Модуль: ергономіка icon

Модуль: ергономіка
Скачати 381.91 Kb.
НазваМодуль: ергономіка
Дата10.09.2012
Розмір381.91 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ: ЕРГОНОМІКА


СЕМЕСТР: 7

КРЕДИТИ: 3,5 (126 год.)

БАЗОВІ КУРСИ: Психологія праці; Соціологія праці; Охорона праці

РІВЕНЬ: бакалаврат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: формування системи теоретичних і прикладних знань по питанням ергономічного аналізу діяльності оператора, ергономічним основам проектування техніки і робочого місця, вплив факторів виробничого середовища на оптимізацію систем ЛМС.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після успішного завершення модулю студенти демонструють:

розуміння теоретичних проблем управління продуктивністю праці;

знання методів і процедур виміряння продуктивності праці;

самостійно аналізувати і оцінювати рівень і динаміку продуктивності праці на підприємстві.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Ергономіка в системі наук про працю (Ергономіка як наука, її мета і задачі. Коротка історія розвитку ергономіки. Корективна і проективна ергономіка. Науково-технічний прогрес та ергономіка. Міждисциплінарний зв’язок з науками про працю. Системний підхід к вивченню діяльності оператора).

^ Тема 2. Ергономічний аналіз діяльності оператора (Структурна схема системи ЛМС. Поняття прямого та зворотного зв’язків в системах. Класифікація систем ЛМС. Основні етапи діяльності оператора. Характеристика перешкодостійкості оператора).

^ Тема 3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях).

Тема 4. Надійність і помилки оператора (Сутність помилки людини-оператора. Види помилок. Аналіз причин виникнення помилок. Оцінка надійності людини. Стратегії праці над помилками).

^ Тема 5. Розподіл функцій між людиною і машиною (Принципи розподілу функцій. Системно-структурний підхід і моделювання при проектуванні функцій оператора. Функціональний стан оператора. Групова діяльність операторів).

^ Тема 6. Ергономічні основи проектування техніки (Структура ергономічних засобів і показників техніки. Облік потреб ергономіки при проектуванні техніки. Ергономічна експертиза систем ЛМС).

^ Тема 7. Ергономічні основи проектування робочого місця (Загальні ергономічні потреби при конструюванні робочого місця оператора. Потреби антропометрії. Робочі сидіння. Елементи художнього конструювання устаткування робочого місця).

^ Тема 8. Системи відображення інформації (Способи надання інформації. Потреба до розробки інформаційних моделей. Характеристика параметрів кодування інформації).

^ Тема 9. Проектування органів управління (Класифікація і загальні потреби до органів управління. Економічні потреби до окремих типів органів управління. Спільне розташування індикаторів та органів управління).

^ Тема 10. Влив факторів навколишнього середовища на оптимізацію системи “людина – машина -середовище” (Класифікація факторів населеності. Характеристика стану умов праці на робочому місці оператора. Вплив факторів навколишнього середовища на організм людини. Ергономічне нормування умов праці).

^ Тема 11. Методи ергономічних досліджень (Загальна характеристика ергономічних досліджень і методи їх проведення. Методи спостереження та опитування. Ергономічні карти. Методи оцінки функціонального стану оператора).


^ Методи навчання: лекції, самостійна робота студента.

Лекції – 4 години на тиждень

34 години

Практичні зайняття - 2 години на тиждень

34 години

Індивідуальна робота

12 годин

Самостійна робота – підготовка до семінарів, написання рефератів, виповнення практичних робіт

46 годин
^

ФОРМИ КОНТРОЛЮ


Оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

● позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модуля;

● додаткові форми контролю складають 20% оцінки модуля.

Іспит – 50%.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: вивчення теоретичного матеріалу;, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт;, використання домашніх практичних робіт; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

Модуль 2


^ Додаткові форми

Іспит

Σ

15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11


3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

190-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категоріев, залежностій і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 356 с.

2. Коба В.Г. Экономическая эффективность систем «человек - машина» и пути ее повышения: Учебное пособие для вузов. – Киев: Выща шк., 1989. – 49 с.

3. Коба В.Г. Проблемы развития и экономические оценки эргатических систем. – Киев: Выща шк., 1985. – 143 с.

4. Коняев И.М., Лебедев В.А. Что такое эргономика? – Минск: Вышейш.шк., 1986. – 124 с.

5. Майстер, Дэвид. Эргономические основы разработки сложных систем / Пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, В.А. Ципина; Под. ред. В.М.Мунипова. – М.: Мир, 1979. – 455 с.

6. Попович П.Р., Губинский А.И., Колесников П.М. Эргономическое обеспечение деятельности космонавтов. – М.: Машингостроение, 1985. – 255 с.

7. Пятибратов А.П. Человеко-машинные системы: эффект эргономического обеспечения. – М.: Экономика, 1987. – 199 с.

8. Система «человек - машина». Общие эргономические требования: Сборник: ГОСТ 21752 – 76 и т.д. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 220 с.

9. Хрестоматия по инженерной психологии / Сост.: Б.А.Душков, Б.Ф.Ломов, Б.А.Смирнов; Под ред. Б.А.Душкова. – М.: Высш.шк., 1991. – 287 с.

10. Человеческий фактор: В 6 т. / Под ред. Г.Салвенди: Пер. с англ. под общ. ред. В.П.Зинченко, В.М.Мунилова. – М.: Мир, 1991. – 22 с.

11. Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина / Ж.Кристенс, Д.Мейстер, П.Фоули и др. – 1991. – 599 с.


^ ВИКЛАДАЧ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: Александров Г.І., ст..викл.

Лектор: ст.викл. Александров Г.І.


Тема 1. Эргономика в системе наук о труде


Эргономика как наука, ее цели и задачи. Значение термина “эргономика”. Определения науки различными авторами. Человеческие факторы в США. Три основные цели эргономики. Задачи курса. Трактовка основных понятий в государственных стандартах. Предмет эргономики, ее объект-система “человек –машина - среда”.


^ Краткий исторический очерк развития эргономики

Войтех Ястишембовский – автор первой научной работы по эргономике (1857г.). Принцип технологического детерминизма Ф. Тейлора. Идея универсальных микродвижений – “тербмигов” – Ф. Тилбрета. Значение работ академика В.М. Бехтерева в развитии эргономики (1921г.). Работы В.Н.Мясинцева по эргономики. Создание в 1949г. английского эргономического исследовательского общества. Возникновение в 1957г. в США общества человеческих факторов. “Человеческая инженерия” японского ученого К. Тапаки. Эргономика на Украине. Эргомат – новый биологический тип ученого из Киева В.В. Павлова (1975г.).

Развитие эргономики в 80-е годы. Основные проблемы, решаемые в этот период.

Сущность нового направления в развитии исследований – “эргономика участия”. Стандартизация в области эргономики. Технический комитет № 159 “эргономика” Международной организации по стандартизации, его функции, направления деятельности. Особенности эргономической стандартизации в Англии, США. Стандарты как способ применения эргономических знаний и как метод развития науки эргономики.

Постановление правительства Украины от 30 июля 1996 года, № 876 “О создании Совета по дизайну при Кабинете Министров Украины”.


^ Коррективная и проективная эргономика.

Два этапа в эргономики: коррективный и проективный

Особенности коррективной эргономики как первого этапа ее исторического развития. Независимое рассмотрение различных сторон деятельности человека. Разрозненность исследований различных наук о труде: инженерной психологии, антропологии и других наук. Принцип корректировки отдельных параметров системы ЧМС. Инженерная психология как база, на которой начала развиваться эргономика.

Проективная эргономика – современный этап развития науки, характеризующийся оптимальным многофакторным анализом систем “человек – машина - среда”. Целостность, системность, комплексность проективного подхода.


^ Научно-технический прогресс и эргономика

Определения понятия НТП. Влияние научно-технического прогресса на условия, характер, содержание и качество труда. Контактный и дистанционный способы управления системами ЧМС. Три подхода к проектированию технических систем: технико-человеческий, разнокомпонентный, человеко-техниче-ский (антрополоцентрический). Значения работы Б.Ф.Ломова “Человек и техника”. Человек как субъект труда в системе ЧМС.

Междисциплинарные связи эргономики с науками о труде. Характеристика взаимосвязей эргономики с инженерной психологией, социологией, социологией труда, эргономикой труда, физиологией труда, гигиеной и охраной труда, анатомией, антропологией, дизайном.


^ Системный подход к изучению деятельности оператора

Основные понятия системного подхода к исследованию функционирования систем ЧМС. Определения понятия “система”. Характерные особенности системы: взаимосвязи элементов, их взаимодействие внутри системы и с окружающей предметной средой. Определение основных понятий системы ЧМС: оператора, машины, среды.


^ Тема 2. Эргономический анализ деятельности оператора


Классификация систем “человек – машина - среда”

Специфика взаимосвязей человека с предметом труда. Структурная схема системы ЧМС. Человек: рецепторы (органы чувств), центральная нервная система, эффекторы (органы движения). Машина: информационно-логичес-кое и вычислительное устройство, органы управления. Среда: физическая, социальная.

Типы систем ЧМС: физическая модель (простые орудия труда); кибернетическая модель (промежуточные устройства – сложные машины). Особенности преобразования информации в этих моделях.

Классификация физических моделей ЧМС: с эффективными орудиями (без изменения предмета труда); с афферентными (изменяется предмет труда); с орудиями памяти (чертежи, схемы); с простыми орудиями преобразования информации (счеты, арифмометр, простой микрокалькулятор). Репродуктивное мышление. Операции прямого замыкания.

Классификация кибернетических моделей ЧМС: с простой машиной (обратная информация полностью поступает оператору); репродуктивно-преобразующей машиной (ЭВМ); с продуктивно-преобразующей машиной (самоорганизующиеся кибернетическое устройство).

Характеристика прямой и обратной связи с ЧМС.


^ Основные этапы деятельности оператора

Помехоустойчивость

Характерная черта деятельности человека в сложных системах. Понятие информации модели. Сущность информационной модели как совокупности информации о состоянии и функционировании объекта управления.

 1. Восприятие (поиск) информации (обнаружение объекта, выделение признаков, опознавание, ознакомление с признаками). ОЕВ – оперативные единицы восприятия как семантически целостное образование, позволяющее одномоментно воспринять объект.

 2. Оценка, анализ и обобщение информации. Внутренняя образно-концептуальная модель обстановки – как внутреннее психологическое средство деятельности оператора (образы, алгоритмы действий, цели и критерии, мотивы и т.п.). Сущность процесса декодирования. Обобщение (синтез) данных в систему характеристик. Постоянная (медленно изменяющаяся) образно-концептуальная модель; оперативная ОКМ, связанная с кратковременной или оперативной памятью.

 3. Принятие решения. Заданные алгоритмы решения задач. Действие в условиях проблемной ситуации (не предусмотренной имеющимися программами): постановка задачи; нахождение способа ее решения. Формальные процедуры процесса принятия решения: постановка задачи, формирования решения, выбор решений.

 4. Постановка задачи: выявление и описание проблемной ситуации; определение времени, необходимого для решения; определение необходимых для принятия решения ресурсов.

 5. Процедуры формирования решений: анализ проблемной ситуации, формирование ситуаций, формирование целей, определение ограничений, генерация решений, измерение предпочтений решений, оценка последствий исполнения решений. Цель этапа – формирование и оценка варианта решений.

 6. Выбор решений: определение приемлемых решений, формирование критериев выбора, определение эффективных решений, определение единственного решения.

 7. Приведение принятого решения в исполнение.

 8. Контроль за результативностью исполнения принятого решения.

 9. Типы деятельности по критерию особенностей переработки информации (по времени исполнения): а) обнаружение с немедленным обслуживанием; б) информационный поиск с отсроченным обслуживанием.

 10. Понятие помехоустойчивости оператора. Повышение разборчивости принимаемого сигнала. Методы количественной оценки помехоустойчивости оператора.^ Тема 3. Структура действий оператора


Функциональная структура исполнительных действий.

Определение исполнительного действия оператора. Задача как фактор организации движений в систему исполнительных действий.

Деятельность – как система последовательно выполняемых ЧД. Не аддитивность рабочих процессов. Удельный вес ЧД в структуре деятельности.

Замена стереотипии исполнительных действий произвольными (сознательными), или нестандартными, нешаблонными.

Классификация исполнительных действий: с совершенной сенсомоторной координацией; с задержкой обратной связи; перцептивно-моторные координации.

Роберт Вудвортс – создатель теории моторного программирования. Понятие моторной программы.

Классификация исполнительных действий по объекту выполнения: предметно-практические; предметно-умственные; знаково-практические; знаково-умственные.


Функциональная структура познавательных действий.

Необходимость формирования у оператора специальных перцептивных способностей. Понятие образа (зрительного). Главная функция образа регуляция исполнительных действий. Характеристика образа (схема тела). Информационная емкость зрительных образов.

Понятие перцептивного действия.

Структура модели (блок-схемы) преобразования входной информации в кратковременной памяти. Характеристика основных блоков: сенсорной и иконической памяти, сканирования, опознания, формирования моторных программ, блок-манипулятор, семантической обработки информации, повторения.

Особенности функционирования и использования модели. Основные направления совершенствования блок-схемы: предкатегориальная селекция, квазисемантические преобразования.


^ Действия оператора в нестандартных ситуациях

Определение нестандартной ситуации; ее особенности и отличия от штатных процедур.

Основные характеристики системы информации в нестандартных ситуациях [НС].

Проблемы формирования зрительного образа в НС. Инструментальные и неинструментальные сигналы о НС.

Понятие привлекающего эффекта и степень полноты информации в НС.

Основные отличительные черты образа штатной ситуации от образа НС: экстренное формирование, отсутствие образа-эталона, анализ неполноценной информации, постоянная реконструкция ситуации.

Связь формирования неадекватного образа нестандартной ситуации с недостатками в профессиональной подготовке.

Структура психологического механизма неадекватных действий оператора в НС.

Выводы о характере действий оператора в нестандартных ситуациях.


^ Тема 4. Надежность и ошибки оператора.


Сущность ошибки человека-оператора.

Определение ошибки оператора. Характеристика общих причин ошибок. Значение (по их последствиям) ошибок, совершаемых оператором.

Влияние человеческого фактора на возникновение ошибок в системе ЧМС. Значимость отказов технической части системы.

Определение понятия надежности человека-оператора. Понятие вероятности ошибки.

Расчет коэффициента вероятности ошибки человека-оператора – ВОЧ. Проблемы определения максимального количества действий совершаемых оператором.

^ Виды ошибок

Ошибка – основной вид отказа человека-оператора. Основные требования к разработке классификаций ошибок оператора.

Структура классификации ошибок по Смирнову В.А.: закономерные, случайные; прогнозируемые, непрогнозируемые; устранимые, неустранимые; ошибки I-го и II-го рода; оперативные отказы.

Виды самоконтроля оператора; неинструментальный, инструментальный.


^ Анализ причин возникновения ошибок

Характеристика трех групп причин возникновения ошибок.

I группа. Условия трудовой деятельности: метод анализа УТД; ситуации, чреватые ошибкой; аварийные личности; аварийные ситуации.

II группа. Факторы, определяющие работоспособность – ФОР: внешние, внутренние.

III группа. Сложность выполняемой задачи: автоматизированные навыки; действия по правилам (инструкциям); поведение, основанное на знании.


^ Оценка надежности человека

Понятие отказа и его виды: устойчивые, временные.

Основные критерии надежности человека-оператора: вероятность безотказной работы, интенсивность отказов.

Характеристика свойства восстанавливаемости оператора.

Сущность метода АНЧ: анализа надежности человека.

Описание методики оценки коэффициентов ошибок человека-оператора – МОКОЧ: этапы, дерево событий, расчеты вероятностей ошибок.

Краткая характеристика метода дерево действий оператора – ДДО.

Применение некоторых методов экспертной оценки: способ парных сравнений, прямая числовая оценка.


^ Стратегии работы с ошибками

Характеристика трех стратегий работы с ошибками.

I-я стратегия. Повышение квалификации, переподготовка, замена работника, управление мотивацией.

II-я стратегия. Изменения рабочей ситуации: совершенствование организации труда и производства; замена устаревшего оборудования; совершенствование среды; партисипативные методы.

III-я стратегия. Ослабление воздействия ошибок на систему ЧМС: своевременное обнаружение и исправление ошибок; противоаварийное конструирование технической части системы; многократное дублирование всех подсистем ЧМС и самого оператора.


Тема 5. Распределение функций между человеком и машиной


^

Принципы распределения функций


Сложность проблемы распределения функций. Особенности распределения функций в информационном плане. Принципы распределения: учет преимуществ звеньев системы; учет назначения системы. Сравнительные преимущества человека и машины. Условия оптимальности распределения функций: максимум эффективности ЧМС, минимум затрат, минимизация нежелательных воздействий на человека. Порядок предварительного распределения функций. Форма организации взаимосвязи человека и машины в режиме «диалога». Многоуровневый подход к распределению функций.

^

Системно-структурный подход и моделирование


при проектировании функций оператора


Основные элементы трудового процесса оператора: производственные операции и частные задачи управления – ЧЗУ. Сущность системно-структурного подхода к проектированию трудового процесса. Признаки системности подхода: целостность создаваемых процессов; взаимодействие элементов, приводящее к новым качествам системы в целом; кольцевой принцип проектирования.

Сущность алгоритмического подхода проектированию функций. Понятие алгоритма.

Временной анализ структуры функций оператора. Временная модель трудового процесса.

Представление функционирования системы ЧМС в виде многоуровневого процесса из четырёх уровней Уровень частных задач управления – ЧЗУ. Уровень блоков операций. Уровень базисных операций. Уровень психологических операций.

Перечень моделей, необходимых для распределения функций; модели распределения потоков ЧЗУ внутри коллектива операторов; модели распределения операций между одним оператором и машиной; модели деятельности на уровне психологических операций. Исходные данные для составления моделей и результаты моделирования. Характеристики выполнения операций, предназначенных машине: время выполнения операций, ошибки функционирования (сбои), техническая надёжность.

Профессиографированние деятельности оператора. Понятие профессиографии, профессиограммы, психограммы профессии, схемы профессиографирования. Характеристики качества выполнения человеком базисных операций, временные, точностные, надежностные.

Характеристики психологических процессов выполнения операций человеком (объём внимания, углы зрения на СОИ, характеристики памяти оператора и т.п.).

Возможные технические средства сопряжения человека и машины ( яркость, цвет сигналов, темпы предъявления информации и т.п.).

Значение физического моделирования рабочего места оператора для распределения функций.

^ Функциональные состояния оператора.


Определение функционального состояния человека. Изменение функционального состояния – фазы работоспособности. Понятие работоспособности. Кривая работоспособности.

Предрабочее состояние ( фаза мобилизации, предстартовая фаза). Идеомоторный акт как сдвиг в нервно-мышечной системе, соответствующих характеру предстоящей нагрузки. Субъективные ощущения оператора.

Фаза вырабатываемости. Свойство инертности системы организма. Интенсификация обменных процессов как источник активности, противоборствующий инертности организма. Поиск организма оптимального режима работы. Деятельность фазы вырабатываемости и факторы, влияющие на неё. Способы сокращения периода вырабатываемости.

Период устойчивой работоспособности (фаза компенсации). Состояние систем организма. Основные факторы выносливости оператора: интенсивность работы, пол, возраст, эмоциональное состояние.

Период утомления (фаза декомпенсации). Характеристика утомления. Понятие усталости. Влияние статической и динамической нагрузки на организм. Факторы, способствующие наступлению утомления. Нарушение режима труда и отдыха.

Фаза срыва. Характеристика и причины расстройства регулирующих механизмов.

Период или стадия конечного порыва. Причины и стимулы срочной мобилизации резервных сил организма.

Период восстановления. Кислородный долг организма. Рассогласование внешней и внутренней деятельности человека. Сверхисходное повышение работоспособности (следовое последействие или следовая экзальтация, т.е. состояние повышенной возбудимости нервных тканей). Средства предупреждения утомления при работе оператора.


^ Групповая деятельность оператора.

Работа коллективов операторов в больших системах. Общие характеристики и коллективного взаимодействия: распределение функций, психологическая совместимость, умение контактировать, морально-психологический климат в коллективе, его структура.

Понятие малого коллектива (малой группы). Уровень организованности группы. Варианты функциональной организации группы: цепочка, звезда, круг, неполная сеть, полная сеть. Информационные связи между группами. Сущность гомеостатической методики проф. Горбова Ф.Д. (для изучения координации действий между членами малой группы). Схема прибора «Гомеостат», принцип его работы. Два типа задач, решаемых с помощью «Гомеостата»: разрешимые (установка стрелок на «0») и неразрешимые (в напряжённых, стрессовых ситуациях). Выделение «лидеров» и «ведомых» в гомеостатистических исследованиях.


Тема 6. Экономические основы проектирования техники

^

Структура эргономических свойств и показателей техники


Необходимость определения социальной эффективности проектов новой техники. Традиционные показатели вновь создаваемых машин. Необходимость введения показателей эргономичности, экологичности и эстетичности для развития творческой личности, повышения содержательности и привлекательности труда. Структурная схема экономических свойств и показателей техники (по В.П. Зинченко и В.М. Мунипову). Иерархичность в построении схемы. Уровни структуры свойств и показателей:

 • эргономичность техники как целостная характеристика;

 • эргономические свойства (управляемость, обслуживаемость, освояемость, обитаемость);

 • комплексные показатели (соответствие различных элементов техники психофизиологическим структурам деятельности оператора);

 • групповые показатели (социально-психологические, психологические, физиологические и психофизиологические, антропометрические, гигиенические);

 • единичные показатели ( по соответствующим группам: гигиенические – температура, воздух, влажность, уровни шума, вибрации и т.д.). свойств, понятий и показателей по Г.М. Зараковскому. Особенности её по сравнению со схемой В.П. Зинченко. Основные понятия: эргатическая система ЧМС; система жизниобеспечения; человек-оператор; рабочее место; машина; концептуальная модель; средства отображения информации; органы управления. Показатели: эффективности системы ЧМС (цена системы, эффективность, адекватность, эргономичность); качества деятельности оператора (надежностные, точностные, временные, результативности труда); состояние среды (температура, влажность, шум, пыль, вибрация, излучения).^ Учет требований эргономики при

конструировании машин и оборудования

Схема и содержание эргономической работы на стадиях технического проектирования: техническое задание (ориентировачное распределение функций и основные требования оргономики к системе); эскизный проект (технические предложения): эргономические исследования, эргономическая оценка вариантов системы); технический проект (окончательное распределение функций, проектирование СОИ, органов управления; проектирование деятельности оператора – алгоритмы, проффесиограммы, нормы); разработка конструкторской документации и испытаний (эргономическая оценка проекта, эффективность системы).

Последовательность учета эргономических требований на всех стадиях разработки систем.

^

Эргономическая экспертиза систем ЧМС


Цель эргономической экспертизы. Мероприятия, выполняемые при проведении эргономической экспертизы: разработка методики; выбор и обоснование частных и интегральных показателей эргономичности; формирование экспертных групп; обеспечения их материалами и аппаратурой для проведения экспертизы.

Многоцелевой характер эргономической экспертизы, её предмет. Виды оценок, даваемых в ходе экспертизы: колличественная (даются числовые обозначения оцениваемых параметров); качественная (оценочные суждения выносятся в двойной форме (лучшее - хуже; больше – меньше; удовлетворяет – не удовлетворяет); комбинированное.

Классификация цен по их характерам: статическая (оценка качеств безотносительна к процессу функционирования ЧНР); динамическая (оценивание системы по результатам работы операторов с учетом их функционального заведения в течение времени).

Конкретные вопросы, решаемые в ходе эргономической экспертизе: оценка вариантов распределение функции, оценка соответствия конструкции рабочих мест алгоритмы рабочих операторов антропонетрическая оценка оборудования; оценка режима труда и условия обетаемости, дизайнерская оценка машин, оценка документации, комплексная оценка систем, разработка рекомендаций о повышении эргономической системы, оценка их экономической целесообразности и технической реализуемости.

Сведение результатов эргономической экспертизы специальной оценочной таблицы, включающая виды оценок, стадии разработки технического проекта, период и эксплуатацию и показатели оценки.


Тема 7. Эргономические основы проектирования рабочего места

^
Общие эргономические требования при
конструировании рабочего места оператора

Определение понятия «рабочего места». Цель проектирования рабочего места оператора. Классификация рабочих мест оператора: операции, функционально-технического контроля, оператора ЭВМ, комбинированное. Требованию к конструированию рабочих мест. Характеристики рабочего пространства: зона досягаемости; моторное поле. Зона максимальной легкой и оптимальной досягаемости. Требования к организации информационного поля. Оптимальная зона информационного поля. Назначение панели, их классификация по конструктивным особенностям: фронтальная, трапециевидная, полукруглая, многогранная.


^ Требования антропометрии. Рабочие сиденья

Антропометрические характеристики человеческого тела. Классические и эргонометрические характеристики человеческого тела. Виды эргонометрических размеров: статистические и динамические. Основные антрометрические характеристики взрослого населения страны. Использование минимальных и максимальных значений антропонометрических характеристики.

Основные конструктивные размеры и форма операторского пульта. Управления в положении оператора «сидя». Основные рабочие зоны рук на пульте управления. Виды рабочего пространства на пульте: для приборов, для органов управления, ниша для ног. Регулируемые параметры рабочего места. Рабочие размеры подставок для ног.

Классификация рабочих сидений: по степени реализации рабочей позы, по набору элементов рабочего сиденья, по степени подвижности, по мягкости, по обеспечению виброгашения. Обязательные элементы сидений для длительной работы в положении « сидя ». Общие требования к таким рабочим сиденьям. Область применения кресел, требования к ним. Основные конструктивные размеры кресел.

^

Элементы художественного конструирования


оборудования рабочего места


Художественное конструирование как неотъемлемая часть процесса инженерного проектирования. Промышленный дизайн. Понятие гармонии. Техническая эстетика – теоретическая основа промышленного дизайна. Цель технической эстетики. Задача художественного конструирования по учету человеческого фактора. Художественная выразительность рабочего места.

Основные средства гармонизации окружающей среды: масштабность, симметрия, асимметрия, метр и ритм, контраст и нюанс, согласованности частей и целого, акцент, пропорции, формообразование. Соподчинение и динамичность изображения как элементы контрастности сопоставления. Объемно–пространственная структура предметного пространства. Функциональные задачи цвета покрытий и облицовочных материалов рабочего места. Блеск и блики поверхностей и их влияние на зрительное утомление оператора. Насыщенность цветов. Значение фона в создании производственной среды.


^ Тема 8 Системы отображения информации


Классификация средств отображения информации.

Информационные модели деятельности оператора


Определение понятия «средства отображения информации». Четыре способа представления информации: аналоговый, дискретный, релейный, графический. Табло как средство контроля большого числа параметров. Назначение мнемосхем. Определение информационной модели, основные требования к построению информационных моделей.


^

Кодирование зрительной информацииПонятие кода. Параметры разработки систем кодирования. Категория кода (способ кодирования). Кодирование формой; кодирование размерами; буквенно–цифровое кодирование; цветовое кодирование; кодирование яркостью и частотой мельканий. Определение длинны алфавита. Оптимально допустимые длинны алфавита для различных способов кодирования. Выбор уровня кодирования.

Определение доминирующего признака.

Преимущества категории кода

Использование преимуществ различных способов передачи информации.

Компоновка кодового знака. Различимости кодовых знаков. Основные требования при конструировании кодовых знаков. Признаки которые нельзя использовать при построении знака ( позитив- негатив, прямое зеркальное отражение).

Требования к визуальным и звуковым индикаторам

Интегральные индикаторы.

Определение индикатора как прибора, отражающего какой-нибудь параметр.

Классификация индикаторов: звуковые, визуальные, интегральные.

Разновидности визуальных индикаторов: индикаторы с подсветом, стрелочные индикаторы, счетчики прямого света, печатающие устройства (принтеры), графопостроители, дисплеи, мониторы.

Назначение индикаторов с подсветом, их типы: подсвечиваемые панели с надписями в виде слов, чисел, символов; сигнальные лампочки; световые сигналы предостережения и тревоги.

Возможность кодирования с помощью индикаторов с подсветом.

Виды стрелочных индикаторов: с движущейся стрелкой и неподвижной шкалой, Индикаторы с рукояткой и без рукоятки.

Функции оператора при использовании стрелочных индикаторов без рукояток, количественное чтение, качественное чтение, проверочное (контрольное) чтение, сравнение показаний.

Формы и размеры шкал индикаторов, влияние их на точность считывания показаний. Требования к расположению стрелок и указателей, формы стрелок индикаторов, дополнительные сигналы шкал. Требования к конструированию стрелочных индикаторов.

Назначение и конструирование особенности счетчиков прямого света. Основные требования к параметрам счетчиков.

Эргономические требования к печатающим устройствам и графопостроителям.

Звуковые индикаторы. Условия применения звуковых индикаторов. Виды звуковых сигнализаторов: звуковой генератор, зуммер, гудок, сирена, ревун, свисток, звонок. Требования к звуковым сигналам. Словесные сигналы предупреждения (речь, записанная на магнитный носитель, звуковой синтезатор).

Назначение интегральных индикаторов. Сущность интеграции показаний о некоторых параметрах одновременно. Качественность и наглядность представления информации. Возможность вызова на прибор дополнительных количественных данных.

Характеристика некоторых типов интегральных индикаторов: контактный аналог, авиагоризонт.


^ Тема 9. Проектирование органов управления


Классификация и общие требования к органам управления


Определение органов управления. Основные задачи, решаемые с помощью органов управления. Признаки классификации органов управления: по характеру выполняемых движений; по назначению и характеру использования ( оперативные, используемые периодически, используемые периодически, используемые эпизодически); по конструктивному исполнению (кнопки, тумблеры, рукоятки, маховики, селекторные переключатели, педали).

Общие эргономические требования к органам управления. Использование зон досягаемости при размещении органов управления, привычных стереотипов движения человека. Предотвращение возможности несвоевременного срабатывания органов управления. Их кодирование с помощью пояснительных надписей, разнообразия форм и конструктивных исполнений, цвета. Области применения ручного и ножного управления.


^ Эргономические требования к отдельным типам органов управления

Назначение кнопок и клавишей, требования к их конструированию. Рекомендуемые параметры кнопок: размеры, усилия нажатия, глубина утапливания. Применяемые формы кнопок. Группировка их по назначению, цветное кодирование. Требования к расположению на пультах управления.

Вращающиеся селекторные переключатели. Назначения, область применения, формы, размеры. Требования к конструированию селекторных переключателей.

Поворотные ручки. Назначение, формы, область применения, размеры. Требования к конструированию. Тактильное распознавание ручек.

Рукоятки и маховики. Назначение рукояток, формы и размеры. Особенности применения маховичков.

Тумблеры. Назначение, область использования. Классификация тумблеров. Рекомендуемые размеры для легких и тяжелых тумблеров; требования к их размещению на панелях.

Рычаги. Назначения и область использования, формы и размеры, усилия перемещения.

Ножные органы управления (педали). Назначения, область применения, возможные конструктивные формы педалей. Рекомендуемые размеры.


^

Совместное расположение индикаторов и органов управления


Необходимость совместного расположения индикаторов и органов управления. Основные требования к совместному их расположению. Совмещение индикатора и органов управления в одном приборе.

Принципы взаимного расположения элементов: функциональное соответствие, объединение, совмещение стимула и реакции, последовательность действий, важность и частота использования. Графические интерпретации совместного расположения индикаторов и противоречия одновременного использования нескольких или всех принципов одновременно. Требования непротиворечивости использования принципов.


Тема 10. Влияние факторов внешней среды на оптимизацию систем «человек – машина - среда»

^

Классификация факторов обитаемости


Обитаемость как совокупность количественно определяемых факторов условий труда.

Виды состояний внешней производственной среды: комфортное, дискомфортное, экстремальное, сверхэкстремальное. Краткая характеристика этих состояний.

^

Характеристика факторов среды и их влияние на организм человека
Оптимальные параметры элементов среды обитания. ССБТ – система стандартов безопасности труда; СН – санитарные нормы и правила; СниП – строительные нормы и правила.

Причинная обусловленность появления элементов среды обитания: метеорологические условия климатических зон; использование и эксплуатация техники; особенности применяемых в производстве сырья и материалов, энергоносителей.

Классификация (схема) факторов и элементов условий труда, включающая факторы обитаемости, психофизиологические элементы, социально – психологические элементы. Характеристика воздействия на организм работающего метеорологических условий; патогенетический механизм, изменения сердечно – сосудистой системы, дыхания, потовыделения.

Значение состояния организма в успешном перенесении человеком неблагоприятных воздействий факторов и элементов условий труда в процессе труда.

^

Эргономическое нормирование условий трудаОсновные положения, учитываемые при разработке технических проектов: устранение неблагоприятного воздействия на человека факторов обитаемости; установление допустимых параметров производственных вредностей, не снижающих надежность, качество деятельности, работоспособность и здоровье оператора.

Уровни решения задачи учета факторов условий труда в системе ЧМС: нормативы коммунальной гигиены, эксплуатационные нормы (концентрации) – ПДК, предельно переносимые величины.

Способы защиты оператора то неблагоприятных факторов: активные и пассивные. Разновидности пассивной защиты: коллективные и индивидуальные средства защиты.

Оптимизация условий трудовой деятельности – основная задача эргономики.


Тема 11. Методы эргономических исследований


^ Общая характеристика эргономических исследований

и методов их поведения


Зависимость эргономикой методов исследования из смежных наук. Проблема координации различных методов. Аналитические и экспериментальные исследования. Использование логических приемов анализа и синтеза оперативной деятельности. Цели анализа системы ЧМС. Характеристика этапа экспериментального исследования. Особенности эксперимента в эргономике. Методический прием усложнения деятельности оператора в ходе эксперимента. Классификация методов исследования по Зинченко В.П. и Мунипову В.М.: организационные, эмпирические приемы обработки данных, способы интерпретации полученных результатов. Краткая характеристика каждого из методов исследования. Классификация методов исследования по названиям наук: физиологические, биомеханические, методы гигиены труда и промышленной санитарии, антропометрические, психофизиологические. Характеристика одного из основных методов исследования в эргономике – метода моделирования. Разновидности метода: физическое, математическое и компьютерное моделирование. Модели имитации и модели обслуживания. Общие методологические подходы к решению задачи построения системы ЧМС. Построение системы методов эргономических исследований. Понятие ведущего метода в системе.

^

Методы наблюдения и опроса


Определение и характеристика метода наблюдения. Организация проведения метода наблюдения. Назначение и структура схемы наблюдения. Пример схемы наблюдения при изучении рабочего места, рабочей позы и рабочих движений оператора. Характеристика метода опроса, его специфика. Пример анкеты, используемой для разработки оптимального варианта кресла диспетчера.

Эргономические карты. Определение и характеристика эргономической карты, её назначение. Группы вопросов, используемых в карте (с индексом А и Б). Количество вопросов в карте. Фрагмент (пример) эргономической карты для работы металлорежущих станков. Порядок анализа ответов на вопросы эргономической карты. Отличия эргономической карты от внешне похожей на неё анкеты.
^

Методы оценки функциональных состояний оператора в системе ЧМСФизиологические и психологические методы тестирования (оценки) состояний человека: характеристики и показатели. Два основных вида субъективной диагностики: опросники и субъективное шкалирование.

Опросник физической активности японской ассоциации здоровья: слабая активизация, слабоя мотивация. Недостаток методов опросников. Методики субъективного шкалирования. Тест «САН» - метод многофакторного шкалирования американского психолога Осгуда – самочувствие, активность, настроение. Значение цифр на шкале теста. Тестовая карта САН, её структура. Перекодировка семиразрядной шкалы.


^ Методологические указания к изучению курса и

к самостоятельной работе

Занятия по курсу «Эргономика» призваны оказать помощь студентам в овладении системным подходом к изучению трудовой деятельности оператора в согласных системах «человек – машина - среда», приобретение умений находить на практике эргономически обоснованное решение, отвечающее задачам адаптации человека к техническим средствам. Студенты должны научиться использовать разнообразные эргономические требования в вопросах совершенствования управления производством и трудом, изыскание дополнительных резервов роста производительности труда, выявленных на основе полного учета человеческих факторов.

В процессе изучения курса предусмотрены проведение лекций, семинаров и практических занятий, две лабораторные работы, решение ситуационных задач на алгоритмизацию деятельности оператора, антропометрическую оценку сидений в аудиториях учебного корпуса, а также самостоятельная работа студентов по изучению отдельных вопросов, недостаточно полно рассматриваемых на лекциях. Самостоятельная работа завершается написание студентами рефератов, темы которых предлагаются в настоящей программе.

Цель написания рефератов – расширение и углубление, самостоятельное изучение отдельных вопросов курса, не нашедших достаточного отражения в лекциях и практических занятиях, однако имеющих важное значения для понимание проблем эргономического обеспечения трудя. Кроме того, включены ряд вопросов, вообще не упоминаемых в программе, но существенных с точки зрения овладения не только данным предметом, но и касающихся вопросов процедуры овладения знаниями (вопросы № 16, 22, 27, 28, 30). Примерная структура реферата должна быть следующей: тема, введение, основная часть, заключение и список использованной литературы.

Темы рефератов указаны ниже, но студент может по согласованию с преподавателем предложить и собственную.

Во введении (вступительной части реферата) обосновывается актуальность рассматриваемой темы, описываются основные задачи изложения материала. Объем введения – 1 – 2 страницы рукописного текста.

Основная часть (8 – 9 с.) посвящается подробному изложению материала на основе 2 –3 –х источников (книг, брошюр, журнальных статей). Желательно использовать статистические, табличные, нормативные данные по рассматриваемой эргономической проблеме. Если вопросы касаются таких тем, как средства отображения информации, органы управления, алгоритмизация деятельности оператора, то обязательны и графические иллюстрации.

В заключительной части реферата (1 – 2 с.) на основе изложенного делаются выводы, анализируется состояние вопроса в целом, указываются на недостатки, неразрешенные проблемы, возможные пути их устранения, вносятся собственные идеи и предложения.

Следовательно, объем реферата должен составлять 10 – 12 страниц текста.

После заключения указывается использованная литература. Титульный лист составляется по стандартной форме: в верху страницы указывается министерство, вуз, кафедра, в центре -–тема реферата по курсу, фамилия автора. За неделю до экзамена реферат должен быть защищен. Затем текст реферата сдается на кафедру для хранения.

^

Вопросы для самостоятельной работы


 1. Инженерно – психологические и эргономические аспекты отображения информации.

 2. Дисплейные комплексы отображения информации.

 3. Распределение функций между человеком и машиной, типы операторской деятельности.

 4. Проектирование временной структуры трудовых процессов рабочих операторских профессий.

 5. Эргономика и дизайн в создании техники.

 6. Эргономические требования к элементам эргатических систем

 7. Эргономическая оценка качества промышленных изделий.

 8. Особенности эстетической оценки качества продукции.

 9. Физиологическая характеристика труда оператора.

 10. Психологическая характеристика труда оператора.

 11. Принципы размещения информации на экране дисплея.

 12. Методы поддержания повышения работоспособности человека в системе ЧМС.

 13. Риск в трудовой деятельности человека.

 14. Практические состояния человека – оператора (отрицательные состояния, вызванные условиями труда).

 15. Диспетчерское управление в технических системах.

 16. Эргономика систем искусственного интеллекта.

 17. Деятельность оператора с информационными моделями.

 18. Основные требования и понятия эргатических систем (на примере космических систем).

 19. Роль и место человека в эргатических системах.

 20. Система эргономического обеспечения учета человеческого фактора.

 21. Структура деятельности человека в эргатических системах.

 22. Память в процессе деятельности оператора.

 23. Выбор структуры и средств деятельности человека – оператора в эрготических системах.

 24. Профессия инженера по человеческим факторам.

 25. Методы оценки деятельности оператора.

 26. Механизм восприятия внешних стимулов.

 27. Эргонометрические характеристики дисплея ПЭВМ.

 28. Разновидности научения человека.

 29. 43 практических применения принципов научения.

 30. Регуляция социального поведения посредством социального слежения.^

Список рекомендуемой литературы

 1. Алиев Т.М., Вигдоров Д.И., Кривошеев В.П. Системы отображения информации: Учеб. пособие для вузов по спец. «Автом. сист. обр. информ. и упр.» - М.: Высш. шк., 1988. –223 с.

 2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психологической диагностике / Отв. ред. С.Б. Крымский. – Киев: Наук. Думка, 1989. – 200 с.

 3. Введение в практическую эргономику: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунова. – М.: МИРЭА, 1990. – 80 с.

 4. Зараковский Г.М., Королев Б.А., Медведев В.И., Шлаен П.Л. Введение в эргономику /Под ред. В.П. Зинченко. – М.: Сов. радио, 1974. –352 с.

 5. Войтенко В.М., Мунипов В.М. Эргономические принципы конструирования. – Киев: Техника, 1988. 117 с.

 6. Даниляк В.И., Мунипов В.М., Федоров М.В. Эргодизайн, качество, конкурентноспособность. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 199 с.

 7. Дружинин Г.В. Анализ эрготехнических систем. – М.: Эргоатомиздат, 1984. –160 с.

 8. Евдокимов В.И Рефлексопрофилактика утомления и профессионального стресса. Кировоградская правда, 1990. – 104 с.

 9. Зайцев В.С. Системный анализ операторской деятельности. -–М.: Радио и связь, 1990. – 119с.

 10. Зараковский Г.М., Павлов В.В. Закономерности функционирования эргатических систем. – М.: радио и связь, 1987. – 231 с.

 11. Зинченко В.П., Мунипов В.М Основы эргономики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 344 с.

 12. Коба В.Г. Экономическая эффективность систем «человек - машина» и пути ее повышения: Учебное пособие для вузов. –Киев: Выша шк., 1989. – 49 с.

 13. Коба В.Г. Проблемы развития и экономической оценки эргатических систем. – Киев: Выша шк., 1985. – 143 с.

 14. Коняев И.М., Лебедев В.А. Что такое эргономика? – Минск: Вышейш. шк., 1986. –124с.

 15. Мейстер, Дэвид. Эргономические основы разработки сложных систем / Пер. с англ. Т.П. Бурмистровой, В.А. Ципина; Под ред. В.М. Мунипова. – М.: Мир, 1979. – 455 с.

 16. Попович П.Р., Губинский А.И., Колесников П.М. Эргономическое обеспечение деятельности космонавтов. – М.: Машиностроение, 1985. – 255с.

 17. Пятибратов А.П. Человеко-машинные системы: эффект эргономического обеспечения. – М.: Экономика, 1987. – 199с.

 18. Система «человек - машина». Общие эргономические требования: Сборник: ГОСТ 21752-76 и т.д. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 220 с.

 19. Хрестоматия по инженерной психологии / Сост.: Б.А. Душков, Б.Ф. Ломов, Б.А. Смирнов; Под ред. Б.А. Душкова. – М.: Высш. шк., 1991. 287 с.

 20. Человеческий фактор : В 6 т. / Под ред. Г. Салвенди; Пер. с англ. Под общ. ред. В.П. Зинченко, В.М. Мунипова. – М. Мир, 1991. –22 с.

 21. Т.1.: Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина / Ж. Кристенс, Д. Мейстер, П. Фоули и др. – 1991. – 599 с.

 22. Шмид, Мирослав. Эргономические параметры / Пер. с чеш.; Под ред. В.М. Мунипова. – М.: Мир, 1980. – 237с.

 23. Эргономика: Учеб. для вузов по спец. «Психология» / В.Д. Балин, Ю.Т. Ковалев, А.А. Крылов и др.; Под ред. А.А. Крылова, Т.В. Сухдольского. – Л. Изд-во Ленинград ун-та, 1988. –181 с.

 24. Эргономика и безопасность труда / А.П. Боброва-Голикова, О.М. Мальцева. – М.: Машиностроение, 1985. –112 с.

 25. .Эргономика. Лабораторные работы /Под ред. д-ра техн. Наук, проф.Г.В. Дуганова. – Киев: Выша шк., 1976. – 174 с.

 26. .Эргономика. Принципы и рекомендации. – М.: ВНИИТЭ, 1983. – 340 с.

 27. Эргономика. Проблемы приспособлений условий труда к человеку / Пер. с польского В.И.Т

 28. Федоренко В.П. Дизайн и экономика / Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 1996. - №10150. –с. 19 20.

Схожі:

Модуль: ергономіка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка
Ергономіка. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 33 с
Модуль: ергономіка iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "ергономіка" для студентів спец. 092100 "Охорона праці в будівництві" І
Методичні вказівки до вивчення курсу “ергономіка” (для студентів спеціалізацій 092100 “Охорона праці в будівництві” І 092200 “Охорона...
Модуль: ергономіка iconПаспорт спеціальності 05. 01. 04 Ергономіка
Процес оптимізації виходить із системних властивостей компонентів трудового процесу і базується на системних показниках його ефективності....
Модуль: ергономіка iconДокументи
1. /6 курс МП/модуль 3/гастроентеролог_я 6 курс/Diarejn. s-m 6 mod3.doc
2. /6...

Модуль: ергономіка iconХарківська національна академія
Методичні вказівки до вивчення курсу “ергономіка” (для студентів спеціалізацій 092100 “Охорона праці в будівництві” І 092200 “Охорона...
Модуль: ергономіка iconДокументи
1. /протоколи 6 курс/Модуль 3 рос/Ведение больного со стабильной стенокардией.doc
Модуль: ергономіка iconМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
Модуль: ергономіка iconМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Модуль: ергономіка iconМодуль Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет
Смысловой модуль Морфология и структура прокариотов и паразитических одноклеточных эукариотов
Модуль: ергономіка iconМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи