Проформа icon

Проформа
НазваПроформа
Сторінка1/6
Дата10.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОФОРМА
Модуль: СОЦІОЛОГІЯ

Семестр: 3

Кредити: 3 (108 год.)

Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу.

Рівень: бакалаврат.

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: виробити у студентів правильне розуміння соціальних явищ на підставі економічного світогляду; сформувати соціальне мислення, розуміння соціальних проблем, джерел їхнього виникнення і можливих шляхів їхнього дозволу; допомогти студентам освоїти досягнення, які накопичені соціологічною наукою з метою наступного використання для всебічного удосконалювання життєдіяльності суспільства в цілому й окремих соціальних груп.


^ Результати навчання:

При успішному завершенні модуля, студенти:

- демонструють знання теоретичних основ і методологічних засад соціології;

- розуміють соціальні процеси як засіб управління;

- мають навички використання соціально-трудових засобів до управління персоналом на макро- і мікрорівнях, що спрямовано до створення тісних взаємозв’язків у соціально-економічних відносинах; мають навички проведення соціологічних досліджень;

- спроможні самостійно аналізувати й оцінити соціальні показники.


^ Зміст курсу і коротка анотація тем

Тема 1. Вступ в соціологію (Мета, об'єкт і предмет соціології. Методологія соціології. Принципи вивчення соціальних процесів: об'єктивність, історизм, системний підхід. Соціальні закони. Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. Спеціальні соціологічні теорії.)

^ Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціології (Передумови виникнення соціології. Етапи розвитку соціології. Розвиток соціальних знань у Древньому світі. Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження, Позитивізм, соціальна статика і соціальна динаміка О. Конта. Основні напрямки сучасної західної соціології. Формування соціологічної думки в Україні.)

^ Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура суспільства (Системний підхід до вивчення суспільства. Суспільство з позицій соціального детермінізму і функціоналізму. Типи суспільств. Концепція еволюційного і революційного розвитку суспільства. Поняття соціальної структури суспільства. Соціальні процеси в суспільстві. Характерні риси стратифікації сучасного суспільства.)

^ Тема 4. Соціальні інститути (Сутність поняття «соціальний інститут». Інституціалізація громадського життя. Етапи формування соціального інституту. Характеристика типів соціальних інститутів Система соціальних інститутів суспільства.)

^ Тема 5. Соціологія організацій (Істотні риси групи. Первинні і вторинні групи. Функції і причини необхідності груп. Стадії розвитку групи. Розподіл ролей у групі. Організація як соціальна система. Формальна і неформальна структура взаємин в організації.)

^ Тема 6. Особистість в системі суспільних відносин (Особистість. Основні поняття. Структура особистості і її компоненти Соціалізація особистості. Соціальні ролі й особистість. Девіантна поведінка.)

Тема 7. Конфлікт як соціальне явище (Сутність конфлікту і його генезис. Основні поняття конфліктології: конфліктна ситуація, опоненти, об'єкт і мотив конфлікту, інцидент. Типологія конфліктів. Діагностика конфліктів. Фази розвитку конфлікту по Х.Броделю.)

^ Тема 8. Економічна соціологія. Соціологія праці і управління (Мета, задачі і функції економічної соціології, соціології праці і управління. Економіка як соціальний інститут. Структура економіки як соціального інституту. Праця як соціальний процес. Управління як соціальна технологія.)

^ Тема 9. Методологія і методика емпіричного соціологічного дослідження (Етапи соціологічного дослідження. Постановка проблеми. Мета і задачі дослідження. Вибірковий метод у соціологічному дослідженні. Репрезентативність. Методи збору соціологічної інформації. Соціометричне дослідження: ціль, методика, обробка й інтерпретація даних. Експеримент.)

^ Тема 10 Соціологія культури (Культура і суспільство. Базисні елементи культури. Субкультура і контркультура. Походження культури. Мова і символічні комунікації. Розвиток культури.)


^ Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна а індивідуальна робота студента.

Лекції

32 години

Практичні заняття

16 години

Консультації

5 годин

Самостійна робота – підготовка до семінарів, вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, підготовка доповідей, виконання практичних робіт, проведення соціологічних досліджень

30 годин

Індивідуальна робота - виконання завдань викладача за темами курсу

30 години


Форми контролю
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модулю;

- додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модулю;

- іспит складає 50% загальної оцінки модулю.


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; вивчення та оцінювання законодавчих і нормативних документів України, що регулюють питання соціального розвитку сучасного трудового колективу та підприємства в цілому; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт, виконання домашніх практичних робіт; аналіз та оцінка соціальних систем та організаційних структур на підприємстві, на якому студент пройшов практику; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2

^ Додаткові форми

Іспит15%

15%

20%

50%

100

т1

т2

т3

т4

т5

т6

т7

т8

т9

т10


5

5

5

5

5

5

5

5

5

590-100 балів – “відмінно” – студент дав правильні і вичерпні відповіді на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вміє креативно мислити. Студент бездоганно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – “добре” – студент у цілому відповів на поставленні запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату. Завдання виконане, однак є незначні зауваження щодо логіки викладення матеріалу.

50-74 балів – “задовільно” – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконане, надано своєчасно, але мають місце окремі недоліки: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – “незадовільно” – студент дав неправильну відповідь на запитання чи взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використовував заборонені джерела, підказки. Завдання виконане не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона недостовірна, застаріла; завдання оформлене із суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


Список літератури

1. Социология: уч.пособие / Под ред. Елсукова А.Н. - Минск: Тетра Системс, 1998.

2. Социология: Учебник / Под ред. Лавриненко В.Н. М.:ЮНИТИ, 1998.

3. Соціологія: посіб. для студентів / За ред. Городяненко В.Г. - К.:Академия, 1999.

4. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. - М.:Центр, 1999

5. Михайлова Л.И. Социология культуры: уч.пособие. - М.:Гранд, 1999

6. Кравченко А.И. Социология менеджмента: уч.пособие. - М.:ЮНИТИ, 1999

7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник. - М. НОРМА- ИНФРА-М , 1998


^ Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Моложавий В.М., ст.викладач

Лектори: д.е.н., проф. Лук'янченко Н.Д.,

к.е.н., доц. Шульга В.Г.,

к.е.н., доц. Сердюк О.Ю.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи