Проформа icon

Проформа
НазваПроформа
Сторінка1/8
Дата10.09.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПроформаМодуль: охорона праці

Семестр: 3

Кредити: 1,5 (81 год.)

Базові курси: Безпека життєдіяльності, Цивільна оборона

Рівень: бакалаврат.

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: формування системи теоретичних і прикладних знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві; засвоєння студентами знань з теорії методів управління умовами і охороною праці на виробництві, оволодіння практичними навичками обґрунтування і використання економічних методів вирішення конкретних завдань на підприємстві; вироблення вмінь і навичок в сфері формування сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях.


Результати навчання:
^

При успішному завершенні модулю студенти демонструють:


- розуміння теоретичних аспектів управління охороною праці, впливу виробничого середовища на людину, класифікації умов праці, організаційних та економічних аспектів охорони праці;

- знання правової і нормативної бази охорони праці в Україні

и спроможні

- самостійно аналізувати й оцінювати стан охорони праці на підприємстві.


Зміст курсу і коротка анотація тем
^

Тема 1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни (Фактори виробничого середовища. Предмет, завдання і структура курсу).


Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування (Умови праці. Факторі та елементи умов праці. Санітарні норми, їх класифікація.).

Тема 3. Шкідливі виробничі фактори, методи захисту людини від її негативного впливу (Класифікація виробничої шкідливості. Мікроклімат виробничих приміщень. Оцінка впливу шкідливих факторів на ефективність праці).

Тема 4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму (Виробничий травматизм і профзахворювання, причини їх виникнення. Розслідування нещасного випадку. Методи аналізу виробничого травматизму і захворювання. Засоби боротьби з травматизмом та захворюваністю).

Тема 5. Основи техніки безпеки (Умови безпеку виробничих процесів. Вимоги безпеки щодо безпеки виробничого обладнання. Система стандартів безпеки праці. Аналіз стану безпеки праці на робочих місцях. Пожежна безпека. Система захисту робітника на виробництві).

Тема 6. Правове і нормативне регулювання охорони праці (нормативно-технічна документація з питань охорони праці. Особливості охорони праці жінок та молоді. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці).

Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні (Система управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці. Регулювання питань охорони праці на державному і галузевому рівнях. Державний та громадський контроль дотримання законодавства про охорону праці).

Тема 8. Організація охорони праці на виробництві. (Сутність і завдання охорони праці на виробництві. Служба охорони праці підприємства. План поліпшення умов охорони праці).

Тема 9. Економічні аспекти охорони праці (Показники витрат і ефективності заходів щодо удосконалення умов і охорони праці на підприємстві. Економічне стимулювання поліпшення умов і охорони праці).

^ Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

Лекції – 2 години у неділю

18 годин

Практичні заняття – 2 години у неділю

18 годин

Консультації –2 години за семестр

2 годин

Самостійна робота – підготовка до семінарів, вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, виконання практичних робіт

45 годин


Форми контролю
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання двох змістовних модулів складає 80% загальної оцінки модулю;

- додаткові формі контролю складають 20% загальної оцінки модулю.

Залік


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; вивчення та оцінювання законодавчих і нормативних документів України, що регулюють питання охорони праці; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт, виконання домашніх практичних робіт; підготовка до захисту практичних робіт; аналіз та оцінка умов праці на підприємства, на якому студент пройшов практику; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2


^ Додаткові форми40%

40%

20%
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т95

10

10

10

10

10

10

5

10
10051-100 балів – зараховано;

0-50 балів - не зараховано.


Критерії оцінки знань студентів підчас поточного контролю:

Кількість балів

Критерії

10 балів

Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлене запитання, показав високий рівень знань відповідних літературних джерел, висловлював власні судження щодо окремих теоретичних проблем. Правильно розв’язав задачу.

5 балів

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел.

0 балів

Нульову оцінку студент одержує за умови, якщо дав на більшість поставлених запитань неправильну чи неповну відповідь та помилявся у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел, не розв’язав задачу чи взагалі нічого не відповів.


Список літератури

1. Законодавчі, нормативні та інформативні акти про охорону праці.

2. Санітарні норми та правила.

3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К: Каравела, 2003.- 408 с.

4. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2001.- 350 с.

5. Катренко Л.А. Охорона праці: Навч. посібник – Суми: Університетська книга, 2004.- 495 с.

6. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібн.- К.: КНЕУ, 2004. – 215с.

7. Кузнєцов В. Охрана труда на предприятии. – Харьков: Фактор, 2004.- 164 с.


8. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник для студентів вузів. – К.: Професіонал, 2005.- 664 с.

9. Фахові журнали: «Охорона праці», «Україна: аспекти праці», «Економіка України».


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Балтачеєва Н.А., к.е.н., доцент

Лектори: к.е.н., доц. Балтачеєва Н.А.,

к.е.н., доц. Шульга В.Г.,

к.е.н., доц. Шаповалова Е.В.,

ст. викл. Кисель Н.П.,

ст. викл. Александров Г.І.,

ст. викл. Панченко І.В.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи