Проформа icon

Проформа
Скачати 100.43 Kb.
НазваПроформа
Дата10.09.2012
Розмір100.43 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОФОРМА
Модуль: НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Семестр: 6

Кредити: 2,5 (135 год.)

Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Статистика, Охорона праці, Економіка праці і соціально-трудові відносини

Рівень: бакалаврат.

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: надання знань з теорії та практики нормування праці як професійної і наукової діяльності, регулювання міри праці, навчити відзначати витрати часу на одиницю продукції в конкретних умовах виробництва.


^ Результати навчання:

При успішному завершенні модуля, студенти:

- демонструють знання теоретичних основ і методологічних засад нормування праці;

- знають структуру трудового процесу і зміст етапів аналізу витрат робочого часу;

- мають навички використання методів вивчення витрат робочого часу залежно від характеру та змісту праці;

- спроможні самостійно аналізувати й оцінити умови праці за допомогою встановлення норм праці та трудових нормативів.


^ Зміст курсу і коротка анотація тем

Тема 1. Сутність і значення нормування праці. (Об'єктивна необхідність нормування праці – ефективність виробництва і оптимізація витрат виробничих ресурсів. Міра праці та її конкретний вираз – норма праці. Основні принципи нормування праці, їх сутність і обумовленість економічними законами. Зв'язок нормування праці з іншими економічними , технічними і соціальними дисциплінами).


^ Тема 2. Об'єкти нормування праці (Робочий час як загальна міра кількості праці. Структура виробничого процесу. Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. Поняття трудового процесу і його взаємозв'язок з виробничим процесом).

^ Тема 3. Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу (Основні види класифікації витрат робочого часу. Нормативний баланс змінного робочого часу. Чинники, що впливають на тривалість виробничого процесу. Класифікація методів вивчення витрат робочого часу).

^ Тема 4. Фотографія робочого часу (Фотографія робочого часу, її види зміст і особливості проведення. Фотографія робочого часу робітників: індивідуальна, групова, самофотографія. Фотографія виробничого процесу, маршрутна і цільова фотографія. Масова фотографія робочого часу методом момент них спостережень).

^ Тема 5. Хронометраж (Хронометраж, його призначення і види. Організація проведення хронометражних спостережень. Фото хронометраж, його призначення і сфера застосування).

^ Тема 6. Нормативні матеріали для визначення норм праці (Призначення та класифікація нормативів з праці. Види нормативних матеріалів з праці. Різновиди нормативів витрат часу. Нормативи праці за сферою застосування. Нормативи праці за степенем укрупнення. Нормативи обслуговування, чисельності та підлеглості).

^ Тема 7. Методи створення трудових нормативів (Загальні умови і вихідні матеріали для створення нормативів. Характеристика основних етапів створення нормативів. Робоча методика. Побудова нормативних таблиць, графіків, номограм).

^ Тема 8. Норми витрат праці (Роль норм у визначенні витрат і результатів праці. Класифікація норм праці. Чинники, що впливають на величину норм. Вимоги, яким повинні відповідати норми витрат праці).

^ Тема 9. Методи нормування і способи встановлення норм (Необхідність комплексного обґрунтування норм праці. Класифікація методів нормування праці щодо обґрунтування норм: аналітичний, аналітично-дослідний (експериментальний), аналітично-розрахунковий, сумарний).

^ Тема 10. Нормування праці робітників основного виробництва (Особливості визначення складових частин норм часу. Послідовність розрахунків норм праці в різних виробничих умовах. Визначення оперативного часу. Методика нормування часу обслуговування робочого місця, часу на відпочинок та особисті потреби робітника, часу підготовчо-завершальної роботи. Залежність від норм часу і виробітку. Порядок встановлення нормативних завдань. Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах, встановлення комплексних норм на одиницю кінцевої продукції).

^ Тема 11. Нормування праці допоміжних робітників (Особливості встановлення норм обслуговування і чисельності при виконанні допоміжних робіт).

Тема 12. Нормування праці службовців (Основні об'єкти нормування праці службовців. Методи укрупненого нормування чисельності службовців. Структура нормативів трудових витрат на інженерні, організаційні та управлінські роботи).

^ Тема 13. Організація нормування праці на підприємствах (Організація служб нормування праці. Організація обліку виконання норм праці. Об'єктивна необхідність перегляду діючих норм праці, порядок впровадження прогресивних норм праці. Методи заохочення працівників до зменшення трудомісткості та роботи за прогресивними нормами).


^ Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

Лекції – 2 години у неділю

32 годин

Практичні заняття – 2 години у неділю

32 годин

Консультації –5 години за семестр

5 годин

Самостійна робота – підготовка до семінарів, вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, підготовка доповідей, виконання практичних робіт

71 годин


Форми контролю
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання трьох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модулю;

- додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модулю;

- екзамен складає 50% загальної оцінки модулю.


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; вивчення та оцінювання законодавчих і нормативних документів України, що регулюють питання нормування праці; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт, виконання домашніх практичних робіт; аналіз та оцінка стану нормування праці на підприємства, на якому студент пройшов практику; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1


Модуль 2

Модуль 4

Додаткові

форми

Іспит10%

10%

10%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13


5

10

10

5

5

10

5

5

5

5

5

5

590-100 балів – “відмінно” – студент дав правильні і вичерпні відповіді на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вміє креативно мислити. Студент бездоганно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – “добре” – студент у цілому відповів на поставленні запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату. Завдання виконане, однак є незначні зауваження щодо логіки викладення матеріалу.

50-74 балів – “задовільно” – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконане, надано своєчасно, але мають місце окремі недоліки: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – “незадовільно” – студент дав неправильну відповідь на запитання чи взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використовував заборонені джерела, підказки. Завдання виконане не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона недостовірна, застаріла; завдання оформлене із суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


Список літератури

1. Законодавчі, нормативні та інформативні акти про освіту і науку України.

2. Бадулина Л.П. Совершенствование нормирования и оплаты труда рабочих в строительстве. - М.: Экономика, 1990. – 256 с.

3. Власов М.М., Маслов А.Е. Научная организация инженерного труда. – Донецк, 1990. – 106 с.

4. Генкин Б.М., Петроченко П.Ф., Бухалков М.И. и др. Нормирование труда: Учебник для студентов вузов / Под ред. Б. М. Генкина. - М.:Экономика, 1985. - С.6-19.

5. Гинзбург Е.Г. Организация и нормирования труда ИТР и служащих. - Иваново: Изд-во Университета, 1998. – 118 с.

6. Зейфман М.М. Управление серийным производством на нормативной основе. – К.: Техника, 1990. – 110 с.

7. Зубкова А. Нормирование - неотъемлемый элемент современного менеджмента // Человек и труд. - 1996. - №11. – С. 98 – 99.

8. Исакова М. Сегодня и завтра нормирования труда // Человек и труд. – 1994. - № 5. – С.90 – 93.

9. Концепция совершенствования организации и нормирование труда в условиях перехода к рыночной экономике // Социалистический труд. – 1990. - № 10. – С. 13 – 20.

10. Лясников И.А., Никитин А.В. Сборник задач по экономике, организации и нормировании труда в промышленности: Учебное пособие для экономических вузов / Под ред. Петроченко П.Ф. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Экономика, 1981.- С. 5-6.

11. Научная организация труда в управлении производственным коллективом / Под ред. Ю.И. Фортунина. – М.: Экономика. 1991. – 286с.

12. Никитин А.В. Сборник задач по экономике, нормированию и организации труда в промышленности: Учебное пособие для вузов / Под ред. Петроченко П.Ф. - 3-е изд., переработанное и дополненное - М.: Металлургия, 1991 с. 13 – 27.

13. Нормирование труда /Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Черный В.И. / Под ред. В.М. Данюка и В.М. Абрамова: Учебник. - К.: Министерство образования Украины и ИСИО, 1995. – 204 с.

14. Нормирование труда на металлургическом предприятии / Следнев В.П., Копытина Т.И., Беляев В.М., Устинов В.В., Крыжко И.Д.. – К.: металлургия, 1991. – 90

15. Организация и нормирование труда / Под ред. Адамчука В.В. – М.: ЗАО Финстатинформ, 1999. – 301 с.

16. Основы нормирования труда в народном хозяйстве Украины: Учебное пособие. – К.: Минтруда Украины, 1997. – 125 с.

17. Погорелов Н.И. Нормирование труда в промышленности. – Харьков: Основа, 1991. – 265 с.

18. Постановление Кабинета Министров Украины. О Мероприятиях улучшения нормирования труда в народном хозяйстве (от 20 марта 1995 г. № 197) // Труд и зарплата. – 1995. - № 7. – С.7.

19. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства: Учбовий посібник. – К.: Міністерство праці України, 1995.

20. Совершенствование нормирования труда рабочих и специалистов в условиях НТП. – Барнаул: Алтайский госуниверситет, 1990. – 138 с.

21. Стуканов Л.В. Разработка прогрессивных норм труда // Человек и труд. - 1995. - №6. – С. 11 – 16.

22. Фильев В.И. Нормирование труда на современном этапе. – М.: Экономика, 1997. – 256с.

23. Хромых Н. С. Нормирование труда в отраслях промышленности: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1988 - С. 37- 47.

24. Фахові журнали: «Людина і праця», «Российский экономический журнал», «Экономист», «Справочник экономиста», «Персонал», «Україна: аспекти праці», «Економіка України» Газети: «Праця і зарплата», «Голос України», «Ділова Україна».


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Копитіна Т.І., к.е.н., доцент

Лектори: к.е.н., доц. Копитіна Т.І.,

к.е.н., доц. Сердюк О.Ю.,

ст. викл. Кисель Н.Ф.

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи