Модуль: менеджмент продуктивності icon

Модуль: менеджмент продуктивності
Скачати 279.3 Kb.
НазваМодуль: менеджмент продуктивності
Дата10.09.2012
Розмір279.3 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬЕТ


ПРОФОРМА

МОДУЛЬ: МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДУКТИВНОСТІ


СЕМЕСТР: 9

КРЕДИТИ: 2 (72 год. )

БАЗОВІ КУРСИ: Економіка праці і соціально-трудові відносини; Економіка праці в організації

РІВЕНЬ: магістрат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: формування у студентів поняття значущості і змісту конкретних методів управління, змін і контролю, оцінки і планування продуктивності праці на підприємствах, організація, промислових фірмах, а також, як основного напрямку підвищення ефективності праці як всього персоналу в цілому, так і конкретного працівника.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після успішного завершення модулю студенти демонструють:

розуміння теоретичних проблем управління продуктивністю праці;

знання методів і процедур вимірювання продуктивності праці;

знання і практичне вміння в управлінні продуктивністю на підприємстві;

вміння самостійно аналізувати і оцінювати стан роботи на підприємстві в сфері управління продуктивністю праці.

^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Предмет і метод курсу «Менеджмент продуктивності». Продуктивність і ефективність праці (Предмет, метод і задачі курсу. Характеристика понять “продуктивність” і “продуктивність праці”. Зміст категорій ефективності і результативності праці. Система індикаторів по Д.С.Сінку).

^ Тема 2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня і гранична продуктивність. Граничні витрати і гранична продуктивність).

Тема 3. Закон зміни результативності праці (Сутність і значення законів зміни результативності праці. Ефективність праці як єдність його кількості і якості. Зміна вартості кінцевого продукту праці).

^ Тема 4. Система зміни продуктивності праці (Елементи теорії зміни. Метод номінальної групи. Багатофакторна модель змін. Багатокритеріальний метод змін результативності. Освіта робітників як сигнал про рівень їх продуктивності).

^ Тема 5. Оцінка і контроль продуктивності праці (Дослідження динаміки продуктивності праці і трудомісткості продукції. Оцінка впливу продуктивності праці на обсяг випуску продукції. Використання робочого часу як фактор зміни продуктивності праці. Вплив продуктивності праці на чисельність і структуру кадрів).

^ Тема 6. Методи управління продуктивністю (Підсистема управління продуктивністю праці на підприємстві. Діяльність бригад результативності / продуктивності. Методи перепроектування робіт і збагачення праці. Використання теорії підкріплення і регулювання поведінки. Система стимулювання як метод управління продуктивністю праці).

^ Тема 7. Система управління продуктивністю праці на підприємстві (Зміна та аналіз продуктивності праці на підприємстві. Структура системи показників зміни продуктивності праці. Особливості зміни продуктивності праці керівників, фахівців и службовців).

^ Тема 8. Розробка програм управління продуктивністю праці (Концептуальна трьохосьова таксономія – як основа розробки програм. Етапи стратегічного планування в структурі проектування програм управління продуктивністю праці).

^ Тема 9. Планування продуктивності праці (Значення планування продуктивності праці. Вплив структурних зрушень на продуктивність праці. Підвищення продуктивності праці за рахунок підвищення технічного рівня підприємства. Розрахунок впливу галузевих факторів).

^ Тема 10. Планування чисельності працівників (Планування чисельності основних робочих – відрядників. Планування чисельності почасових робочих. Визначення чисельності фахівців і службовців. Додаткова потреба в кваліфікованих робочих і фахівцях).


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, самостійна робота студентів

Лекції – 2 години на тиждень

18 години

Консультації – 1 година за семестр

1 година

Самостійна робота – підготовка до семінарів, написання рефератів, рішення задач

54 годин


^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модуля;

додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модуля

іспит - 50%.


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт; виконання домашніх практичних робіт; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт; рішення задач по розрахунку показників продуктивності праці.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

Модуль 2

Додаткові форми

Іспит15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
90-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорії, залежностей і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Кремев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 256 с.

2. Левицький Є.Г. Типова система управління продуктивністю на підприємстві. Продуктивність / Науково-практичний журнал. – 1997. - №3. – С.2-15.

3. Менеджмент продуктивності: Навч.посіб. / Укл. А.О.Ласкавий. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело. – 702 с.

5. Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. - 208 с.

6 Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.

7. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, изменение и оценка, контроль и повышение. Пер. с англ. / Обл. ред. и вступ. ст. В.И.Данилова – Данилька. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

8. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. – М.: Бизнес-Информ, 1997. – 200 с.


^ ВИКЛАДАЧ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: Александров Г.І., ст..викл.

Лектор: ст.викл. Александров Г.І.


Тема 1. Производительность и эффективность труда


Современные подходы к трактовке понятия производительности. Характеристика понятий “производительность” и “производительность труда” в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. Значение понятий эффективности труда, конкретного труда и рабочего времени, как ключевых слов, образующих категорию производительности. Подход к производительности труда Меликьяна Г.Г.: понятия производительности труда в узкой технической концепции и в широкой общественной концепции. Две группы факторов повышения эффективности затрат живого и прошлого труда.

Соотношение категорий эффективности, результативности и производительности труда. Необходимость пересмотра сущности и содержания основных экономических категорий в условиях формирования рыночных отношений. Количественная характеристика категории эффективности труда. Эффективизация труда. Функциональные связи между эффективностью труда и эффективностью производственно-хозяйственной деятельности. Понятие и показатели стабильности труда. Психофизиологическая и социальная эффективность труда. Характеристика категории результативности труда. Критерии результативности (система индикаторов) по Д.С. Синку.

Взаимосвязи показателей результативности, эффективности и производительности труда. Важность в этой системе показателя производительности по полным затратам (коэффициент производительности). Значение производительности, как категории, отражающей комплексную оценку эффективности любой производительной деятельности. Цель и значение изменения производительности труда. Критерий производительности, как источник информации о результативности организационной системы в целом.


Тема 2. Теория предельной производительности


Закон убывающей отдачи. Редкость экономических ресурсов. Определение вмененных издержек.

Сущность закона убывающей отдачи или закона убывающего предельного продукта. Иллюстрация закона на конкретном примере.

Средняя и предельная производительность. Традиционный показатель производительности индивидуального труда. Значимость равенства предельного продукта труда и предельной производительности. Иллюстрация закона убывающей отдачи и предельной производительности на условном примере (таблица). Формула для расчета предельной производительности, предельного продукта и динамики предельной производительности.

Сущность отрицательной предельной отдачи. Отражение закономерностей в виде графиков общей численности рабочих, средней производительности, предельной производительности.

Предельные издержки и предельная производительность. Сущность предельных издержек. Соотношение между величиной предельных издержек и величиной предельной производительности. Графическое отображение зависимости между предельной производительностью и предельными издержками, средней производительностью труда и средними издержками.

^

Тема 3. Закон изменения результативности труда


Сущность и значение закона изменения результативности труда. Использование закона в регулировании процесса труда. Показатели конечного результата труда.

Показатель эффективности труда как единство его количества и качества. Применение стоимостных оценок объема продукции, произведенной предприятием. Соотношение затрат живого и прошлого труда. Характеристика количественной и качественной составных частей эффективности труда. Модель эффективности конкретного труда.

Измерение стоимости конечного продукта труда. Конечный продукт как функция величины стоимости совокупного продукта. Живой труд как субъект производства и имеющий две формы: конкретную и абстрактную. Моделирование конечного продукта и результативности труда. Использование модели результативности труда для расчета величины его оплаты.

Применение модели закона изменения результативности труда в практике расчетов на предприятиях. Возможность использования модели на макроуровне. Процедура расчета показателей модели.

^
Тема 4. Система измерения производительности труда

Элементы теории измерения. Использование основных типов шкал: номинальной, порядковой, интервальной, относительной. Проблема точности измерений экономических явлений. Особенности применения в измерениях процедур счета и собственно измерения. Отличие измерения от счета. Необязательность связи измерения с процессами преобразования предмета труда.

Особенности использования традиционных методов измерения производительности труда: натурального, условно-натурального, трудового, стоимостного.

Измерение производительности в условиях рыночной экономики.

Сущность метода номинальной группы (МНГ). Этапы проведения сессии по методу МНГ: генерирование идей; перечисление идей; уяснение идей; голосование и ранжирование; утверждение системы предложенных показателей администрацией фирмы. Значение МНГ для привлечения коллектива организации (партисипативность) к управлению производительностью труда. Результативность использования МНГ. Документальное оформление результатов сессии по методу МНГ в форме соответствующего протокола; его структура и содержание.

Многофакторная модель измерения производительности – разновидность стоимостного метода. Использование в модели показателя “коэффициент производительности”.

Структура 19-столбцовой таблицы-модели: вводимые данные (колонки 1-6); взвешенные коэффициенты изменений (колонки 7-9); коэффициенты расхода (дохода) (колонки 10-11); коэффициенты производительности (колонки 12-19); взвешенные индексы результативности (колонки 14-16); изменение прибыли под влиянием взвешенных индексов (колонки 17-19). Интерпретация расчетных показателей многофакторной модели. Расчеты показателей модели с помощью программы электронных таблиц EXCEL. Анализ полученных результатов.

Многокритериальный метод измерения результативности/производительности. Сущность метода и его связь с методом номинальной группы. Характеристика этапов (шагов) процедуры построения матрицы целей: проведение сессии по методу МНГ для выбора критериев результативности с учетом соответствующих требований и установления количественных показателей для каждого критерия; установление исходного уровня показателей по 10-ти балльной шкале; определение предельного (максимального) результата по каждому показателю; установление минимальных значений; шкалирование критериев; расчет весов значимости показателей; определение обобщенного индекса производительности; анализ его динамики.

Образование работников как сигнал об уровне их индивидуальной производительности. Основные предположения теории образовательных сигналов. Связи между уровнем образования работников и их производительностью труда. Деятельность фирмы при подборе работников на основании образовательных сигналов. Выгоды для работников от образовательных сигналов на основе сравнения будущей заработной платы в организации и затрат на обучение. Роль издержек на приобретение сигналов в получении доходов нанимаемыми работниками. Проблемы пригодности образовательных сигналов при использовании их на фирме для оценки производительности вновь нанимаемых работников. Ситуация с несрабатыванием сигналов. Оптимальный образовательный сигнал. Графическая интерпретация теории образовательных сигналов.

^
Тема 5. Оценка и контроль производительности труда

Значение, методы оценки и контроля динамики производительности. Понятие динамики производительности труда. Тенденции в изменении уровней производительности. Задачи анализа и оценки производительности труда. Основные методы и приемы: сравнительный; индексный; экономико-математические методы; методы контроля динамики.

Сущность метода сравнения и сопоставления показателей. Признаки их сопоставимости. Межхозяйственный анализ.

Индексный метод в измерении производительности. Использование последовательно цепных индексов. Представление результатов вычислений в табличной форме.

Экономико-математические методы. Проблемы моделирования трудовых показателей: формализация, классификация факторов по степени управляемости, использование априорной информации, приоритетность факторов, выбор формы связи, использование эффекта мультипликатора.

Использование пакетов прикладных программ в моделировании: STATGRAPHICS PLUS.

Методы контроля динамики производительности труда. Сущность контроля производительности. Этапы процедуры контроля: выработка критериев, стандартов, эталонов; сопоставление с ними фактически достигнутых результатов; осуществление необходимых корректирующих воздействий.

Исследование динамики производительности труда и трудоемкости продукции. Количественное и качественное выражение роста производительности труда. Значение исследования ее динамики. Порядок изучения изменения уровня производительности. Основные показатели такой динамики. Необходимость расчетов по структурным подразделениям предприятия.

Особенности анализа, оценки и контроля изменения уровня производительности. Анализ трудоемкости продукции, как фактора роста производительности труда. Контроль достоверности расчетов. Определение экономии трудовых затрат пофакторно.

Оценка влияния производительности на объем выпуска продукции. Расчеты долей прироста объема продукции за счет повышения производительности труда и численности основных рабочих. Анализ полученных результатов.

Рациональное использование рабочего времени как фактор изменения производительности. Анализ соотношений индексов часовой, дневной и годовой выработки. Выявление причин полученных отклонений. Изучение и анализ внутрисменных, целодневных и скрытых потерь рабочего времени и их влияние на производительность труда, изменение объема продукции.

Влияние производительности на численность и структуру кадров. Направления такого анализа. Динамика производительности труда при изменении удельного веса отдельных категорий персонала: основных рабочих, рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Влияние на динамику производительности труда изменения численности вспомогательных рабочих.

^
Тема 6. Методы и программы управления производительностью

Подсистема управления производительностью на предприятии. Основные виды управления трудом: технократический и инновационный. Субъекты управленческой деятельности. Характеристика этапов общего процесса управления производительностью труда: необходимость и возможность роста производительности; измерение уровня производительности; определение целей фирмы в росте производительности; разработка плана мероприятий; принятие решения о ресурсах, организации, руководстве, мотивации роста производительности; контроль хода управления, оценка достигнутого уровня производительности; оценка результатов хозяйственной деятельности и, при необходимости, принятие решения по обратной связи о корректировке хода управления. Характеристика приемлемых (ПУР) и стимулированных (СУР) уровней результативности труда.

Деятельность бригад результативности/производительности. Партисипативные методы управления, их сущность и значение. Целесообразность использования метода БРП. Описание процедуры деятельности бригад результативности/производительности по этапам (шагам): 1. Генерирование идей в области повышения производительности по методу номинальной группы. 2. Обсуждение и оценка перечня ранжированных идей. 3. Решение проблем. 4. Рассмотрение группой предложений каждой из бригад. 5. Рассмотрение предложений руководством фирмы. 6. Совещание у руководства по обратной связи. 7. Внедрение показателей. 8. Измерение, оценка, обратная связь, диаграммы. 9. Проектирование системы стимулирования. 10. Оценка процесса, измерение, развитие, анализ обучения и роста квалификации работников. Сущность режима слежения.

Методы перепроектирования работ. Сущность методов, формальное и неформальное описания взаимоотношений работников в процессе труда. Перемена труда. Расширение обязанностей; проектирование социотехнических систем; учет эргономических факторов. Особенности применения перепроектирования работ.

^

Метод обогащения труда. Сущность и назначение. Расширение обязанностей. Основные факторы повышения содержательности работ.

Использование теории подкрепления и регулирования поведения. Понятие трудового поведения. Элементы структуры трудового поведения. Факторы формирования трудового поведения. Основной принцип теории. Главные принципы теории подкрепления. Этапы процесса воздействия на поведение. Оперантное и реактивное трудовое поведение. Методы стратегии регулирования: подкрепление, наказание, гашение. Понятие социальной валентности. Системы стимулирования как метод управления производительностью. Основные группы стимулов: экономические прямые и косвенные, неденежные.

^

Тема 7. Система управления производительностью труда на предприятии

Измерение и анализ производительности труда на предприятии. Особенности анализа показателей производительности. Проблемы использования показателя “коэффициент производительности”. Расчеты производительности по всем видам ресурсов. Использование двух групп показателей: статистические показатели с учетом различных временных отрезков; показатели динамики различных видов производительности труда.

^

Необходимость учета основных характеристик различных видов затрат: живого труда, энергоносителей, материалов, информации, применяемой техники.

Классификация показателей в зависимости от уровня информативности. Сопоставление показателей динамики продуктивности с финансовыми результатами производственно-хозяйственной деятельности.

Задачи разработки системы показателей производительности труда на предприятии. Основные подходы к конструированию системы показателей измерения производительности.

Структура системы показателей измерения производительности труда на предприятии. Выбор показателей производительности труда для: предприятия в целом; структурных подразделений (цехов, участков); инженерных служб (технический отдел, конструкторское бюро). Пример системы показателей для производственной бригады. Расчеты взаимозависимости показателей производительности с объемами реализации продукции, прибыльностью, качеством изделий. Изучение многофакторных показателей производительности.

Особенности измерения производительности труда руководителей, специалистов и служащих. Причины, по которым необходимо управлять производительностью данной категории работников. Разработка программ измерения производительности работников умственного труда. Особенности содержания их труда. Содержание программы измерения производительности Американского производительного центра – АРС. Привлечение самих специалистов к измерению производительности.

^

Содержание процедуры конструирования системы измерения. Примеры показателей производительности для специалистов различных специальностей.

Тема 8. Разработка программ управления производительностью труда

Концептуальная трехосевая таксономия - основной подход к разработке программ повышения производительности. Понятие таксономии, как науки о классификации. Три измерения в классификации подходов: единица анализа, тип вмешательства, управляемые ресурсы. Координатная привязка подходов и методов повышения производительности. Использование таксономии в конструировании подходов, стратегическом планировании и управлении ростом производительности.

Этапы стратегического планирования в структуре проектирования про­грамм управления производительностью. Структура программ управления производительностью:

 • измерение и оценка;

 • планирование и контроль;

 • осуществление мер контроля;

 • измерение и оценка воздействия этих мер.

Этапы стратегического планирования при проектировании и разработке программ:

 • внутренняя стратегическая оценка;

 • внешняя стратегическая оценка;

 • формулирование профпосылок плана;

 • стратегическое планирование;

 • разработка критериев результативности программ;

 • планирование мероприятий, планирование проектов;

 • рассмотрение и оценка программы.
^
Тема 9. Планирование производительности труда

Необходимость изучения планирования производительности труда. Об­щие методические подходы к расчету плановых показателей.

Влияние структурных сдвигов на производительность труда. Исчисле­ние показателей на основе экономии численности работающих. Использова­ние индексного метода. Расчеты показателей на макроуровне в разрезе от­раслей. Межотраслевые взаимосвязи. Комплексная оценка влияния струк­турных сдвигов.

Повышение технического уровня как фактор роста производительности труда. Влияние на динамику показателя внедрения нового и модернизации действующего оборудования. Расчет экономии численности по данному фак­тору. Определение относительной экономии затрат труда в результате спе­циализации производства и увеличения объема кооперированных поставок со стороны. Сокращение невыходов на работу, устранение непроизводительных затрат рабочего времени, перевыполнение норм выработки, из­менение ассортимента продукции.

Влияние отраслевых факторов. Изменение природных условий (глуби­ны залегания пластов угля, руды; мощность пластов). Корректирование по­казателей на удельный вес данного фактора в общем росте производительно­сти.

Прогнозирование производительности труда на основе метода межот­раслевого баланса труда. Структура межотраслевого баланса труда. Исчис­ление количественных отношений экономических связей между отраслями промышленного производства. Расчет коэффициентов затрат труда на про­изводство единицы продукции по отрасли.

Прогнозирование производительности труда сопоставлением затрат живого и овеществленного труда. Динамика удельных весов живого и овещест­вленного труда в процессе роста его производительности. Интенсивное за­мещение живого труда овеществленным. Коэффициент соотношения затрат живого и овеществленного труда. Прирост производительности обществен­ного труда за счет планируемой экономии затрат живого труда.

Эквивалент замещения живого труда единицей стоимости основных фондов. Коэффициент замещения единицы ресурсов труда основными производственными фондами.

Ущерб от несоответствия роста стоимости основных производственных фондов и экономией затрат живого труда в стоимостной форме.Значение расчета параметров условного замещения для оценки альтер­натив развития производства.

^ Тема 10. Планирование численности работников

Задачи планирования численности персонала. Показатели планирования: списочный состав, явочный состав, среднесписочная численность, среднесписочная численность всего персонала в эквиваленте полной занятости. Структура баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего по предприятию. Этапы кадрового планирования. Состав персонала предприятия. Источники информации при планировании численности: данные табельного и диспетчерского учета, приказы (распоряжения) о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора.

Планирование численности основных рабочих-сдельщиков. Исходные данные для определения количества рабочих. Расчеты трудоемкости производственной программы. Методы расчета: по нормам выработки, по рабочим местам, по нормам обслуживания, по трудоемкости. Расчеты явочной и среднесписочной численности основных рабочих.

Планирование численности рабочих-повременщиков. Особенности расчетов. Методы планирования: по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам численности.

Определение численности специалистов и служащих. Методы планирования: в зависимости от трудоемкости закрепленных функций, по нормам управляемости, по штатному расписанию. Применение формулы Розенкранца для расчетов численности административно-управленческого персонала. Использование результатов аттестации специалистов.

Дополнительная потребность в квалифицированных рабочих и специалистах. Определение дополнительной потребности по видам: на прирост (уменьшение) в связи с увеличением объема работ; на частичную замену практиков, занимающих должности специалистов с высшим и средним специальным образованием; на покрытие природного выбытия работников; на возмещение потерь от текучести кадров.

Источники обеспечения дополнительной потребности в рабочих кадрах и специалистах. Использование внутрипроизводственных резервов рабочей силы, ресурсов рынка квалифицированного труда.


^ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ


Важным элементом учебного процесса по овладению знаниями курса “ Менеджмент производительности” является самостоятельная подготовка студентов, которая включает: подбор и работу с литературными источниками, конспектирование и обработку лекционного материала, самоконтроль качества и сроков выполнения учебных заданий, умений самоорганизовывать учебную деятельность.

Самостоятельная работа с литературными источниками является основным методом творческого овладения теорий управления производительностью труда в области рационального использования трудовых ресурсов. В соответствии с программой необходимо проработать и законспектировать основные положения изучаемых тем по рекомендуемой литературе. Особое внимание следует обратить на основные положения работ отечественных ученых (Р.В. Гаврилова, В.М. Зубова, И.К. Бондаря, А.В. Калины).

Работая с литературой по планам семинарских занятий, студенты должны в первую очередь ознакомиться с основными источниками литературы, которые отмечаются преподавателем в лекционном курсе. Дополнительную литературу следует использовать при подготовке докладов, рефератов и для более углубленного изучения материала.

Особое место в самостоятельной работе студента должно отводиться переработке и усвоению содержания лекционных текстов и дополнение их данными литературных источников.

Основными формами контроля за самостоятельной работой по данному курсу является устный опрос на семинарских занятиях, письменные контрольные работы. Подготовка рефератов, проверка конспектов лекций, а также умение использовать знания в области управления производительностью труда при написании курсовых и дипломных работ.

Важной формой самостоятельной работы студентов над спецкурсом является решение задач на расчеты уровней производительности труда, показателей ее динамики с учетом влияния различных факторов. Решение задач формирует навыки экономических расчетов в сфере производительности и результативности труда, способствует усвоению теоретических положений, а также служит формой контроля усвоения материала.


^ 6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)


 1. Понятия “производительность” и “производительность труда” по рекомендациям МОТ.

 2. Определения понятий производительности по Меликьяну Г.Г. и Генкину Б.М.

 3. Характеристика категорий эффективности и результативности труда.

 4. Критерии результативности труда по Д.С. Синку.

 5. Понятие стабильности труда и взаимосвязь его с производительностью.

 6. Понятие издержек производства. Временные издержки.

 7. Сущность закона убывающей отдачи.

 8. Средняя и предельная производительность.

 9. Графическая интерпретация динамики средней и предельной производительности, общего объема производства.

 10. Взаимосвязь предельных издержек и предельной производительности.

 11. Сущность и значение закона изменения результативности труда.

 12. Эффективность труда как единство его количества и качества.

 13. Расчет показателей конечного продукта труда.

 14. Расчет показателей результативности труда.

 15. Использование модели закона изменения результативности труда в практике расчетов на предприятиях.

 16. Корректировка фонда оплаты труда с учетом его результативности.

 17. Тенденции в изменении уровней производительности и значение их оценки.

 18. Этапы анализа и оценки производительности.

 19. Характеристика сравнительного метода оценки и анализа производительности.

 20. Использование индексного метода в анализе производительности по факторам.

 21. Экономико-математические методы и модели в изучении производительности.

 22. Требования к отбору факторов и выбору формы связи при моделировании производительности.

 23. Методы контроля динамики производительности труда.

 24. Порядок исследования уровня и динамики производительности труда.

 25. Анализ динамики производительности труда и снижения трудоемкости продукции.

 26. Оценка влияния производительности на объем выпуска продукции.

 27. Изучение динамики часовой, дневной и годовой выработки.

 28. Расчеты показателей производительности за счет уменьшения внутрисменных и целодневных потерь рабочего времени.

 29. Влияние производительности на численность и структуру кадров.

 30. Натуральный и условно-натуральный методы измерения производительности.

 31. Трудовой и стоимостной методы измерения производительности.

 32. Сущность метода номинальной группы. Характеристика 1-го, 2-го, 3-го этапов сессии МНГ.

 33. Характеристика 4-го и 5-го этапов сессии МНГ.

 34. Концепция партисипативности в управлении производительностью.

 35. Анализ результатов сессии МНГ.

 36. Сущность многофакторной модели измерения производительности. Характеристика колонок модели 1-6.

 37. Характеристика колонок 7-13 многофакторной модели измерения производительности.

 38. Характеристика колонок 14-19 многофакторной модели измерения производительности.

 39. Сущность многокритериального метода измерения результативности – производительности. Описание шагов 1-3.

 40. Описание шагов 4-6 многокритериального метода измерения результативности – производительности.

 41. Сущность и основные положения теории образовательных сигналов на рынке труда.

 42. Выгоды и издержки работников от использования образовательных сигналов.

 43. Примеры несрабатывания и оптимальности образовательных сигналов.

 44. Подсистема управления производительностью на предприятии. Общая характеристика.

 45. Обобщенная схема процессов управления производительностью.

 46. Деятельность бригад результативности и производительности. Характеристика шагов 1-4.

 47. Деятельность бригад результативности и производительности. Характеристика шагов 5-10.

 48. Метод перепроектирования работ.

 49. Методы перемены труда, расширение обязанностей.

 50. Метод проектирования социотехнических систем.

 51. Сущность метода обогащения труда.

 52. Использования теории подкрепления в управлении производительностью.

 53. Методы стратегии регулирования поведения.

 54. Системы стимулирования труда как метод управления производительностью.

 55. Характеристика приемлемого и стимулированного уровней производительности.

 56. Значение и этапы планирования производительности труда.

 57. Сводный расчет роста производительности труда по факторам.

 58. Значение и этапы планирования численности работающих.

 59. Планирование численности основных и вспомогательных рабочих.

 60. Планирование численности руководителей, специалистов и служащих, младшего обслуживающего персонала, охраны.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда: Учебник. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1999. – 431 с.

 2. Адамчук В.В., Ромашев О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 407 с.

 3. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч.посіб. – К.: Знання – Прес, 2000. – 313 с.

 4. Бондарь И.К. Производительность труда: вопросы теории и практики Минэкономики Украины. НИЭИ Отв. ред. В.Ф.Беседин. – К.: Наук. думка, 1991. – 152 с.

 5. Гаврилов Р.В. Производительность труда: показатели планирования и методы измерения. – М.: Экономика, 1985. – 120 с.

 6. Грачев М.В. Управление трудом. - М.: Наука, 1990. – С.25-29.

 7. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 200 с.

 8. Зубов В.М. Как измеряется производительность труда в США / Под ред. Р.В. Гаврилова. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 144 с.

 9. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : Учеб-метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: МАУП, 1997. – 300 с.

 10. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учеб.пособие. М.: Магистр, 1998. – 238 с.

 11. Левицький Є.Г. Типова система управління продуктивністю на підприємстві. Продуктивність / Науково-практичний журнал. – 1997. - №3. – С.2-15.

 12. Макконнелл К.Р., Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. : Пер. с англ. 11-го изд. – М.: Республика, 1992 - Т.2. . – 400 с.

 13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 14. Никитин А.В. Сбоник задач пл экономике, нормированию и организации труда в промышленности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. П.Ф. Петроченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 1990. – 271 с.

 15. Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. – М.: Экономика, 1988. – С.180-192.

 16. Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.

 17. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.

 18. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

 19. Савельев Д.И. Ускорение производительности – фактор количества и качества населения. - Тула: Гриф и Ко, 1998. – 206 с.

 20. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. Пер. с англ. / Обл. ред. и в ступ.ст. В.И. Данилова-Данильяна. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

 21. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. - 336 с.

 22. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 510 с.

 23. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. – М.: Экономика, 1989. – 214 с.

 24. Экономика труда и социально трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, изд-во Че Ро, 1996. – 624 с.

 25. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. – М.: Бизнес-Информ, 1997. – 200 с.

 26. Эренберг Р. Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 800 с.

Схожі:

Модуль: менеджмент продуктивності iconПріоритетні напрями підвищення продуктивності праці у видобувній галузі
Адже продуктивність праці являється одним із ключових факторів, що забезпечує ефективність виробництва. Окрім того, від зростання...
Модуль: менеджмент продуктивності iconУдк 331. 101. 6 Внутрішній маркетинг: сутність, значення І роль в підвищенні продуктивності праці
Ченні у підвищенні продуктивності праці, визначенню особливостей застосування інструментів внутрішнього маркетингу на підприємстві....
Модуль: менеджмент продуктивності iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний економічний університет
Модуль менеджмент та маркетинг в туризмі Зразок екзаменаційного білета
Модуль: менеджмент продуктивності iconІ. Б. Андренко
...
Модуль: менеджмент продуктивності iconМіжнародний менеджмент
Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент
Модуль: менеджмент продуктивності iconТема: Визначення швидкостi, коефiцiєнта засвоєння, продуктивності читання 2 год

Модуль: менеджмент продуктивності iconХарківська національна академія міського господарства
...
Модуль: менеджмент продуктивності iconПрограма вступного випробування зі спеціальності 14010301, 14010301 «Туризмознавство»
Модуль менеджмент та маркетинг в туризмі Зразок екзаменаційного білета
Модуль: менеджмент продуктивності iconАдреси та телефони регіональних центрів українського науково-дослідного інституту продуктивності апк

Модуль: менеджмент продуктивності iconДокументи
1. /6 курс МП/модуль 3/гастроентеролог_я 6 курс/Diarejn. s-m 6 mod3.doc
2. /6...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи