Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень icon

Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень
Скачати 251.03 Kb.
НазваКредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень
Дата10.09.2012
Розмір251.03 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ: ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

СЕМЕСТР: 7

КРЕДИТИ: 5 (180 год.)

БАЗОВІ КУРСИ: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці

РІВЕНЬ: бакалаврат.

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: формування системи теоретичних і прикладних знань в області закономірностей функціонування людського організму і активізації психічних функцій в процесі трудової діяльності, сформувати практичні навички по психології управлінської діяльності.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

При завершенні модуля студенти демонструють знання:

● про функціонування фізіологічних систем організму під впливом трудового навантаження і умов праці;

● про основні психічні явища і їх роль в праці;

● про психофізіологічні проблеми проектування раціональних режимів праці і відпочинку;

● про особливості профорієнтації, профвідбору і профнавчання;

● про соціально-психологічні особливості управлінської діяльності;

набувають навичок:

● проведення психофізіологічних досліджень;

● організації трудової діяльності з урахуванням людського чинника;

● взаємодії з підлеглими на основі знань їх психологічних особливостей.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу (Об’єкт, предмет і завдання курсу, взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Методологічні основи методологічні принципи і засоби вивчення фізіологічних і психічних особливостей працівника. )

^ Тема 2. Центральна нервова регуляція трудової діяльності (Поняття про будову, функції і властивості нервової системи. Роль нервової системи в трудовій діяльності)

^ Тема 3. Фізіологічні реакції людини на трудові навантаження і умови праці (Будування рухового апарату людини, його функції і елементи. Динамічні і статична праця. Психофізіологічні потреби к організації трудових процесів. )

^ Тема 4. Основні психічні явища в трудовій діяльності. Психічні процеси в праці (Психіка як суб’єктивне відображення суб’єктивної дійсності. Єдність психічних і фізіологічних процесів. Пам'ять і її типи. Процеси пам’яті: запам’ятовування, пізнавання, відтворення. Професіональна пам'ять. Процеси уявлення і воли. Уява і його роль в творчій діяльності. )

^ Тема 5. Психічні властивості особи, їх формування в проявлення в трудовій діяльності (Темперамент і тип вищої нервової діяльності людини. Типологія темпераменту и його роль в трудовій діяльності. Поняття про здібності, їх структура і сутність. Мотиви, потреби, установки, ідеали, переконаність, спрямованість - основні засоби особи. )

^ Тема 6. Психічний стан людини і їх облік в праці (Основний психічний стан особи, їх класифікація по тривалості, рівню напруженості і психічним функціям. Емоції, відчуття, переживання, потяг, воля, напруженість, страх, розгубленість. Вплив емоцій на працевлаштування та ефективність праці. )

^ Тема 7. Працездатність людини і закономірності її динаміки (Працездатність людини як фізіологічна основа ефективності праці. Сутність, чинники і основні рушійні сили працездатності. Чинники, що впливають на динаміку і рівень працездатності. Заходи, направлені на підвищення працездатності і продуктивності праці. )

^ Тема 8. Психологічні і фізіологічні основи стомлюваності і монотонності праці (Стомлення як етап в динаміці працездатності. Теорії стомлення. Проява стомлення на поведінковому, фізіологічному і психологічному рівнях. Причини і механізми стомлення при м’язовій і розумовій діяльності. Поняття і сутність монотонності. Види монотонної праці. Засоби по зниженню монотонності праці. )

^ Тема 9. Тяжкість праці і проблеми виробничого травматизму (Сутність і показники тяжкості праці. Тяжкість і напруженість праці, їх взаємозв’язок. Фактори, які впливають на ступінь тяжкості праці. Варіанти класифікації робіт по ступені їх тяжкості. Поняття виробничого травматизму. Види травм. Класифікація причин виробничого травматизму)

^ Тема 10. Професійна орієнтація і виробниче навчання кадрів (Проблеми професійної підготовки кадрів у ринкових умовах. Організаційні форми профпідготовки працівників в Україні. Виробниче навчання кадрів: сутність, види, завдання. професійно-кваліфікаційне просування працівників. Правильний відбір професії як основа самореалізації особи. ) .

^ Тема 11. Соціально-психологічні основи управлення трудовим колективом (Проблеми управління в умовах ринкових відносин. Перехід від технократичного к антропосоціальному управлінню. Роль людського фактора в підвищенні ефективності виробництва. Місце керівника в трудовому колективі. Лідерство і формальне керівництво. Здійснення стратегічного лідерства. )

^ Тема 12. Соціально-психологічні особливості особи керівника (Якості керівника: ділові, політичні, моральні. Типи керівника в залежності від їх особистих особливостей. Особисті якості жінки-керівника. Фактори, що препятствующие успішній діяльності жінки-керівника. Типи кар’єри жінок-керівників і підприємців.)

^ Тема 13. Стилі керівництва трудовим колективом (Класичні стилі керівництва: авторитарні, демократичні, ліберальні. Різновиди авторитарного стилю: патріархальний, харизматичний, автократичний, бюрократичний. «Решітка менеджменту» Р.Блейка и Дж. Мутон. Додаткові стилі керівництва: «фасадизм», патерналізм, опортунізм. )

^ Тема 14. Методи керівництва трудовим колективом (Групи методів керівництва: економічні, адміністративні, соціально-психологічні. Особливості соціально-психологічних методів керівництва. Облік типів характерів підлеглих при виборі методів дій. Сутність і етапи методи «мозкової атаки». )

^ Тема 15. Техніка особистої роботи керівника (Планування робочого дня керівника. Техніка телефонних розмов. Методи роботи з телефоном. Метод «відгородження», метод «розмов без відкладання», метод «телефонного блоку». )

^ Тема 16. Особливості ділового спілкування керівника (Сутність та основні етапі спілкування. Вміння будувати бесіду при прийомі на роботу і звільненні співробітників. Проведення співбесід з підлеглими і відвідувачами. Проведення нарад. Особливості виступів перед публікою. Ораторське мистецтво. Техніка виступу. Імідж оратора. Мистецтво переконання. )

^ Тема 17. Підбір і навчання керівних кадрів (Проблеми підбору, підготовки і перепідготовки управлінських кадрів в умовах переходу до ринку. Соціологічні, психологічні і практичні методи вивчення кандидатів в резерв керівників. Методика комплексної оцінки здібностей керівників промислових підприємств до підприємницької діяльності.)


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції; самостійна і індивідуальна робота студентів.

Лекції – 2 години. В тиждень

34 год.

Практичні заняття – 2 години в тиждень

34 год.

Консультації

5 год.

Самостійна робота – підготовка до семінарів, написання рефератів, вивчення нормативних документів

79 год.

Індивідуальна робота

34 год.


^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

Оцінка модулю складається з оцінок за такі види робіт:

Позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модулю;

додаткова форма – 20%

іспит - 50%.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: вивчення основної літератури і конспектів лекцій; конспектування додаткової літератури; вивчення публікацій в періодичних виданнях; написання рефератів; підготовка повідомлень до семінарських занять з використанням додаткової літератури і періодичних видань; пошук матеріалів по вивчених проблемах з використанням комп'ютерної мережі Internet.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

15%

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

1

2

2

1

2

2

2

2

1
Модуль 2

Додаткові форми

Іспит15%

20%

50%

100%

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17


1

2

2

2

2

2

2

2
90-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє відношення до відповідних категорій, залежностей і явищ, має креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного матеріалу. Завдання виконано, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведення контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виконано ні в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона невірогідна, застаріла, завдання оформлено с суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Физиология и психология труда. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 285 с.

2. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л., Шаульская Л.Л., Еськов А.Л. Социально-психологические основы управления. – Д.: ДонНУ, 2002. – 135 с.

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 736 с.

4. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологя праці. – К.: КНЕУ, 2000.

5. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиться успеха: Учебн.пособие для высш. управленч. персонала / Автор-сост. Р.Р.Кашапов. – Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1997.

6. Немов Р.С. Психология: Учебн. для студентов. В 3-х кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение: Владос, 1995.

7. Чернышев В.Н., Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. – СПб: Энергоатомиздат, 1997.

8. Станкин М.И. Психология управления. – М.: Бизнес – школа Интел – Синтез, 1999.

9. Сухарев В. Этика и психология делового человека. – М.: Гранд, 1997.

10. Алехина Е.А., Горбачев М.И. и др. Психология делового преуспевания. – М.: Владос-Пресс, 2001. – 304 с.


^ ВИКЛАДАЧІ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модуля: к.е.н., доц. Бунтовська Л.Л.

ас. Тахтарова К.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

^ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів (СРС) над вивченням цього курсу є обов’язковою умовою успішного засвоєння змісту дисципліни. Постійна СРС зі спеціальною літературою, нормативно-правовими документами, а також інші її форми сприяють розвитку навичок науково-дослідницької діяльності, формують економічне мислення, тренують вміння аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати і аргументувати власні судження. СР покликана сприяти розвитку самостійності та відповідальності, а також становленню та закріпленню навичок виступу, обґрунтуванню захисту власної точки зору тощо.

СРС оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю, а також передбачає обов’язкову систематичну підготовку до аудиторних занять:

опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

підготовку до поточного тестування та контрольних робіт;

виконання домашній завдань;

систематику вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та заліком.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом за активну аудиторну роботу, становить 10 балів. Інші обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи і кількість можливих для отримання балів представлено у картці СРС.

Індивідуальна робота студента сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

Під час вивчення курсу “Фізіологія й психологія праці” студент повинен протягом семестру виконати дві обов’язкові індивідуальні роботи, відповідно до кожного змістовного модуля.

Варіант індивідуальної роботи видається викладачем на початку кожного змістовного модуля. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно із забезпеченням з боку викладача. За кожне правильно виконане завдання нараховуються 10 балів, тобто протягом семестру за індивідуальну роботу студент може отримати максимально 20 балів.

^ КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної

роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю й звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз на семестр

Захист реферату під час аудиторних занять

6

1.2. Підготовка анотованого списку літератури до теми

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

Усього балів за обов'язкові види СРС

10

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних схем

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.2. Аналіз наукової публікації

Один раз на семестр

Обговорення проведень роботи під час аудиторних занять або консультацій

1

2.3. Підбір літературних джерел по обраній темі

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2
1

2

3

4

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації, розробка картки конфлікту з мотивуванням працівників

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.5. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, опублікування, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

10

Усього балів за денною формою навчання

20

^ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові1.1. Написання реферату

Один раз протягом залікового модуля

Захист реферату під час аудиторних занять або консультації

5

1.2. Підготовка анотованого списку літератури

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

1

Усього балів за обов'язкові види СРС

8
1

2

3

4

2. Вибіркові
2.1. Складання опорно-інформаційних систем

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

5

2.2. Аналіз конкретної виробничої ситуації, розробка карти конфлікту з використанням методики картографії

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час консультації

4

2.3. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачами підготовлених матеріалів. Опублікування, виступи з доповідями на наукових конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

12

Усього балів по заочною формою навчання

205.1. Підготовка рефератів

Однією з форм самостійної роботи студентів є підготовка реферату і його захист (виступ перед аудиторією). Ця форма СРС є корисною і цікавою лише тоді, коли студент дотримується основних правил підготовки реферату.

Під час оцінювання реферату особливе значення надається самостійності мислення, критичній оцінці викладеного матеріалу, вивченню книг та публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

Тема реферату обирається із запропонованих тем. За узгодженням з викладачем можливе самостійне обрання теми.

У ході роботи над рефератом передбачаються консультація викладача: обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану (змісту) тощо.

Опрацьовуючи першоджерела слід уникати прямого конспектування тексту, краще зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів на матеріал, який розглядається. Однак цитування (оформлення посилання) також може бути використане для аргументації формування думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – зміст, що складається з розділів (підрозділів), які відповідають заголовкам і підзаголовкам тексту. За змістом (планом) іде вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети, завдань, обмеження предмета дослідження. Основна частина поетапно розкриває тему реферату. В рефераті студент повинен висвітлити сучасні проблеми досліджуваної теми, провести аналіз статистичних показників та їх динаміки, опрацювати основні нормативно-правові документи з розгляду даного питання. У висновках оформлюються чіткі, обґрунтовані висновки, наводяться напрями подальшого розвитку теми. У кінці реферату подається списком використаних джерел (оформлений у встановленому порядку).

Обсяг реферату – 10-15 сторінок.

Реферат, прорецензований викладачем, виноситься на захист: виступ і обговорення в аудиторії.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


1. Праця як основний вид діяльності людини.

2. Проблеми фізіології та психології праці в Україні.

3. Психологія праці та інженерна психологія.

4. Історія радянської психології праці.

5. Промислова психологія.

6. Роль нервової системи в трудовій діяльності людини.

7. Внесок І.М.Сєченова в розвиток фізіології та психології праці.

8. Відкриття І.П.Павлова в області фізіології вищої нервової діяльності.

9. Асиметрія мозку.

10. Вплив технічного прогресу на зміст трудових процесів.

11. Психологічний аналіз трудових операцій і методика проектування раціональних трудових процесів.

12. Фізіологічні та психологічні вимоги до організації робочого місця.

13. Робочі пози людини.

14. Біомеханічна характеристика трудових рухів людини.

15. Вплив умов праці на ефективність трудової діяльності працівників.

16. Особливості адаптації людини до умов трудової діяльності.

17. Фізіологія рухового апарата людини та раціоналізація трудових процесів.

18. Стрес, його вплив на здоров'я та трудові показники працівника.

19. Емоції та індивідуальність.

20. Психічні стани людини та їх вплив на ефективність трудової діяльності.

21. Проблеми підвищення працездатності людини в сучасних умовах.

22. Санітарно-гігієнічні умови праці та стомлення працівників.

23. Шляхи та методи зниження стомлюваності робочих великих промислових підприємств.

24. Шляхи підвищення змістовності праці та зниження монотонності роботи.

25. Монотонність праці та шляхи її подолання.

26. Науково-технічний прогрес і нервово-емоційні навантаження людини.

27. Психофізіологічні особливості організації операторської праці.

28. Економічні вимоги до організації праці оператора.

29. Вплив важкості й напруженої праці на здоров'я й працездатність людини.

30. Проблеми ваги праці на промислових підприємствах.

31. Оптимізація режимів праці та відпочинку працівників промислових підприємств.

32. “Ефект Сєченова” і його використання в умовах виробництва.


5.2. Розробка тестових завдань

Тест – це система завдань специфічної форми та певного змісту, яка дає змогу якісно оцінити структуру та з’ясувати рівень засвоєння знань, набутих вмінь і навичок студентів з дисципліни.

Під час розробки тестів до окремих тем студенту необхідно дотримуватися наступних вимог:

розробити інструкцію до завдання (що зробити? – вибрати, назвати, розв'язати тощо) і зміст завдання – фрагмент питання теми, яка вивчається;

для реалізації функції вимірювання якості знань тест має містити 10-15 завдань;

у тесті має бути запропоновано на вибір декілька відповідей (3-5), з яких одна або кілька правильні;

уникати формування питань, які передбачають відповідь “так” або “ні”.


Приклади тестових завдань:

1. Основоположником фізіології й психології праці вважається:

а) М.Є. Введенський;

б) О.О. Ухтомський;

в) П.К. Анохін;

д) І.М. Сеченов.


2. Особливості середовища, які обумовлені присутністю людини та його трудовою діяльністю, називаються:

а) антропогенними факторами;;

б) біотичними факторами;

в) абіотичними факторами.


3. Біологічний процес, який послаблює або припиняє діяльність того чи іншого органа, знижує рівень діяльності фізіологічних систем, називається:

а) збудження;

б) парабіоз;

в) гальмування.


4. Сукупність нервових клітин, які сприймають і переробляють інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовища організму, називається:

а) функціональна система;

б) аналізатор;

в) аферентний синтез.


5. Суперництво між різними рефлекторними актами за провідне значення в організмі, називається:

а) фізіологічна система;

б) домінанта;

в) нейрофізіологічний конфлікт.


6. Стан збудження в домінанті характеризується такими ознаками:

а) підвищена збудливість;

б) здатність акумулювати збудження;

в) стійкість збудження;

г) підтримка пози тіла.


7. Сталі якості людини, які обумовлюють її поведінку та результативність діяльності, називається:

а) психічні властивості;

б) психічні стани;

в) психічні процеси.


8. Під час інтенсивної роботи частоту пульсу може зростати:

а) до 180 – 240 ударів на хвилину;

б) 100 – 120 ударів на хвилину;

в) 80 – 100 ударів на хвилину.


9. За показником “робочого пульсу”, до легких робіт відносять роботи, при яких частота пульсу:

а) до 80 ударів на хвилину;

б) 80 – 100 ударів на хвилину;

в) 100 – 120 ударів на хвилину.


10. Кількість повітря, яка проходить через легені за одиницю часу (одну хвилину) називають:

а) легенева вентиляція;

б) зовнішнє дихання;

в) дихальний об’єм;

г) резервний об’єм вдиху.


5.3. Робота з літературою

Самостійна робота студента зі спеціальної літературою необхідна для досягнення наступних цілей:

1) підготовка до практичного заняття (семінару);

2) вивчення питань, винесених для СРС;

3) поглиблення вивчення окремих тем курсу;

4) підготовка реферату;

5) попереднє знайомство з матеріалом майбутньої лекції (за відповідним списком літератури).

Якості засвоєння і запам’ятовування проробленого, як правило, сприяє коротке конспектування тексту, виклад тез, а також перевірка студентом знань запитаннями до теми.


5.4. Підготовка анотованого списку літератури за темами

Крушельницька Я.В. Фізіологічні аспекти відтворення людського капіталу в організації // У зб. “Формування ринкової економіки” / Я.В. Крушельницька – К.: КНЕУ, 2005. Т.2. Управління персоналом в організаціях. – С.126-134.

У системі управління персоналом центральне місце посідає ефективне відтворення та підвищення якості людського капіталу. Основними складовими його відтворення є раціональне використання фізіологічного й інтелектуального потенціалу працівників.

Фізіологічний аспект відтворення людського капіталу полягає у забезпеченні оптимальної адаптації до трудових навантажень і факторів виробничого середовища, підтриманні високого рівня працездатності людини під час роботи та повноцінному її відновленні під час відпочинку.

У статті наведено дані Держкомстату України щодо умов, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам і наведено кількість працівників, зайнятих в цих умовах праці.

Автором аналізується динаміка захворювань населення України та працівників, і робиться висновок, що вагомим внеском виникнення цих захворювань мають несприятливі фактори виробничого середовища та трудового процесу.

Крушельницька Я.В. обґрунтовує, що управління відтворенням людського капіталу повинно базуватися на впровадженні системи гігієнічного моніторингу основних шкідливих факторів виробничого середовища та розробці та впровадженні нових нормативних документів, які регламентують параметри умов праці.

5.5. Індивідуальна робота студентів

Індивідуальні завдання оформляються відповідно до вимог (набираються на комп'ютері) і захищаються в індивідуальному порядку.

Завдання 1. Проаналізувати алгоритм конкретної трудової діяльності та виділити в ній окремі рухові рефлекси та динамічні стереотипи.

Завдання 2. На основі конкретних даних про зміну фізіологічних функцій працівника розрахувати ударний (систоличнй) і хвилинний обсяги крові, легеневу вентиляцію, дихальний коефіцієнт, коефіцієнт підвищення частоти пульсу. Дати необхідні роз'яснення.

Завдання 3. На основі результатів тестування (з використанням стандартних методик) визначити показники обсягу, розподіли та переключення уваги студентів вашої групи.

Завдання 4. На основі використання стандартних методик (тестів) визначити якість пам'яті студентів вашої групи.

Завдання 5. Використовуючи стандартні тести, визначити типи мислення студентів вашої групи.

Завдання 6. На основі результатів тестування за методиками Стреляу та Айзенка надати опис психічних властивостей студентів вашої групи.

Завдання 7. Використовуючи стандартні методики (тести), вивчити особливості уваги студентів вашої групи.

Завдання 8. Дайте оцінку типу нервової системи десяти студентів вашої групи на основі “тепінг-тесту”. За результатами тестування побудуйте графік і зробіть необхідні висновки.

^ Методика “тепінг-тесту”.

Тест заснований на вивченні зміни в часі максимального темпу руху кисті та характеризує витривалість нервової системи. Тест виконується протягом 30 с., а показники роботи фіксуються кожні 5 с.

Для виконання роботи малюють 6 квадратів. У кожному квадраті протягом 5 с. у максимальному темпі наносять олівцем (ручкою) крапки, переходячи від одного квадрата до іншого за командою експериментатора. Працювати потрібно з максимальним вольовим зусиллям. Підраховується кількість крапок у кожному квадраті та будується крива працездатності. На осі абсцис відкладається час – п’ятисекундні інтервали, а на осі ординат - кількість крапок, які наносяться кожні п'ять секунд. Темп рухів (кількість крапок) у перші 5 с. вважається вихідним показником. Оцінюються результати тестування:

а) якщо темп рухів максимальний у перші 10 - 15 с., а потім зменшується до рівня, нижчого, ніж вихідний, то такий тип динаміки свідчить про сильну нервову систему;

б) якщо максимальний темп зберігається приблизно на одному рівні протягом усього часу роботи, то це свідчить про середню силу нервової системи;

в) якщо починаючи із другого п’ятисекундного відрізка, максимальний темп постійно знижується, то це свідчить про слабкість нервової системи;

г) якщо протягом перших 10 - 15 с. темп зберігається на одному рівні, а потім знижується, то це свідчить про середньо-слабку нервову систему;

д) якщо початкове зниження темпу змінюється його зростанням до вихідного рівня, то це свідчить про середньо-слабку нервову систему.

Завдання 9. Використовуючи методичні вказівки та інструкцію до завдання [3], розробити комплексну карту особистості.

Завдання 10. Розробити професіограму менеджера з персоналу відповідно до інструкції, наведеної в кн.: Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – С.132-137.

Схожі:

Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconОрганізація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси
Базові курси: Філософія; Соціологія; Логіка; Етика; Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Управління персоналом; Трудове...
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconКредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень
Мета курсу: формування системи теоретичних знань в області управління І розв’язування конфліктів, а також практичних навичок урегулювання...
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconСеместр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси
Базові курси: Управління персоналом; Фізіологія І психологія праці; Управління конфліктами
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconМодуль: управління робочим часом
Базові курси: Охорона праці, Фізіологія та психологія праці, Нормування праці, економіка праці І соціально-трудові відносини
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Кредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи