Проформа icon

Проформа
Скачати 146.87 Kb.
НазваПроформа
Дата10.09.2012
Розмір146.87 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОФОРМА
Модуль: ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Семестр: 6

Кредити: 2 (72 год.)

Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил

Рівень: бакалаврат.

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: ознайомити студентів з категоріальним апаратом наукового дослідження, який необхідний для формування знань про теоретико-методологічну систему науки і навичок проведення науково-дослідницького аналізу, а також отримання практичних навичок ведення студентської наукової роботи.


^ Результати навчання:

При успішному завершенні модуля, студенти:

- демонструють знання теоретичних основ і методологічних засад наукових досліджень;

- знають структуру і зміст етапів проведення дослідницької роботи;

- мають знання систематизації і узагальнення результатів наукових досліджень;

- спроможні самостійно аналізувати й оцінити стан економічного середовища та тенденції його розвитку.


Зміст курсу і коротка анотація тем
^

Тема 1. Основи наукознавства. Предмет та задачі курсу. (Фактори наукового середовища. Предмет, завдання і структура курсу).


Тема 2. Наука як система знань (Історія науки. Система знань об'єктивних законів природи, суспільства та мислення. Категорії та структура науки. Структура процесу пізнання. Поняття наукової теорії).

^ Тема 3. Методологія наукового дослідження (Поняття наукового напрямку, проблеми, теми наукового питання. Обґрунтування концепції дослідження: критерії вибору теми та методів дослідження. Розробка схеми наукового дослідження за вибраною темою. Особливості соціально-економічних досліджень).

^ Тема 4. Методи та рівні наукового дослідження (Зміст, принципи розробки та структура методики дослідження. Класифікація методів наукового дослідження за рівнем методологічного аналізу. Рівні науково-дослідної роботи. Застосування загальнонаукових методів. Конкретно-наукові методи).

^ Тема 5. Наукова інформація: її пошук та використання (Поняття наукової комунікації. Поняття інформації, нова та релевантна інформація. Класифікація джерел наукової інформації).

^ Тема 6. Структура та зміст етапів дослідницької роботи (Окреслення проблематики та побудова плану-проспекту майбутнього дослідження. Пошук наукової інформації та робота з джерелами. Відбір даних та перевірка їх вірогідності. Дослідницька стадія наукового процесу: доказ або спростування гіпотези. Підготовка рукопису наукового дослідження, його оформлення та захист).

^ Тема 7. Систематизація та впровадження результатів наукового дослідження (Корегування початкових припущень. Висновки та пропозиції. Поняття впровадження результатів закінченого дослідження прикладного характеру. Підвищення ефективності наукових досліджень, засоби їх досягнення. Критерії оцінки наукових досліджень).

^ Тема 8. Основні види наукових досліджень у вищій школі. (Вимоги щодо якості підготовки сучасних фахівців. Наукові роботи студентів за рівнем складності та змістом: реферат, курсова робота, дипломна робота, магістерська робота. Система організації науково-дослідницької роботи студентів у вищих навчальних закладах.).

^ Тема 9. Організація та планування дослідницької праці. Етика науковця (Особливості сучасних наукових досліджень. Характер творчої праці. Принципи організації праці у науковій діяльності. Планування раціональної організації праці в наукових дослідженнях. Розвиток творчих здібностей та суспільної активності науковців. Ерудиція дослідника та коректність роботи з науковими джерелами. Плагіат, його негативні наслідки).


^ Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

Лекції – 2 години у неділю

16 годин

Практичні заняття – 2 години у неділю

16 годин

Індивідуальна робота

12 годин

Самостійна робота – підготовка до семінарів, вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, виконання практичних робіт

28 годин


Форми контролю
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання двох змістовних модулів складає 80% загальної оцінки модулю;

- додаткові формі контролю складають 20% загальної оцінки модулю.

Залік


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; вивчення та оцінювання законодавчих і нормативних документів України, що регулюють питання соціально-економічного розвитку українського суспільства; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт, виконання домашніх практичних робіт; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2


Додаткові

форми40%

40%

20%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т95

10

10

10

10

10

10

5

10

51-100 балів – зараховано;

0-50 балів - не зараховано.


^ Критерії оцінки знань студентів підчас поточного контролю:

Кількість балів

Критерії

10 балів

Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлене запитання, показав високий рівень знань відповідних літературних джерел, висловлював власні судження щодо окремих теоретичних проблем. Правильно розв’язав задачу.

5 балів

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел.

0 балів

Нульову оцінку студент одержує за умови, якщо дав на більшість поставлених запитань неправильну чи неповну відповідь та помилявся у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел, не розв’язав задачу чи взагалі нічого не відповів.Список літератури

1. Законодавчі, нормативні та інформативні акти про освіту і науку України.

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища шк., 1997.

3. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований: Учебное пособие. - М.: Изд-во Моск.ун-та, 1988.

4. Горбатенко І.Ю., Івашина Г.О. Основи наукових досліджень. Підручник. – Херсон, 2001.


5. Кузнецов И.Н., Лойко Л.В. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы. – Мн., 1998.

6. Макогон Ю.В., Пиліпенко В.В. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. – ДонНУ.: 2003. – 116 с.

7. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. – К.: 2003. – 116 с.

8. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы.- Москва: Наука, 1987.

9. Фахові журнали: «СоцИС: социологические исследования», «Філософськи науки», «Україна: аспекти праці», «Економіка України».


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Сердюк О.Ю., к.е.н., доцент

Лектори: к.е.н., доц. Сердюк О.Ю.,

к.е.н., доц. Шаульська Л.В.,

ст. викл. Моложавий В.М.


^ Тема 1. Структура, предмет и задачи курса «Основы научных исследований»

Основы научных исследований – составная часть учебного процесса в вузе. Предмет и основные задачи курса. Структура курса: теория, методология, организация науки и методика выполнения научных исследований. Характеристика основных понятий и категорий в научных исследованиях. Научно-исследовательская работа в области экономики труда и управления персоналом.


^ Тема 2. Наука в системе общественного производства. Основы науковедения

Понятие, содержание, цель и функции науки на современном этапе развития общества. Наука, как непосредственно производительная сила. Научный потенциал общества. Структура науки и этапы ее становления и развития. Наука как специфическая форма общественной деятельности. Основные отрасли науки и их дифференциация. Науковедение и его основные разделы. Логика развития науки и научные революции. Системы и формы подготовки научных кадров в Украине и за рубежом.

^

Тема 3. Теоретико-методологические основы научных исследований


Наука как форма общественного сознания и система знаний. Теоретические основы развития науки. Наука о науке (Добров Г.М.) Научное исследование и его методология. Теория познания, как основа методологии науки. Формы, методы и средства научного познания. Роль идеи, гипотезы и теории в научных исследованиях. Проблемы методологии научного познания и социальной практики. Методология как эвристическая, функция науки. Методология социально-экономического исследования.


^ Тема 4. Организация науки и научных исследований. Научная информация

Понятие организации научных исследований, их планирование и эффективность. Организационные стадии научно-исследовательского процесса и его алгоритм. Познавательные действия в научном исследовании, их последовательность. Разработка программы научного исследования и ее структура. Типовые этапы научно-исследовательских работ. Деление научных работ по характеру и диапазону.

Информационное обеспечение научно-исследовательского процесса. Информационная сеть internet и научные исследования. Формы организации и управления наукой. Классификация научных учреждений.


^ Тема 5. Научные исследования в экономической и социальной сферах. Их особенности в современных условиях

Место и роль экономических и социальных наук в системе научного знания. История развития социально-экономических наук, их классификация. Процессы интеграции экономических и социальных наук в условиях становления рыночных отношений.

Основные направления развития социально-экономических наук и научные исследования в области экономики труда и управления персоналом.

Опыт ведущих зарубежных стран в поддержке развития социально-экономической науки.

Целевые комплексные программы социально-экономического развития Донецкого региона.


^ Тема 6. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в вузе

Качество подготовки специалиста в вузе, его критерии. Особенности формирования навыков научно-исследовательской работы в учебном процессе.

Система организации НИРС в вузе, ее основные цели и задачи. Виды и формы НИРС и активизация творческого мышления студентов.

Комплексные целевые программы НИРС и индивидуальный план НИР студента. Общие требования по подготовке, курсовых и дипломных (магистерских) работ. Требования к структуре, содержание и их оформлению.

Оформление таблиц, схем, рисунков, формул, библиографических ссылок и сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом произведении или другом документе. Подготовка к их защите.

Самостоятельная работа студента в НИР. Ее организация и планирование. Формирование этических норм и ценностей научной работы.


^ Тема 7. Организация труда в научных исследованиях и его планирование

Особенности труда и творческой работы в современном научном исследовании. Принципы организации труда в научной деятельности. Проблемы нормирования и стимулирования в научных исследованиях.

Коллективный и индивидуальный научный труд, их взаимосвязь. Оценка индивидуального вклада в научном исследовании.

Научный труд и его классификация. Признаки научной работы. Рабочее место в научном исследовании, его организация. Самоорганизация и творческий подход к научной работе. Организация труда научного работника.

Факторы повышения работоспособности и дееспособности человека в научном процессе.

^

Тема 8. Методика выполнения научно-исследовательской работы


Выбор темы в социально-экономическом исследовании. Ее конкретизация и обоснования. Подготовка, организация и планирование научного исследования.

Определение этапов и задач в научной работе, подбор научных работников. Выбор методов исследования и их характеристика. Сбор, изучение, накопление и отбор информации. Работа с литературой. Разработка конкретных рабочих гипотез и методики исследований. Рабочий план-график исследования. Обработка материала. Ее методы и принципы. Обобщение результатов исследования. Оформление научной работы. Виды научной продукции. Определение экономической и социальной эффективности научных исследований. Внедрение результатов исследования в практику.


^ Тема 9. Система подготовки научных кадров в Украине и за рубежом

Подготовка научных кадров как одна из основных функций государства. Кадровый потенциал науки на разных этапах развития общества.

Роль и место научного труда в обществе. Престиж научного труда и его социальный статус.

Организация подготовки и повышения квалификации научных кадров в Украине и за рубежом.

Формы и порядок подготовки научных кадров. Научные степени и звания. Система аттестации кадров. Функции ВАК Украины.

Государственная и общественная оценка научного вклада: почетные звания, премии, пенсии и др.
^

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ


(подготовка рефератов, докладов)

по курсу «Основы научных исследований»


 1. Наука в системе общественного производства.

 2. Управление и организация научной деятельностью в Украине в современных условиях.

 3. Научный потенциал общества, его изменение.

 4. Понятие науки. Формы ее проявления.

 5. Наука как непосредственно производительная сила.

 6. Анатомия (структура) науки.

 7. Классификация наук. Ее исторические особенности.

 8. Функции науки на разных этапах развития общества.

 9. Логика развития науки и научные революции.

 10. Методология научных исследований. Общий подход.

 11. Теоретические основы развития науки.

 12. Теория познания как основа методологии науки.

 13. Теоретические и эмпирические уровни исследования.

 14. Методы теоретического исследования.

 15. Методы эмпирического исследования.

 16. Проблемы классификации научного труда и научных учреждений.

 17. Типовые этапы теоретического (поискового) и прикладного научного исследования.

 18. Организация и управление научной информацией в Украине и за рубежом.

 19. Понятие эффективности научных исследований.

 20. Методика проведения научных исследований.

 21. Психология и научное творчество.

 22. Социология научного творчества.

 23. Система подготовки научных кадров в Украине.

 24. Профессиограмма научного работника.

 25. Типовые требования к оформлению научных работ (курсовые, дипломные и магистерские диссертации и др.).ЛИТЕРАТУРА

 1. Закон Украины «Об основах государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности» //Ведомости Верховной Рады Украины. – 1992. - № 12.

 2. Закон Украины «О научно-технической информации» от 25.06.93 № 3322.XII /Голос Украины. – 1993. – 138. – 28 июня.

 3. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність /Урядовий кур’єр. – 1998. - № 246-277. – 24 грудня.

 4. Анкудинов И.Г., Митрофанов А.М., Соколов О.Л. Основы научных исследований: Учебное пособие. - СПб.: СЗТУ, 2002. - 55 с.

 5. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 271с.

 6. Вернадский В.И. о Науке. Том 1.. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – Дубна.: Изд. Центр феникс, 1997. – 576с.

 7. Захаров А.А., Шершнев Е. Как написать курсовую или дипломную работу за одну ночь: карманный справочник. – С.- Петерб.: Питер Пресс Питер, 2009. – 256 с.

 8. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 9. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени Изд. 9-е, доп. – С.: Ось-89, 2007. – 224 с.

 10. Лудченко, А.А., Лудченко, Я.А., Примак, Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие/ Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., - К.: О-во "Знания", КОО, 2001. -113 с.

 11. Лук’янченко Н.Д., Савченко Г.О. Тексти лекцій «Основи наукових досліджень» - Донецьк: ДонНУ. – 2002, - 115с.

 12. Пилюшенко В.Л., Шкрабок И.В. Методология и организация научного исследования: Учебное пособие. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – 285с.

 13. Про внесення змін до Закону України. Про основи державної політики науки і науково технічної діяльності. – К.: 1 грудня 1998р., № 284 – XIV.

 14. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 1997 – 274с.

 15. Сабитова, Р.Г. Основы научных исследований: Учебное пособие. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. -58 с.

 16. Сафонов, А.А. Основы научных исследований. Учебное методическое пособие. Владивосток: Изд. ВГУЭС, 2000. -154 с.

 17. Семиноженко В. Українська наука отримала цивілізований та ефективний закон //Урядовий кур’єр. 1998. - № 249 – 250. – 29 грудня.

 18. Философский энциклопедический словарь //Гл.ред акад. Л.Ф. Ильичев и др.Ст. Наука. – М.: Сов. Энциклопедия, - 1983. – С.403-406.

 19. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Издательство: "Издательский дом Дашков и К", 2008. - 243 с.

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи