Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу icon

Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу
Скачати 264.17 Kb.
НазваМодуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу
Дата10.09.2012
Розмір264.17 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬЕТ


ПРОФОРМА

МОДУЛЬ: МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ


СЕМЕСТР: 7

КРЕДИТИ: 2 (72 год.)

БАЗОВІ КУРСИ: Нормування праці, Управління персоналом, Управління конфліктами

РІВЕНЬ: бакалаврат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: навчити студентів основам логістичного і математичного моделювання в сфері управління персоналом, працею і заробітною платою, привити практичні навички вирішення соціально-економічних задач на базі широкого використання ПЕОМ.


^ Результати навчання:

знати:

- особливості процесу прийняття рішень на основі логістичного і математичного моделювання економічних процесів в менеджменті персоналу;

- методи прогнозування і їх роль в процесі прийняття рішень;

- методи розробки і використання балансів робочої сили;

- методи управління продуктивністю праці на основі економетричних моделей;

- методи і моделі прогнозування заробітної плати і доходів населення;

- методи оптимізації виробничих ланок і трудових колективів;

- методи визначення строків виконання робіт, погодження наявності робочої сили зі строками виконання робіт.

вміти:

- використовувати методи і моделі прогнозування економічних процесів в управлінні зайнятістю і менеджменті персоналу;

- розробляти міжгалузеві баланси і баланси робочої сили, використовувати їх інформацію в управлінні;

- будувати економетричні моделі продуктивності праці і використовувати їх в управлінні продуктивністю;

- моделювати споживчий кошик;

- будувати моделі заробітної плати і доходів і прогнозувати зарплату і доходи на основі цих моделей;

- використовувати теорію черг в організації виробництва і праці;

- визначити строки виконання робіт на основі мережних моделей;

- погоджувати наявність робочої сили с календарними строками виконання робіт;

- виконувати аналіз і синтез планування рішень в менеджменті персоналу.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ:

Тема 1. Предмет, методи і завдання курсу (Місце и роль прийняття рішень в менеджменті персоналу. Фактори, які впливають на процес прийняття рішень в управлінні персоналом)

Тема 2. Процес прийняття управлінських рішень (Зміст процесу прийняття управлінських рішень. Організація виконання рішень. Контроль виконання рішень та оцінка результатів).

Тема 3. Методи прийняття управлінських рішень (Методи накопичування, збору та аналізу інформації. Методи прийняття рішень. Методи підвищення якості управлінських рішень).

Тема 4. Моделі прийняття управлінських рішень в менеджменті персоналу (Види і класифікація моделей прийняття управлінських рішень. Моделі змісту управлінських рішень).

^ Тема 5. Економіко-математичні методи і моделі прийняття управлінських рішень в кадровому менеджменті (Напрями використання економічних методів в оптимізації управлінських рішень в менеджменті персоналу. Характеристика основних видів моделей).

^ Тема 6. Методи прийняття рішень в організації виробництва і праці (Організація виробництва та її вплив на ефективність. Системи масового обслуговування) .

^ Тема 7. Моделі розподілу робочої сили на підприємстві (Мережна модель комплексу робіт. Основні характеристики. Методи визначення норм часу на виконання робіт)


^ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ: лекції, самостійна робота студентів.

Лекції

30 годин

Самостійна робота

78 годин


ФОРМИ КОНТРОЛЮ:
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання двох змістовних модулів складає 80% загальної оцінки модулю;

- додаткові формі контролю складають 20% загальної оцінки модулю.

Залік


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; підготовка доповідей та рефератів; анотація наукових статей; оцінка управлінських рішень, які приймають на підприємстві, на якому студент пройшов практику.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2

^ Додаткові форми40%

40%

20%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т715

15

10

10

10

10

10


Кількість балів

Критерії

10 балів

Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлене запитання, показав високий рівень знань відповідних літературних джерел, висловлював власні судження щодо окремих теоретичних проблем. Правильно розв’язав задачу.

5 балів

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел.

0 балів

Нульову оцінку студент одержує за умови, якщо дав на більшість поставлених запитань неправильну чи неповну відповідь та помилявся у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел, не розв’язав задачу чи взагалі нічого не відповів.


Список літератури

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

2. Вітлінський В.В., Наконечний І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

3. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. - М.: ДИС, 1997.

5. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ, 2002.

6. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 208 с.


Викладач, якИЙ викладаЄ модуль:

Керівник модулю: Шульга В.Г., к.е.н., доцент

Лектор: к.е.н., доц. Шульга В.Г,


^ ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ КУРСА


Основные определения. Системный анализ как средство совершенствования процесса решений. Развитие процесса принятия и реализации решений. Предмет и метод курса, его структура и задачи. Структура процесса принятия решений в регулировании экономических процессов. Влияние особенностей человека как профессионала и личности на процесс принятия решений. Место и роль процесса принятия решений в менеджменте персонала. Сущность понятия «управленческое решение». Теория принятия решений. Подходы к принятию решений и необходимость соблюдения принципов, лежащих в основе принятия решений. Факторы, оказывающие влияние на процесс принятия решений в управлении персоналом. Влияние применяемых методов и моделей принятия решений на эффективность и качество управленческих решений в менеджменте персонала.


^ ТЕМА 2. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ


Содержание процесса принятия управленческих решений

Обоснование подготовки управленческого решения. Выявление проблем. Информационная поддержка процесса принятия управленческих решений

Разработка, обоснование и выбор вариантов решения. Организация выполнения решений. Сущность экономических прогнозов, их классификация. Роль и место прогнозов в принятии экономических решений в менеджменте персонала. Прогнозы и экономическая политика. Методы прогнозной экстраполяции. Прогнозирование на основе авторегрессионных моделей. Прогнозирование многомерных экономических процессов. Структурное прогнозирование. Методы, экспертизы. Новые направления в обработке результатов экспертного опрашивания. Методы анализа качества прогнозов. Контроль выполнения решений и оценка результатов. Ошибки руководителя при принятии и прогнозировании управленческих решений


^ ТЕМА 3. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Методы накопления, сбора и анализа информации. Методы разработки вариантов решения. Методы оценки и обоснования вариантов решения

Методы принятия решений. Методы оформления и доведения решений до исполнителя. Методы внедрения, контроля и анализа результатов исполнения решений. Методы повышения качества управленческих решений. Макроэкономическое прогнозирование. Межотраслевые балансы и индексы несоответствия.


^ ТЕМА 4. МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПЕРСОНАЛА


Виды и классификация моделей принятия управленческих решений

Модели поведения руководителей в процессе принятия управленческих решений. Модели содержания управленческих решений. Модели вариантов управленческих решений.


^ ТЕМА 5. ЭКОНОМИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ


Направления использования экономических методов в оптимизации управленческих решений в менеджменте персонала. Балансы рабочей силы. Нормирование затрат рабочего времени. Вычисление полных трудовых затрат с учетом нелинейных отраслевых функций затрат. Согласование объемов производства с наличием рабочей силы.

Экономико-математические методы и модели в принятии управленческих решений.


^ ТЕМА 6. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА


Основные принципы моделирования производительности труда. Производственная функция. Функция Кобба-Дугласа. Экономические характеристики производственной функции и их применение в управлении производством. Динамическая модель производительности труда. Автокорреляционная функция применения методов многомерного анализа при построении модели производительности труда: метод главных компонент, каноническая корреляция. Экономическое толкование главных компонент и канонических сменных.


^ ТЕМА 7. МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА


Сетевая модель комплекса работ. Основные характеристики. Правила построения. Методы определения норм времени на выполнение работ. Временные характеристики модели: критический путь, ранние и поздние сроки выполнения работ. Резервы времени некритических работ. Распределение рабочей силы соответственно календарным срокам выполнения работ. Показатели, предлагаемые для оценки методов и моделей принятия управленческих решений в кадровом менеджменте.


^ 4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ


Тема 1. Предмет, методы и задачи курса

 1. Место и роль принятия решений в менеджменте персонала

 2. Сущность понятия «управленческое решение». Теория принятия решений.

 3. Классификация управленческих решений в системе управления персоналом.

 4. Подходы к принятию решений и необходимости соблюдения принципов, лежащих в основе принятия решений.

 5. Факторы, оказывающие влияние на процесс принятия решений в управлении персоналом.

 6. Влияние применяемых методов и моделей на эффективность и количество управленческих решений в менеджменте персонала.Список литературы к теме 1

 1. Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. –М.:Финансы и статистика, 2002. – 368с.

 2. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

 3. Жданов С. А. Экономические модели и методи в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.

 4. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Чвремных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. — М.: ДИС, 1997.

 5. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002

 6. Терещенко Т. А., Подоровская М. М. Экономико- математические методы в экономике и планировании труда: Учеб. пособие. - К.: КИНХ, 1983.

 7. Терещенко Т. О. Методи і моделі прийняття рішень у менеджмен­ті персоналу: Навч. посібник. —К.: КНЕУ, 1997.

 8. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М., 1999.


Тема 2. Процесс принятия управленческих решений

1.Содержание процесса принятия управленческих решений.

2.Обоснование подготовки управленческих решений. Выявление проблем.

3.Информационная поддержка процесса принятия управленческих решений.

4.Разработка, обоснование и выбор вариантов решения.

5.Организация выполнения решений.

6.Контроль выполнения решений и оценка результатов.

7.Ошибки руководителя при принятии управленческих решений.


Список литературы к теме 2 1. Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. –М.:Финансы и статистика, 2002. – 368с.

 2. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост. вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

 3. Жданов С. А. Экономические модели и методи в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.

 4. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. — М.: ДИС, 1997.

 5. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002

 6. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (на материалах 120 российских компаний): Практическое пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 161-169.

 7. Паршиков А.М. Организация труда менеджера: Учебное пособие. Изд.3. — Донецк: Издательство «Юго-Восток», 1998. — С. 135-144.

 8. Терещенко Т. А., Подоровская М. М. Эконмико-математические методы в экономике и планировании труда: Учеб. пособие. - К.: КИНХ, 1983.

 9. Терещенко Т. О. Методи і моделі прийняття рішень у менеджмен­ті персоналу: Навч. посібник. —К.: КНЕУ, 1997.

 10. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — С. 403.

 11. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М., 1999.

 12. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая психология, управление на предприятии. Учеб. для сред. спец. учеб. заведений — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2000. — С. 211-213.


Тема 3. Методы принятия управленческих решений


1. Методы накопления, сбора и анализа информации.

2. Методы разработки вариантов решения.

3. Методы оценки и обоснования вариантов решения.

4. Методы принятия решений.

5. Методы оформления о доведения решений до исполнителя.

6.Методы внедрения, контроля и анализа результатов исполнения решений.

7.Методы повышения качества управленческих решений.


Список литературы к теме 3


 1. Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. –М.:Финансы и статистика, 2002. – 368с.

 2. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

 3. Жданов С. А. Экономические модели и методи в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.

 4. Журавлев П.В., Куланов М.Н., Сукарев С.А. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников / Монография. — М.: Изд-во Рос.экон.акад., Екатеринбурга: Деловая книга, 1998. –– С. 232.

 5. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. — М.: ДИС, 1997.

 6. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002

 7. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (на материалах 120 российских компаний): Практическое пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 169-212.

 8. Лескин А.А.., Мальцев В.Н. Системы поддержки управленческих и проектных решений. — Л.: Машиностроение. Ленингр.отд-ние, 1990. — С. 61-108.

 9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — С. 194-251.

 10. Паршиков А.М. Организация труда менеджера: Учебное пособие. Изд.3. — Донецк: Издательство «Юго-Восток», 19998. — С. 131-150.

 11. Терещенко Т. А., Подоровская М. М. Эконмико-математические методы в экономике и планировании труда: Учеб. пособие. - К.: КИНХ, 1983.

 12. Терещенко Т. О. Методи і моделі прийняття рішень у менеджмен­ті персоналу: Навч. посібник. —К.: КНЕУ, 1997.

 13. Удальцова М.В. Социология управления: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, Новосибирск, МГАЭ и У, 2000. –– С. 109-111.

 14. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1998.

 15. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М., 1999.

 16. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. — К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. — С. 296-343.

 17. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая психология, управление на предприятии. Учеб. для сред. спец. учеб. заведений — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2000. — С. 207-224.Тема 4. Модели принятия управленческих решений в менеджменте персонала

1. Виды и классификация моделей принятия управленческих решений.

2.Модели поведения руководителей в процессе принятия управленческих решений.

3.Модели содержания управленческих решений.

4.Модели вариантов управленческих решений.


Список литературы к теме 4 1. Абчук В.А., Бункин В.А.. Принятие решений: Научно-практическое пособие для руководителя. –– Л., 1987.

 2. Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. –М.:Финансы и статистика, 2002. – 368с.

 3. Бывшев А.П. 200 вопросов и ответов по менеджменту: Учебное пособие. — Краматорск, 1997. — С.80-98.

 4. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

 5. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002

 6. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (на материалах 120 российских компаний): Практическое пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 151-213.

 7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — С. 191-251.

 8. Паршиков А.М. Организация труда менеджера: Учебное пособие. Изд.3. — Донецк: Издательство «Юго-Восток», 1998. — С. 131-150.

 9. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. — М.: Аспект Пресс, 1998. –– С. 142-143.

 10. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом –– СПб.: Издательство «Питер», 2000. –– С. 416.

 11. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — С. 158-159.

 12. Хайниш С.В. Нестандартные ситуации: практикум для хозяйственных руководителей. — М.: Экономика, 1992. — С. 206.

 13. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая психология, управление на предприятии. Учеб. для сред. спец. учеб. заведений — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2000. — С. 207-224.Тема 5. Экономико – математические методы и модели принятия управленческих решений в кадровом менеджменте


1 Направления использования экономических методов в оптимизации управленческих решений в менеджменте персонала

2. Классификация математических моделей

3. Характеристика основных видов моделей (линейные и нелинейные, модели с непрерывными и дискретными величинами, статические и динамические, детерминированные и стохастические, описательные и оптимизационные, вариантные и безвариантные).

4. Экономико-математические методы и модели в принятии управленческих решений.


Список литературы к теме 5

 1. Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.:Финансы и статистика, 2002. – 368с.

 2. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

 3. Жданов С. А. Экономические модели и методи в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.

 4. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Чвремных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. — М.: ДИС, 1997.

 5. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002

 6. Терещенко Т. А., Подоровская М. М. Эконмико-математические методы в экономике и планировании труда: Учеб. пособие. - К.: КИНХ, 1983.

 7. Терещенко Т. О. Методи і моделі прийняття рішень у менеджмен­ті персоналу: Навч. посібник. —К.: КНЕУ, 1997.

 8. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М., 1999.


Тема 6. Методы принятия решений в организации производства и труда


1. Организация производства и ее влияние на эффективность.

2. Теория массового обслуживания и организации производства.

3.Системы массового обслуживания, особенности их функционирования в условиях неопределенности. Простейший поток требований, его характеристики СМО с потерями.

4.Уровень обслуживания и нормы времени на обслуживание. СМО с ожиданиями.

5. Оптимизация решений по организации производства и труда на основе теории массового обслуживания.


Список литературы к теме 6

 1. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с.

 2. Жданов С. А. Экономические модели и методы в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.

 3. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. - М.: ДИС, 1997.

 4. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002

 5. Теоретические проблемы демографии. - М.: Статистика, 1970.

 6. Терещенко Т. О. Методи і моделі прийняття рішень у менеджмен­ті персоналу: Навч. посібник. —К.: КНЕУ, 1997.

 7. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М., 1999.Тема 7. Модели распределения рабочей силы на предприятии


1. Сетевая модель комплекса работ. Основные характеристики. Правила построения.

2. Методы определения норм времени на выполнение работ. Временные характеристики модели: критический путь, ранние и поздние сроки выполнения работ. Резервы времени некритических работ.

3. Распределение рабочей силы соответственно календарным срокам выполнения работ.


Список литературы к теме 7

 1. Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368с.

 2. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

 3. Жданов С. А. Экономические модели и методи в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.

 4. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. - М.: ДИС, 1997.

 5. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002

 6. Терещенко Т. А., Подоровская М. М. Экономико-математические методы в экономике и планировании труда: Учеб. пособие. - К.: КИНХ, 1999.

 7. Терещенко Т. О. Методи і моделі прийняття рішень у менеджмен­ті персоналу: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997.

 8. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М., 1999.


^ 5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

УСКОРЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ


Тема 1. Предмет, метод и задача курса

Основные определения. Системный анализ как средство усовершенствования процесса принятия решений. Развитие процесса принятия и реализации решений. Предмет и метод курса, его структура и задача. Место процесса принятия решений в деятельности человека. Структура процесса принятия решений в регулировании экономических процессов. Влияние особенностей человека как профессионала и личности на процесс принятия решений.


Тема 2. Экономические прогнозы и принятие решений в менеджменте персонала


Сущность экономических прогнозов, их классификация. Роль и место прогнозов в принятии экономических решений в менеджменте персонала. Прогнозы и экономическая политика. Методы прогнозной экстраполяции. Прогнозирование на основе авторегрессионных моделей. Прогнозирование многомерных экономических процессов. Структурное прогнозирование. Методы, экспертизы. Новые направления в обработке результатов экспертного опроса. Методы анализа качества прогнозов.


Тема 3. Принятие решений на макроуровне


Макроэкономическое прогнозирование. Межотраслевые балансы и индексы несоответствия. Балансы рабочей силы. Нормирование затрат рабочего времени. Вычисление полных трудовых затрат с учетом нелинейных отраслевых функций затрат. Согласование объемов производства с наличием рабочей силы.


Тема 4. Моделирование производительности труда


Основные принципы моделирования производительности труда. Производственная функция. Функция Кобба -Дугласа. Экономические характеристики производственной функции и их применение в управлении производством. Динамическая модель производительности труда. Автокорреляционная функция применения методов многомерного анализа при построении модели производительности труда: метод главных компонент, каноническая корреляция. Экономическое толкование главных компонент и канонических сменных.


Тема 5. Модели заработной платы и доходов


Факторы и условия формирования оплаты труда. Дифференциация зарплаты и способы ее определения. Современные тенденции в дифференцировании зарплаты. Функциональная модель планирования и распределения зарплаты на перспективу. Зависимость зарплаты от уровня безработицы. Кривая Филлипса. Динамические модели заработной платы. Модели зависимости цен и зарплаты. Методы распределения доходов населения на перспективу. Модели экономического стимулирования.


Тема 6. Методы принятия решений в организации производства и труда


Организация производства и ее влияние на эффективность. Теория массового обслуживания и организации производства. Системы массового обслуживания (СМО), особенности их функционирования в условиях неопределенности. Простейший поток требований, его характеристики. СМО с потерями. Уровень обслуживания и нормы времени на обслуживание. СМО с ожиданиями. Оптимизация решений по организации производства и труда на основе теории массового обслуживания.


Тема 7. Модели распределения рабочей силы на предприятии


Сетевая модель комплекса работ. Основные характеристики. Правила построения. Методы определения норм времени на выполнение работ. Временные характеристики модели: критический путь, ранние и поздние сроки выполнения работ. Резервы времени некритических работ. Распределение рабочей силы соответственно календарным срокам выполнения работ.


^ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

 1. Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. –М.:Финансы и статистика, 2002. – 368с.

 2. Вітлінський В.В., Наконечний.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. – метод. – посібник для самост .вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2001- 248 с..

 3. Жданов С. А. Экономические модели и методы в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.

 4. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник. - М.: ДИС, 1997.

 5. Иванов С.Н. Конспект лекций по ЭММ. – Д.: ДонНУ,2002.

 6. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 208 с.

 7. Теоретические проблемы демографии. - М.: Статистика, 1970.

 8. Терещенко Т. А., Подоровская М. М. Эконмико-математические методы в экономике и планировании труда: Учеб. пособие. - К.: КИНХ, 1983.

 9. Терещенко Т. О. Методи і моделі прийняття рішень у менеджмен­ті персоналу: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997.

 10. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М., 1999.

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

(для студентов всех форм обучения)


Задача №1

Построение прогнозной модели межотраслевого баланса и баланса рабочей силы.

Структура задачи

 1. Определение нормативов прямых и полных материальных затрат.

 2. Прогнозирование валового внутреннего продукта на основе методов экспоненциального сглаживания.

 3. Оценка качества прогнозных методов и моделей.

 4. Определение прямой и полной трудоемкости продукции в разрезе областей народного хозяйства.

 5. Расчет потребности в рабочей силе на плановый период.

 6. Согласование производственной программы с фондом рабочего времени.

Задача № 2

Построение модели производительности труда и заработной платы.

Структура задачи

 1. Сформировать совокупность наблюдений для построения модели производительности труда и зарплаты на основе статистической информации.

 2. Специализировать модель и идентифицировать регрессионные уравнения модели.

 3. Проанализировать экономическую информацию для определения ее достоверности.

 4. Построить эконометрическую модель производительности труда и зарплаты на основе системы единовременных структурных уравнений.

 5. Анализ количественных характеристик взаимосвязи и использование их в управлении производительностью труда.

Задача № 3

Построение модели организации производства и труда (оптимизация размера бригад)

^ Структура задачи

 1. Определить среднее количество требований, которые поступают в систему обслуживания в единицу времени, и средний срок обслуживания одной требования.

 2. Оценить уровень организации работы в цехах или бригадах на основе количественных характеристик теории очередей.

 3. Определить оптимальный уровень организации бригады рабочих, по которой суммарные затраты от простоев в системе обслуживания будут минимальными.

 4. Сделать выводы.

Задача № 4

Определение срока выполнение комплекса работ и распределение рабочей силы в соответствии с календарными сроками выполнения работ.

Структура задачи

 1. Построение сетевой модели комплекса работ.

 2. Определение нормативов времени на выполнение работ.

 3. Временные характеристики модели.

 4. Временные резервы работ.

 5. Распределение рабочей силы соответственно календарным срокам выполнения работ.

Схожі:

Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconЗ. М. Конспект лекцій з дисципліни „моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ”
Конспект лекцій з дисципліни „Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconНавчальної дисципліни „моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті”
Моделі І методі прийняття рішень в аналізі І аудиті” для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти фпо та зн напряму підготовки...
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – “Облік...
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – “Облік...
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconРобоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень
Мета курсу: сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних...
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconНазва модуля: Оптимізація прийняття рішень
Змістовна та формалізована постановки задачі прийняття рішень. Етапи прийняття рішень. Структура множини альтернатив. Методи та алгоритми...
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconМоделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для студентів спеціальності 050106 „Облік І аудит”) Харків – хнамг 2005
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для...
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconТести з дисципліни „Системи І методи прийняття рішень
Назвіть переваги використання в системах прийняття рішень байєсівського класифікатора
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconТести з дисципліни „Системи і методи прийняття рішень" (на „задовільно")
Назвіть переваги використання в системах прийняття рішень байєсівського класифікатора
Модуль: методи І моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу iconРозклад гр. Оа (спеціалісти)
Конс. Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі і аудиті. Крищенко С. О. 701
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи