Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 313.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір313.45 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: к.е.н., доц. Міхєєнко К.С.


Рецензенти: к.е.н., доц. Саратикянц Е.С.,

к.е.н., доц. Кошелева О.Г.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009

ВСТУП


Бізнес-планування на підприємстві має значний вплив на управління бізнес процесами. Бізнес – план це інструмент підвищення інвестиційної привабливості за рахунок забезпечення прозорості, цілеспрямованості та використання проектного бізнес-планування.

1. Опис. Дисципліна «Бізнес-планування» вивчає процес цілеспрямованого формування моделі підприємства та принципи і методи процесного та функціонального управління.

2. Рівень

Попередні умови. Вивчення дисципліни «Бізнес-планування» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка і організація інноваційної діяльності».

^ Цілі та завдання: набути знань про методологію побудови системи управління організацією на основі формування бізнес – моделі. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати основи економічної діяльності підприємств і процес бізнес-планування; сформувати практичні навики по розробці і експертизі бізнес-планів в різних галузях економіки; вміти застосовувати інтегровані інформаційні системи в рішенні задач економіки і менеджменту.

^ 3. Викладацький склад. Викладання дисципліни здійснює викладач кафедри економіки підприємства: к.е.н., доц. Міхєєнко Катерина Сергіївна.

4. Форми навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота.

5. Мова викладання: російська, українська.

6. Форми контролю: іспит.

.

^ I. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційне бізнес-моделювання

Змістовий модуль 1. Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід до управління.

Організаційний розвиток. Диференціація об’єктів управління. Класифікація видів управління. Організаційна система управління підприємством. Інформаційна система підприємства. Логістична система підприємства. Операційна система підприємства. Переробляюча, управляюча і забезпечуюча підсистеми операційної системи. Традиційні та сучасні системи управління підприємством. Процесний підхід до управління: його зміст і переваги. Принципи процесного підходу. Процесно-орієнтована організація. Порівняння процесного і функціонального підходів до управління.

^ Змістовий модуль 2. . Основи моделювання бізнес-процесів

Управління бізнес-процесами. Сегментація діяльності організації на систему процесів. Функції системи управління бізнес-процесами. Цикл бізнес моделі: планування, виконання, аналіз , діяльність, ухвалення рішення. Принципи моделювання бізнес-процесів організації. Процес упровадження системи управління бізнес-процесами. Учасники команди управління бізнес – процесами. Формування системи управління бізнес-процесами

^ Змістовий модуль 3. Методологія формування бізнес моделі

Класифікація бізнес-процесів організації. Основні процеси. Допоміжні (забезпечуючі) процеси. Управління організацією як процес. Особливості виділення бізнес-процесів організації при різних формах організації управління організацією. Правила виділення бізнес-процесів. Призначення власників бізнес-процесів. Формулювання мети виділення процесів. Методи формування бізнес моделі. Покрокова технологія розробки моделей бізнес-процесів

Виділення процесів по структурних підрозділах. Виділення зовнішніх клієнтів організації. Визначення входів і виходів організації в цілому. Складання переліку основних бізнес-процесів, що формулюють виходи організації. Визначення внутрішніх входів і виходів основних і допоміжних бізнес-процесів. Опис бізнес-процесу. Розподіл функцій по структурних підрозділах. Регламентація бізнес-процесів. Оптимізація бізнес-процесів. Варіанти методик розробки моделей бізнес-процесів. Рівні безперервного поліпшення бізнес-процесів (BPI).

^ Змістовий модуль 4. Організаційне моделювання та управління бізнес-процесами

Формування системи управління бізнес-процесами. Моделі бізнес-процесів: зміст, сфера застосування. Зміст основних процесів: постачання, виробництво, доставка, повернення, планування. Процес управління організацією. Споживачі процесу управління. Особливості оцінки ефективності процесу управління. Показники процесу управління. Методологія ARIS. Процедурна модель оптимізації бізнес-процесів. Основні об’єкти. Зв’язки об’єктів. Правила опису процесів. Об’ємні об’єкти. Порівняльний аналіз ARIS з іншими нотаціями. Методологія IDEF.


^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. бізнес-планування

Змістовий модуль 1. Сутнісна характеристика бізнес-плану

Бізнес-план. Зовнішні функції бізнес-плану. Внутрішні функції бізнес-плану. Початкова стадія розробки бізнес-плану. Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Основна стадія розробки бізнес-плану.

^ Змістовий модуль 2. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Інформаційне поле бізнес-плану. Підприємницька ідея. Маркетингова, виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація. Джерела інформації для опрацювання бізнес-плану. основні показники якості інформації

^ Змістовий модуль 3. Загальна методологія розробки бізнес-плану.

Зміст бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-плану. Стиль написання бізнес-плану. Оформлення бізнес-плану. Титульний лист бізнес-плану. Сторінка змісту бізнес-плану. Резюме бізнес-плану

^ Змістовий модуль 4. Методологічні основи експертизи бізнес-планів

Експертиза. Якість розробки бізнес-плану. Рельовантність інформації. Критерій оцінки. Управлінське консультування. Експертна модель. Передекспертна самооцінка.

Рекомендована література


 1. Підготовка бізнес-плану: Практикум / Л. Г. Агафонов, О. В. Рога. – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2000. – 158.

 2. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки і обґрунтування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

 3. Положения про типовий бізнес-план: Затв. наказом Фонду державного майна України від 26.05.94 № 301 // Підприємництво i ринок України. – 1994. – № 11.

 4. Андерсон Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: Стандарты и качество, 2004. – 272 с.

 5. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2001. – 336 с.

 6. Барсуков И.Б. Опыт перехода от линейно-функциональной модели управления предприятием к матрично-процессной. – http://www.subcontract.ru/Conf2005/Disk/reports/26_Barsukov.htm . – 7 с.

 7. Бержер С. Графическое описание процессов. Методика и технические средства / С. Бержер, С. Гийяр. − Н.Новгрод: СМЦ «Приоритет», 2003.

 8. Бержер С., Гийяр С. Графическое описание процессов. Методика и технические средства. – М., 2003.

 9. Беспалов Р.С. Инструментарий разработчика бизнес-процессов. – М.: Актион-Медиа, 2006. – 136 с.

 10. Бочаров В.В. Интеграция систем менеджмента – объективная потребность и реальность. – www.finexpert.ru . – 7 с.

 11. Волчков С.А., Балахонова И.В. Использование современных стандартов управления предприятиями (MRPII, ERP, CSRP, ISO 9000) для непрерывного улучшения бизнес-процессов (BPI) // Теория и методы организации производства» – 2001. – №1(2). – 20 с.

 12. Голдратт Э. М., Кокс Дж. Цель: Процесс непрерывного улучшения. Цель-2: Дело не в везенье. – М.: Логос, 2005. – 778 с.

 13. Данько Т.П., Завьялова Н.Б., Дьяконова Л.П., Китова О.В., Сагинова О.В., Скоробогатых И.А., Ходимчук М.А. Электронный маркетинг: Учебник/ – М.: ИНФРА-М. 2003. – 377 с.: ил.

 14. Елиферов В.Г. Способ выделения процессов при внедрении процессного подхода. – www.finexpert.ru . – 9 с.

 15. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 319 с.

 16. Зигель Эрик С. Пособие Ernst & Young по составлению бизнес-плана. Пер. с англ. М. 2001.

 17. Калянов Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 240 с.

 18. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М. и др. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. – 287 с.

 19. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию; Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 320с.

 20. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE – средства разработки информационных систем. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000.

 21. Марка Д., МакГоуэн К.. Методология структурного анализа и проектирования. – М.,1993. – 240 с.

 22. Методология функционального моделирования IDEF0. Руководящий документ. – М.:ГОССТАНДАРТ РОССИИ, 2000. – 62 с.

 23. Нортон Д.П., Каплан Р.С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. – М.: Олимп-Бизнес, 2004.

 24. Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация − М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. −240с. − (Серия «Деловое совершенство»).

 25. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2006. – 408 с.

 26. Репин В.В., Елиферов В.Г. Этапы внедрения процессного подхода. – www.finexpert.ru . – 15 с.

 27. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 222 с.

 28. Ротер М., Шук Дж. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности. – М.: Альпина Бизнес Букс, CBSD. Центр развития деловых навыков, 2006. – 144 с.

 29. Федюкин В. К. Управление качеством процессов. – С.-Пб.: Питер, 2004. – 208 с.

 30. Фидельман Г.Н., Дедиков С.В. Бизнес-процессы и изменение организации. – www.finexpert.ru . – 20 с.

 31. Финансовый бизнес-план: Учебн. пособие /Под ред. В.М. Попова. М. 2000.

 32. Функционально-стоимостной анализ. Модуль ARIS ABC: Презентация. – Логика бизнеса, 2003. – 15 с.

 33. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. – М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2006. .- 332 с.

 34. Хан Д. ПиК Планирование и контроль: концепция контроллинга. Пер. с нем. М. 1997.

 35. Хейне П. Экономический образ мышления. Пер. с англ. М., 1991.

 36. Царев В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2002. – 320 с.

 37. Черемных О.С., Черемных С.В. Стратегический корпоративный реинжиниринг: процессно-стоимостной подход к управлению бизнесом. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 736 с.

 38. Черемных С.В. и др. Структурный анализ систем: IDEF-технологии. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 39. Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования. СПб. 2001.

 40. Шеер А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-МетаТехнология, 1999. – 152 с.

 41. Шеер А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-МетаТехнология, 1999г. – 320 с.

 42. Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. – М.: Весть-МетаТехнология, 2000. – 205 с.

 43. Шматалюк А. и др. Моделирование бизнеса. Методология ARIS: Практическое руководство. – М.: Серебряные нити, 2001.

 44. Щенников С. Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов. Экспертное моделирование, управление, планирование и оценка. – М.: Ось-89, 2004. – 288 с.

 45. Sauza R., Ying Z., Yang l. modeling busness process and enterprise activities at the knowledge level. – Artificial Intelligence for Engineereing Design, Analisys and Manufactoring (1998), 12, 29-42.

 46. Scheer, F. Abolhassan, and etc. Business Process Excellence: ARIS in Practice. Springer, 2002.

 47. Smith H., Fingar P. Business Process Management: The Third Wave. – Meghan-Kiffer Press, 2002.

 48. Wang M., Wang H. From process logic to business logic-A cognitive approach to business process management // Information & Management. – Volume 43, Issue 2 , March 2006, Pages 179-193.

 49. WS-BPEL Extension for People – BPEL4People. – A Joint White Paper by IBM and SAP, 2005.

^ II. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Структура програми курсу «Бізнес-планування»

4 курс, д/в

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ЕСTS :3

Лекції – 14 години

Практичні – 6 годин


Модулів: 2

Самостійна робота – 88 годин

Змістових модулів: – 2

Вид контролю: іспит

2 семестр – іспит


^ Орієнтована структура залікового кредиту курсу

Змістовий модуль

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційне бізнес-моделювання

Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід до управління.


2
10

Основи моделювання бізнес-процесів

1
10

Методологія формування бізнес моделі

2

2

14

Організаційне моделювання та управління бізнес-процесами


1

1

10

^ РАЗОМ за 1-м модулем

6

3

44

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. бізнес-планування


Сутнісна характеристика бізнес-плану

2
10

Формування інформаційного поля бізнес-плану

2
10

Загальна методологія розробки бІзнес-плану

2

2

14

Методологічні основи експертизи бізнес-планів

2

1

10

РАЗОМ за 2-м модулем

8

3

44

^ РАЗОМ ЗА КУРСОМ

14

6

88Розподіл навчального часу за модулями

^ Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

Різновид

Кількість годин

Форми контролю

^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційне бізнес-моделювання

1. Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід до управління.

Організаційний розвиток. Диференціація об’єктів управління. Класифікація видів управління. Організаційна система управління підприємством. Інформаційна система підприємства. Логістична система підприємства. Операційна система підприємства. Переробляюча, управляюча і забезпечуюча підсистеми операційної системи. Традиційні та сучасні системи управління підприємством. Процесний підхід до управління: його зміст і переваги. Принципи процесного підходу. Процесно-орієнтована організація. Порівняння процесного і функціонального підходів до управління.

Лекції

Практичні

Самостійна робота

2


10

Письмові відповіді.

2. Основи моделювання бізнес-процесів

Управління бізнес-процесами. Сегментація діяльності організації на систему процесів. Функції системи управління бізнес-процесами. Цикл бізнес моделі: планування, виконання, аналіз , діяльність, ухвалення рішення. Принципи моделювання бізнес-процесів організації. Процес упровадження системи управління бізнес-процесами. Учасники команди управління бізнес – процесами. Формування системи управління бізнес-процесами

Лекції

Практичні

Самостійна робота

1


10


Письмові відповіді

3. Методологія формування бізнес моделі

Класифікація бізнес-процесів організації. Основні процеси. Допоміжні (забезпечуючі) процеси. Управління організацією як процес. Особливості виділення бізнес-процесів організації при різних формах організації управління організацією. Правила виділення бізнес-процесів. Призначення власників бізнес-процесів. Формулювання мети виділення процесів. Методи формування бізнес моделі.

Лекції

Практичні

Самостійна робота

2

2

14

Виступи з запланованих питань

Письмові відповіді

(продовження табл.)

4. Організаційне моделювання та управління бізнес-процесами

Формування системи управління бізнес-процесами. Моделі бізнес-процесів:

зміст, сфера застосування. Зміст основних процесів: постачання, виробництво, доставка, повернення, планування. Процес управління організацією. Споживачі процесу управління. Особливості оцінки ефективності процесу управління. Показники процесу управління. Методологія ARIS.

Процедурна модель оптимізації бізнес-процесів. Основні об’єкти. Зв’язки об’єктів. Правила опису процесів. Об’ємні об’єкти. Методологія IDEF.

Лекції

Практичні

Самостійна робота

1

1

10

Виступи з запланованих питань

Письмові відповіді.

Разом за 1 заліковим модулем

Лекції

Практичні

Самостійна робота

6

3

44
^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. бізнес-планування

1. Сутнісна характеристика бізнес-плану

Бізнес-план. Зовнішні функції бізнес-плану. Внутрішні функції бізнес-плану. Початкова стадія розробки бізнес-плану. Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Основна стадія розробки бізнес-плану.

Лекції

Практичні

Самостійна робота


2


10

Письмові відповіді.

2. Формування інформаційного поля бізнес-плану

Інформаційне поле бізнес-плану. Підприємницька ідея. Маркетингова, виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація. Джерела інформації для опрацювання бізнес-плану. основні показники якості інформації

Лекції

Практичні

Самостійна робота

2


10

Письмові відповіді.

3. Загальна методологія розробки бІзнес-плану.

Зміст бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-плану. Стиль написання бізнес-плану. Оформлення бізнес-плану. Титульний лист бізнес-плану. Сторінка змісту бізнес-плану. Резюме бізнес-плану

Лекції

Практичні

Самостійна робота


2

2

14

Виступ з запланованих питань, розв’язування задач

Письмові відповіді.

4. Методологічні основи експертизи бізнес-планів

Експертиза. Якість розробки бізнес-плану. Рельовантність інформації. Критерій оцінки. Управлінське консультування. Експертна модель. Передекспертна самооцінка.


Лекції

Практичні

Самостійна робота

2

1

10

Виступ з запланованих питань, розв’язування задач і тестів. Письмові відповіді.

(продовження табл.)

Разом за 2 заліковим модулем

Лекції

Практичні

Самостійна робота

8

3

44
Разом за курсом

Лекції

Практичні

Самостійна робота

14

6

88

^ III. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційне бізнес-моделювання

Змістовий модуль 3. Методологія формування бізнес моделі

(2 години)

План заняття

 1. Класифікація бізнес-процесів організації.

 2. Особливості виділення бізнес-процесів організації при різних формах організації управління організацією.

 3. Методи формування бізнес моделі.

 4. Визначення внутрішніх входів і виходів основних і допоміжних бізнес-процесів. Опис бізнес-процесу.

 5. Оптимізація бізнес-процесів.


Змістовий модуль 4. Організаційне моделювання та управління бізнес-процесами (1 година)

План заняття

 1. Формування системи управління бізнес-процесами.

 2. Моделі бізнес-процесів: зміст, сфера застосування.

 3. Процес управління організацією. Особливості оцінки ефективності процесу управління.

 4. Процедурна модель оптимізації бізнес-процесів.


^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. бізнес-планування


Змістовий модуль 3. Загальна методологія розробки бізнес-плану

(2 години)

План заняття

 1. Структура бізнес-плану.

 2. Логіка розробки бізнес-плану.

 3. Оформлення бізнес-плану.

 4. Резюме бізнес-плану


Змістовий модуль 4. Методологічні основи експертизи бізнес-планів

(1 година)

План заняття

 1. Основи експертизи бізнес-планів.

 2. Якість розробки бізнес-плану.

 3. Критерій оцінки якості бізнес-плану.

 4. Передекспертна самооцінка та експертна модель.


^ IV. Організація самостійної роботи

Самостійна робота над дисципліною «Бізнес-планування» включає:

 • опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих питань для самостійного опрацювання;

 • підготовку до виступу на семінарському занятті;

 • підготовку до практичних занять;

 • систематику вивченого матеріалу перед модульним контролем.


Питання для самостійного опрацювання матеріалу:


 1. Головна мета процесу формування бізнес моделі підприємства

 2. Вдосконалення використання процесного підходу у моделюванні

 3. Вплив людського чинника на діяльності організації при використанні процесного підходу

 4. Витрати на формування бізнес моделі підприємства, організації

 5. Порядок регламентації бізнес-процесів

 6. Управління якістю процесів та запропонованих моделей

 7. Відмінності інжинірингу і реінжинірингу бізнес-процесів

 8. Вплив організаційної структури на сегментацію діяльності організації

 9. Зміст управління бізнес-процесами

 10. Правильна послідовність уваги до стратегії, проектування організаційної структури управління і моделювання бізнес-процесів

 11. Залежність управління бізнес-процесами від мети упровадження і формування бізнес моделей

 12. Виділення процесів по структурних підрозділах.

 13. Виділення зовнішніх клієнтів організації.

 14. Складання переліку основних бізнес-процесів.

 15. Опис бізнес-процесу.

 16. Регламентація бізнес-процесів.

 17. Оптимізація бізнес-процесів.

 18. Варіанти методик розробки моделей бізнес-процесів.

 19. Рівні безперервного поліпшення бізнес-процесів (BPI).

 20. Графічна мова моделей процесів ARIS

 21. Графічна мова IDEF0

 22. Графічна мова IDEF3Ресурси на сайтах


Додаткову інформацію для більш ретельного дослідження з СРС студент може знайти на офіційних сайтах державних органів влади, галузевих міністерств або інших інформаційних порталах.

 1. http://www.president.gov.ua

Офіційний сайт Президента України

 1. http://www.rada.gov.ua

Верховна Рада України

 1. http://www.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України

 1. http://www.me.gov.ua

Міністерство Економіки України

 1. http://minfin.kmu.gov.ua

Міністерство фінансів України

 1. http://industry.kmu.gov.ua

Міністерство промислової політики України

 1. http://www.mvp.gov.ua

Міністерство вугільної промисловості

 1. http://www.mpe.energy.gov.ua

Міністерство палива та енергетики України

 1. http://minagro.kiev.ua

Міністерство аграрної політики України

 1. http://www.mintrans.gov.ua

Міністерство транспорту та зв’язку України

 1. www.donoda.gov.ua

Офіціальний веб-сайт Донецької облдержадміністрації

 1. http://www.ukrstat.gov.ua

Державний комітет статистики України13. (www.bpm-today.com)

14. (www.bptrends.com)

Интернет-журналы

BPM Today

Business Process Trends


^ V. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань


Питання, що виносяться на іспит

 1. Формування бізнес – моделі – підтримка ухвалення рішень

 2. Області рішень при формуванні бізнес – моделі

 3. Організаційний розвиток та класифікація видів управління.

 4. Традиційні та сучасні системи управління підприємством.

 5. Процесний підхід до управління: його зміст і переваги.

 6. Порівняння процесного і функціонального підходів до управління.

 7. Управління бізнес-процесами.

 8. Організаційна система управління підприємством.

 9. Інформаційна система підприємства.

 10. Логістична система підприємства. Операційна система підприємства.

 11. Переробляюча, управляюча і забезпечуюча підсистеми операційної системи.

 12. Сегментація діяльності організації за системою процесів.

 13. Цикл бізнес моделі: планування, виконання, аналіз , діяльність, ухвалення рішення.

 14. Принципи моделювання бізнес-процесів організації.

 15. Формування системи управління бізнес-процесами

 16. Класифікація бізнес-процесів організації.

 17. Особливості виділення бізнес-процесів організації при різних формах організації управління організацією.

 18. Методи формування бізнес моделі.

 19. Визначення внутрішніх входів і виходів основних і допоміжних бізнес-процесів. Опис бізнес-процесу.

 20. Оптимізація бізнес-процесів.

 21. Моделі бізнес-процесів: зміст, сфера застосування.

 22. Процес управління організацією. Особливості оцінки ефективності процесу управління.

 23. Процедурна модель оптимізації бізнес-процесів.

 24. Бізнес-план, зовнішні функції бізнес-плану, внутрішні функції бізнес-плану.

 25. Етапи процесу формування бізнес – моделі

 26. Принципи бізнес – моделювання

 27. Основні властивості, які можуть охарактеризувати бізнес-процес.

 28. Методи і підходи до формування бізнес моделі підприємства

 29. Бізнес-планування як процес. Місце бізнес-планування в процесі управління.

 30. Бізнес-план як інструмент оптимізації використання ресурсів. Підвищення ефективності використання ресурсів і аналіз альтернатив.

 31. Вимоги до оформлення бізнес-плану. Інформаційне забезпечення бізнес-планування.

 32. Бізнес-план як документ. Мета і призначення бізнес-плану.

 33. Класифікація бізнес-планів. Принципи класифікації.

 34. Загальні вимоги до розробки бізнес-планів.

 35. Модульна структура стандартного повного бізнес-плану.

 36. Послідовність розробки модулів і представлення їх в бізнес-плані.

 37. Інформаційна наповненість бізнес-плану залежно від його типу і специфіки.

 38. Структура і послідовність (трафарет) організаційного бізнес-моделювання

 39. Зміст і значення моделювання бізнес-процесів

 40. Методології моделювання бізнес-процесів IDEF і ARIS

 41. Інформаційне поле бізнес – плану і бізнес моделі

 42. Методологія розробки і експертизи бізнес-плану

Критерії оцінювання


В процесі вивчення дисципліни студенти виконують 2 модульних контрольні роботи, кожна з яких складається з 2 теоретичних питань (максимальна кількість балів – 7,5 за одне питання).

До оцінювання в систему поточного контролю надходить:

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії (мах 6 балів за 1 змістовий модуль) за виступи на практичних заняттях з запланованих питань;

 • індивідуальна робота студента (мах 2 бали за 1 змістовий модуль). Розподіл балів за 4 темами кожного змістового модулю виглядає наступним чином: за лабораторні завдання – 0,25 балів у разі їх виконанняз, за виступ з реферативним повідомленням – 0,5 балів);

 • самостійна робота студента (мах 2 бали за 1 змістовий модуль). Розподіл балів за 8 темами кожного змістового модулю виглядає наступним чином: за письмові відповіді на окремі питання та суттєві доповнення до основних запитань – 0,25 балів.

Після вивчення дисципліни студенти складають іспит, що здійснюється за 2 теоретичними завданням. Повна відповідь на теоретичне питання заслуговує на 25 балів.


^ Шкала оцінювання:

Сума балів, здобута за результатами модульних контролів та на іспиту, відповідає:

91 – 100 балів – відмінно

71 – 90 балів – добре

50 – 70 балів – задовільно)

0 – 49 балів – не зараховано (незадовільно)

^ Система оцінювання академічних досягнень студентів з дисципліни

«Бізнес-планування»

Поточний контроль (мах 50 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль (мах 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

Індивідуальне творче завдання

іспит

6

2

2

15

25

6

2

2

15

25

50

-

50

50

100


^ Графік здачі форм контроля СРС

№ п/п

Найменування модуля

Тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційне бізнес-моделювання

1.

Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід до управління.

2.

Основи моделювання бізнес-процесів
3.

Методологія формування бізнес моделі
4.

Організаційне моделювання та управління бізнес-процесами

^ Перевірка науковим керівником виконаних завдань з самостійної роботи


х


х
^ Модульний контроль

х

^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. бізнес-планування

1.

Сутнісна характеристика бізнес-плану
2.

Формування інформаційного поля бізнес-плану
3.

Загальна методологія розробки бІзнес-плану
4.

Методологічні основи експертизи бізнес-планів
^ Перевірка науковим керівником виконаних завдань з самостійної роботи


х


х
^ Модульний контроль

х

Зразок типового завдання до модульного контролю


1. Області рішень при формуванні бізнес – моделі

2. Цикл бізнес моделі: планування, виконання, аналіз , діяльність, ухвалення рішення.


Приклад типового білету до іспиту

1. Методи формування бізнес моделі.

2. Вимоги до оформлення бізнес-плану. Інформаційне забезпечення бізнес-планування

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи