Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу icon

Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу
Скачати 108.53 Kb.
НазваРівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу
Дата10.09.2012
Розмір108.53 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ: УПРАВЛІННЯ ОПЛАТОЮ ПРАЦІ

СЕМЕСТР: 8

КРЕДИТИ: 3,5 (126 годин)

БАЗОВІ КУРСИ: Економіка праці та соціально-трудові відносини; Економічна теорія; Макроекономіка; Мікроекономіка.

РІВЕНЬ: бакалаврат

КАФЕДРА: управліення персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: формування у студентів системи теоретичних знань і отримання ними практичних навичок в області управління оплатою праці в умовах ринкової економіки.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: при успішному завершенні модуля, студенти:

- демонструють знання теоретичних основ управління оплатою праці;

- мають навички проведення оцінки робіт й оцінки заслуг працівників різних категорій;

- здатні провести роботу з розробки (удосконалення) системи оплати праці на підприємстві;

- мають знання особливостей формування й розподілу фонду оплати праці в умовах ринкової економіки;

- здатні адаптувати закордонний досвід управління оплатою праці до вітчизняних умов.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ:

Тема 1. Основи управління оплатою праці. (Сутність і місце оплати праці в системі стимулювання. Зміст управління оплатою праці. Рівні управління оплатою праці. Нормативно-правова база управління оплатою праці. Контроль за дотриманням законодавства про оплату праці.)

^ Тема 2. Управління оплатою праці на макрорівні. (Основні завдання управління оплатою праці на макрорівні. Мінімальна заробітна плата як інструмент державного управління оплатою праці. Регулювання диференціації заробітної плати по сферах економіки, галузям і регіонам. Проблеми підвищення рівня оплати праці в Україні.)

^ Тема 3. Роль договірного регулювання в управлінні оплатою праці. (Соціальне партнерство в сфері оплати праці. Роль Генеральної угоди в управління оплатою праці на державному рівні. Регулювання оплати праці в галузевих і регіональних угодах. Роль колективного договору при формуванні політики оплати праці на підприємстві. Діяльність профспілок у сфері управління оплатою праці.)

^ Тема 4. Закордонний досвід управління оплатою праці. (Загальні риси, характерні для організації оплати праці за кордоном. Особливості колективно-договірного регулювання оплати праці в країнах з розвинутою ринковою економікою. Тенденції у використанні форм і систем оплати праці на закордонних підприємствах. Індивідуальні й колективні форми стимулювання праці за рубежем.)

^ Тема 5. Аналіз й оцінка робіт. (Аналіз роботи як основа для її оцінки. Сутність, мета й методи проведення оцінки робіт на підприємстві. Характеристика найпоширеніших схем оцінки робіт. Проблеми практичного застосування оцінки робіт на підприємстві.)

^ Тема 6. Оцінка результативності праці й індивідуальних заслуг. (Роль оцінки результатів праці при формуванні справедливої оплати. Поняття й принципи проведення оцінки заслуг. Розробка інструментарію для оцінки результатів праці. Атестація персоналу.)

^ Тема 7. Фірмова політика оплати праці. (Зміст фірмової політики оплати праці. Поняття системи оплати праці, умови й фактори, що визначають її вибір. Характеристика традиційних і сучасних систем оплати праці. Вимоги до розробки й впровадження систем оплати праці. Оцінка ефективності чинної системи оплати праці.)

^ Тема 8. Організація преміювання працівників. (Система преміювання персоналу: функції й елементи. Вимоги до розробки ефективної системи преміювання. Особливості організації преміювання працівників різних категорій. Оцінка ефективності систем преміювання персоналу.)

^ Тема 9. Особливості оплати праці при колективній формі її організації. (Колективна оплата праці й умови її застосування. Порядок визначення заробітку бригади при різних колективних системах оплати. Варіанти розподілу колективного заробітку. Порядок розподілу премій при колективній оплаті праці.)

^ Тема 10. Формування й розподіл фонду оплати праці. (Призначення фонду оплати праці і його структура. Методи формування фондів оплати праці на підприємствах, їхні достоїнства й недоліки. Розподіл коштів на оплату праці між підрозділами підприємства. Прогресивні моделі формування фонду оплати праці.)


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

Лекції 2 години на тиждень

28 годин

Практичні заняття: 2 години на тиждень

28 годин

Самостійна робота

50 годин

Індивідуальна робота

20 годин


^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ: оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

виконання двох підсумкових робіт (залікові модулі) - становить 30% загальної оцінки модуля (по 15 % кожна);

Додаткові завдання - 20% загальної оцінки модулю;

Іспит – 50%.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: вивчення спеціальної літератури, публікацій у періодичних виданнях і нормативних документів з питань оплати праці, збір фактичних матеріалів на підприємствах для виконання практичних завдань, підготовка підсумкового завдання.

^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ


Модуль 1

Модуль 2


^ Додаткові форми

Іспит

Σ

15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


5

5

5

5

5

5

5

5

5

590-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Яковлев Р.А. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Политика доходов и заработной платы: Учеб. пособие. – Новосибирск: НГАЭиУ; М.:ИНФРА-М, 1999. – 224 с.

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / Под ред. С.К.Мордовина. – СПб.: Питер, 2004. – 832 с.

3. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами/ Н.В. Гринберг. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 327 с.

4. Гейц И.В. Рекомендации по использованию форм и систем оплаты труда: Учеб.-метод. пособие. – М.: Дело и Сервис, 2002. – 208 с.

5. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

6. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников.- К.: Ин-т экономики НАН Украины, 2002. - 340 с.

7. Мазманова Б.Г. Управление оплатой труда: Учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 368 с.

8. Медведева Е.К., Аньшин В.М. Заработная плата и стимулирование труда за рубежом. – М.:ВНТИЦЕНТР, 1991. – 94 с.

9. Шабанова Г.П. Система оплаты труда и компенсации на предприятии. – СПб.: ООО «Изд-во ДНК», 2001. – 192 с.

10. Оплата труда в организации. - М.:МЦФЭР, 2003. – 446 с.


Періодичні видання: газета «Праця і зарплата», журнали «Вопросы экономики», «Економіка України», «Персонал», «Україна: аспекти праці», «Управление персоналом», «Человек и труд», «Экономист».


^ ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: Дороніна О.А., к.е.н., доцент

Лектор: Дороніна О.А., к.е.н., доцент


САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ


Самостійна робота студентів над вивченням курсу є обов’язковою умовою успішного засвоєння змісту дисципліни. Регулярна самостійна робота студентів зі спеціальною літературою, з нормативно-правовими документами, розв’язання задач, а також інші форми самостійної роботи студентів сприяють розвитку навичок науково-дослідницької діяльності, формують економічне мислення та практичні навички, тренують вміння аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати та аргументувати власні судження.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю. Самостійна робота студентів полягає у вивченні рекомендованої літератури за темами курсу, роботі з конспектом, виконанні практичних завдань, що пропонуються, підготовку до поточного тестування та контрольних робіт; систематику вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом за активну аудиторну роботу, дорівнює 5 балів, 1 бал виділяється на відвідуваність занять протягом кожного модулю. Інші обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи і кількість можливих для отримання балів представлено у карті самостійної роботи студента.

^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка анотації на серію статей з проблем оплати праці (3-5 статей)

Змістовний модуль 1

Обговорення проведеної роботи під час практичного заняття

2

1.2 Розробити модель оцінки робіт або заслуг (для різних категорій працівників).

Змістовний модуль 1

Презентація моделі та її захист на практичному занятті

3

1.3 Розробити положення про участь працівників у прибутках (акціонерному капіталі) для вітчизняного підприємства.

Змістовний модуль 2

Презентація проекту положення на практичному занятті

2

1.4 Проаналізувати положення про оплату праці на підприємстві (на вибір студента), виявити його "слабкі сторони" і розробити проект положення, що дозволяє досягти виконання цілей поставлених перед системою оплати праці.

Змістовний модуль 2

Обговорення проведеної роботи на практичному занятті

3

Разом балів за обов’язкові види СРС

10

ІІ. Вибіркові

2.1. Оцінка ефективності діючої на підприємстві системи преміювання для певної категорії персоналу (на вибір).

Один раз на семестр

Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

3

2.2. Підготовка анотованого списку літератури за темою

Один раз на семестр

Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2

2.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

1

2.4 Проаналізувати ефективність використання фонду оплати праці на підприємстві.

Один раз на семестр

Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

3

Разом балів за вибіркові види СРС

9

Всього балів за СРС

19


Індивідуальна робота студента сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

При вивченні курсу «Управління оплатою праці» студент повинен протягом семестру виконати дві обов’язкові індивідуальні роботи відповідно до кожного змістовного модулю.

Перший змістовний модуль передбачає вивчення та оцінку розділу колективної угоди, присвяченого оплаті праці. Колективна угода для дослідження (Генеральна, регіональні, колективні договори тощо) обирається студентом при узгодженні з викладачем. При виконанні завдання в реферативній формі викладається зміст основних положень відповідного розділу та оцінюється ступінь виконання його пунктів, проводиться порівняльний аналіз із положеннями попередніх угод (договорів). Обсяг роботи становить 6-10 сторінок.

Другий змістовний модуль передбачає розробку нової або вдосконалення чинної системи оплати праці для реального або умовного підприємства та її презентацію на практичному занятті. Форма подання результату - короткий опис змісту нової системи оплати праці із зазначенням результату, що передбачається. Завдання виконується колективно - групами по 4-6 осіб, із зазначенням особистого внеску кожного виконавця.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент при виконанні індивідуального завдання - 6 в кожному змістовному модулі.

Схожі:

Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці»
Мета вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіки праці : визначення рівня підготовленості...
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconКредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень
Мета курсу: формування системи теоретичних знань в області управління І розв’язування конфліктів, а також практичних навичок урегулювання...
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconПрограма фахового вступного випробування «Управління персоналом та економіка праці»
«Управління персоналом та економіка праці» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про зміну назви кафедри управління персоналом»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри управління персоналом А. М. Колота,...
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconГрафік роботи студентів окр „Магістр” 1 курсу заочної форми навчання економічного факультету Донну спеціальності 030505 01" Управління персоналом та економіка праці" на 2011- 2012 навчальний рік (зараховані з 01. 03. 2011 р.)
Управління персоналом та економіка праці на 2011- 2012 навчальний рік (зараховані з 01. 03. 2011 р.)
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconКафедра вищої математики
«Фінанси і кредит», «Облік і аудит\, «Управління персоналом та економіка праці»
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 030505 «Управління персоналом і економіка праці»
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 1 курсу окр «Бакалавр»
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 030505 "Управління персоналом та економіка праці"
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
Рівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету Донну 2 курсу окр «Бакалавр»
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 030505 " Управління персоналом та економіка праці "
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи