Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити icon

Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Скачати 202.51 Kb.
НазваУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Дата10.09.2012
Розмір202.51 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ: УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
СЕМЕСТР: 8

КРЕДИТИ: 5 (180 год.)

БАЗОВІ КУРСИ: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Аналіз трудових показників.

РІВЕНЬ: бакалаврат.

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: надати студентам знання з теорії та практики регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

При успішному вивченні модулю, студенти повинні:

- розуміти науково-теоретичні основи формування та використання трудового потенціалу (закони, закономірності, принципи, механізми, моделі тощо),

- демонструвати вміння розкриття сутності мотивації економічної активності; використання людського капіталу;

- мати уявлення щодо ефективності використання трудового потенціалу.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ:

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни «Управління трудовим потенціалом» (Об'єкт, предмет і методи управління трудовим потенціалом. Завдання і структура дисципліни).

^ Тема 2. Населення як природна основа формування трудового потенціалу. (Демографічний вимір трудового потенціалу. Характеристика населення України: статево-віковий і національний склад населення, рівень освіти, зсув в його розселенні).

Тема 3. Регулювання демографічних та міграційних процесів. (Характеристика сучасної демографічної ситуації в Україні. Демографічна політика. Об'єкт та суб'єкт демографічної політики. Методи демографічної політики).

^ Тема 4. Трудовий потенціал суспільства. (Сутність категорії «трудовий потенціал». Трудовий потенціал індивіда, трудовий потенціал організації, трудовий потенціал суспільства, їх характеристики та показники).

^ Тема 5. Система управління трудовим потенціалом суспільства. (Функції управління соціально-економічними об'єктами. Поняття системи управління. Структура системи управління трудовим потенціалом. Керована й керуюча підсистеми й елементи управління системи управління трудовим потенціалом).

^ Тема 6. Забезпечення системи управління трудовим потенціалом. (Інформаційне та науково-методичне забезпечення системи управління трудовим потенціалом. Матеріальне, фінансове кадрове забезпечення системи управління трудовим потенціалом суспільства. Управлінське забезпечення системи управління трудовим потенціалом в Україні. Структура державних, регіональних та галузевих органів управління ресурсами праці).

^ Тема 7. Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. (Завдання управління з формування загальноосвітнього та професійного рівня трудового потенціалу. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що визначають конкурентоспроможність робочої сили. Освіта як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави. Зміст, принципи та структура загальної та професійної освіти в Україні).

^ Тема 8. Людський капітал – домінуючий чинник соціально-економічного розвитку в сучасному світі. (Людський капітал в системі соціально-економічних категорій. Розвиток концепції людського капіталу. Людський капітал як активна, діюча частина трудового потенціалу. Роль держави у інвестуванні людського капіталу. Соціальні аспекти інвестування освіти).

^ Тема 9. Людський розвиток. (Розвиток людською потенціалу як мета і критерій суспільною прогресу. Проблеми людського розвитку в економічних концепціях. Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості і людського розвитку. Економічне зростання і пропозиція праці).

^ Тема 10. Мотивація економічної активності населення. (Сутність категорії «економічна активність» та її різновиди. Фактори мотивації економічної активності. Методи мотивації економічної активності).

^ Тема 11. Доходи населення і рівень життя в системі управління трудовим потенціалом. (Сутність, структура доходів населення і джерела їх формування. Необхідність регулювання доходів у ринковій економіці. Нормативно-правові акти, що регулюють доходи працюючих).

^ Тема 12. Суспільна організація праці в управлінні трудовим потенціалом. (Суспільна праця її структура і функції. Організація суспільної праці і її структурні елементи).

^ Тема. 13. Соціальна політика в системі управління трудовим потенціалом суспільства. (Суть і завдання соціальної політики в перехідному періоді. Соціальний захист в системі управління трудовим потенціалом. Принципи побудови нової системи соціального захисту).

^ Тема 14. Міжнародне співробітництво в управлінні трудовими ресурсами. (Глобалізація, її сутність, розвиток та наслідки і вплив на управління трудовим потенціалом. Міжнародна організація праці (МОП) - координатор міжнародного співробітництва. Міжнародна програма зайнятості. Стан інтеграції України в міжнародний ринок праці).

^ Тема 15. Зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом. (Міжнародний досвід підходів до управління трудовим потенціалом. Актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду).

^ Тема 16. Ефективність використання трудового потенціалу. (Поняття, показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу. Сучасний рівень ефективності використання трудового потенціалу в України).


^ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, індивідуальна робота студентів, самостійна робота студентів під керівництвом викладача.

Лекції – 2 години на тиждень

28 годин

Практичні заняття – 2 години на тиждень

28 годин

Індивідуальна робота студентів

33 години

Самостійна робота студентів – вивчення нормативних документів, виконання індивідуальних завдань і їх захист.

91 година


ФОРМИ КОНТРОЛЮ:
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


 • позитивне складання трьох змістовних модулів складає 80% загальної оцінки модулю;

 • додаткові формі контролю складають 20% загальної оцінки модулю.

Іспит


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ І ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ: обробка теоретичних основ лекційного матеріалу, вивчення окремих тематичних аспектів модулю, підготовка для виступу на практичних заняттях, підготовка конспектів навчальних і наукових текстів, систематизація матеріалу модулю перед заліком або модульним контролем, виконання індивідуальних завдань і їх захист.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ:
Модуль 1

Модуль 2

10%

10%

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1Модуль 3

^ Додаткові форми
Іспит
Σ

10%

20%

50%

100

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16


2

2

2

2

2
^ Критерії оцінювання

100-бальна шкала

Національна шкала

Шкала ECTS

91- 100

відмінно

А

81 - 90

добре

В

71 - 80

добре

С

61 - 70

задовільно

D

50 - 60

задовільно

Е

24 - 49

Незадовільно з можливістю перездачі

FX

1 - 23

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

F


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. Навч. посіб. - К.: Вид-во «Знання – Прес», 2002. – 313 с.

2. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2003. – 252 с.

^ 3. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. Управління трудовим потенціалом: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

4. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. – М.: Из-во НОРМА – ИНФРА-М, 1998. –373 с.

^ 5. Гриненко А. М. Соціальна політика. Навч. посіб. – К.: Вид-во КНЕУ, 2004. – 309 с.

6. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 535 с.

^ 7. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. – К.: Ви-тво Кондор, 2003. – 223 с.

8. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами Навч. посібник – К.: Вид. Дім «Юридична книга», 2003 - 258 с

9. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Меликъяна Г.Г., Колосовой Р.П.. – М.: Из-во ЧеРо МГУ, 1996. – 623 с.

10. Экономика труда. Соціально-трудовые отношения / под ред. Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. – М.: Из-во Экзамен, 2002. – 735 с.

11. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: Монографія. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2005. – 502 с.

12. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. - 400 с.


^ ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: Шульга Віктор Григорович, доцент, к.е.н.

Лектори: Шульга Віктор Григорович, доцент, к.е.н.

Шаульська Лариса Володимирівна, доцент, к.е.н.

Шаповалова Елла Валентинівна, доцент, к.е.н.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА


Тема 1. Предмет , метод і завдання дисципліни

«Управління трудовим потенціалом»


1. Побудувати структурно-логічну схему дисципліни.

2. Розробити схему зв’язку дисципліни «Управління трудовим потенціалом» з суміжними дисциплінами.

3. Написати «Як я бачу місце дисципліни «Управління трудовим потенціалом» у своїй фаховій підготовки».


Тема 2. Населення як природна основа формування трудового потенціалу


1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. На основі статистичного матеріалу проаналізувати демографічну ситуацію в Україні.

3. Підготувати доповідь «Демографічна ситуація як індикатор ефективності розвитку держави».

4. Написати реферати:

 • Населення України і його основні демографічні характеристики.

 • Демографічна криза в Україні: проблеми, складові, напрями протидії.

 • Демографічні перспективи України.

5. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

6. Самостійне опрацювання питань: «Джерела даних про населення». «Державний реєстр населення».


Тема 3. Регулювання демографічних та міграційних процесів


1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Підготувати доповідь: «Міграція як невід’ємний компонент соціального розвитку держави».

3. Підготувати реферати:

 • Міграційні процеси в Україні: характеристика, тенденції розвитку.

 • Моделювання і прогнозування міграційних процесів.

4. Вирішення та оформлення задач, схем, діаграм.

5. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

6. Самостійне опрацювання питань: «Очікувана тривалість життя при народженні та її тенденції». «Шлюбно-сімейні процеси в Україні та їх характеристика».


Тема 4. Трудовий потенціал суспільства


1. Робота з основною і додатковою літературою по темі з метою глибокого засвоєння теоретичного матеріалу.

2. Розробка порівняльних таблиць для категорій «трудовий потенціал суспільства», «трудові ресурси», «людські ресурси», «робоча сила».

3. Виконати завдання по темі «Динаміка використання трудового потенціалу в Україні за останні 5 років».

4. Виконати тести по темі.

5. Підготуватись до дискусії за такими напрямами:

 • вплив трудової активності і трудової мобільності на формування та розвиток трудового потенціалу,

 • характеристика трудового потенціалу України,

 • роль різних соціально-демографічних груп населення у формуванні та розвитку трудового потенціалу,

 • оцінка використання трудового потенціалу суспільства.


Тема 5. Система управління трудовим потенціалом суспільства


1. Робота з основною і додатковою літературою по темі з метою глибокого засвоєння лекційного матеріалу.

2. Побудувати логічно-структурну схему системи управління трудовим потенціалом суспільства.

3. Підготувати доповідь «Система управління трудовим потенціалом в Україні».

4. Ознайомитися з Державною програмою зайнятості населення на 2003 – 2005 рр.

5. Визначити чому окремі елементи системи управління здійснюють опосередкований, безпосередній, комбінований вплив на стан трудового потенціалу.

6. Розв’язати тести з правових методів управління трудовим потенціалом.

7. Розв’язати конкретні завдання економічного та адміністративного спрямування щодо управління трудовим потенціалом суспільства.


Тема 6. Забезпечення системи управління трудовим потенціалом


1. Робота з основною і додатковою літературою з метою глибокого засвоєння лекційного матеріалу.

2. Підготувати доповідь щодо джерел фінансування активних заходів на ринку праці.

3. Підготувати доповідь щодо ролі науки і наукового забезпечення системи управління трудовими ресурсами.

4. Підготуватись до дискусії з приводу:

 • матеріально-технічного та кадрового забезпечення системи управління трудовим потенціалом,

 • основні законодавчі акти, які безпосередньо забезпечують функціонування системи управління трудовим потенціалом.


Тема 7. Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного

рівня трудового потенціалу


1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Підготовка доповіді «Формування ринкових відносин та конкурентоспроможність робочої сили».

3. Вирішення та оформлення задач, схем, діаграм.

4. Підготувати реферати:

 • Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації як фактори підвищення конкурентоспроможності робочої сили.

 • Сутність, завдання та основні напрями професійної орієнтації.

 • Прогнозування професійно-кваліфікаційного попиту на робочу силу.

5. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

6. Самостійне опрацювання питань: «Організація підготовки і підвищення кваліфікації робочих професій».


Тема 8. Людський капітал – домінуючий чинник соціально-економічного розвитку в сучасному світі


^ Тематика практичних занять і тренінгів:


Практичне заняття №1. Аналіз приватних витрат на одержання вищої освіти, очікуваної майбутньої користі від інвестицій в одержання вищої освіти та визначення ефективності одержання вищої освіти в КНЕУ.

^ Практичне заняття № 2. Розрахунок Індексу людського розвитку, його складових - індексу тривалості життя, індексу рівня освіченості, індексу доходу, а також Індексу людського розвитку з урахуванням гендерного фактора і показника розширення можливостей жінок для України.

Практичне заняття №3. Круглий стіл «Пріоритетні напрями гендерного розвитку у трудовій сфері в Україні».

1. Самостійно опрацювати питання:

 • Роль держави у інвестуванні людського капіталу.

 • Соціальні аспекти інвестування освіти.

2. Проаналізувати витрати на одержання Вами вищої освіти. Проаналізувати очікувані майбутні зиски від інвестицій в одержання вищої освіти. Порівняти витрати та очікувані майбутні зиски від одержання Вами вищої освіти з урахуванням фактору часу.


Тема 9. Людський розвиток


1. Самостійно опрацювати питання:

 • Проблеми людського розвитку в економічних концепціях.

 • Здоров’я і тривалість життя в контексті людського розвитку.

 • Освіта, культура, інтелектуальний потенціал як чинники людського розвитку.

 • Сталий людський розвиток як мета соціально-економічної політики.

2. Розрахувати індекс людського розвитку і всі його складові для однієї з областей України у 2002 році за відомими вихідними даними.

3. Підготуватися до участі в дискусії на тему «Пріоритетні напрями гендерного розвитку у трудовій сфері в Україні» за одним із таких питань:

 • Еволюція гендерних ролей і можливості людського розвитку.

 • Зміни в економічному і соціальному становищі жінок в ХХ столітті.

 • Відмінності в здоров’ї та тривалості життя чоловіків і жінок.

 • Середня очікувана тривалість життя чоловіків і жінок.

 • Репродуктивне здоров’я населення і динаміка народжуваності в Україні.

 • Соціальні причини низької народжуваності, хвороб та смертності.

 • Гендерна справедливість щодо одержання освіти.

 • Динаміка показників освіченості чоловіків і жінок.

 • Охоплення хлопців і дівчат відповідного віку початковою, середньою і вищою освітою.

 • Гендерні стеоретипи у виборі професії і роду діяльності.

 • Різні можливості чоловіків і жінок щодо підвищення кваліфікації та навчання на підприємствах.

 • Різниця у рівнях доходів чоловіків і жінок як результат різних соціальних можливостей.

 • Соціальні причини відмінностей у рівнях доходів залежно від статі.

 • Економічна і соціальна залежність членів родини.

 • Нерівномірний розподіл домашньої роботи в сім’ї.

 • Проблеми зменшення і належної оцінки загального трудового навантаження громадян.

 • Вимірювання людського розвитку з урахуванням гендерних відмінностей.

 • Динаміка значень показників Індексу людського розвитку з урахуванням гендерного фактора та Показника розширення можливостей жінок (показника співвідношення можливостей за статтю) в Україні.


Тема 10. Мотивація економічної активності населення


1. Огляд наукової літератури з проблеми мотивації економічної активності населення.

2. Підготувати реферати:

 • Реформування системи мотивації економічної активності населення.

 • Нематеріальна мотивація та її значення в системі регулювання соціальної поведінки.

 • Вдосконалення мотиваційного механізму управління трудовою поведінкою працівників.

3. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.


Тема 11. Доходи населення і рівень життя в системі

управління трудовим потенціалом


1. Робота з основною і додатковою літературою по темі з метою глибокого засвоєння лекційного матеріалу.

2. Написати реферати:

 • Соціальні трансферти як елемент формування рівня життя і доходів населення.

 • Напрямки державної політики в області доходів населення.

 • Сутність і необхідність державного регулювання заробітної плати.

3. Вирішення та оформлення задач, тестів.

4. Побудова структурної схеми доходів працівників підприємства (конкретного підприємства).

5. Описати метод розрахунку прожиткового мінімуму.

6. Охарактеризувати поняття «прожитковий мінімум», «межа малозабезпеченості», «мінімальний споживчий бюджет».


Тема 12. Суспільна організація праці в управлінні трудовим потенціалом


1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Дати характеристику понять: «Посадова інструкція», «Посадові обов’язки», «Опис робочого місця».

3. Охарактеризувати процес організації праці на конкретному підприємстві.

4. Розкрити методику атестації робочих місць.

5. Підготувати доповідь на тему: «Система оцінки трудового і кадрового потенціалу за допомогою атестації».


Тема. 13. Соціальна політика в системі управління

трудовим потенціалом суспільства


1. Опрацювання лекційного і додаткового матеріалу по даній темі.

2. Дати характеристику понять: «соціальні потреби» і «соціальні відносини», «соціальне управління» і «соціальна політика», «соціальне забезпечення» і «соціальний захист».

3. Підготувати реферати:

 • Етапи генезису соціальної держави.

 • Роль держави та її інститутів у розробці і реалізації соціальної політики.

 • Основні принципи реорганізації системи соціального забезпечення в Україні.

 • Суть і характеристика національних систем соціального захисту населення.

 • Проблеми фінансування соціального захисту в Україні.

4. Розробити схему проведення соціальної політики на конкретному підприємстві.

5. Розв’язання і оформлення задач і тестів.

6. Підготувати доповідь на тему «Відмінності соціального страхування від інших форм соціального захисту населення».

7. Підготувати матеріал для публікації.


Тема 14. Міжнародне співробітництво в управлінні

трудовим потенціалом


1. Опрацювати літературу з метою поглиблення лекційного матеріалу.

2. Ознайомитися з Конвенціями МОП:

 • №88 «Про організацію служби зайнятості».

 • №102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення».

 • №142 «Про професійну орієнтацію».

 • №168 «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття».

3. Підготуватись до дискусії на семінарі – презентації «Інтеграція України в світовий ринок праці».


Тема 15. Зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом


1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Переклад іноземних текстів з проблеми.

3. Підготовка доповіді «актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду».

4. Підготувати реферати:

 • Управління трудовим потенціалом: досвід індустріально-розвинутих країн.

 • Досвід підготовки та перепідготовки робочої сили у зарубіжних країнах.

5. Описати модель розробки єдиних підходів до спрямування освітніх стандартів.

6. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.


Тема 16. Ефективність використання трудового потенціалу


1. Опрацювання лекційного матеріалу.

2. Дати оцінку ефективності управління формуванням і використанням трудового і кадрового потенціалу конкретного підприємства.

3. Підготувати реферати:

 • Колективно-договірне регулювання використання трудового потенціалу.

 • Досвід зарубіжних фірм щодо соціального розвитку трудового потенціалу.

4. Охарактеризувати концепцію ефективності праці.

5. Розробити напрямки мотивації працівників щодо конкретного підприємства

6. Розв’язання і оформлення задач, ситуацій і тестів.


7. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Індивідуальні заняття:


 • Перевірка виконання індивідуальних завдань

 • Перевірка та захист завдань, що винесені на поточний контроль.


Консультації:

(проводяться один раз на тиждень)


 • відповіді на запитання студентів,

 • пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Схожі:

Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconСеместр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси
Базові курси: Управління персоналом; Фізіологія І психологія праці; Управління конфліктами
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити icon1 Формування системи показників для управління природним потенціалом регіону*
Запропоновано систему показників для управління природним потенціалом регіону, яка ґрунтується на рентному підході до оцінки природних...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconКривич Я. М. Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» система управління інноваційним потенціалом банку як економічна категорія
Основною проблемою, пов'язаною з управлінням інноваційним потенціалом банків, є відсутність системності в організації відповідних...
Управління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити iconОрганізація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси
Базові курси: Філософія; Соціологія; Логіка; Етика; Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Управління персоналом; Трудове...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи