Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 271.82 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір271.82 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАММА

МАГІСТЕРСЬКОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ

і методичні рекомендації щодо її виконання

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладачі: д.е.н, проф. Т.В. Орєхова, ас. Т.І. Малова

Рецензенти: І.О. Александров, д.е.н., проф., зав. кафедрою «Менеджмент»

А.Б. Яценко, к.е.н, доц. кафедри «Міжнародна економіка»


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


ББК У 9/2/ 24МЗ0


Робоча програма магістерської (переддипломної) практики і методичні рекомендації щодо її виконання для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування» рівня підготовки «магістр»/ Скл. д.е.н., проф., зав. кафедрою «Прикладна економіка» Т.В. Орєхова, ас. Т.І. Малова. - Донецьк: ДонНУ, 2009. – 21 с.


Сформульовано мету і задачі практики, представлена її програма, режим і процедура проходження, основні положення про практику. Складена на базі комплексної програми практики для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування».


Відповідальний за випуск: Т.В. Орєхова, д.э.н., проф., завідувач кафедрою «Прикладна економіка», ас. Т.І. Малова.


© Орєхова Т.В., Малова Т.І., 2009

© Донецьк, ДонНУ


ЗМІСТ
стор.


1.

ВСТУП

5
1.1.Опис

5
1.2.Рівень.

5
1.3.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

5
1.4.Викладацький склад

5
1.5.Мова

5

2.

^ ЗМІСТ І КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФИК ВИКОНАННЯ

6

3.

ЛІТЕРАТУРА

7

4.

^ МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

9

5.

ОРГАНІЗАЦЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

11

6.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

12
6.1.Система оцінювання

14
6.2.Критерії оцінювання знань

14
6.3. Перелік індивідуальних завдань

15
6.4. Вимоги до звіту

16
6.5. Форми і методи контролю

17
6.6. Підведення підсумків практики

17
6.7.Тематика магістерських робіт

18
ДОДАТОК

191.ВСТУП

1.1.Опис

Програма складена на підставі навчального плану підготовки магістрів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування» і комплексної програми практики, затвердженої навчальною частиною Донецького національного університету.

Робоча програма конкретизує задачі, завдання і рекомендації щодо їх виконання для магістерської (переддипломної) практики.

1.2.Рівень.

Мета магістерської (переддипломної) практики - закріпити теоретичні знання, отримані за період навчання, практичною роботою.

За період навчання студенти вивчили наступні дисципліни: економіку підприємств, прикладну статистику, фінанси підприємств, міжнародну економіку, маркетинговий менеджмент, міжнародний менеджмент, бізнес-планування, бюджетування діяльності підприємства, економіку і організацію інноваційної діяльності, маркетингові дослідження, управління конкурентоспроможністю.

Мета: формування навичок і вмінь щодо виконання аналітичних та дослідницьких розробок на базі теоретичних і практичних знань, отриманих за весь термін навчання на спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування».

Завдання: підготовка фахівців високого класу з управління компаніями – власників і менеджерів бізнесу, сприяння розвитку якісної економічної освіти в Україні як основного чинника її економічного зростання в умовах нестабільності глобального економічного середовища.

Предмет: економічні відносини суб’єктів економічної діяльності; механізм здійснення підприємницкої діяльності, створення та управління підприємствами.

У результаті студенти повинні вміти: збирати й обробляти необхідну економічну і соціально-економічну інформацію, складати ділову документацію щодо економічної діяльності підприємств чи організації, у т.ч. іноземною мовою; придбати навички: читання і складання ділової документації, у т.ч. англійською мовою, читання і складання балансових звітів, презентаційного подання матеріалу за допомогою графиків, діаграм, рисунків тощо.

^ 1.3.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Проходження магістерської (переддипломної) практики передбачено навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування». Для студентів заочної форми навчання, які працюють за отриманою спеціальністю, згідно з Положенням, передбачена можливість проходження практики за місцем роботи.

^ 1.4.Викладацький склад

Відповідальними за організацію і проведення практики по кафедрі «Прикладна економіка» є Локшин Андрій Ігорович, к.е.н., доцент.

Керівниками виробничої практики є викладачі кафедри «Прикладна економіка» відповідно до наказу про надання баз практики.

1.5.Мова: українська, російська.

^ 2.ЗМІСТ І КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФИК ВИКОНАННЯ


Календарний графік проходження магістерської (переддипломної) практики представлений у табл. 1. Час зазначений у календарних робочих днях з розрахунку 360 год. У таблиці наведено зміст практики, який необхідно відобразити у щоденнику.


^ Таблиця 1.

Календарно-тематичний план і графік проходження виробничої практики студентами спеціальності


8.000013 «Бізнес-адміністрування»

№ з/п
^

Види работ, що виконуються


Кількість

календарних

робочих днів

1

2

3

1

Інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі. Проходження правил техніки безпеки

1

2

Оформлення на базі практики

1

3

Проходження інструктажу щодо правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці на підприємстві.


2

4

Ознайомлення з підприємством

25

Вивчення організаційної структури, структури управління підприємством (установою, організацій), виробництва. Написання розділу звіту

4

6

Збір і обробка економічних показників бази практики. Написання розділу звіту

4

7

Аналіз фактичних даних щодо економічної діяльності. Написання розділу звіту

5

8

Практична діяльність на посаді дублера менеджера-економіста. Написання розділу звіту

20


9

Виконання індивідуального завдання. Написання розділу звіту

3

10

Оформлення звіту, щоденника та інших документів щодо практики

2

11

Захист звіту і сдача заліку з практики

1

Разом

453. ЛІТЕРАТУРА


 1. Орєхова Т.В., Смитиенко Б.М., Макогон Ю.В. и др. Інтеграционные процессы в странах СНГ: тенденции, проблемы и перспективы. – М.: Финакадемия, 2008. – 288 с.

 2. Орєхова Т.В., Александров І.О., Амоша О.І., Багрова І.В. та інші. Відкрите суспільство, глобалізація та національна конкурентоспроможність // Майбутнє України: стратегія поступу. Монографія. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 35,34 с.

 3. Орєхова Т.В. Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобалізації. - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 22с.

 4. Орехова Т.В. Макогон Ю.В., Чижиков Г.Д., Кравченко В.А., Медведкіна Е.А., Нестерцов В.Д., Нестерцова С.М., Щербинина Е.В., Лысенко К.В., Дроняева А.Н.Иностранные инвестиции в промышленности Донбасса: история, статистика, проблемы современного развития. - Донецьк: ДонНУ-ДонФНИСИ, 2007. – 188 с.

 5. Орєхова Т.В.,Макогон Ю.В., Лисенко К.В., Голубов М.І. Трансформація світового ринку капіталу в умовах транснаціоналізації. -Донецьк: ДонНУ, 2006. – 248 с.

 6. Орехова Т.В., Макогон Ю.В., Глобализация и Украина в мировой экономике. Учебник с грифом МОН. Издание второе. - Донецк: ДонНУ, 2006. – 478 с.

 7. Орехова Т.В., Макогон Ю.В., Лысенко К.В., Хаджинов И.В.Международный менеджмент: Учебное пособие. - Донецк: ДонНУ, 2006. – 236 с.

 8. Орєхова Т.В., Смитиенко Б.М., Макогон Ю.В. и др. Інтеграционные процессы в странах СНГ: тенденции, проблемы и перспективы. - Москва: Финакадемия, 2008. – 288 с.

 9. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, планирование: Учебник. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 312 с.

 10. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И., Кравченко В.А. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны: Учебник. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 342 с.

 11. Макогон Ю.В. Интеграция научно-технической сферы Украины в мировую экономическую систему. – Донецк:ДонНУ, 2003. – 236 с.

 12. Макогон Ю.В., Аптекар С.С. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – 292 с.

 13. Макогон Ю.В., Савчук-Полищук Т.А. Конкурентоспособность продукции машиностроения: проблема количественной оценки. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 192 с.

 14. Макогон Ю.В., Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навчальний посібник. –Київ: ЦУЛ, 2003. – 186 с.

 15. Макогон Ю.В., Козак Ю.Г. та ін. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 351 с.

 16. Макогон Ю.В., Козак Ю.Г. та ін. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 288 с.

 17. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. и др. Транснациональные корпорации: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 205 с.

 18. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Международный менеджмент: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 275 с.

 19. Макогон Ю.В., Громенкова С.В. Стратегическое управление: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 206 с.

 20. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Методика исследования ВЭД: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 174 с.

 21. Макогон Ю.В., Булатова Е.В. Международный банковский бизнес: Учебное пособие. – Киев: Атик, 2003. – 208 с.

 22. Лукьянченко Н.Д., Копытина Т.И. Нормирование труда: учебное пособие с грифом МОН.- Донецк, ДонНУ, 2004. – 214 с.

 23. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Мотивация персонала: учебное пособие с грифом МОН. - Донецк, ДонНУ, 2004. – 324 с.

 24. Лук’янченко Н.Д., Антонюк В.П., Шаульська Л.В., Шамільова Л.Л. та ін. Регіональні проблеми формування трудового потенціалу і шляхи їх вирішення (монографія) - Донецьк, ІЕП НАН України, 2004. – 340 с.

 25. Лук’янченко Н.Д., Дороніна О.А. Управління системою оплати праці на промисловому підприємстві (монографія) - Донецьк: ДонНУ, 2006. - 212 с.

 26. Лукьянченко Н.Д., Лутай Л.А., Сердюк О.Ю. Управление трудовым коллективом в условиях трансформации экономики (монография - Донецьк: ДонНУ, 2006. - 236с.

 27. Медведкін Т.С. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки в умовах глобальної конкуренції // Монографія / За заг. ред.. Ю.В. Макогона. – Д.: ДонНУ-ІЕП, 2009. – 360с.


^

Періодичні видання:

        1. Экономика Украины

 1. Экономист

 2. Вопросы экономики

 3. Зовнішня торгівля

 4. Діловий вісник

 5. Галицькі контракти

 6. Энергетическая политика Украины

 7. Труд за рубежом

 8. Меркурий

 9. Бизнес

 10. Внешняя торговля (Россия)

 11. Мировая экономика и международные отношения (Россия)

 12. Вісник Донецького національного університету. Серія «Економіка і право».

 13. Отраслевые специализированные газеты и журналы

^ 4.МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


МОДУЛЬ: практика

СЕМЕСТР: 12

КРЕДИТИ: 360 год (10 кредитів)

РІВЕНЬ: магістр

КАФЕДРА: «Прикладна економіка»


Розподіл практики за змістовними та заліковими модулями представлено в таблиці 2.


^ Таблиця 2.

Розподіл практики за змістовними та заліковими модулями^ Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

Різновид

Кількість годин

Форми контролю

Змістовний модуль 1.

Організаційний.

Інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі. Проходження правил техніки безпеки.

Оформлення на базі практики. Проходження інструктажу щодо правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці на підприємстві.

Ознайомлення з підприємством. Вивчення організаційної структури, структури управління підприємством (установою), виробництва. Написання розділу звіту

ІРС

СРС


80

Усне опитування.

Розділ звіту.

Змістовний модуль 2.

Збір та обробка інформації.

Збір і обробка економічних показників бази практики. Написання розділу звіту.

Аналіз фактичних даних щодо економічної діяльності. Написання розділу звіту.

Практична діяльність на посаді дублера менеджера-економіста. Написання розділу звіту

ІРС

СРС


232

Розділи звіту


Заліковий модуль 1

Змістовний модуль 3.

Заліковий

Виконання індивідуального завдання.

Написання розділу звіту.

Оформлення звіту, щоденника та інших документів щодо практики.

Захист звіту і залік з практики

ІРС

СРС


48

Належним чином оформленні звіт, щоденник.


Заліковий модуль 2

Разом:

360 годин


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Основна увага приділяється науковому аналізу і прогнозу менеджменту і економічної діяльності підприємства (установи). Вивчаються установчі документи, бізнес-плани, економічні обґрунтування фінансової діяльності підприємства, пропозиції і проекти реконструкції підприємства, маркетингові дослідження ринків тощо.

Під час проходження науково-дослідної практики студент повинен вивчити структуру управління підприємством (організацією), інноваційний менеджмент (науково-дослідну і дослідно-конструкторську роботу), фінансову діяльність, бухгалтерський облік і аудит, матеріально-технічне забезпечення і збут продукції.

Зовнішні зв’язки підприємства (організації) вивчаються за укладеними контрактами, звітами підприємства, інвесторами, постачальниками і споживачами продукції.

Бажана особиста участь практиканта у підготовці ділової кореспонденції з компаніями-партнерами. У якості консультантів можуть залучатися викладачі університету.

Збір, обробка й аналіз фактичних даних визначається тематикою магістерської (переддипломної) роботи.

Необхідно вивчити динаміку економічної діяльності підприємства, проаналізувати і спрогнозувати розвиток компанії в майбутньому. Особливу цінність представляють дослідження закордонних ринків, партнерів і конкурентів.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


6.1.Систему оцінювання роботи і знань студентів по практиці за 100-бальною шкалою представлено в табл.3.

^ 6.2.Критерії оцінювання знань.

Поточний контроль студентів на практиці проводиться з метою перевірки своєчасного по’явлення студента на базі практики, ознайомлення з базою практики, своєчасного виконання плану практики. Він здійснюється шляхом контролю відвідування бази практики студентом, оцінки якості відповідей на контрольні запитання. По закінченню тематичних модулей проводиться контрольна консультація з керівником практики від кафедри та надання керівникові відповідних розділів звіту.

Метою підсумкового контролю є перевірка знань та навичок, отриманих за час проходження практики, оцінювання повноти викладення матеріалу та правильності оформлення звіту і щоденника практики, наявність підписів і печаток.

Робота оцінюється за 100 - бальною системою:

90 - 100 балів - «відмінно»,

70 - 89 - «добре»,

50 - 69 - «задовільно»,

30 - 49 - «незадовільно» з повторним проходженням практики,

0 – 29 – «незадовільно» без надання можливості повторного проходження практики.


Критерії оцінювання при поточному контролі:

Заліковий модуль 1.

17 - 20 балів виставляється при своєчасному виконанні всіх етапів практики, проходженні і виконанні всіх правил техніки безпеки, своєчасного надання розділів звіту;

13 – 16 балів виставляється якщо є незначні недоліки в наданих матеріалах, незначне відставання від плану проходження практики;

10 – 12 балів виставляється, якщо є значне відставання від графіку проходження практики, якщо студент затримує надання розділів звіту;

5 – 9 балів – якщо студент з’явився на практику, але не виконав інших планових дій, за умов їх виконання.

0 - 5 балів – якщо студент не з’явився на інструктивну нараду, по місцю проходження практики, не виконав план, не підготував розділи звіту.

Заліковий модуль 2.

25 - 30 балів виставляється при своєчасному виконанні всіх етапів практики, проходженні і виконанні всіх правил техніки безпеки, своєчасного надання розділів звіту;

20 – 24 балів виставляється якщо є незначні недоліки в наданих матеріалах, незначне відставання від плану проходження практики;

15 – 19 балів виставляється, якщо є значне відставання від графіку проходження практики, якщо студент затримує надання розділів звіту;

10 – 14 балів – якщо студент з’явився на практику, але не виконав інших планових дій, за умов їх виконання.

0 - 9 балів – якщо студент не з’явився по місцю проходження практики, не виконав план, не підготував розділи звіту.


Критерії оцінювання при підсумковому контролі:

45 - 50 балів виставляється при високому рівні звіту, наявності цікавих самостійних висновків і розрахунків, кваліфікованих відповідях на поставлені питання, правильному оформленні і своєчасному наданні звіту.

35 - 44 балів виставляється, якщо є невеликі недоліки в оформленні і деякі недоліки в тексті звіту; при захисті студент недостатньо докладно відповідав на окремі питання, але в цілому виявив знання предмета дослідження на практиці.

25 - 34 балів виставляється в тому випадку, якщо звіт носить поверхневий характер, при захисті студент правильно охарактеризував основні положення звіту, але невпевнено відповідав на задані питання і допускав неточності у відповідях.

15 - 24 балів виставляється, якщо звіт не відповідає встановленим вимогам: студент не врахував зауваження керівника по змісту й оформленню звіту, маються елементи плагіату, при захисті студент не виявив знання змісту звіту.

0 – 14 балів встановлюється, якщо студент не з’явився на практику, не з’явився на захист, не виконав програму практики, не надав звіту з практики.

Отримана при захисті позитивна оцінка заноситься в спеціальний розділ залікової книжки і відомості.

У випадках прояву студентами несумлінного відношення до практики: несвоєчасного надання звіту, порушення режиму проходження практики чи при прояві на захисті повної непідготовленості по програмі практики - у виді виключення повторне її проходження, чи виключення з університету в залежності від характеру порушення.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання у 5-бальну здійснюється в порядку, представленому у табл. 4.


^ Таблиця 3.

Система оцінювання академічних досягнень студентів з практики (максимальна кількість балів)
^ Поточний контроль

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль


Кільність балів за результатами підсумкового контролю

^ Загальна кільність балів

(пункт 9 + пункт 12)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Виконання індивідуального завадання. Написання розділу звіту.

Звіт з проходження практики. Контрольні запитання.

Присутність на інструктивній нараді. Прохождення правил техніки безпеки

Оформлення на базі практики. Проходження інструктажу. Написання вступу звіту

Вивчення організаційної структури, структури управління. 1 і 2 розділи основної частини звіту

Написання 3 розділу основної частини звіту

Написання 4 розділу основної частини звіту

Практична діяльність на підприємстві
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

5

10

20

10

10

10

30

50

10

40

50

100


^ Таблиця 4.

Оцінювання навчальних досягнень студентівОцінка

за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується у ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

81-89

4 (добре)

C

70-80

4 (добре)

D

60-69

3 (задовільно)

E

50-59

3 (задовільно)

FX

30-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

F

0-29

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)


^ 6.3. Перелік індивідуальних завдань

 1. Оцінити ефективність економічного функціонування підприємства, установи, банку. Розрахувати основні економічні показники.

 2. Зробити аналіз конкурентного середовища підприємства.

 3. Зробити аналіз ринку збуту продукції підприємства на внутрішньому ринку.

 4. Зробити аналіз ринку збуту продукції підприємства на зовнішньому ринку.

 5. Зробити аналіз диверсифікації постачальників сировини на внутрішньому ринку.

 6. Зробити аналіз диверсифікації постачальників сировини на ринку.

 7. Зробити порівняльний аналіз економічних показників підприємства з українськими конкурентами на внутрішньому ринку.

 8. Зробити порівняльний аналіз економічних показників підприємства з іноземними конкурентами на внутрішньому ринку.

 9. Виявити резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку.

 10. Виявити резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку.

 11. Дослідити маркетингове середовище країни (вказується одна або декілька країн, аналогічно по інших завданнях 2-11).

 12. Скласти прогноз фінансово-економічного стану підприємства.

 13. Підготувати звітність про економічну діяльність підприємства (організації) за минулий період (указується який).

 14. Дослідити потенційні ринки збуту продукції даної галузі.

 15. Проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства.

 16. Оцінити ефективність створення спільного підприємства з іноземним партнером.

 17. Скласти організаційну структуру компанії та визначити характерні риси корпоративного менеджменту.

 18. Розробити бізнес-план інноваційного проекту.

 19. Розробити бізнес-план інвестиційного проекту.

 20. Оцінити ефективність лізингових операцій підприємства.

 21. Проаналізувати можливості виходу підприємств даної галузі на нові закордонні ринки збуту.

 22. Оцінити потенційних підприємств-конкурентів у даній галузі.

 23. Розрахувати план розвитку персоналу компанії.


^ 6.4. Вимоги до звіту

Результати проходження практики студент оформлює у вигляді письмового звіту обсягом (мінімальним) 30 сторінок.

До даного обсягу не включаються додатки, форми звітності, договорів, положень і т.п.. До нього входять:

титульний лист (див. додаток);

зміст;

вступ - одна сторінка;

основна частина - зміст звіту;

висновок (одна - дві сторінки);

список використаної літератури;

додатки (не обмежуються).

У вступі відображається коротка історія становлення підприємства, його виходу на ринок і сучасний імідж.

Основна частина повинна містити наступні розділи:

1. Організаційна структура підприємства.

2. Структура управління підприємством.

3. Аналіз і оцінка економічної діяльності діяльності підприємства.

4. Індивідуальне завдання (його назва).

Зміст кожного розділу визначається особливостями бази практики.

У висновку студент перелічує виконану на базі практики роботу, чому новому навчився, якими методиками і практичними навичками опанував, що йому заважало в зборі, обробці й аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу і засобів.


^ 6.5. Форми і методи контролю

Поточний контроль за проходженням практики кожним студентом здійснюють керівники практики від підприємства і кафедри. Періодичний – завідувач кафедри і відповідальний за орагнізацію практики.

Індивідуальне завдання може бути визначено студентом, керівником практики від підприємства чи кафедри з обов’язковим узгодженням з керівником практики від кафедри.

Після виконання програми практики звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його керівник практики від підприємства. Його підпис у щоденнику (характеристика, оцінка про прибуття і вибуття з бази практики) і на звіті завіряється печаткою підприємства.

У такому вигляді звіт про проходження практики і щоденник практики здаються на перевірку і підпис керівнику практики від кафедри. Одночасно призначається день і склад комісії з захисту звіту. Отримана при захисті позитивна оцінка заноситься в спеціальний розділ залікової книжки і відомості.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку при захисті звіту, не атестується і відправляється на повторне проходження практики за рахунок канікул, або відчисляється з университету.


^ 6.6. Підведення підсумків практики

Після захисту звітів кожен керівник практики від кафедри пише звіт про результати проходження практики студентами. У ньому вказуються загальні й індивідуальні побажання студентів, керівників практики від підприємства і власні пропозиції щодо поліпшення організації практики.

Звіти керівників практики і відповідального за організацію практики по кафедрі обговорюються на засіданні кафедри. Загальний звіт кафедри із пропозиціями і побажаннями подається на розгляд на Раді економічного факультету і в навчальну частину університету.

Захищені звіти студентів і супровідна документація до них здається в архив на збереження (відповідальному за документацію по кафедрі).


Орієнтовна тематика магістерських робіт за спеціальністю

8.000013 «Бізнес-адміністрування»


 1. Розвиток стратегії страхової компанії.

 2. Управління диверсифікацією діяльності підприємства.

 3. Удосконалення системи управління проектами.

 4. Удосконалення системи стратегічного управління на підприємстві. Удосконалення операційної стратегії підприємства.

 5. Обґрунтування інвестиційного проекту технологічного переозброєння цеху.

 6. Управління якістю продукції підприємства.

 7. Розвиток філіальної мережі компанії.

 8. Управління конкурентоспроможністю підприємства.

 9. Управління розвитком регіональної мережі компанії.

 10. Управління товарним асортиментом фармацевтичної компанії.

 11. Розвиток стратегії підприємства.

 12. Розвиток управління відносинами з клієнтами підприємства.

 13. Розвиток бізнес-стратегії підприємства.

 14. Удосконалення системи управління активами компанії.

 15. Обґрунтування інвестиційного проекту компанії.

 16. Удосконалення управління комплексом маркетингу на підприємстві.

 17. Управління створенням та просуванням інноваційного продукту на ринок.

 18. Підвищення ефективності діяльності структурного підрозділу компанії.

 19. Формування цінової стратегії підприємства.

 20. Удосконалення управління рекламною діяльністю підприємства.

 21. Розвиток системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 22. Розвиток корпоративної стратегії підприємства.

 23. Формування стратегії розвитку підприємства.Удосконалення системи управління оборотними активами підприємства.

 24. Стратегія виходу іноземної фірми на український ринок.

 25. Управління мотивацією персоналу підприємства.

 26. Розвиток маркетингових досліджень на підприємстві.

 27. Удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства.

 28. Моделювання фінансової сталості підприємства.Додаток

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет

Економічний факультет


ЗВІТ

з магістерської (переддипломної) практики

на ________________________________________________

(назва підприємства)


Студента _____________________

Спеціальность _____________________

Група ________________________

Форма навчання _______________


Керівник практики

від підприємства ___________________ _________________

(підрис) П.І.Б.


Керівник практики

від кафедри ___________________ _________________

(підпис) П.І.Б


Донецьк – 200_

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи