Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень icon

Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень
Скачати 256.21 Kb.
НазваКредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень
Дата10.09.2012
Розмір256.21 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ: УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

СЕМЕСТР: 8

КРЕДИТИ: 5 (108 годин)

БАЗОВІ КУРСИ: Фізіологія і психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом.

РІВЕНЬ: бакалаврат.

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: формування системи теоретичних знань в області управління і розв’язування конфліктів, а також практичних навичок урегулювання конфліктних ситуацій.

^ Результати навчання:

При успішному завершенні студенти демонструють:

знання:

● з історії виникнення і розвитку конфліктології;

● з управління стресами і конфліктами;

● про раціональну поведінку в конфлікті;

● про переговори як спосіб розв’язання конфліктів;

● про організаційні конфлікти і особливості їх урегулювання;

уміння:

● попередження, прогнозування і профілактики конфліктів;

● проведення соціологічних досліджень з вивчення конфліктних суперечностей;

● управління конфліктами в колективі


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ.

Тема 1. Історія виникнення і розвитку конфліктології як науки (Конфліктологія як наука. Історія розвитку конфліктології).

Тема 2. Природа конфлікту (Конфлікт: сутність і типологія. Конструктивні і деструктивні функції конфлікту. Суб’єктивні причини конфліктів).

^ Тема 3. Аналітика і динаміка конфлікту (Поняття структури і аналітичного (структурного) розбору конфлікту. Об’єктивні і суб’єктивні складові конфлікту. Предмет и об’єкт конфлікту. Учасники конфлікту.)

^ Тема 4. Управління конфліктами (Основні стратегії, які використовується при регулюванні конфліктів. Варіанти взаємодій сторін в конфліктних ситуаціях. Психологічні механізми регулювання конфліктів.).

^ Тема 5. Управління стресами у конфліктних ситуаціях (Сутність стресу. Рівні управління стресами. Психологія особистостей, по різному реагуючих на стрес. Умови запобігання стресу і нормалізації стресових станів.).

^ Тема 6. Раціональна поведінка в конфлікті (Основні правила вирішення і профілактики конфліктів. Деструктивні, коректуючи і запізняючи стилі поведінки учасників конфлікту. Спілкування з «важкими» людьми.)

^ Тема 7. Ассертивна поведінка в конфлікті (Поняття ассертивності. Пасивна, агресивна і ассертивна поведінка. Формула ассертивності. Помилкові подання, що здатні побудити людину до конфліктної поведінки. ).

Тема 8. Переговори як засіб вирішення конфлікту (Сутність переговорів. Види переговорів . Функції переговорів. Посередництво при переговорах. Етапи посередництва.).

^ Тема 9. Нововведення у колективі і конфліктна взаємодія (Проблеми загострення конфліктності. Особливості сприянні нововведень різними категоріями. Підготовчий, основний і заключний етапи нововведень.).

^ Тема 10. Корпоративна культура і конфлікти (Сутність поняття «корпоративна культура». Мета корпоративної культури та її аспекти. Основні елементи корпоративної культури. Засоби формування і розвитку корпоративної культури.).

^ Тема 11. Конфлікти як результат порушення правил спілкування (Комунікативний, інтеракційний і перцепційний аспекти спілкування. Поняття кінесіології і постурології. Зони спілкування. Основні постулати спілкування. Роль підсвідомості в спілкуванні і конфлікті.)

^ Тема 12. Теорія трансакційного аналізу Е.Берна та її застосування в конфліктології (Структура особи по Е.Берну. Сутність трансакційного аналізу. Роль теорії трансакційного аналізу Е.Берна в дозволі, запобіганні і профілактиці конфліктів.)

^ Тема 13. Організаційний конфлікт (Сутність організаційного конфлікту. Основні напрями розвитку конфлікту акціонування і групи його учасників. Рестрикціонізм і саботаж як сховані форми організаційного конфлікту. Страйк як відкрита форма організаційного конфлікту.)

^ Тема 14. Практика дозволу трудових суперечок (конфліктів) в Україні (Характеристика нормативно-правової основи вирішення трудових конфліктів в Україні. Порядок вирішення колективних трудових спорів. Національної служби посередництва і примирення і її регіональних відділень.)

^ Тема 15. Попередження, прогнозування і профілактика конфліктів (Попередження, прогнозування і профілактика конфліктів як напрями управлінської діяльності по регулюванню відносин. Сутність прогнозування і профілактики конфліктів. Організації ділових бесід і зборів в попереджені трудових конфліктів в колективі.)

^ Тема 16. Закордонний досвід дозволу конфліктних трудових суперечок (конфліктів) (Нормативно-правовий механізм регулювання колективних трудових суперечок (конфліктів) за кордоном. Російський досвід регулювання КТС(К). Спеціалізовані органи дозволу КТС(К). Адаптація зарубіжного досвіду к умовах України. )

^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції; практичні заняття; самостійна робота студентів

Лекції - 2 години на тиждень

32 год.

Практичні заняття - 1 години на тиждень

16 год.

Консультації

3 год.

Самостійна робота - підготовка до семінарів, написання рефератів, вивчення нормативних документів

48 год.

.
^

ФОРМИ КОНТРОЛЮ


Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види робіт:

● позитивне складання двох змістовних модулів складає 80% загальної оцінки модулю;

● додаткові форми контролю складають 20% оцінки модулю.

Залік.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: вивчення основної літератури і конспектів лекцій; конспектування додаткової літератури; вивчення публікацій в періодичних виданнях; написання рефератів; підготовка повідомлень до семінарських занять з використанням додаткової літератури і періодичних видань; пошук матеріалів з вивчених проблем з використанням комп'ютерної мережі Internet.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

40%

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

4

4

4

6

5

4

5

4

4
Модуль 2

Додаткові форми

Σ

40%

20%

100

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т165

6

6

6

6

6

5
51 - 100 балів - зараховано

0 - 50 балів - не зараховано


^ Критерії оцінки знань

90-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє відношення до відповідних категорій, залежностей і явищам, має креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився в використанні понятійного матеріалу. Завдання виконано, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено неї в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона невірогідна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Конфликтология: Уч. пособие. - Д.: ДонНУ, 2002. - 212 с.

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999.

3. Громова О.М. Конфликтологія: Курс лекций. – М.: Тандем, 2000.

4. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфликтологія: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2003. – 315с.

5. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів. – К.: Кондор, 2004. – 172 с.

6. Анцупов А.Я., Малышев А.Н. Введение в конфликтологию: Уч.пособие. – К.: МАУП, 1996.

7. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. – К.: МАУП, 2000.

8. Уткин Э.А. Конфликтология. – М.: Тандем, 1998.

9. Беззубко Л.В., Шемяков А.Д. Коллективные договора и трудовые конфликты: конфликтологический практикум. – Донецк: 2006. – 130 с.


^ ВИКЛАДАЧ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: к.е.н., доц. Бунтовська Л.Л.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів над вивченням цього курсу є обов’яз- ковою умовою успішного засвоєння змісту дисципліни. Регулярна самостійна робота студентів зі спеціальною літературою, з нормативно-правовими документами, а також інші форм самостійної роботи студентів сприяють розвитку навичок науково-дослідницької діяльності, формують економічне мислення, тренують вміння аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати та аргументувати власні судження. Самостійна робота покликана сприяти розвитку самостійності й відповідальності, а також становленню та закріпленню навичок виступу, обґрунтуванню захисту власної точки зору тощо.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку до аудиторних занять:

- опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

- підготовку до поточного тестування та контрольних робіт;

- виконання домашній завдань;

- систематику вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та заліком.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом за активну аудиторну роботу, дорівнює 10 балів. Інші обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи і кількість можливих для отримання балів представлено у карті самостійної роботи студента.


Індивідуальна робота студента сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

При вивченні курсу «Управління конфліктами» студент повинен протягом семестру виконати дві обов’язкові індивідуальні роботи відповідно до кожного змістовного модулю.

Варіант індивідуальної роботи видається викладачем на початку кожного змістовного модулю. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. За кожне вірно виконане завдання нараховуються 10 балів, тобто протягом семестру за індивідуальну роботу студентом може бути отримано максимально 20 балів.

^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю й звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз на семестр

Захист реферату на семінарському (практичному) занятті або під час консультації

6
1

2

3

4

1.2. Підготовка анотованого списку літератури до теми

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

Усього балів за обов'язкові види СРС

10

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних схем

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.2. Аналіз наукової публікації

Один раз на семестр

Обговорення проведень роботи під час аудиторних занять або консультацій

1

2.3. Підбор літературних джерел по обраній темі

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації, розробка карти конфлікту з використанням методики картографії

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2
1

2

3

4

2.5. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, опублікування, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

10

Усього балів по денній формі навчання

20

^ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові1.1. Написання реферату

Один раз протягом залікового модуля

Захист реферату під час аудиторних занять або консультації

5

1.2. Підготовка анотованого списку літератури

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

1

Усього балів за обов'язкові види СРС

8
1

2

3

4

2. Вибіркові
2.1. Складання опорно-інформаційних систем

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

5

2.2. Аналіз конкретної виробничої ситуації, розробка карти конфлікту з використанням методики картографії

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час консультації

4

2.3. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачами підготовлених матеріалів. Опублікування, виступи з доповідями на наукових конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

12

Усього балів по заочній формі навчання

20


5.1. Підготовка рефератів

Однією з форм самостійної роботи студентів є підготовка реферату і його захист (виступ перед аудиторією). Ця форма СРСР є корисною і цікавою лише тоді, коди студент дотримується основних правил підготовки реферату.

При оцінюванні реферату особливе значення надається самостійності мислення, критичній оцінці викладеного матеріалу, вивченню книг та публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

Тема реферату вибирається із запропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формування теми.

У ході роботи над рефератом передбачається консультування у викладача: обговорення напрямку наукового пошуку, узгодження плану (змісту) тощо.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, краще зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів на матеріал, який розглядається. Однак цитування (оформлення посилання) також може бути використане для аргументації формування думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – зміст, що складається з розділів (підрозділів), які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка мети, задач, обмеження предмету дослідження. Основна частина поетапно розкриває тему реферату. В рефераті студент повинен освітити сучасні проблеми досліджуваної теми, провести аналіз статистичних показників та їх динаміки, опрацювати основні нормативно-правові документи з розглядання мого питання. У висновках оформляються чіткі, обґрунтовані висновки, наводяться напрями подальшого розвитку теми. завершується реферат списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку).

Обсяг реферату – 10-15 сторінок.

Реферат, прорецензований викладачем, виноситься на захист: виступ і обговорення в аудиторії.

Теми рефератів

1. Проблеми управління конфліктами на етапі становлення ринкової економіки.

2. Конфлікт і індивідуальні особливості особистості.

3. Соціально-психологічні теорії конфлікту.

4. Сучасні закордонні напрямки конфліктології.

5. Дослідження К.Левина в області психології конфлікту.

6. Як сподобатися людям (по Д.Карнегі)

7. Конфлікт акціонування на вітчизняних підприємствах.

8. Як впливати на людей, не ображаючи їх і не викликаючи почуття образи (по Д.Карнегі)

9. Способи збереження щиросердечного спокою й відновлення рівноваги.

10. Критика й особливості її сприйняття.

11. Соціальна напруженість у суспільстві й шляху її приречення.

12. Сховані й відкриті конфлікти на вітчизняних підприємствах.

13. Соціально-психологічні причини конфліктів на сучасному підприємстві.

14. Проблеми зайнятості в контексті конфліктології.

15. Об'єктивні фактори підвищення рівня конфліктності в умовах переходу до ринку.

16. Емоції в динаміку конфлікту.

17. Оплата й стимулювання праці працівників вітчизняних підприємств у контексті конфліктології.

18. Національні конфлікти в сучасному суспільстві.

19. Шляхи оптимізації морального клімату в колективі.

20. Реструктуризація підприємств і трудові конфлікти.

21. Проблеми роздержавлення й приватизації підприємств із погляду конфліктології.

22. Форми соціального протесту населення.

23. Закордонний досвід управління конфліктами на підприємстві.

24. Державне управління колективними трудовими суперечками (конфліктами) в Україні.


25. Загальна характеристика колективних трудових суперечок (конфліктів) у Донецькій області.

26. Характеристика колективних трудових суперечок (конфліктів) у вугільній промисловості Донецького регіону.

27. Підвищення ролі соціального партнерства в системі управління колективними трудовими суперечками (конфліктами).

28. Напрямку профілактики колективних трудових суперечок (конфліктів) на підприємствах Донбасу.

29. Оцінка сучасного стану трудовий конфліктності в Донецькій області.

30. Аналіз соціально-трудових відносин і проблем у галузях Донецького регіону.

31. Соціально-трудові проблеми підприємств металургійного комплексу Донецького регіону.

32. Рішення трудових суперечок (конфліктів) на підприємствах легкої промисловості в Донецькій області.

33. Конфлікти й шляхи їхнього дозволу на підприємствах будівельного комплексу.

34. Трудові суперечки (конфлікти) на транспортних підприємствах Донбасу.

35. Аналіз соціально-трудових відносин і конфліктів на підприємствах житлово-комунального господарства.


5.2. Розробка тестових завдань

Тест - це система завдань специфічної форми і певного змісту, яка даї змогу якісно оцінити структуру та вимірити рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок студентів з дисципліни.

При розробці тестів до окремих тем студентові необхідно дотримуватися наступних вимог:


розробити інструкцію до завдання (що зробити? – вибрати, назвати, розв'язати тощо) і зміст завдання – фрагмент питання теми, яка вивчається;

для реалізації функції вимірювання якості знань тест має містити 10-15 завдань;

в тесті має бути запропоновано на вибір декілька відповідей (3-5), з яких одна або кілька правильні;

уникати формування питань, які передбачають відповідь «так» або «ні».


Приклади тестових завдань:

1. Теорія структурно-функціонального аналізу була розроблена:

а) В.Скоттом;

б) В.Діксоном;

в) Т.Парсоном.


2. Конфліктна модель суспільства була запропонована:

а) Л.Козером;

б) К.Боулдінгом;

в) Аристотелем.


3. Конструктивні функції конфлікту:

а) конфлікт допомагає визначити індивідуально-психологічні якості людей;

б) у людини з’являється соціальний досвід вирішення проблем;

в) з’являється емоціональна напруженість.


4. Конфліктна ситуація – це:

а) інцидент;

б) обставини конфлікту;

в) протиріччя позицій;

г) медіатор.

5. Структурний аналіз конфлікту включає:

а) аналіз фаз конфлікту;

б) аналіз елементів конфлікту;

в) реверсію конфлікту.


6. На карті конфлікту відображається:

а) потреби конфлікту;

б) проблема конфлікту;

в) фази конфлікту.


7. Етапи ескалації конфлікту:

а) латентна фаза;

б) реверсія конфлікту;

в) батальна фаза;

г) демонстраційна фаза;

д) агресивна фаза.


8. Стратегії, які використовуються у конфлікті:

а) «виграти - програти»;

б) «виграти - виграти»;

в) «програти - програти»;

д) фіксація позиції.


9. Фази динаміки розвитку внутрішньої напруги при стресі:

а) мобілізація;

б) латентна фаза;

в) дезаптація;

г) дезорганізація;

д) демонстраційна фаза.


10. Національна служба посередництва і примирення займається :

а) регулюванням психологічних конфліктів;

б) регулювання трудових спорів (конфліктів);

в) організацією тренінгів на підприємствах.


5.3. Робота с літературою

Самостійна робота студента зі спеціальної літературою необхідні для досягнення наступних цілей:

1) підготовка до практичного заняття (семінару);

2) вивчення питань, винесених для СРС;

3) поглиблення вивчення окремих тем курсу;

4) підготовка реферату;

5) попереднє знайомство з матеріалом майбутньої лекції (за відповідним списком літератури).

Якості засвоєння і запам’ятовування проробленого, як правило, сприяє коротке конспектування тексту, виклад тез, а також перевірка студентом знань з питань до теми.


5.4. Підготовка анотованого списку літератури за темами

Складання анотованого списку літератури за темою курсу полягає у підборі статей з наукових періодичних видань (за останні 3-4 роки), що розкривають проблематику певної темі. Кількість проанотованих статей за кожною темою має бути не менше 10.

Анотація представляє собою стислий огляд обраної статті. Починати анотацію необхідно обов’язково з вихідних даних статі (автор, назва, джерело), анотація пишеться тією мовою, на якій написана стаття. Складати анотацію доцільно аналогічно наведеному прикладу.


Приклад складання анотації

Стрельченко Д.І. Управління трудовими спорами (конфліктами) на промисловому підприємстві/ Науковий Вісник Полтавського університету. – Ч.1. – №2 (27). – 2008. – С.25-27.

В статті розглянуто шляхи управління трудовими спорами (конфліктами) на промисловому підприємстві Донбасу (на прикладі Краматорського металургійного заводу ім.. Куйбишева). Проаналізовано результати соціологічних досліджень, проведених відділенням Національної служби посередництва і примирення у червні 2008 р. та кафедрою «Управління персоналом і економіка праці» економічного факультету Донецького національного університету.

За результатами дослідження можна зробити висновок, що найбільш конфліктогенними факторами є оплата праці (несвоєчасність виплат), умови праці та соціальні проблеми. В статті розглянуто також відношення робітників заводу до інноваційної діяльності та конфліктів, які виникають внаслідок нововведень та непідготовленості свідомість працівників до цих процесів.


5.5. Індивідуальна робота студентів

Завдання з індивідуальної роботи:

Завдання 1. Розробити анкету по вивченню стану соціально-трудових відносин на великому промисловому підприємстві.

Завдання 2. Вивчити домінуючий стиль поводження студентів вашої групи й зробити конкретні висновки й рекомендації.

Для діагностики варто використовувати стандартні методики, зокрема, тест «Діагностика стилю спілкування», представлений у навчальному посібнику: Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. – К.: МАУП, 2000. – С.177-180.

Завдання 3. Використовуючи стандартні методики, зокрема, тест «Свойственны ли вам конфликтогены общения?» (Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. Учебн.пособие. – К.: МАУП, 2000. – С.214), визначити, чи використовують студенти вашої групи конфліктогени спілкування (якщо так, то які). Зробити конкретні висновки й рекомендації.

Завдання 4. Відношення до критики у всіх різне. Нерідке невміння правильне критикувати або сприймати критику приводить до конфліктів. Досліджуйте відношення до критики студентів вашої групи, використовуючи стандартні методики. На основі аналізу отриманих результатів зробіть конкретні висновки й дайте рекомендації.

Завдання 5. Проведіть у групі дослідження рівня стресостійкості студентів, використовуючи стандартні методики (зокрема, тест «Стрес», наведений у курсі лекцій: Громова О.Н. Конфликтология. – М.: Тандем, 2000. – С.232-238). Зробіть конкретні висновки й розробіть рекомендації, зв'язавши отримані результати з майбутньою трудовою діяльністю.

Завдання 6. У відповідності зі стандартними методиками, визначить рівень конфліктності студентів вашої групи. Зробіть конкретні висновки й розробіть рекомендації.

Завдання 7. Провести діагностику психологічної атмосфери у вашім колективі за методикою А.Фидлера (див.: Беззубко Л.В., Шемяков А.Д. Коллективные договоры и трудовые конфликты: конфликтологический практикум. – Донецк, 2006. – С.52-54). На основі отриманих даних дайте прогноз потенційної конфліктності або тенденцій розвитку конфліктних взаємодій у колективі. Якщо буде потреба розробіть конкретні рекомендації з урегулювання відносин в колективі.

Завдання 8. Оцінити домінуюче поводження під час суперечки студентів вашої групи, використовуючи стандартні методики, зокрема, тест «Оцінка поводження під час суперечки» (див.: Беззубко Л.В., Шемяков А.Д, Коллективные договоры и трудовые конфликты: конфликтологический практикум. – Донецк, 2006. – С.45-47). За результатами опитування зробіть висновки й розробіть конкретні рекомендації.


Завдання 9. Розробити анкету по вивченню морально-психологічного клімату у вашій групі. Провести дослідження, зробити конкретні висновки.

Схожі:

Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconСеместр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси
Базові курси: Управління персоналом; Фізіологія І психологія праці; Управління конфліктами
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconОрганізація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси
Базові курси: Філософія; Соціологія; Логіка; Етика; Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Управління персоналом; Трудове...
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconМодуль: управління робочим часом
Базові курси: Охорона праці, Фізіологія та психологія праці, Нормування праці, економіка праці І соціально-трудові відносини
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Кредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень iconКредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень
Мета курсу: формування системи теоретичних І прикладних знань в області закономірностей функціонування людського організму І активізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи