Проформа icon

Проформа
Скачати 287.73 Kb.
НазваПроформа
Дата10.09.2012
Розмір287.73 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПроформаМодуль: МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

Семестр: 9

Кредити: 4 (144 год.)

Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок праці, Економіка праці в організації, Соціологія праці, Управління конфліктами

Рівень: магістратура.

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


^ Мета курсу: формування системи теоретичних і прикладних знань з правових, економічних, соціальних і організаційних питань створення системи менеджменту персоналу; оволодіння вміннями і навичками у сфері менеджменту персоналу.


^ Результати навчання:

- знання теоретичних аспектів в галузі менеджменту персоналу;

- самостійно аналізувати сучасні тенденції, пріоритети, проблеми менеджменту персоналу й розробляти пропозиції щодо їх вирішення;

- вміння критично осмислювати вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі менеджменту персоналу та впроваджувати на практиці.


^ Зміст курсу і коротка анотація тем

Тема 1. Методологія менеджменту персоналу. (Системний підхід до менеджменту персоналу та способи його реалізації за сучасних умов. Сучасна концепція менеджменту персоналу. Суб’єкти, основні принципи, методи управління персоналом організації).

^ Тема 2. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. (Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Науково-методичне та інформаційне забезпечення менеджменту персоналу. Кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу).

^ Тема 3. Соціально–психологічні аспекти менеджменту персоналу (Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологія комунікацій. Комунікативний процес. Стреси і конфлікти. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності та поліпшення якості праці).

^ Тема 4. Кадрова служба і кадрове діловодство (Функції та завдання кадрової служби організації. Склад кадрової документації та її призначення. АРМ менеджера персоналу).

^ Тема 5. Планування і формування персоналу (Інформаційна база для вивчення поточних і перспективних потреб організації в персоналі. Методи визначення потреб організації в кадрах певних професійно-кваліфікаційних груп. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг. Методи професійного відбору персоналу. Виробнича й соціальна адаптація новоприйнятих працівників).

^ Тема 6. Регулювання трудової діяльності персоналу (Основи теорії організаційної поведінки.. Завдання ефективного використання праці та розстановка кадрів. Основні об'єкти регулювання: робочий час, трудовий процес і його обслуговування, оплата праці, виробниче середовище. Контролінг в управлінні персоналом).

^ Тема 7. Управління робочим часом працівників (Законодавство України про регулювання робочого часу. Методи аналізу ефективності використання робочого часу).

^ Тема 8. Оцінювання персоналу (Значення й завдання оцінювання персоналу. Оцінювання особистих і професійних (ділових) якостей претендентів на робочі місця в організації. Оцінювання спеціалістів та керівників: періодичність, документація, процедури проведення, використання результатів).

^ Тема 9. Мотивація та стимулювання персоналу (Трудова поведінка та її вплив на результати праці. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою персоналу. Зарубіжні теорії мотивації персоналу. Взаємозв'язок між мотивами та стимулами. Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу).

^ Тема 10. Ефективність управління персоналом (Економічні та соціальні аспекти ефективності роботи з персоналом. Система показників ефективності управління персоналом. Технологія аналізу та оцінки ефективності управління персоналом.

Витрати на персонал, методи їх нормування, планування й аналізу).


^ Методи навчання: лекції, кейси, практичні (семінарські) заняття в аудиторіях, конференції, індивідуальна самостійна робота, виконання індивідуальних та групових проектів.

Лекції – 2 години на тиждень у 9-му семестрі

36 години

Консультації – 4 години за семестр

4 годин

Самостійна робота – вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, підготовка та презентація кейсів, підготовка доповідей, виконання індивідуальних проектів

108 годинФорми контролю
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання чотирьох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модулю;

- додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модулю;

- іспит складає 50% загальної оцінки модулю.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА: опрацювання теоретичних основ дисципліни, прослуханого лекційного матеріалу; вивчення тем і питань, що передбачені для самостійного опрацювання; підготовка до виступу на семінарському занятті; письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робот графічного характеру; підготовка кейсів та їх презентація; підготовка наукових статей; систематизація вивченого матеріалу курсу перед іспитом; виконання індивідуальних проектів.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Додаткові форми

Іспит

Σ

10%

10%

10%

20%

50%

100%

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


3

3

3

1

1

3

3

3

5

5
90-100 балів – “відмінно” – студент дав правильні і вичерпні відповіді на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вміє креативно мислити. Студент бездоганно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – “добре” – студент у цілому відповів на поставленні запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату. Завдання виконане, однак є незначні зауваження щодо логіки викладення матеріалу.

50-74 балів – “задовільно” – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконане, надано своєчасно, але мають місце окремі недоліки: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – “незадовільно” – студент дав неправильну відповідь на запитання чи взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використовував заборонені джерела, підказки. Завдання виконане не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона недостовірна, застаріла; завдання оформлене із суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30, С. 141.

2. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации. МБТ. - Женева, 1998.

3. Кодекс законів про працю України. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001.

4. Лук’янченко Н.Д., Савченко Г.О. Менеджмент персоналу. Донецьк, ДонНУ, 2006. - 257с.

5. Статистичний щорічник України за 2005 рік. - К.: Техніка, 2006.


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Савченко Г.О. , к.е.н., доцент

Лектори: д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.,

к.е.н., доц. Савченко Г.О.,

к.е.н., доц. Сердюк О.Ю.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів над вивченням цього курсу є обов’язковою

умовою успішного засвоєння змісту дисципліни. Регулярна самостійна робота студентів зі спеціальною літературою, з нормативно-правовими документами, а також інші форм самостійної роботи студентів сприяють розвитку навичок науково-дослідницької діяльності, формують економічне мислення, тренують вміння аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати та аргументувати власні судження. Самостійна робота покликана сприяти розвитку самостійності і відповідальності, а також становленню та закріпленню навичок виступу, обґрунтуванню захисту власної точки зору тощо.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку до аудиторних занять:

- опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

- підготовку до поточного тестування та контрольних робіт;

- виконання домашній завдань;

- систематику вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом за самостійну роботу, дорівнює 10 балів. Інші обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи і кількість можливих для отримання балів представлено у карті самостійної роботи студента.

Індивідуальна робота студента сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

При вивченні курсу «Менеджмент персоналу» студент повинен протягом семестру виконати дві обов’язкові індивідуальні роботи відповідно до кожного змістовного модулю.

Варіант індивідуальної роботи видається викладачем на початку кожного змістовного модулю. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. а індивідуальну роботу студентом може бути отримано максимально 5 балів.


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання


Форми контролю і звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз на семестр

Захист реферату на семінарському занятті або під час консультації

6

1.2. Підготовка анотованого списку літератури до теми

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

Усього балів за обов'язкові види СРС

10

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних схем

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.2. Аналіз наукової публікації

Один раз на семестр

Обговорення проведень роботи під час аудиторних занять або консультацій

1

2.3. Підбор літературних джерел по обраній темі

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.5. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, опублікування, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

10

Усього балів по денній формі навчання

20

^ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз протягом залікового модуля

Захист реферату під час аудиторних занять або консультації

5

1.2. Підготовка анотованого списку літератури

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

1

Усього балів за обов'язкові види СРС

8

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних систем

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

5

2.2. Аналіз конкретної виробничої ситуації

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час консультації

4

2.3. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачами підготовлених матеріалів. Опублікування, виступи з доповідями на наукових конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

12

Усього балів по заочній формі навчання

20


5.1. Підготовка рефератів

Однією з форм самостійної роботи студентів є підготовка реферату і його захист (виступ перед аудиторією). Ця форма СРС є корисною і цікавою лише тоді, коди студент дотримується основних правил підготовки реферату.

При оцінюванні реферату особливе значення надається самостійності мислення, критичній оцінці викладеного матеріалу, вивченню книг та публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

Тема реферату вибирається із запропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формування теми.

У ході роботи над рефератом передбачається консультування у викладача: обговорення напрямку наукового пошуку, узгодження плану (змісту) тощо.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, краще зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів на матеріал, який розглядається. Однак цитування (оформлення посилання) також може бути використане для аргументації формування думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – зміст, що складається з розділів (підрозділів), які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка мети, задач, обмеження предмету дослідження. Основна частина поетапно розкриває тему реферату. В рефераті студент повинен освітити сучасні проблеми досліджуваної теми, провести аналіз статистичних показників та їх динаміки, опрацювати основні нормативно-правові документи з розглядання мого питання. У висновках оформляються чіткі, обґрунтовані висновки, наводяться напрями подальшого розвитку теми. завершується реферат списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку).

Обсяг реферату – 10-15 сторінок.

Реферат, прорецензований викладачем, виноситься на захист: виступ і обговорення в аудиторії.

Теми рефератів

1. Управління персоналом, зайнятість, безробіття.

2. Планування людських ресурсів в організації.

3. Охорона здоров'я і техніка безпеки наймання працівників.

4. Як народжуються лідери: здатності до управління.

5. Вплив демографічної ситуації суспільства на стан системи управління персоналом.

6. Соціально-економічна характеристика системи управління персоналом.

7. Гендерний підхід до системи управління персоналом.

8. Підбор персоналу.

9. Умови «вирощування» керуючих вищого рівня.

10. Профорієнтація і профвідбір персоналу.

11. Закордонний досвід планування і організації ділової кар'єри.

12. Розвиток кар'єри.

13. Сучасні організаційні структури управління.

14. Стилі керівництва і ефективність організації.

15. Оцінка і перспективи управлінських реформ в Україні.

16. Норми Міжнародної організації праці в області оплати праці.

17. Стратегія заробітної плати в сучасних умовах.

18. Оцінка персоналу як інструмент його мотивації.

19. Безтарифна система оплати праці.

20. Роль експертних оцінок у формуванні персоналу.

21. Диференціація основної і додаткової заробітної плати на японських підприємствах, на підприємствах Франції.

22. Економічні показники ефективності системи управління персоналом підприємства.

23. Процедура наймання людських ресурсів.

24. Роль профспілок в управлінні персоналом.

25. Трудова дисципліна і розгляд скарг в організації.

26. Напрямки розвитку соціальної політики в Україні.

27. Структура і принципи побудови системи соціального захисту населення в Україні.

28. Історія розвитку системи соціального партнерства у світі.

29. Формування системи соціального партнерства в Україні.

30. Принципи формування мінімального споживчого бюджету в Україні.

31. Особливості контрактної форми наймання працівників.

32. Характеристика трудового потенціалу регіону.

33. Якість трудового життя як критерій соціально-трудових відносин.

34. Проблеми функціонування соціально-трудових відносин у контексті європейської інтеграції.

35. Глобалізація соціально-трудових відносин і соціальна стратегія України.

36. Сучасні проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин.

37. Роль сучасних міжнародних форм організації бізнесу в розвитку соціально-трудових відносин.

38. Аудит у трудовій сфері.

39. Значення планування трудових показників у ринкових умовах.

40. Соціально-економічне значення управління витратами на персонал.

41. Соціально-психологічна адаптація людини в колективі.

42. Співробітництво МОТ з Україною.

43. Системи підвищення кваліфікації. Навчання персоналу.

44. Функції і структура управління персоналом конкретної фірми.

45. Гнучкі форми зайнятості і організації робочого часу.


5.2.Розробкаа тестових завдань

Тест - це система завдань специфічної форми і певного змісту, яка дає змогу якісно оцінити структуру та вимірити рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок студентів з дисципліни.

При розробці тестів до окремих тем студентові необхідно дотримуватися наступних вимог:

розробити інструкцію до завдання (що зробити? – вибрати, назвати, розв'язати тощо) і зміст завдання – фрагмент питання теми, яка вивчається;

для реалізації функції вимірювання якості знань тест має містити 10-15 завдань;

в тесті має бути запропоновано на вибір декілька відповідей (3-5), з яких одна або кілька правильні;

уникати формування питань, які передбачають відповідь «так» або «ні».


Приклади тестових завдань:

1. Предметом науки управління персоналом є:

а. вивчення відносин керівництва організації з працівниками, а та­кож серед них з метою найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу;

b. аналіз міжособистісних відносин в колективі;

с. дослідження ринку робочої сили у визначеному регіоні з метою найбільш повного та ефективного використання її потенціалу.


2. Що розумієте під «трудовими ресурсами»:

а. частину населення країни, яка володіє необхідним фізичним роз­витком, знаннями та практичним досвідом для роботи в народному го­сподарстві;

b. здібність людини до праці, тобто сукупність ЇЇ фізичних та духов­них сил, що застосовуються нею в процесі виробництва;

с. сукупність кваліфікованих працівників організації, які пройшли професійну підготовку та мають спеціальну освіту;

d. особовий склад працівників підприємства, організації або частина цього складу, яка являє собою групу за професійними чи іншими ознаками.

3. Робоча сила - це:

а. сукупність кваліфікованих працівників організації, які пройшли професійну підготовку та мають спеціальну освіту;

b. особовий склад працівників підприємства, організації або частина цього складу, яка являє собою групу за професійними чи Іншими ознаками;

с. частину населення країни, яка володіє необхідним фізичним роз­витком, знаннями та практичним досвідом для роботи в народному го­сподарстві;

d. здібність людини до праці, тобто сукупність ЇЇ фізичних та духов­них сил, що застосовуються нею в процесі виробництва.

5.3. Робота з літературою

Самостійна робота студента зі спеціальної літературою необхідні для досягнення наступних цілей:

1) підготовка до практичного заняття (семінару);

2) вивчення питань, винесених для СРС;

3) поглиблення вивчення окремих тем курсу;

4) підготовка реферату;

5) попереднє знайомство з матеріалом майбутньої лекції (за відповідним списком літератури).

Якості засвоєння і запам’ятовування проробленого, як правило, сприяє коротке конспектування тексту, виклад тез, а також перевірка студентом знань з питань до теми.

5.4.Підготовка анотованого списку літератури за темами

Складання анотованого списку літератури за темою курсу полягає у підборі статей з наукових періодичних видань (за останні 3-4 роки), що розкривають проблематику певної темі. Кількість проанотованих статей за кожною темою має бути не менше 10.

Анотація представляє собою стислий огляд обраної статті. Починати анотацію необхідно обов’язково з вихідних даних статі (автор, назва, джерело), анотація пишеться тією мовою, на якій написана стаття. Складати анотацію доцільно аналогічно наведеному прикладу.

Приклад складання анотації

Захарова О.В. Обґрунтування ефективності витрат на професійне навчання з метою забезпечення розвитку персоналу / Вісник соціально-економічних досліджень. – №32. – 2008. – С.132-138.

В статті обґрунтовано необхідність інвестування в персонал з метою його розвитку. Досліджено інтенсивність процесів підвищення кваліфікації в економіці України. Визначено основні фактори впливу на рівень ефективності від вкладень у навчання персоналу на прикладі діяльності чотирьох промислових підприємств Донецької області.


5.5. Індивідуальна робота студентів

Завдання 1.


Вихідні дані й постановка завдання. На підставі Типової структури положення про підрозділ складіть положення про підрозділи, що виконують функції наступних підсистем:

умов праці;

трудових відносин;

оформлення й обліку кадрів;

прогнозування, планування й маркетингу персоналу;

розвитку персоналу;

аналізу й розвитку засобів стимулювання праці;

юридичних послуг;

розвитку соціальної інфраструктури.


Завдання 2.

Вихідні дані. 1.Прочитайте та законспектуйте інформацію про порядок складання резюме та супроводжувального листа.

2. Складіть резюме та супроводжувальний лист за своїми даними відповідно до такого оголошення: «Організація на постійну роботу запрошує менеджера по персоналу. Вимоги до кандидата: чоловік/жінка, 20-35 років, вища економічна освіта, володіти комп’ютером на рівні Word та Excel, вільно володіти англійською та українською мовами. Досвід роботи є бажаним. Заробітна плата від 500 у.о.»


Завдання 3.

Вихідні дані. На підставі Типової структури посадової інструкції розробіть посадову інструкцію: а) начальника відділу кадрів промислового підприємства;

б) менеджера по підбору персоналу.

^ Посадова інструкція - це внутрішній нормативно-право­вий документ, що регламентує місце працівника в апараті управ­ління, його функціональні обов'язки, права та відповідальність.

Посадові інструкції розробляються для кожної посади управ­лінського персоналу у відповідності зі штатним розкладом та є логічним продовженням та розвитком положення про структур­ний підрозділ. Вони затверджуються керівником організації для усіх співробітників малих підприємств, а в середніх та вели­ких-керівниками структурних підрозділів.


Завдання 4.


Вихідні дані. Вас недавно призначили керівником трудового колективу, у якому Ви кілька років були рядовим співробітником. На 8 г. 15 хвилин Ви викликали до себе в кабінет підлеглого для з'ясування причин його частих запізнень на роботу, але самі зненацька спізнилися на 15 хвилин. Підлеглий же прийшов вчасно та чекає Вас.

^ Постановка завдання. Як Ви почнете бесіду при зустрічі?

а) незалежно від свого запізнення відразу ж зажадаєте його пояснень про запізнення на роботу;

б) привітаєтеся, поясните причину свого запізнення і запитаєте його: «Як Ви думаєте, що можна чекати від керівника, що так само часто спізнюється, як і Ви?»;

г) скасуєте бесіду та перенесете її на інший час.


Завдання 5.


Вихідні дані. Розробляється організаційний проект системи управління великою організацією в умовах реструктуризації. Передбачається істотно перестроїти й систему управління персоналом організації.

^ Постановка завдання

Побудуйте схему організаційної структури системи управління персоналом організації з обліком того, що велика організація має весь набір функціональних підрозділів, що входять у службу управління персоналом. Варто також урахувати, що функції окремих підсистем можуть виконувати кілька функціональних підрозділів. Подумайте й про те, які підрозділи з управління персоналом можуть бути створені в рамках виробничих одиниць (спеціалізованих виробництв, корпусів, цехів, великих ділянок), що входять до складу великого підприємства.


Завдання 6.

Вихідні дані. Необхідно скласти оперативний план роботи з персоналом в організації, де ви працюєте або проходите практику. Одним з розділів цього плану є розділ «Планування залучення персоналу». Аналіз показав, що організація відчуває потребу в персоналі.

^ Постановка завдання

Визначите, за рахунок яких внутрішніх і зовнішніх джерел передбачається забезпечити потреба в персоналі в планованому році, розкрийте переваги й недоліки джерел і визначите конкретні потреби в персоналі.


Методичні вказівки

Джерела забезпечення потреби в персоналі наведені в табл. 5.6.1.


Таблиця 5.6.1.

Планування залучення робочої сили

Забезпечення потреби в робочій силі за рахунок працівників підприємства

Систематичне спостереження за ринком праці

Конкретні заходи щодо залучення робочої сили

Прийом

на роботу

Вивільнення за рахунок змін структурного, технологічного, організаційного, соціального характеру, а також виробничих потужностей


Переміщення з метою внутрішньозаводського обміну досвідом


Призначення молодих фахівців на більше високі посади

Постійні контакти (незалежно від актуальної потреби) з:

а) державними органами управління працею (інформування посередників про своє підприємство);


б) школами, професійно-технічними училищами, середніми спеціальними навчальними закладами, спеціальними вищими навчальними закладами, університетами (інформування про своє підприємство)

Напрямок заявок на необхідну робочу силу в державні органи управління працею й навчальні заклади


Вивчення оголошень про пошук роботи, публікація власних оголошень, вивчення преси залежно від цілей і регіону


Підключення фахівців з кадрових питань

Вивчення письмових заяв про прийняття на роботу й попередній відбір


Співбесіда при прийомі на роботу


Прийом на роботу з іспитовим терміном


Завдання 7.

1. Вихідні дані. Вас недавно призначили керівником трудового колективу, у якому Ви кілька років були рядовим співробітником. Підлеглий ігнорує Ваші поради та вказівки, робить усе по своєму, не звертаючи уваги на зауваження, не виправляючи тих помилок, на які Ви йому вказуєте.

^ Постановка завдання. Які Ваші дії по відношенню до цього підлеглого надалі? Обґрунтуйте свою відповідь.

а) розібравшись у мотивах завзятості та бачачи їх неспроможність, застосуєте звичайні адміністративні міри покарання;

б) в інтересах справи намагатиметеся викликати його на відверту розмову, спробуєте знайти з ним спільну мову, настроїти на діловий контакт;

в) звернетеся до колективу, розраховуючи на те, що його неправильна поведінка буде засуджена та до нього вживуть заходи суспільного впливу;

г) спробуєте спочатку розібратися в тому, чи не робите Ви самі помилок у взаємовідносинах з підлеглим, а потім уже вирішите, як поступити.

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи