Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 221.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір221.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»


для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009


Укладач: к.е.н., доц.. Піскунова Н.В.


Рецензенти:

Сердюк В.М. – к.е.н., професор

Смірнова Л.Д. – к.е.н., доцент


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


 1. ВСТУП


«Бухгалтерський облік» – одна з обов’язкових дисциплін, які передбачені учбовим планом підготовки спеціалістів економічних спеціальностей.


Мета викладання дисципліни – формування системи знань з теорії та практиик ведення бухгалтерськго обліку на підприємствах.


Завдання вивчення дисципліни:

 • вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів;

 • набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.


Предмет: активи, власний капітал і зобов’язання підприємств.

У результаті вивчення курсу «Бухгалтерський облік» студенти повинні:

Знати:

- положення нормативних актів, що регулюють організацію бухгалтерського обліку в Україні

- теоретичні основи організації обліку на підприємстві

- порядок відображення господарських операцій по окремих облікових об’єктах у системі рахунків


Вміти:

- використовувати систему теоретичних знань для практичної організації облікового процесу

- здійснювати необхідні розрахунки

- складати бухгалтерські записи


«Бухгалтерський облік» є дисципліною базової підготовки.


Викладацький склад: лектор та викладач з практичних занять – к.е.н., доцент Піскунова Наталя Василівна.


Методика викладання дисципліни представлена інформативними, аналітичними, проблемними лекціями, практичними заняттями, дискусіями, різновидами самостійної роботи.


Мовами викладання є російська та українська.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.


РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (4 г.)


ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Сутність бухгалтерського обліку, його види і відмінні риси. Поняття про стандарти обліку: МСБО, П(С)БО. Поняття облікової політики. Вимоги, пропоновані до облікової інформації. Вимірники, що застосовуються в обліку.

Предмет бухгалтерського обліку і його найважливіші об’єкти. Класифікація активів по характеру їхньої участі в господарському обороті, складу і розміщенню, джерелам утворення. Метод бухгалтерського обліку, його елементи.


^ ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Балансове узагальнення, його сутність, властивості, практичне застосування в бухгалтерському обліку. Принципи побудови і зміст балансу відповідно до П(С)БО 2. Вплив господарських операцій на зміни статей балансу, їхні типи.


^ ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

Рахунка, їхнє призначення. Будівля і зміст рахунка, його елементи. Активні і пасивні рахунки, їхнє призначення, моделювання записів по них. Активно-пасивні рахунки: природа, структура, техніка ведення. Подвійний запис: виникнення, сутність, необхідність, значення. Бухгалтерські проводки, їхні види, алгоритм складання. Кореспонденція рахунків. Простий запис, сфера її застосування. Синтетичний і аналітичний облік: їхній взаємозв’язок. Субрахунку. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні відомості. Головна книга. Поняття Плану рахунків, його характеристика.


^ РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ТА ЗОБОВЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА (10 г.)


ТЕМА 4. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Загальні положення про наявні і безготівкові розрахунки. Облік коштів у касі: порядок організації обліку, первинні документи, синтетичний і аналітичний облік по рахунку «Каса». Облік коштів на розрахункових і інших рахунках у банках. Облік інших коштів.

Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки та обліку. Облік інвестицій, що характеризують відношення займу. Облік інвестицій, що характеризують право власності на частку в майні підприємства.


^ ТЕМА 5. ОБЛІК ЗАПАСІВ

Виробничі запаси, їхній склад, принципи оцінки по П(С)БО 9 «Запаси». Облік надходження матеріалів. Формування первісної вартості матеріалів, що надходять на склад. Облік розрахунків з постачальниками. Облік відпустки матеріалів зі складів. Аналітичний і синтетичний облік руху матеріалів. Особливості обліку МШП.

Готова продукція, її склад і оцінка згідно П(С)БОУ № 9 «Запаси». Облік випуску готової продукції. Склад виробничої собівартості реалізованої продукції. Облік відвантаження продукції. Облік розрахунків з покупцями. Облік транспортних витрат. Облік ПДВ по реалізованій продукції.


^ ТЕМА 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Основні засоби, їхня характеристика, класифікація й оцінка відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Формування первісної вартості об’єктів і синтетичний облік надходження основних засобів. Документування й аналітичний облік основних засобів. Облік зносу (амортизації) основних засобів і методи амортизації. Облік витрат на відновлення (ремонт) і модернізацію об’єктів. Облік вибуття основних засобів.

Характеристика нематеріальних активів, їхні види, класифікація й оцінка відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Аналітичний і синтетичний облік руху нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації (зносу). Особливості обліку МНМА.


^ ТЕМА 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Облік чисельності працівників, відпрацьованого часу і вироблення. Порядок розрахунку заробітної плати, доплат, оплати відпусток, надбавок, гарантій і компенсацій і виплат соціального характеру. Розрахунок утримань із заробітної плати працівників. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці. Порядок складання розрахункових відомостей. Облік нарахувань на заробітну плату.


^ ТЕМА 8. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Принципи обліку й оцінки дебіторської і кредиторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» і П(С)БО 11 «Зобов’язання». Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків векселями. Облік розрахунків із засновниками, акціонерами.

Облік розрахунків з бюджетом по податках, з позабюджетними фондами й органами страхування.


^ ТЕМА 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Поняття і склад витрат періоду згідно П(С)БО 16 «Витрати». Принципи обліку доходів згідно П(С)БО 15 «Дохід». Операційні доходи і витрати, їхній склад, облік і визначення фінансових результатів. Поняття, склад, облік витрат і доходів фінансової діяльності й інвестиційної діяльності. Специфіка обліку надзвичайних витрат і доходів. Облік податку на прибуток згідно П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Характеристика рахунка 79 «Фінансові результати» і облік операцій на ньому. Облік прибутків і збитків по рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».


^ ТЕМА 10. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Власний капітал як джерело фінансування підприємств.

Статутний капітал (пайовий капітал), облік його формування і змін на підприємствах різних організаційно-правових форм власності. Облік резервного капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік цільового фінансування. Облік страхового резерву. Облік резервів майбутніх витрат і платежів.


^ ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ


1. Бешуля И.В., Гончарова Н.Н., Смирнова Л.Д., Пискунова Н.В. Учебно – методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины «Финансовый учет». – Донецк, ДонНУ. – 2007,-203 с.

2.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Ж.: «Рута», ЖІТІ.- 2001.-640 с.

3. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник. – Житомир:ПП. «Рута».2001.-512 с.

4. Бухгалтерский учет в Украине / Под ред. А.Н. Коваленко. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2003. – 528 с.

5. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник за ред. Р.Л.Лемішовського. – 4 – е вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005. – 1072 с.

6. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

7. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учебное пособие для студентов вузов / под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000 – 624 с.

8. Закон Украины от 16.07.99 г. №966-14 «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине».

9. Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учёта активов, капитала и обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утверждённая Министерством финансов Украины от 30.11.99 г. №291.

Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – Київ,- КНЕУ, – 2000.-334

10. Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета..- М.: Финансы и статистика. «Экспертное бюро», 2000.-334с.

11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 624 с.

12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – К.: Вид – во «Центр навчальної літератури», 2005. – 528 с.

13. План счетов бухгалтерского учёта активов, капитала и обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утверждённый Министерством финансов Украины от 30.11.99 г. № 291 с изменениями и дополнениями.

14. Положения (стандарты) бухгалтерского учета.

15. Попова Н.И. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. – Донецк, КИТИС, ДонГУ, 1998 . – 203 с.

16. Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

17. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 7 – е изд., изм. и доп. – Донецк: Норд – ПРЕСС, 2006. – 490 с.

18. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

19. Хендрикен Э.С., Ван Бред М.Ф. Теория бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1997 г.

20. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.

21. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2 – ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 525 с.


^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


Лекції 14 г. СРС 88 г.

Практичні заняття 6 г. Залік 1,07 г.№ п/п


Теми

Кількість годин

заочне відділення

лекції

семінари

практ. зан.

СРС

Всього

^ Концептуальні основи бухгалтерського обліку

1.

Предмет та метод бухгалтерського обліку

1
2

8

11

2.

Бухгалтерський баланс

1
2

8

11

3.

Система рахунків та подвійний запис

2
2

10

14

Разом

4
6

26

36

^ Бухгалтерський облік активів та зобов’язань підприємства

4.

Облік грошових коштів і фінансових інвестицій

1
-

10

11

5.

Облік запасів

2
-

8

10

6.

Облік необоротних активів

2
-

8

10

7.

Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування

1
-

8

9

8.

Облік розрахункових операцій

1
-

10

11

9.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

2
-

10

12

10.

Облік формування і змін власного капіталу

1
-

8

9

Разом

10
-

62

72

Всього

14
6

88

108^ 4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

РОЗДІЛ 1.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (6 г.)

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (2 г. практичних занять)

I. Розгляд теоретичних питань за планом:

 1. Предмет бухгалтерського обліку, його основні об’єкти.

 2. Класифікація ресурсів підприємства по характері їхньої участі в господарському обороті.

 3. Класифікація ресурсів підприємства по складу і розміщенню.

 4. Класифікація ресурсів підприємства по джерелах формування.

 5. Метод бухгалтерського обліку, характеристика його елементів.

II. Вирішення практичних завдань.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 10, 16]


ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС (2 г. практичних занять)

I. Розгляд теоретичних питань за планом:

 1. Балансове узагальнення: сутність, властивості, практичне застосування в бухгалтерському обліку.

 2. Принципи побудови і зміст балансу відповідно до П(С)БО 2.

 3. Аналітичні властивості балансу.

 4. Вплив господарських операцій на зміну статей балансу: їхні типи і моделювання.

II. Вирішення практичних завдань.

Література [1, 2, 3, 7, 10, 16]


ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС (2 г. практичних занять)

I. Розгляд теоретичних питань за планом:

 1. Рахунки бухгалтерського обліку: поняття і призначення. Характеристика плану рахунків.

 2. Будівля і зміст рахунка, його елементи.

 3. Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки: призначення і моделювання записів по них.

 4. Подвійний запис: сутність, значення.

 5. Кореспонденція рахунків.

 6. Бухгалтерські проводки: види, алгоритм складання.

II. Вирішення практичних завдань.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16]

^ Завдання вирішуються по збірнику:

Бухгалтерский учет: учебно – методическое пособие / Н.И.Попова. И.В. Бешуля, Н.В.Пискунова. О.В. Косенко; под общей редакцией О.В.Сидюк. – Донецк: ЗАО «Редакция Газеты «Донбасс», 2008. – 176 с.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік» включає:

1. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання за наступним переліком:


^ ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Різні підходи до розуміння предмети бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

2. Об’єкти бухгалтерського обліку і їхня залежність від галузевих особливостей господарювання і форм власності.

3. Різні підходи до визначення методу бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 10, 16]


^ ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

1. Інформаційний зміст балансу, його аналітичні властивості.

2. Залежність структури і змісту балансу від галузевих особливостей і форм власності

Література [1, 2, 3, 7, 10, 16]


^ ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

1. Різні підходи до визначення рахунків і подвійного запису в спеціальній літературі.

2. Історичні передумови виникнення подвійного запису.

3. Зв’язок системи рахунків з іншими елементами методу бухгалтерського обліку.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16]


^ ТЕМА 4. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

1. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки та обліку.

2. Облік інвестицій, що характеризують відношення займу.

3. Облік інвестицій, що характеризують право власності на частку в майні підприємства.

Література [1, 4, 5, 6, 17, 18]


^ ТЕМА 5. ОБЛІК ЗАПАСІВ

1. Склад виробничої собівартості реалізованої продукції.

2. Облік відвантаження продукції та розрахунків з покупцями.

3. Облік транспортних витрат.

Література [1, 4, 5, 6, 7, 13, 18]


^ ТЕМА 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1. Облік витрат на відновлення (ремонт) і модернізацію об’єктів.

2. Облік оренди основних засобів.

3. Особливості обліку МНМА.

Література [1, 4 – 7, 12, 13, 17 – 18]


^ ТЕМА 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1. Порядок складання розрахункових відомостей.

2. Облік нарахувань на заробітну плату.

Література [1, 4 – 7, 12, 13, 17 – 18]


^ ТЕМА 8. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Облік розрахунків векселями.

2. Облік розрахунків із засновниками, акціонерами.

3. Облік розрахунків з банками.

Література [1, 4 – 7, 12, 13, 17 – 18]


^ ТЕМА 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Специфіка обліку надзвичайних витрат і доходів.

2. Облік податку на прибуток згідно П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Література [1, 4 – 7, 12, 13, 17 – 18, 19]


^ ТЕМА 10. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

1.Облік формування і змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.

2. Облік цільового фінансування.

3. Облік резервів майбутніх витрат і платежів.

Література [1, 4 – 7, 12, 13, 17 – 18, 21]


2. Рішення завдань для самостійної роботи. Завдання вирішуються по збірнику: Бухгалтерский учет: учебно – методическое пособие / Н.И.Попова. И.В. Бешуля, Н.В.Пискунова. О.В. Косенко; под общей редакцией О.В.Сидюк. – Донецк: ЗАО «Редакция Газеты «Донбасс», 2008. – 176 с.


3. Підготовку та систематизацію матеріалу по питаннях, що виносяться на залік.


^ 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Господарський облік, його виникнення і розвиток.

 2. Вимоги, пропоновані до бухгалтерського обліку та облікової інформації відповідно до П(С)БО 1.

 3. Вимірники, що застосовуються в обліку.

 4. Види господарського обліку. Сутність і зміст бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку.

 5. Бухгалтерський облік, його місце в системі господарського обліку, взаємозв’язок з оперативним і статистичним. Диференціація бухгалтерського обліку в Україні та у закордонній практиці .

 6. Принципи бухгалтерського обліку відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 7. Предмет бухгалтерського обліку, його найважливіші об’єкти.

 8. Поняття про П(С)БО: їх призначення, роль у гармонізації національної облікової практики.

 9. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація по стадіях кругообігу капіталу, зміст. Поняття про господарські операції.

 10. Активи як об’єкт бухгалтерського обліку. Класифікація ресурсів щодо характеру їх участі у господарському обороті.

 11. Активи як один з найважливіших об’єктів бухгалтерського обліку. Класифікація ресурсів по складу та розміщенню.

 12. Джерела утворення засобів підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, їх залежність від форми власності. Класифікація засобів підприємства по джерелах їх утворення та призначенню.

 13. Метод бухгалтерського обліку. Спеціальні прийоми дослідження.

 14. Елементи методу бухгалтерського обліку, їх сутність, взаємозв’язок.

 15. Бухгалтерський баланс: принципи побудови і зміст відповідно до П(С)БО 2.

 16. Типи змін у балансі під впливом господарських операцій, їх математична інтерпретація.

 17. Рахунка як елемент методу бухгалтерського обліку, їх призначення.

 18. Рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та порядок записів по них.

 19. Активні та пасивні рахунки бухгалтерського обліку, їхнє призначення і структура. Моделювання техніки записів по активних і пасивних рахунках.

 20. Сутність подвійного запису на рахунках, його контрольне значення.

 21. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи, їхні види, алгоритм складання.

 22. Синтетичний і аналітичний облік: сутність, значення. Поняття про субрахунки.

 23. Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку, її зміст, порядок складання, призначення.

 24. Облік коштів на розрахункових і інших рахунках у банках.

 25. Облік інших коштів.

 26. Інвентаризація коштів.

 27. Принципи організації обліку праці, її оплати.

 28. Форми, системи і види оплати праці. Порядок розрахунку заробітної плати, доплат, оплати відпусток, надбавок, гарантій і компенсацій і виплат соціального характеру.

 29. Розрахунок утримань із заробітної плати працівників.

 30. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом по оплаті праці.

 31. Виробничі запаси, їхній склад, принципи оцінки згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

 32. Облік надходження матеріалів та розрахунків з постачальниками.

 33. Облік відпустки матеріалів зі складів.

 34. Методи оцінки витрат матеріалів.

 35. Облік матеріалів на складах і в бухгалтерії.

 36. Синтетичний облік руху матеріалів.

 37. Особливості обліку МБП.

 38. Інвентаризація матеріально – виробничих запасів, облік результатів інвентаризації.

 39. Основні засоби, їхня характеристика, класифікація й оцінка відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».

 40. Документування та аналітичний облік основних засобів.

 41. Синтетичний облік надходження основних засобів.

 42. Облік зносу, амортизації основних засобів.

 43. Методи нарахування амортизації основних засобів.

 44. Облік витрат на поліпшення (ремонт) і модернізацію основних засобів.

 45. Облік вибуття основних засобів.

 46. Облік ліквідації основних засобів.

 47. Інвентаризація основних засобів і відображення в обліку її результатів.

 48. Характеристика нематеріальних активів, їхні види, класифікація й оцінка відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

 49. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.

 50. Облік надходження нематеріальних активів.

 51. Методи нарахування амортизації (зносу) нематеріальних активів, її облік.

 52. Облік вибуття нематеріальних активів.

 53. Готова продукція, її склад та оцінка в системі синтетичного й аналітичного обліку.

 54. Облік випуску готової продукції.

 55. Облік готової продукції на складах і в бухгалтерії.

 56. Облік відвантаження продукції та розрахунків з покупцями.

 57. Облік транспортних витрат.

 58. Принципи обліку та оцінки дебіторської і кредиторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання»

 59. Класифікація дебіторської заборгованості і зобов’язань.

 60. Облік резерву сумнівних боргів.

 61. Облік розрахунків з контрагентами.

 62. Особливості обліку комісійних і бартерних операцій, розрахунків з використанням векселів (виданих, отриманих).

 63. Облік розрахунків по претензіях.

 64. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 65. Облік розрахунків із засновниками, акціонерами.

 66. Облік розрахунків з бюджетом і державними цільовими фондами.

 67. Поняття і склад витрат періоду.

 68. Облік адміністративних і збутових витрат.

 69. Облік витрат іншої операційної діяльності.

 70. Склад витрат інвестиційної і фінансової діяльності, їхній облік.

 71. Поняття надзвичайної діяльності та облік її витрат.

 72. Доходи підприємства: поняття, склад, принципи обліку згідно П(С)БО 15 «Дохід».

 73. Операційні доходи і витрати, їхній склад, облік і визначення фінансових результатів.

 74. Облік фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності.

 75. Облік надзвичайних доходів і витрат.

 76. Облік податку на прибуток та його розподілу. Облік нерозподіленого прибутку.

 77. Власний капітал як джерело фінансування підприємств і його склад.

 78. Статутний капітал, облік його формування і змін на підприємствах різних організаційно-правових форм власності

^ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ


Оцінка знань студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань.

Об’єктом оцінювання є програмний матеріал дисципліни різного характеру та рівню складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного та підсумкового контролю (в вигляді заліку).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння лекційного матеріалу, вироблених навичок самостійного засвоєння рекомендованої літератури.

У складі поточного контролю оцінюється наявність та активна участь на лекційних та практичних заняттях, вирішення практичних самостійних завдань.

На залік з дисципліни виносяться ключові питання, що потребують конкретної стислої відповіді.

Студент отримує залік, якщо він показує знання теоретичного матеріалу, тобто дає на поставлені питання правильні відповіді; думки викладає чітко, послідовно і логічно; продемонстрував уміння застосовувати теоретичні знання на практиці, приймати правильне обґрунтоване рішення на основі аналітичної оцінки конкретної господарської ситуації.

Відповідь студента не зараховується, якщо – теоретична частина завдання виконана не в повному обсязі; у практичній частині допущені принципові помилки.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи