Проформа icon

Проформа
Скачати 174.62 Kb.
НазваПроформа
Дата10.09.2012
Розмір174.62 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПроформаМодуль: Соціальна РОБОТА

Семестр: 9,10

Кредити: 5 (180 год.)

Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок праці, Економіка праці в організації, Соціологія праці, Управління конфліктами

Рівень: магістратура

Кафедра: управління персоналом і економіки праці


^ Мета курсу: засвоєння студентами знань з теорії та практики управління соціально-політичними процесами, соціальним захистом і соціальним розвитком на макро- та мікрорівнях; набуття практичних навичок в галузі соціальної політики, що необхідні для роботи на підприємствах різних форм власності та державних відповідних установах.


Результати навчання:
^

При успішному завершенні модулю студенти демонструють


- розуміння теоретичних аспектів соціально-політичних процесів й міжнародного досвіду в галузі організації соціального захисту населення;

- знання нормативно-правової бази соціальної політики в Україні

і спроможні:

- самостійно аналізувати сучасні тенденції, пріоритети соціального розвитку, напрями соціальної політики України, соціальні проблеми и розробляти пропозиції щодо їх вирішення;

- критично осмислювати вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі соціальних процесів;

- здійснювати розрахунки розмірів допомоги та інших соціальних виплат, які передбачені законодавством України про соціальний захист.


^ Зміст курсу і коротка анотація тем

Тема 1. Соціальна політика як функція державного управління (Сутність соціальної політики, її роль і значення. Об’єкті й суб’єкти соціальної політики. Принципи побудови і реалізації соціальної політики).


Тема 2. Становлення ринкової економіки в Україні та зміни в соціальній політиці (Причини загострення соціальних проблем на сучасному етапі. Соціальна стратифікація, соціальна мобільність).

^ Тема 3. Нормативно-правова база соціальної політики в Україні (Структура, класифікація, характеристика соціальних нормативів. Суб’єкти нормативно-правового забезпечення розробки, реалізації і контролю соціальної політики. Характеристика основних законодавчих і нормативних актів, що регулюють соціальну політику).

^ Тема 4. Планування і фінансування розвитку соціальної сфери (Роль і структура соціальної сфери. Соціальні нормативі і соціальне планування. Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери ).

Тема 5. Соціальний захист людини як система (Сутність, об’єкти, суб’єкти, функції соціального захисту. Принципи побудови системи соціального захисту. Складові і форми соціального захисту).

Тема 6. Соціальний захист економічно активного населення (Складові соціального захисту економічно активного населення. Регулювання питань оплати праці. Тарифна угода. Якість трудового життя).

Тема 7. Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та розв’язання (Сутність, види, причини соціально-трудових конфліктів. Методи управління конфліктами).

Тема 8. Основи формування соціальної політики підприємства (Соціальна політика підприємства: сутність, принципи побудови. Колективний договір. Соціальний план підприємства).

Тема 9. Форми захисту соціально вразливих верств населення (Соціальний захист дитинства. Державна молодіжна політика. Державна сімейна політика. Міграційна політика).

Тема 10. Захист і соціально-трудова реабілітація інвалідів (Соціальний захист інвалідів. Пенсійне забезпечення інвалідів).

Тема 11. Державна підтримка сімей з низькими доходами (Межа малозабезпеченості. Соціальна допомога. Рівень життя, його показники. Бідність, програми боротьби з бідністю. Мінімальний споживчий бюджет).

Тема 12. Пенсійне страхування і недержавні пенсійні фонди (Пенсійне забезпечення. Реформування пенсійної системи в Україні закордонний досвід пенсійного забезпечення) .

^ Тема 13. Соціальна робота (Сутність соціальної роботи. Мета, завдання, технології. Соціальний робітник).


Методи навчання: лекції, самостійна робота студента.

Лекції – 2 години у неділю в 9-му семестрі, 4 години у неділю у 10-му семестрі

44 годин

Консультації – 5 годин за семестр

5 годин

Самостійна робота – вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, підготовка доповідей, виконання індивідуальних завдань

136 годин


Форми контролю
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання чотирьох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модулю;

- додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модулю;

- іспит складає 50% загальної оцінки модулю.


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; вивчення та оцінювання законодавчих і нормативних документів України, що регулюють соціальні питання; аналіз та оцінка соціальних програм Донецького регіону; підготовка доповідей та рефератів; анотація наукових статей; аналіз соціальної статистики щодо рівня та якості життя населення, умов життя, зайнятості населення та умов праці, соціальних послуг, доходів населення, споживання тощо; оцінка напрямів соціальної політики підприємства, на якому студент пройшов практику.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2


Модуль 3

Модуль 4

Додаткові форми

Іспит10%

5%

5%

10%

20%

50%
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13


5

10

10

5

5

10

5

5

5

5

5

5

510090-100 балів – “відмінно” – студент дав правильні і вичерпні відповіді на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вміє креативно мислити. Студент бездоганно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – “добре” – студент у цілому відповів на поставленні запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату. Завдання виконане, однак є незначні зауваження щодо логіки викладення матеріалу.

50-74 балів – “задовільно” – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконане, надано своєчасно, але мають місце окремі недоліки: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – “незадовільно” – студент дав неправильну відповідь на запитання чи взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використовував заборонені джерела, підказки. Завдання виконане не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона недостовірна, застаріла; завдання оформлене із суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


^ Список літератури

1. Нормативно-правові і законодавчі документи України з питань соціальної політики.

2. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: науч.-практ.коммент. и сб.норматив.актов. – Харьков: Одиссей, 1999.

3. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М. Соціальна політика: Навч.посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління” – К.: УАДУ, 1997.

4. Теренс М.Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки: Пер. з англ. – К.: Основа, 1996.

5. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002.- 376 с.

6. Холостова Е.Н. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.

7. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

8. Фахові журнали: “Персонал”, “Проблемы теории и практики управления”, “Профспілки України”, “Регіональна економіка”, “Соціальна політика”, “Україна: аспекти праці”, “Управление персоналом”, “Человек и труд”.


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Балтачеєва Н.А., к.е.н., доцент

Лектори: к.е.н., доц. Балтачеєва Н.А.
^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ та індивідуальної РОБОТИСамостійна робота студентів над вивченням цього курсу є обов’язковою умовою успішного засвоєння змісту дисципліни. Регулярна самостійна робота студентів зі спеціальною літературою, з нормативно-правовими документами, а також інші форми самостійної роботи студентів сприяють розвитку навичок науково-дослідницької діяльності, формують економічне мислення, тренують вміння аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати та аргументувати власні судження. Самостійна робота покликана сприяти розвитку самостійності і відповідальності, а також становленню та закріпленню навичок виступу, обґрунтуванню захисту власної точки зору тощо.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку до аудиторних занять:

 • опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

 • вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

 • підготовку до поточного тестування та контрольних робіт;

 • виконання домашніх завдань;

 • систематику вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та заліком (іспитом).

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом за активну аудиторну роботу, дорівнює 12 балів. Інші обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи і кількість можливих для отримання балів представлено у карті самостійної роботи студента.

Індивідуальна робота студента сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

При вивченні курсу «Соціальна робота» студент повинен протягом семестру виконати обов’язкові індивідуальні роботи відповідно до кожного змістовного модулю.

Варіант індивідуальної роботи видається викладачем на початку кожного змістовного модулю. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. За кожне вірно виконане завдання нараховується 6 балів, тобто протягом семестру за індивідуальну роботу студентом може бути отримано максимально 16 балів.


Карта самостійної роботи студента

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

^ Денна форма навчання

І. Обов’язкові

1.1. Написання реферату з досліджуваної тематики

Один раз на семестр

Захист матеріалів реферату під час практичного заняття або консультації

3

1.2. Підготовка анотованого списку літератури за темою

Один раз на семестр

Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

1

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

1

Разом балів за обов’язкові види СРС

5

ІІ. Вибіркові

2.1. Аналіз наукової публікації

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час практичного

3

2.2. Підбір літературних джерел за обраною тематикою

Один раз на семестр

Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

1

2.3. Написання наукових робіт, участь у наукових студентських конференціях та семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подання до друку, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях і семінарах

1

^ Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

10

^ Заочна форма навчання

І. Обов’язкові


1.1. Написання реферату з досліджуваної тематики

Один раз протягом залікового модуля

Захист матеріалів реферату під час практичного заняття або консультації

5

1.2. Підготовка анотованого списку літератури за темою

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

1

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

8

ІІ. Вибіркові


1.1. Написання наукових робіт, участь у наукових конференціях та семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подання до друку, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях і семінарах

12

Разом балів за вибіркові види СРС

12

Всього балів за СРС

20
^

5.1. Підготовка рефератівОднією з форм самостійної роботи студентів є підготовка реферату і його захист (виступ перед аудиторією). Ця форма СРС є корисною і цікавою лише тоді, коли студент дотримується основних правил підготовки реферату.

При оцінюванні реферату особливе значення надається самостійності мислення, критичній оцінці викладеного матеріалу, вивченню книг та публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

Тема реферату вибирається із запропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.

У ході роботи над рефератом передбачається консультування у викладача: обговорення напрямку наукового пошуку, узгодження плану (змісту) тощо.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, краще зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів на матеріал, який розглядається. Однак цитування (оформлене посиланнями) також може бути використане для аргументації формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – зміст, що складається з розділів (підрозділів), які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка мети, задач, обмеження предмету дослідження.

Основна частина поетапно розкриває тему реферату. В рефераті студент повинен освітити сучасні проблеми досліджуваної теми, провести аналіз статистичних показників та їх динаміки, опрацювати основні нормативно-правові документи з розглядає мого питання.

У висновках оформляються чіткі, обґрунтовані висновки, наводяться напрями подальшого розвитку теми. Завершується реферат списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку).

Обсяг реферату – 10-15 сторінок.

Реферат, прорецензований викладачем, виноситься на захист: виступ і обговорення в аудиторії.

^

5.2. Розробка тестових завдань


Тест – це система завдань специфічної форми і певного змісту, яка дає змогу якісно оцінити структуру та виміряти рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок студентів з дисципліни.

При розробці тестів до окремих тем студентові необхідно дотримуватися наступних вимог:

розробити інструкцію до завдання (що зробити? – вибрати, назвати, розв’язати тощо) і зміст завдання – фрагмент питання теми, яка вивчається;

для реалізації функції вимірювання якості знань тест має містити 10-15 завдань;

в тесті має бути запропоновано на вибір декілька відповідей (3-5), з яких одна або кілька правильні;

уникати формулювання питань, які передбачають відповідь “так” або “ні”.


Приклади тестових завдань

Назвіть суб’єкти соціальної роботи:

а) державні організації;

б) окремі особи;

в) соціальні групи.

^ Визначить, які з запропонованих варіантів є групи показників професіоналізму соціального працівника.:

а) прогностичні;

б) загальні;

в) специфічні;

^

5.3. Робота з літературою


Самостійна робота студента зі спеціальною літературою необхідна для досягнення наступних цілей:

1) підготовка до практичного заняття (семінару);

2) вивчення питань, винесених для СРС;

3) поглиблене вивчення окремих тем курсу;

4) підготовка реферату;

5) попереднє знайомство з матеріалом майбутньої лекції (за відповідним списком літератури).

Якості засвоєння і запам'ятовування проробленого, як правило, сприяє коротке конспектування тексту, виклад тез, а також перевірка студентом знань з питань до теми.

Перелік основної та додаткової літератури за курсом приведений у розділі 2.

^

5.4. Підготовка анотованого списку літератури за темами


Складання анотованого списку літератури за темою курсу полягає у підборі статей з наукових періодичних видань (за останні 3-4 роки), що розкривають проблематику певної темі. Кількість проанотованих статей за кожною темою має бути не менше 10.

Анотація представляє собою стислий огляд обраної статті, починати анотацію необхідно обов’язково з вихідних даних статі (автор, назва, джерело), анотація пишеться тією мовою, на якій написана стаття.
^

5.5. Індивідуальна робота студентівЗавдання з індивідуальної роботи

 1. Розробити конкретну програму соціальної роботи з сім’єю певного типу.

 2. Підібрати приклади використання основних категорій соціальної роботи з іншими науками.

 3. Пригадати приклади реалізації принципу опори на власні сили, який спирається на позитивний потенціал особистості та її прагнення сприйняти соціальний вплив, з літературних джерел, власного життєвого досвіду.

 4. Назвіть основні міжнародні норми, на яких ґрунтується вітчизняне законодавство.

 5. Заповніть таблицю, користуючись матеріалами з літературних джерел:


пп

Методи соціальної роботи

Соціальні групи, клієнти

^ Соціальні установи, соціальні працівники

Орієнтовані форми роботи
 1. Запропонуйте визначення і дайте характеристику спеціальних методів соціальної роботи.

 2. Заповніть самостійно наступну таблицю:
Характеристики

Ознаки ієратичної моделі

^ Ознаки колективної моделі

Ознаки розвивальної моделі

Сильні


Слабкі


Ризики

 1. Наведіть приклади менеджерського циклу вирішення соціальної проблеми.

 2. Порівняйте основні ознаки професійної діяльності менеджерів та професіоналів (спеціалістів) соціальної роботи.

 3. Розробіть конкретну програму соціальної роботи з сім’єю певного типу.

 4. Наведіть приклади реальної дії загальних і специфічних принципів соціальної роботи з сім’єю.

 5. Наведіть конкретні приклади соціальної роботи в Україні з молоддю.

 6. Розробіть конкретну технологію індивідуальної соціальної допомоги клієнту, певної групи ризику.

 7. Розробіть програму соціальної роботи з дитиною однієї з конкретних проблемних груп.

Розробіть власний професійний портрет соціального працівника

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи