Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/6
Дата10.09.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Ситник Л.С., д.е.н., професор кафедри менеджменту


Рецензенти: Александров І.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту

Гришина І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


вступ

  1. Опис.

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємством» містить чотири залікові модулі. У заліковому модулі І «Кризис у тенденціях макро- і мікророзвитку» розглядаються причини виникнення кризи підприємств України та форми її проявлення, прояви кризи на мікрорівні. Напрямами виявлення причин і проявів кризи в економіці України обрано порушення єдності простих елементів в процесу праці, яке доповнюється визначенням порушень кругообігу функціональних форм промислового капіталу. Приділено увагу виявленню економіко-історичних передумов сучасного кризового стану підприємств, економічному механізму виникнення кризового стану підприємства і впливу кризи на діяльність промислових підприємств, видам кризових ситуацій та їхнім прикметам.

Заліковий модуль ІІ «Особливості українського законодавства про банкрутство і відновлення платоспроможності підприємств» присвячений огляду правового забезпечення антикризового регулювання та антикризового управління підприємством в Україні та за кордоном. Він знайомить студента з правовими, методологічними та організаційними основами антикризового управління підприємством. Надається характеристика форм та методів оздоровлення підприємств, виявляються об’єктивні обмеження масового застосування механізму банкрутства в Україні, учасники справи про банкрутство. Розкриваються методологічні основи стратегії антикризового планування та управління циклічним розвитком підприємства, концепція створення системи антикризового управління підприємством.

Заліковий модуль ІІІ «Методичні основи діагностики і визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання» озброює студента методами і показниками поглибленого аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств, виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також математичними моделями прогнозування ймовірності банкрутства.

Заліковий модуль ІV «Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством» розкриває теоретичні й практичні аспекти антикризового управління підприємством, механізми стабілізації підприємства при загрозі банкрутства, тенденції антикризового управління, планування, вибір та обґрунтування стратегії реструктуризації промислових підприємств у кризовій ситуації, розробка варіантів реструктуризації, програми фінансової стабілізації.


  1. Рівень.

а) попередні умови: для засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Антикризове управління підприємством» студент має володіти знаннями з дисциплін «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Діагностика фінансово-господарської діяльності», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент». Для засвоєння модуля доцільне використання інформаційної системи Internet, пакетів прикладних програм MS EXСEL, MS WORD, що входять до складу MS Office, Internet Explorer та ін.;

б) цілі та завдання. Метою викладання дисципліни «Антикризове управління підприємством» є ознайомлення студентів з теоретичними і практичними аспектами управління відносинами неспроможності промислових підприємств з урахуванням реалій національної економіки.

Дослідження функціонування механізму банкрутства у змішаній економіці та пошук шляхів його вдосконалення має допомогти студентам зрозуміти та набути навичок:

 • визначення основних рис кризових явищ економіки України та регулювання на державному рівні відносин неспроможності суб’єктів господарювання;

 • виявлення причин кризового стану підприємств України та форм його проявлення;

 • аналізу чинної правової бази антикризового управління підприємством;

 • аналізу методологічних основ формування стратегії антикризового управління підприємством у період реформування економіки України;

 • розроблення системи діагностики й запобігання банкрутству, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на підприємствах;

 • запровадження особливих форм і методів реструктуризації підприємства;

 • обґрунтування системи розробки та відбору варіантів антикризової стратегії підприємства;

 • обґрунтування і запровадження організаційно-економічних заходів антикризового управління підприємством.


1.3. Статус навчальної дисципліни – дисципліна «Антикризове управління підприємством» є нормативною для підготовки бакалаврів економічного профілю з напряму економіки та менеджменту.


^ 1.4. Викладацький склад – д.е.н., професор кафедри менеджменту Ситник Людмила Степанівна, асистенти кафедри менеджменту Таранич Оксана Вікторівна, Сініченко Анжеліка Валеріївна.


^ 1.5. Методика викладання – навчальний курс базується на проведенні із студентами лекційних, практичних занять, виконанні ними самостійних творчих завдань, контрольних та лабораторних робіт. При цьому застосовується методика проблемного навчання і модульно-рейтингова система.

^ Задіяні форми навчання: лекції, семінарські, практичні, лабораторні, інформативні, аналітичні, проблемні, дискусії, ділові ігри.

Методи навчання – методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання); абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання; системний; критика аргументів; мозкові атаки, рольові ігри.


1.6. Мова – дисципліна викладається на російськомовних потоках російською, на україномовних потоках – українською.


2. навчальна програма дисципліни


Змістовний модуль 1.

Кризи у тенденціях макро- і мікророзвитку.


Тема 1. Криза в системі державного управління.

Поняття кризи в соціально-економічному розвитку.

Типологія криз. Закономірності і причини економічних криз. Роль держави в антикризовому управлінні. Механізм державної влади і кризи в системі управління. Системна криза державного управління. Реформи як засіб антикризового управління.

^ Тема 2. Причини виникнення кризи підприємств України та форми її проявлення.

Напрямами виявлення причин і прояв кризи в економіці України обрано порушення єдності простих моментів процесу праці, яке доповнюється визначенням порушень кругообміну функціональних форм промислового капіталу. На статистичних даних Держкомстата доводиться, що у виробництві порушилася єдність простих елементів процесу праці і відбулася деградація кожного з них окремо. А саме: криза процесу праці, криза предметів праці, криза засобів праці. Аналіз обігу промислового капіталу виявляє кризові явища руху всіх його функціональних форм: грошової, продуктивної, товарної.

^ Тема 3. Прояви кризи на мікрорівні.

За результатами аналізу наведених у літературі різних поглядів дається визначення кризового стану підприємства як сукупності ситуацій, що збільшують можливість появи неплатоспроможності підприємства, її розміри, провокують виникнення загроз із зовнішнього і внутрішнього середовища і можуть привести до банкрутства. Кризові ситуації згруповано за такими ознаками, як локалізація у певному аспекті діяльності підприємства, тривалість збереження ситуації, ступінь керованості, характер впливу на підприємство. Серед видів кризових ситуацій відзначається: криза управління, соціальна криза, криза виробництва, інноваційна криза, криза довіри, фінансова криза. Розкриваються головні прикмети, що характеризують кризову ситуацію. Узагальнюється, що за кінцевим підсумком, кожна кризова ситуація відбивається у площині вартості і грошей, звужуючи можливості підприємства виконувати свої обов’язки перед кредиторами. Будь-яка кризова ситуація є кроком у напрямку неплатоспроможності і банкрутства. Банкрутство та його ймовірність є узагальненим вимірником негативності кожної кризової ситуації. Характеризуються поняття банкрутства та історичні витоки сучасного кризового становища підприємств України. Наводиться аналіз співвідношення між економічними кризовими явищами та сигналами про них.

Змістовний модуль 2.

Особливості українського законодавства про банкрутство і відновлення платоспроможності підприємств.


^ Тема 4. Правове забезпечення антикризового регулювання та антикризового управління підприємствами в Україні та за кордоном.

Згідно з теорією антикризового управління всі процедури, передбачені в процесі банкрутства, визначаються як антикризові процедури. Еволюція правової бази про банкрутство за часів перебування України у складі СРСР. Відродження інституту банкрутства з 1987 р. Основи інституту банкрутства в Україні та перспективи його подальшого розвитку (Закон України «Про банкрутство»). Інституціональна система антикризового управління економікою. Форми і методи оздоровлення підприємств у кризовій ситуації. Три режими процедури банкрутства: загальний, спрощений, спеціальний. Учасники справи про банкрутство, об’єктивні обмеження масового застосування механізму банкрутства.

^ Тема 5. Методологічні та організаційні основи антикризового управління підприємством.

Обґрунтовується застосування теоретичної конструкції контура стратегічного планування, в якому, на відміну від інших моделей, чітко позначається місце бізнес-проектів. Воно полягає в конкретизації та підвищенні ефективності реалізації функціональних стратегій. Для виведення підприємства з кризового стану треба враховувати циклічність його розвитку як проявлення процесів індивідуального відтворення, на який впливають цикли ділової активності економіки в цілому, галузеві цикли та життєвий цикл основного продукту. Цикл розвитку підприємства тісно пов’язаний з життєвим циклом основного продукту і складає послідовну зміну стадій зростання, нестабільності та виживання, які обумовлюють відповідно свою базову стратегію розвитку підприємства.

На підставі використання методологічних основ наведено структурну схему антикризового управління підприємством, яка являє собою багатофункціональну і багатокомпонентну систему. Концепція антикризового управління акумулює в собі наукові знання і практичні методики в сфері аналізу і управління всіма господарськими процесами на підприємстві.

Внутрішні і зовнішні фактори розвитку підприємства. Можливі типи розвитку підприємства.

Використання організаційних структур управління:

 • адаптуюча структура;

 • структура управління, орієнтована на пошук нового або на вирішення проблем;

 • структура управління, організована за принципом ринку;

 • венчурні структури.

Змістовний модуль 3.

Методичні основи діагностики і визначення ймовірності банкрутства


Тема 6. Діагностика банкрутства.

Визначення платоспроможності підприємства на підставі даних бухгалтерського балансу. Оціночні показники для поглибленого аналізу фінансового господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Групування показників для визначення інвестиційно-привабливих підприємств і оцінка майнового стану, фінансової стійкості інвестованого об’єкта, оцінки ліквідності активів об’єкта; оцінки прибутковості інвестованого об’єкта, оцінки ділової активності і ринкової активності. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності (поточної, критичної, надкритичної), а також ознак фіктивного, дійсного чи навмисного банкрутства чи доведення до банкрутства. Формування незадовільної структури балансу.

Моделі й системи показників для прогнозування банкрутства: аналітичні коефіцієнти У. Бивера, моделі Е. Альтмана, Р. Таффлера, Г. Тішоу, Конана і Гольдера.


Змістовний модуль 4.

Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством.


Тема 7. Фінансова санація неспроможних підприємств.

Економічна сутність санації підприємства. Мета і зміст фінансової санації. Форми фінансової санації. Нормативне-методичне забезпечення процесів санації в Україні. Умови фінансування санації підприємств. Внутрішні і зовнішні джерела санації підприємства. Організація менеджменту санації на підприємстві. Класична модель фінансової санації. Оптимізація обсягу діяльності підприємства, який забезпечує результативну санацію.

^ Тема 8. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового управління.

Досвід реструктуризації промислових підприємств в Україні у паливно-енергетичному, машинобудівельному, нафтогазовому комплексах, зв’язку, залізничному і авіаційному транспорті. Основні схеми реструктуризації. Послідовність проведення реструктуризації. Розкриття змісту реструктуризації. Класифікація видів по об’єктах реструктуризації, по способах проведення; сферах впливу і з точки зору фінансового стану об’єкта реструктуризації.

Розробка варіантів реструктуризації у сферах виробництва, фінансів та інвестицій. Цілі та критерії антикризової стратегії реструктуризації підприємства в кризовій ситуації. Оцінка варіантів реструктуризації.

^ Тема 9. Організаційно-економічні заходи антикризового управління підприємством.

Основні організаційно-економічні заходи містять стратегічне планування розвитку підприємства, програми фінансової стабілізації, інвестиційну політику в антикризовому управлінні, застосування лізингу в інвестиційній політиці підприємства, методи кредитної політики й управління дебіторською заборгованістю. Показано роль і переваги розробки і реалізації стратегій діяльності підприємства в ув’язці з концепціями життєвих циклів товару, технології, галузі і підприємства. Обґрунтовано доцільність застосування підприємствами стратегічних альтернатив – оборонної стратегії, стратегії агресивного захисту, негайного виходу з бізнесу, збирання врожаю, скорочення, глобальної економії. Відповідно до обраної стратегії поведінки підприємства визначається організаційно-управлінська структура підприємства і взаємопов’язана система постачальницько-збутової, виробничо-технологічної, інноваційної, цінової, фінансової, інвестиційної політики.

Представлено типові блоки програми фінансової стабілізації підприємства: організаційний, економічний, виробничо-технічний, інвестиційний.


список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Основна:

 1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784 / / Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст.. 378.

 2. Банкротство в Украине. Сборник нормативных актов / Ананченко А.Е. и др.. – Х.: Ескада. – 2001. – 296с.

 3. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності, дійсного, фіктивного чи навмисного банкрутства. Наказ № 19 Міністерства економіки. – 2006.

 4. Методика аналізу фінансового стану підприємств, організацій. – 2006.

 5. Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств та організацій. Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 73 від 2 червня 1997 р. / / Методичні матеріали: Зб. – 1997. – С. 30-43. – (Б-ка журналу «Вісник податкової служби України»).

 6. Методика складання бізнес-планів. Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 56 від 21 квітня 1997 р./ / Методичні матеріали: Зб. – 1997. – С. 23-29. – (Б-ка журналу «Вісник податкової служби України»).

 7. Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств: Наказ Міністерства економіки від 23.01.1998 р. № 9 / / Офіційний вісник України. – 1998. – № 12. – Ст. 475.

 8. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высш.шк., 2000. – 587 с.

 9. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред.. В.М. Гайворонського. – Харків: Консум, 1997. – 189 с.

 10. Фінанси підприємств: Підручник / За ред.. проф.. А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2004. – 368 с.

 11. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. – К. – ЦУЛ. – 2009. – 568 с.

 12. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України. – 2000. – 504 с.

 13. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2000. – 412 с.

 14. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – К.: КНЕУ. – 2006. – 268 с.

Додаткова:

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999. – 416 с.

 2. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 320 с.

 3. Антикризисное управление: Учеб.пособие / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.П.Панагушина. – М.: Изд-во ПРИОР, 1998. – 432 с.

 4. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: Инфра-М, 2000. – 432 с.

 5. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 178 с.

 6. Уткин Э.А. Антикризисное управление. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Изд-во ЭКМОС, 1997. – 400 с.

 7. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 208 с.

3. модульне планування

Короткий зміст модуля

Різновиди занять (лекції, сем.,

практ., лабор.,

сам., інд.заняття)

Форми контролю

з/н

СРС
л

пр

1

2

3

4

5

6

 1. Криза в системі державного управління.

  1. Поняття кризи в соціально-економічному розвитку.

  2. Типологія криз.

  3. Закономірність і причини економічних криз.

  4. Роль держави в антикризовому управлінні.

  5. Механізм державної влади і кризи в системі управління.

  6. Системна криза державного управління в Україні.

лекції,

семінарські

1

-

10

Експрес-опити,

тестування

 1. Причини виникнення кризи підприємств України та форми її проявлення.

  1. Порушення єдності простих моментів процесу праці.

  2. Криза капіталу в грошовій формі.

  3. Криза капіталу в продуктивній формі.

  4. криза капіталу в товарній формі.

лекції,

семінарське

заняття

1

-

10

Опитування,

тестування

 1. Прояви кризи на мікрорівні.

  1. Економіко-історічні передумови сучасного кризового стану підприємств.

  2. Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства.

  3. Вплив кризи на діяльність промислових підприємств.

лекція,

практичне

-

-

10

Опитування,

перевірка розрахунків щодо виявлення впливу кризи на підприємства за видами економічної діяльності

 1. Правове забезпечення антикризового регулювання та антикризового управління підприємствами в Україні та за кордоном.

  1. Законодавча база антикризового управління підприємством.

  2. Форми та методи оздоровлення підприємств у кризовій ситуації.

  3. Порівняння законодавства про банкрутство (неспроможність) зарубіжних країн (Бельгія, Нідерланди, Франція, Германія, Італія, Великобританія, США).

Лекції,

семінарські

2

-

8

Усне опитування, тестування, наукові доповіді

(продовження табл.)

 1. Методологічні та організаційні основи антикризового управління підприємством.

  1. Методологічні основи стратегії антикризового планування та управління розвитком підприємства.

  2. Концепція створення системи антикризового управління підприємством.

  3. Формування системи антикризового управління неплатоспроможними підприємствами.

Лекції,

практичні,

лабораторні

2

1

10

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, контрольна робота

 1. Діагностика банкрутства.

  1. Поглиблений аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств.

  2. Визначення інвестиційно привабливих підприємств.

  3. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства (поточної, критичної, надкритичної) та ознак банкрутства, формування незадовільної структури балансу.

  4. Математичні моделі прогнозування банкрутства.

Лекції,

практичні,

лабораторні

2

1

10

Усне опитування, розв’язання задач і господарських ситуацій, обґрунтування управлінських рішень кризи-менеджерів

 1. Фінансова санація неспроможних підприємств.

  1. Економічна сутність, мета і зміст фінансової санації.

  2. Нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні.

  3. Внутрішні і зовнішні джерела санації.

  4. Організація менеджменту санації на підприємстві.

Лекції,

практичні,

лабораторні

2

1

10

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, контрольна робота

 1. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового управління.

  1. Урахування досвіду реструктуризації промислових підприємств.

  2. Вибір та обґрунтування стратегії реструктуризації промислових підприємств у кризовій ситуації.

  3. Розробка варіантів реструктуризації у сферах виробництва, фінансів та інвестицій.

Лекції,

практичні,

лабораторні

2

1

10

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, контрольна робота(продовження табл.)

 1. Організаційно економічні заходи антикризового управління підприємством.

  1. Програми фінансової стабілізації.

  2. Інвестиційна політика підприємства в умовах кризи

  3. Методи кредитної політики підприємства й управління дебіторською заборгованістю

Лекції,

практичні,

лабораторні

2

2

10

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, контрольна робота

^ 4. Плани семінарських та практичних занять

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи