення до джерел інформації, що передбачає необхідність спеціального формування у студентів способів роботи с навчальною літературою: підручником, конспектом, довідниковою літературою, словниками, первинними джерелами.

^ Опорно-інформаційні схема (логічна блок-схема) – це компактний вираз в символічній формі основних наукових понять і закономірностей, висновків і відомостей, почерпнутих з навчального матеріалу (лекцій, підручників) в їх логічному взаємозв'язку по темі.

Представляється доцільною така блок-схема змісту теми лекції:

розкриття значення теми, її основні поняття.

основні теоретичні поняття.

застосування теорії на практиці, її аналіз.

Такий конспект дозволяє: уникнути зайвої деталізації, яка ускладнює засвоєння; створити передумови для самостійних роздумів і роботи студентів.

Схожі:

Проформа модуль: Д iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа модуль: Д iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа модуль: Д iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа модуль: Д iconДокументи
1. /6 курс МП/модуль 3/гастроентеролог_я 6 курс/Diarejn. s-m 6 mod3.doc
2. /6...

Проформа модуль: Д iconПроформа
...
Проформа модуль: Д iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа модуль: Д iconДокументи
1. /протоколи 6 курс/Модуль 3 рос/Ведение больного со стабильной стенокардией.doc
Проформа модуль: Д iconМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
Проформа модуль: Д iconПроформа
...
Проформа модуль: Д iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи