Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 446.94 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/2
Дата10.09.2012
Розмір446.94 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: к.е.н., доц.. Михальська Л.С.


Рецензенти: д.е.н., проф..Семенов А.Г.,

к.е.н., доц.. Правдивцев П.А.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009

1. ВСТУП

1.1 Опис

Формування сучасних ринково адекватних систем менеджменту на підприємствах України вимагає не лише узагальнення та удосконалення власних здобутків у цій сфері, а й залучення прогресивних управлінських технологій, що зарекомендували себе у практиці функціонування успішних іноземних організацій. На сучасному етапі саме управлінська діяльність визначає значною мірою успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорстокої конкуренції, фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та ділову активність. Тому володіння керівниками, економістами, фінансистами, менеджерами, фахівцями у сфері бізнес-адміністрування технологіями бюджетування є запорукою отримання підприємством значних конкурентних переваг у сфері менеджменту. Для вивчення студентам пропонуються наступні теми:

Тема 1. Фінансове планування як основа бюджетування діяльності підприємства

Економічний зміст, задачі та принципи фінансового планування. Етапи фінансового планування. Методи фінансового планування. Організація поточного фінансового планування на підприємстві. Організація оперативного фінансового планування на підприємстві. Перспективне фінансове планування та його особливості у сучасних умовах.

Тема 2. Призначення та роль бюджетування на підприємствах у сучасних умовах

Сутність та призначення бюджетування на підприємстві. Переваги та недоліки бюджетування на підприємстві. Склад та функції бюджетування. Принципи бюджетування на підприємстві.

Тема 3. Система бюджетування на підприємствах

Система бюджетного управління на підприємстві. Чинники, що впливають на систему бюджетування підприємства. Архітектура бюджетної системи підприємства. Моделі бюджетного управління.

Тема 4. Механізм бюджетування на підприємстві

Методика бюджетування на підприємстві. Класифікація бюджетів у бюджетуванні. Класифікація доходів та витрат у бюджетуванні. Бюджетний контроль та регулювання на підприємстві.

Тема 5. Основні організаційні етапи постановки та впровадження бюджетування на підприємстві

Технологія побудови фінансової структури підприємства. Класифікація центрів фінансової відповідальності у фінансовій структурі підприємства. Бюджетний регламент. Організація процесу бюджетування на підприємстві.

Тема 6. Види та особливості розробки бюджетів на підприємстві

Бюджет продаж. Бюджет виробництва. Бюджет закупівлі матеріалів. Бюджет витрат на оплату праці. Бюджет непрямих витрат виробництва. Бюджет адміністративних витрат. Бюджет витрат на збут. Бюджет доходів та витрат. Бюджет руху грошових кошті. Прогнозований баланс.

Тема 7. Бюджетне планування

Сутність та переваги бюджетного планування. Принципи бюджетного планування. Процес бюджетного планування. Методи бюджетного планування.

Тема 8. Бюджетна організація та мотивація на підприємстві

Бюджетна організація на підприємстві. Бюджетне мотивування на підприємстві.


1.2 Рівень дисципліни

А) Попередні умови

На початку вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності підприємства» магістрант має володіти знаннями з основних дисциплін, які складають методологічну основу курсу: з філософії – закони, закономірності і категорії суспільного розвитку; з економічної теорії – макроекономічні показники, економічні відносини між суб’єктами суспільства, пропорції суспільного відтворення; з макроекономіки та мікроекономіки – показники ефективності виробництва, праці, використання людських ресурсів, процеси розвитку економіки держави; з фінансів – відносини щодо формування, розподілу та використання валового внутрішнього продукту та національного доходу; з фінансів підприємств – відносини щодо розподілу доходів та надходжень підприємства та створення децентралізованих грошових фондів.

Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності підприємства» - формування у студентів системи спеціальних знань у сфері фінансових відносин, пов’язаних з впровадженням бюджетних систем, що дозволить удосконалити управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, активами та пасивами з метою пошуку найоптимальнішого варіанту діяльності підприємства чи його окремих структурних підрозділів.

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

- знання сутності та принципів фінансового планування;

- оволодіння методами фінансового планування;

- усвідомлення організації оперативного, поточного та перспективного фінансового планування на підприємстві;

- знання сутності та призначення бюджетування;

- визначення системи бюджетного управління на підприємстві;

- оволодіння методикою бюджетування на підприємстві;

- усвідомлення видів та особливостей розробки бюджетів на підприємстві;

- знання бюджетної організації та мотивації на підприємстві.

Системний підхід до викладання курсу «Бюджетування діяльності підприємства» уможливить формування належних знань та вмінь:

студент повинен знати:

- економічний зміст, задачі та принципи фінансового планування;

- методи фінансового планування;

- особливості організації фінансового планування на підприємстві;

- систему бюджетного управління на підприємстві;

- методику бюджетування на підприємстві;

- організацію процесу бюджетування на підприємстві;

- особливості розробки бюджетів на підприємстві.

студент повинен вміти:

- визначати сутність та особливості фінансового планування на підприємстві;

- використовувати методи фінансового планування;

- вести організацію фінансового планування;

- визначати систему бюджетного управління на підприємстві;

- складати різні види бюджетів на підприємстві;

- володіти основами бюджетного планування на підприємстві;

- усвідомлювати сутність бюджетної організації та мотивації.

1.3 Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору студентів.

1.4 Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси і банківська справа» Михальська Людмила Станіславівна

1.5 Методика викладання, форми та методи навчання

Словесні – лекції з застосуванням методів активізації, у тому числі проблемні лекції; наглядні – при формуванні візуального сприяння теоретичного матеріалу; практичні – при формуванні вмінь та навичок використання окремих методів аналізу макроекономічних показників; репродуктивні та проблемно – пошукові – при виконанні самостійних та індивідуальних завдань.

1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами.


2. Навчальна програма курсу. Література


ТЕМА 1. Фінансове планування як основа бюджетування діяльності підприємства

Економічний зміст, завдання та принципи фінансового планування. Етапи фінансового планування. Методи фінансового планування: метод економічного аналізу; нормативний метод; балансовий метод; метод багатоваріантності розрахунків; метод дисконтування грошових потоків; методи економіко-математичного моделювання. Організація поточного планування на підприємстві. Методи розробки прогнозованого балансу доходів і витрат. Процес поточного планування. Організація оперативного фінансового планування на підприємстві. Платіжний календар. Касовий план. Податковий календар. Перспективне фінансове планування та його особливості в сучасних умовах.


^ ТЕМА 2. Призначення та роль бюджетування на підприємствах у сучасних умовах

Сутність та призначення бюджетування. Очікувані результати після впровадження бюджетування на підприємстві. Переваги та недоліки бюджетування. Склад бюджетування: технологія, організація, автоматизація фінансових розрахунків. Функції бюджетування: планування діяльності підприємства; розрахунок різних варіантів бюджету; моніторинг виконання бюджетів та процесів виробничо-господарської діяльності; аналіз виконання бюджету; контроль. Принципи бюджетування на підприємстві.


^ ТЕМА 3. Система бюджетування на підприємствах

Система бюджетного управління на підприємстві. Механізм бюджетного управління. Основні недоліки існуючої системи управління. Етапи розробки системи бюджетного управління. Чинники, що впливають на систему бюджетування підприємства: зовнішні та внутрішні. Архітектура бюджетної системи: процеси та компоненти бюджетування. Об’єкти бюджетування. Плани та звіти бюджетної системи. Моделі бюджетного управління: індивідуальна, універсальна, бюджетування окремих галузей господарської діяльності, бюджетування фінансових потоків, бюджетування товарно-матеріальних потоків (управління рентабельністю).


^ ТЕМА 4. Механізм бюджетування на підприємстві

Методика бюджетування на підприємстві: на основі фінансової структуризації; на основі моделювання бізнес-процесів. Методичні підходи до складення бюджетів: бюджетування через прирощування, бюджетування «з нуля». Особливості методики бюджетування. Класифікація бюджетів в бюджетуванні: за сферами діяльності підприємства; за видами витрат; за номенклатурою витрат; за методами розробки; за тривалістю планового періоду; за періодом складення; за безперервністю планування; за ступенем інформації. Класифікація доходів у бюджетуванні: дохід (виручка) від реалізації продукції; інші операційні доходи; фінансові доходи; доходи від надзвичайних подій. Класифікація витрат: постійні та змінні; прямі та непрямі; управлінські, комерційні, інші непрямі. Бюджетний контроль та регулювання на підприємстві: сутність, предмет, об’єкти, суб’єкти бюджетного контролю, інструментарій. Класифікація бюджетного контролю: за етапами контролю; за рівнем охоплення; за терміновістю проведення; за рівнем централізації; за формами здійснення. Послідовність здійснення процесу контролювання та регулювання.


^ ТЕМА 5. Основні організаційні етапи постановки та впровадження бюджетування на підприємстві

Технологія побудови фінансової структури підприємства. Моделі, що використовуються для побудови організаційної структури: древовидова та матрична. Основні розділи положення про фінансову структуру підприємства. Класифікація центрів фінансової відповідальності у фінансовій структурі підприємства: згідно з обсягом повноважень; згідно з задачами та функціями, що виконуються. Фінансова структура багато профільних комерційних структур, компаній з класичною лінійно-функціональною структурою управління. Критерії віднесення структурних підрозділів до типів ЦФВ. Бюджетний регламент: сутність, завдання та структура. Положення про бюджетний регламент. Організація процесу бюджетування на підприємстві. Основні підходи до організації процесу бюджетування на підприємстві.


^ ТЕМА 6. Види та особливості розробки бюджетів на підприємстві

Бюджет продаж: сутність, методи розрахунку обсягу майбутніх продаж; графік надходжень від продаж. Бюджет виробництва : сутність, виробнича програма, планування запасів на складі; метод АВС. Бюджет закупівлі матеріалів: сутність; методика розробки; розрахунок загального обсягу закупівлі. Бюджет витрат на оплату праці: сутність, склад ( змінна та умовно-змінна частини). Ознаки класифікації витрат на оплату праці. Бюджет непрямих витрат виробництва. Бюджет адміністративних витрат. Бюджет витратна збут. Бюджет доходів та витрат. Бюджет руху грошових коштів. Прогнозний баланс.


^ ТЕМА 7. Бюджетне планування

Сутність та переваги бюджетного планування. Вибір бюджетного періоду. Чинники, що впливають на вибір бюджетного періоду. Принципи бюджетного планування: за ознаками побудови; за змістовим наповненням. Процес бюджетного планування: етапи; інформаційна база; основні цілі і задачі. Методи бюджетного планування: за порядком розробки бюджетів; у залежності від рівня централізації управління на підприємствах; за рівнем пристосування бюджетного планування до змін середовища функціонування підприємств; у залежності від вихідної бази; за способом розрахунку планових бюджетних показників; за вибором об’єктів бюджетного планування.


^ ТЕМА 8. Бюджетна організація та мотивація на підприємстві

Сутність бюджетної організації на підприємстві. Центри відповідальності та їх класифікація: за обсягом повноважень та відповідальністю; за функціональною ознакою; за територіальною ознакою; по зв’язку з діючою організаційною структурою управління. Сутність бюджетного комітету та підходи до формування його складу. Особливості формування організаційної структури: на великих підприємствах; на середніх підприємствах; на малих підприємствах. Бюджетна мотивація: сутність та характеристика; моральне бюджетне мотивування.


^ НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Андриенко В.Н., Новиков Д.Г. Планирование, контроль и анализ в истеме бюджетирования предприятия // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. – Донецьк, Дон дует, 2000 – №7. – с.140-144.

 2. Балик У.О. Бюджетування як фактор покращення ефективності маркетингової діяльності підприємства // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2003. – №484. – с.220-225.

 3. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємства // Фінанси України. – 2000. – №7. – с.48-55.

 4. Біленко Л.М., Жучкова Г.А., Оченаш В.А. Бюджетування як головний напрямок підвищення ефективності менеджменту / Регіональні перспективи. – 2001. – №5-6 (18-19). – с.77-78.

 5. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування / Фінанси України. – 2003. – №3. – с.97-109.

 6. Білик М.Д. Проблеми бюджетування на підприємствах України // Наукові праці НДФІ. – К.: НДФІ МФУ, 2003. – Вип..3. – с.168-176.

 7. Білобловський С. Складові елементи процесу бюджетування // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №8. – с.20-25.

 8. Вінниченко М.М. Оцінка ризику у бюджету ванні // Фінанси України. – 2003. – №7. – с.90-96.

 9. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 10. Жамойда А.А. Актуальность бюджетирования – от общегосударственного до бюджетирования предприятий // Економіка : проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Випуск 127. – с.197-204.

 11. Жамойда А.А. Инструменты организации бюджетирования промышленных предприятий в Украине //Економіка і право. Вісник Донецького університету. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – №1. – с.159-170.

 12. Жамойда А.А. Концепция системы организации бюджетирования промышленных предприятий Украины // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. науч. тр. НАН Украины. – Донецк: ИЭП. – 2002. – т.2 – с.286-297.

 13. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – 2 ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор. – 2003. – 364 с.

 14. Козицкий Д. Внедрение проекта автоматизации бюджетирования // Справ очник экономиста. – 2005. – №4. – с.33-36.

 15. Колиснык М. Рациональное бюджетирование, или дороги, которые мы выбираем // Компаньйон. Стратегии. – 2003. – №2. – с.26-31.

 16. Колиснык М. Руководство по осуществлению бюджетирования, или уроки езды на автомобиле // Компаньйон. Стратеги. – 2003. – №1. – с.28-33.

 17. Коммерческое бюджетирование / Бочаров В.В. – СПб.: Питер, 2003. – 368 с.

 18. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно управляти фінансами. – Х.: Фактор, 2005. – 336 с.

 19. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетування на підприємстві. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2008. – 312 с.

 20. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.

 21. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Побудова бюджетів в організації // Фінанси України. – 2005. – №7 (116). – с.136-146.

 22. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Процес управління організацією // Регіональні перспективи. – 2001. – №5-6 (18-19). – с.22-24.

 23. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Удосконалення бюджетування на промислових підприємствах // Вісник Академії економічних наук України. – 2002. – №2. – с.46-51.

 24. Кузьмін О.Є., Шпак Н.О., Мельник О.Г. Формування основних бюджетів на підприємствах з урахуванням регіонального фактора // Регіональна економіка. – 2005. – №1 (35). – с.177-187.

 25. Маникина В.А. Бюджетирование в системе современных технологий финансового менеджмента // Менеджер. – 2002. – №2 (18). – с.72-78.

 26. Мельник О.Г. Бюджетування як елемент процесу управління підприємством // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003. – №478.-с.31-38.

 27. Мельник О.Г. Класифікація та призначення бюджетів підприємства // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету. – Львів: Видавництво Національного університету, 2003. – №484. – с.312-319.

 28. Мельник О.Г. Методи бюджетного планування // Фінанси України. – 2003. – №12 (97) – с.37-46.

 29. Мельник О.Г. Методичні положення щодо бюджетного контролювання на підприємстві // Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003.-№494. – с.71-78.

 30. Мельник О.Г. Сутність і значення бюджетування на підприємствах // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. – №466. – с.59-67.

 31. Мельник Т.М. Вдосконалення фінансового менеджменту підприємства на основі впровадження системи контролінгу // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №3 (33). – с.170-179.

 32. Мортиков В.В., Моклякові А.М. Бюджетні обмеження діяльності підприємства // Фінанси України. – 2004. – №1. – с.15-20.

 33. Новиков Д.Г. Моделирование процесса составления бюджета предприятия // Модели управления в рыночной экономике / Сб. научн. ст. под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, Спец. Выпуск. – 2002. – с.373-379.

 34. Новиков Д.Г. Функциональная модель системы бюджетирования предприятия // Економічні і технічні науки. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ, 2002. – №2 (48). – с.104-108.

 35. Новікова І.В. Програмне та інформаційне забезпечення системи контролінгу // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №9. – с.45-48.

 36. Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах // Фінанси України. – 2003. – №4. – с.45-50.

 37. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 38. Паршин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства // Фінанси України. – 2003. – №5. – с.50-53.

 39. Подольчак Н.Ю. Класифікація ризиків та методи їх зниження // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. – №457. – с.23-32.

 40. Савчук В.П., Вінниченко М.М. Особливості системи бюджетування підприємств // Фінанси України. – 2002. – №11. – с.55-60.

 41. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

 42. Смачило В.В. Особливості бюджетування на основі виділення центрів обліку та відповідальності // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – с.148-154.

 43. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 44. Фінанси підприємства: Підручник / Кер. авт. кол.і наук. ред.. проф.. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп -К.: КНЕУ, 2002.-571 с.

 45. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 46. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с.

 47. Шейки Г. Организация бюджетирования // Справ очник экономиста. – 2005. – №4. – с.29-32.

Додаткова література

 1. Амоша О.І. Ресурси розвитку підприємств перехідної економіки // Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях: Тез. докл. и сообщ. Всеукраинской науч.-практ. конф. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: И.П. Булев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2004. – с.4-6.

 2. Аптекарь С.С., Жамойда А.А. Влияние бюджетирования на организационную структуру предприятия и его инвестиционную привлекательность // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2003. – с.347-352.

 3. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 208 с.

 4. Балик У.О. Роль стратегічного бюджетування в ефективності маркетингової діяльності підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. – №466. – с.13-19.

 5. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 656 с.

 6. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Вид. 2-е., доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит».-Житомир: ЖІТІ, 2000.- 512 с.

 7. Бутинець Ф.Ф., Чижевські Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 8. Бюджетирование: кому это выгодно // ВКО. Практичные решения для эффективного управления компанией // http:klepk/ru/boss.

 9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун»,2002. – 1440 с.

 10. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

 11. Горилей О. Бюджетная просчетность // Компаньйон. – 2002. – №42 (298).

 12. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

 13. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 832 с.

 14. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1, т.2, т.3 / Ред.-кол.: С.В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.

 15. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред.. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб.і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 16. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. – Львів: «Центр Європи», 2002. – 671 с.

 17. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид., випр. та доп.- К.: Т-во «Знания», КОО; Львів: Вид-во Львів. Банк. Ін-т НБУ. – 566 с.

 18. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» зі змінами та доповненнями, внесеними станом на 01.01.2003 р. // Податкове планування. – 2003. – №2 (28). – с.66-105.

 19. Земитан Т. Обзор российских систем бюджетирования // Финансовый директор. – 2003. – №11.

 20. Зятковський І.В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами // Фінанси України. – 2001. – №7. – с.75-79.

 21. Ивив В., Попова Т. Бюджетирование по методу Activity based budgeting // Финансовый директор. – 2004. – №3.

 22. Кміть В.М. Організація управління накладними витратами на промислових підприємствах // Фінанси України.- 2001. – №9. – с.71-77.

 23. Колиснык М. Бюджетирование непрямых накладных издержек, или как построить город из надежды нашей мечты // Компаньйон. Стратегии. – 2003. – №4. – с.26-32.

 24. Колиснык М. Шесть шагов финансового планирования // Компаньйон. Стратегии. – 2002. – №8.

 25. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г.Данилочкина и др.; Под ред. Н.Е. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.

 26. Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А. Белика и др. – М.: Политиздат, 1987. – 399 с.

 27. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2002. – №8. – с.40-47.

 28. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Інтегрований нормативний метод бюджетного планування діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7 (37). – с.111-122. (0,75 д.а.)

 29. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства // Економіка і прогнозування. – 2005. – №1 (січень-березень). – с.134-144. – 0,625 д.а.

 30. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Послідовне бюджетування в системі менеджменту // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – с.192-193.

 31. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегическое планирование на предприятии: Учебное пообие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 272 с.

 32. Марущак П. Як оперативно оцінити фінансовий стан підприємства // Податкове планування. – 2003. – №5. – с.44-46.

 33. Мейтленд И. Бюджетирование для нефинансовых менеджеров / Пер. с англ. Под ред. С.Л. Каныгина. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. – 204 с.

 34. Мельник О.Г. Бюджет в системі економічних методів менеджменту // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. – №457. – с.104-110.

 35. Новиков Д.Г. Бюджетирование в системе финансового менеджмента // Материалы IV Всеукраинской конференции по проблемам экономической кибернетики. Общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий государственный университет. – Донецк: ДонГУ, 1999. – с.39-40.

 36. Новиков Д.Г. Роль и место бюджетирования в системе финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально – економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» / Ред. кол. Ступін О.Б., Александров І.О. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2000. – Частина 2. – с.293.

 37. Новиков Д.Г. Формирование бюджетов предприятия // Моделирование процессов финансового менеджмента ВУЗа / Общая редакция Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, 2000. – с.13-15.

 38. Партин Г.О. Бюджетування в системі управління витратами та фінансовими результатами підприємства // Економічні проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукраїнської наук. -практич. Конф. 3-4 грудня 2002 р. / Відп. за вип. Я.В. Грудзевич. – Львів: ЛБІНБУ, 2002. – с.188-190.

 39. Самочкин В.Н., Принин Ю.Б. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. – Минск: Дело, 2000.

 40. 7 нот менеджмента. – 5-е изд., доп. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2001. – 656 с.

 41. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 608 с.

 42. Словник іноземних слів. – К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 2000.

 43. Турій О.В. Бюджетне планування // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2001. – №417. – с.531-537.

 44. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А.Д.Шеремета. – М.: ND ФБК-ПРЕСС, 2000. – 512 с.

 45. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под редакцией Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд-во «Перспектива». – 1999.

 46. Финансы предприятий. Учебник / Под ред. М.В. Романовского. – СПб.: «Издательский дом «Бизнес-пресс», 2000. – 528 с.

 47. Финансы предприятий: Учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б.Поляк, Л.П. Павлова и др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 447 с.

 48. Харко А.Ю. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства // Фінанси України. – 2001. – №9. – с.87-91.

 49. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с.3. Модульне планування


На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 акад. годин (3 кредити), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 акад. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 акад. годин.


  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи