Проформа icon

Проформа
Скачати 147.18 Kb.
НазваПроформа
Дата10.09.2012
Розмір147.18 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Проформа
Модуль: УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

Семестр: 1

Кредити: 1 (36 год.)

Базові курси: -

Рівень: бакалаврат.

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: формування у студентів уявлення про вищу освіту в Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному університеті, відокремлення особливостей спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» і перспектив подальшої професійної діяльності.


^ Результати навчання:

При успішному завершенні модуля, студенти:

- демонструють знання про засади вищої освіти, які спрямовані на впровадження Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у рамках Болонського процесу;

- знають історію і структуру кафедри «Управління персоналом і економіка праці», її наукових шкіл та змістом основних галузей наукової діяльності;

- мають знання основних понять про працю і персонал на мікро- і макрорівні, виробляють уявлення про напрямки економічної роботи з працівниками.


^ Зміст курсу і коротка анотація тем

Тема 1. Характеристика наукової школи кафедри «Управління персоналом і економіка праці» (Історія створення кафедри «Управління персоналом і економіка праці». Основні предметні галузі наукових досліджень колективу кафедри. Міжнародні та регіональні наукові відносини кафедри «Управління персоналом і економіка праці». Загальнонаукова, фундаментальна, загальноекономічна підготовка, профілювання зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»).


^ Тема 2. Болонський процес як засіб удосконалення вищої освіти України (Процес формування зони загальноєвропейського освітнього простору. Забезпечення та гарантія якості вищої освіти. Вищі навчальні заклади (ВНЗ) та студентство. Місце ДонНУ у Європейській системі трансферу кредитів).

^ Тема 3. Основні положення підготовки фахівців в області управління персоналом і економіки праці (Система освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр - магістр». Організації навчального процесу за кредитно-модульною системою. Загальна характеристика системи ECTS. Методичне забезпечення ECTS та оцінка знань. Значення практики, стажування та наукових конференцій для підготовки фахівців. Кваліфікаційні вимоги, зміст праці й етика поводження економіста-управлінця).

^ Тема 4. Характеристика студентського життя та студентське самоуправління (Навчальний час студента та його стандарти. Наукова та самостійна робота студентів. Структура студентського самоуправління. Розвиток творчих здібностей та суспільної активності сучасної молоді. Академічна група та її складові.).

^ Тема 5. Основні види наукових досліджень у вищій школі. (Наука як система знань. Методологія наукового дослідження. Особливості соціально-економічних досліджень. Наукова інформація: її пошук та використання. Система організації науково-дослідницької роботи студентів у вищих навчальних закладах. Наукові роботи студентів за рівнем складності та змістом: реферат, курсова робота, дипломна робота, магістерська робота. Роль наукових конференцій у формування сучасного фахівця).

^ Тема 6. Роль і місце управління людськими ресурсами у розвитку суспільства (Характеристика управління людськими ресурсами на макро- та мікрорівні. Сутність, цілі та завдання управління людськими ресурсами в системі управління економікою держави. Зміст системи управління трудовими ресурсами).

^ Тема 7. Основи економіки праці та управління персоналом (Система основних понять про працю та персонал. Ринок праці та його основні елементи. Сутність понять «оплата праці», «продуктивність праці», «організація праці», «охорона праці», «робочий час» та інш. Розвиток та регулювання соціально-трудових відносин).

^ Тема 8. Соціально-економічна сутність праці та аспекти її дослідження (Регулювання соціальних процесів у сфері праці. Роль і значення трудової організації (колективу) у розвитку суспільства. Важливіші характеристики трудового процесу. Соціальні резерви, технології та соціальне управління в трудовому колективі).

^ Тема 9. Роль управління персоналом в системі управління сучасною організацією (Персонал організації та його структура. Система управління персоналом в організації та зміст її функціональних підсистем. Кадрова служба та кадрова політика організації. Управління розвитком персоналу. Нормативно-правова база управління персоналом).


^ Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

Лекції – 2 години у неділю

18 годин

Самостійна робота – ознайомлення із законодавчою, нормативною та методичною базою, написання рефератів, виконання практичних робіт

18 годин


Форми контролю
^

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:


- позитивне складання двох змістовних модулів складає 80% загальної оцінки модулю;

- додаткові формі контролю складають 20% загальної оцінки модулю.

Залік


^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; вивчення та оцінювання законодавчих і нормативних документів України, що регулюють питання соціально-економічного розвитку українського суспільства; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2


Додаткові

форми40%

40%

20%
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т95

10

10

10

10

10

10

5

10
10051-100 балів – зараховано;

0-50 балів - не зараховано.


^ Критерії оцінки знань студентів підчас поточного контролю:

Кількість балів

Критерії

10 балів

Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлене запитання, показав високий рівень знань відповідних літературних джерел, висловлював власні судження щодо окремих теоретичних проблем. Правильно розв’язав задачу.

5 балів

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел.

0 балів

Нульову оцінку студент одержує за умови, якщо дав на більшість поставлених запитань неправильну чи неповну відповідь та помилявся у використанні понятійного апарату, не мав знань літературних джерел, не розв’язав задачу чи взагалі нічого не відповів.^ Список літератури


1. Законодавчі, нормативні та інформативні акти про освіту і науку України.

2. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. та ін. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. – Одеса: ОКФА, 1995. – 96с.

3. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзинський А.Й. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 272с.

4. Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике: Учеб. пособие для студентов экон. вузов. – К: Вища школа, 1985. – 215с.

5. Васильченко В.С. Ринок праці та зайнятість: Навч. посібник. – К: НЦЗРП, 1996. –137с.

6. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н.Новгород: НИМБ, 1999. 624с.

7. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие для вузов. – К.: Кондор, 2003. – 464 с.

8. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): 3 изд. испр. и доп. – К.: МАУП. 2001. – 312 с.

9. Лукьянченко Н.Д. Управление трудом на промышленных предприятиях. Монография. – Донецк: Донбасс, 1996. – 330 с.

10. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Физиология и психология труда. Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 285 с.

11. Лукьянченко Н.Д., Калинина С.П., Моложавый В.М. Регулирование рынка труда региона. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 202с.

12. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. В.И.Данилова-Данильяка. - М.: Прогресс. 1989. - 528 с.

13. Колосницина М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалаврата экономических вузов. - М.: ИЧП "Издательства "Магистр", 1998. - 240 с.

14. Лібанова Є.М. Ринок праці: навч. посібник для студ. вузів. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 223 с.

15. Петюх В.М. Ринок праці: навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 1999. – 288с.

16. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. - 336 с.

17. Управление персоналом организации / Под ред. Л.Я.Кибанова. - М.: ИНФРА - М. 1997

18. Экономика труда / Под ред. Г.Д.Погосяна, Л.И.Жукова. - М.: Экономика, 1991 – 304с.

19. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна. Р.П. Колосовой. - М.: Изд-во МГУ, изд-во ЧеРо, 1996. – 623 с.

20. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 800 с.

21. Фахові журнали: «Україна: аспекти праці», «Економіка України», «Персонал», «Управление персоналом», «Человек и труд», «СоцИС: социологические исследования».


^ Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Сердюк О.Ю., к.е.н., доцент

Лектори: д.е.н., проф. Лук'янченко Н.Д.,

к.е.н., доц. Сердюк О.Ю.,

к.е.н., доц. Шаульська Л.В.


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ та індивідуальної РОБОТИСамостійна робота студентів спрямована на засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу дисципліни, що включає опрацювання теоретичних основ, прослуханного лекційного матеріалу; самостійне вивчення окремих питань; складання та оформелння логічних схем; підготовку конспектів навчальних та наукових текстів; виконання індивідуальних завдань; підготовку до контрольних робіт.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час консультацій та поточного контролю.

Індивідуальна робота студентів сприяє поглибленному вивченню теоретичного матеріалу. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача.

Виконані самостійні й індивідуальні завдання здаються студентом у встановлений викладачем термін в рамках залікового модуля (також додається електронний варіант роботи). За кожне вірно виконане завдання нараховується від 5 до 10 балів, тобто протягом семестру за самостійну та індивідуальну роботу може бути отримано максимально 40 балів. Види самостійної й індивідуальної роботи і кількість можливих для отримання балів представлено у карті самостійної роботи студента (табл. 5.1).

Однією з форм самостійної роботи студентів є підготовка реферату. Тема реферату вибирається із запропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.


Таблиця 5.1

^ Карта самостійної та індивідуальної роботи студента

Види самостійної роботи

Планові терміни
виконання


^ Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

І. Самостійна робота студента

1.1. Написання реферату з
досліджуваної тематики

Заліковий модуль 1

Захист матеріалів реферату під час консультації

10

1.2. Підготовка анотованого списку літератури за темою
Заліковий модуль 2


Обговорення підготовлених матеріалів під час консультації

10


Разом балів за СРС

20

Продовження табл. 5.1

ІІ. Індивідуальна робота студентів

2.1. Складання опорно-інформаційних схем

Заліковий модуль 1


Обговорення проведеної роботи під час консультації

5

2.2. Підбір літературних джерел за обраною тематикоюЗаліковий модуль 1


Обговорення підготовлених матеріалів під час консультації

5

2.3. Написання наукових робіт, участь у наукових студентських конференціях та семінарах

Заліковий модуль 2


Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подання до друку, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях

10

Разом балів за ІРС

20

Всього балів за СРС та ІРС

40


У ході роботи над рефератом передбачається консультування у викладача: обговорення напрямку наукового пошуку, узгодження плану (змісту) тощо.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, краще зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів на матеріал, який розглядається. Однак цитування (оформлене посиланнями) також може бути використане для аргументації формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – план, що складається з розділів (підрозділів), які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка мети, задач, обмеження предмету дослідження. Основна частина поетапно розкриває тему реферату. В рефераті студент повинен освітити сучасні проблеми досліджуваної теми, провести аналіз статистичних показників та їх динаміки, опрацювати основні нормативно-правові документи з розглядає мого питання. У висновках оформляються чіткі, обґрунтовані висновки, наводяться напрями подальшого розвитку теми. Завершується реферат списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку).

Обсяг реферату – 10-15 сторінок.

Теми рефератів


 1. Історія розвитку Болонської системи.

 2. Навчальний процес за програмою бакалавра.

 3. Навчальний час студента.

 4. Кредитно-модульна система організації навального процесу.

 5. Особливості студентського управління ДонНУ.

 6. Структура наукової роботи та її різновиди в університеті.

 7. Основні елементи програми соціального дослідження.

 8. Стратегія управління персоналом та специфіка розвитку людських ресурсів.

 9. Фактори виникнення управління людськими ресурсами як особливого виду діяльності.

 10. Цілі, завдання економіки праці.

 11. Цілі та завдання організації та нормування праці.

 12. Економічна сутність продуктивності праці.

 13. Система управління персоналом, її цілі та завдання.

 14. Місце праці у системі виробництва.

 15. Сучасна характеристика ринку праці України.

 16. Методи розвитку професійної кар’єри та її стадії в сучасній організації.

 17. Система факторів, що визначають умови праці.

 18. Працездатність та безпечність праці людини на виробництві.

 19. Внесок у розвиток теорії управління “школи людських відносин в управлінні” та “школи поведінкових наук”.

 20. Міжнародна організація праці, причини її створення та напрямки діяльності.

 21. Державне регулювання зайнятості населення.

 22. Соціальна політика держави.

 23. Характеристика трудового потенціалу та стратегія його розвитку.

 24. Мотивація праці як стимулювання ініціативи працівників.

 25. Адміністративне управління.

 26. Соціальні аспекти управління підприємством.

 27. Методи збору соціальної інформації.

 28. Ціль, предмет і об’єкт наукового дослідження.

 29. Методи теоретичних досліджень.

 30. Конкурентноздатність робочої сили та професійна мобільність на ринку праці.

 31. Цілі, завдання соціологічного дослідження. Методи збору соціальної інформації.

 32. Організація науково-дослідницької роботи студентів в університеті.

 33. Науково-дослідницька робота студентів та індивідуальні плани студентів.

 34. Види та форми науково-дослідницької роботи студентів.

 35. Самостійна та індивідуальна робота студентів.
Складання анотованого списку літератури за темою курсу полягає у підборі статей з наукових періодичних видань (за останні 3-4 роки), що розкривають проблематику певної темі. Кількість проанотованих статей за кожною темою має бути не менше 10.

Анотація представляє собою стислий огляд обраної статті, починати анотацію необхідно обов’язково з вихідних даних статі (автор, назва, джерело), анотація пишеться тією мовою, на якій написана стаття. Складати анотацію доцільно аналогічно наведеному прикладу.


Приклад складання анотації

О.Павловська. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення //Україна: аспекти праці. – 2008 - №3 –с. 3-8


В статті обґрунтуванно методологічні підходи до визначення впливу доходів і заробітної плати на зайнятість населення в умовах економічного росту, визначення ринкових, договірних і державних механізмів регулювання доходів і заробітної плати працівників. Установлено, що в Україні рівень мінімальної і середньої заробітної плати в 2 рази нижче нормативного, що у свою чергу впливає на макроекономічні показники. Таке положення не мотивує працівників до збільшення продуктивності праці, подальшого розвитку виробництва, що негативно позначається на стані економіки. Проаналізовано, що для забезпечення зайнятості населення і підвищення номінальних, реальних доходів, заробітної плати дія ринкового механізму регулювання зайнятості повинна доповнюватися державною політикою регулювання цих процесів. З'ясовано, що для успішної реалізації державної політики в даній сфері необхідно з'ясувати вплив рівня доходів і заробітної плати на стан зайнятості та ринку праці. Відзначено, що найбільшу користь для забезпечення повної зайнятості дає впровадження програм регулювання доходів, у яких нижня межа доходу, що звільняється від оподатковування знаходиться на рівні прожиткового мінімуму

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи