Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 442.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір442.84 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«діагностика фінансово-господарської діяльності»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009


Укладач: д.е.н., професор Іонін Є.Є.


Рецензенти: д.е.н., професор Семенов А.Г.

к.е.н., доцент Маліч Л.А.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009

1.Вступ

1.1.Опис

Найважливішим завданням системи вищої економічної освіти є формування фахівців, здатних ухвалювати аргументовані, відповідальні управлінські рішення. Поява нових пріоритетів у визначенні об’єктів і цілей системи керування підприємством, привело до усвідомлення важливості й ролі аналізу. Наявність великої кількості збиткових підприємств в Україні, у певній мері, є складною з відсутністю налагодженої аналітичної роботи, з ігноруванням значення оперативної й стратегічної оцінки господарської ситуації, можливостей і перспектив розвитку.

Тим часом, динамізм економічної системи визначає необхідність постійної уваги до аналізу, розвитку його методів і процедур, рішенню проблеми його відповідності якості керування підприємством.

Результативність управління підприємством у значній мірі визначається рівнем організації і якістю інформаційного забезпечення, що дає можливість одержання необхідних даних, які відповідають вимогам: вірогідності, можливості порівняння, доречності, дохідливості й однозначності тлумачення. Основним джерелом інформації про господарюючого суб’єкта є дані бухгалтерського обліку й звітності. Звітність слід розглядати як своєрідний міст між аналізом і обліком. Саме аналіз становить зміст обліку, тому що поза аналізом немає обліку.

Реформування системи обліку й звітності в Україні, в остаточному підсумку, орієнтоване на можливість використання цієї інформації в обґрунтуванні управлінських рішень. Як відомо, прийняття управлінських рішень неможливо без аналізу, у цьому основа наукового управління. Основи наукового управління підприємством на базі аналітичних обґрунтувань – непорушні умови забезпечення життєздатності підприємства.

Діагностика служить основним інструментом, що дозволяють об’єктивно оцінити внутрішні й зовнішні параметри роботи підприємства, досліджувати господарські процеси в їхньому взаємозв’язку. Основними напрямками діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності є: майнове положення, ліквідність і платоспроможність, фінансова стабільність, ділова активність, фінансові результати, грошові потоки.


1.2.Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Дисципліна є логічно – послідовною в структурній моделі формування магістра та вивчається на базі дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент». «Економіка підприємств», «Стратегічне управління», «Менеджмент», «Маркетинг».

Б) Цілі і завдання

Предметом навчальної дисципліни є господарські процеси, що складаються під впливом причинно-наслідкових зв’язків у фінансово-господарської діяльності підприємства, під впливом різних об’єктивних і суб’єктивних факторів, що одержали відбиття у фінансовій звітності.

Мета – оволодіння студентами теоретико-методичними й практичними навичками проведення діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності й галузей економіки.

Відповідно до цієї меті основними завданнями дисципліни «Діагностика фінансово-господарської діяльності» є:

 • з’ясування сутності та значення діагностики фінансово-господарської діяльності, оволодіння знаннями з його основ, фінансово-економічного механізму, методами та прийомами його проведення;

 • вивчення аналітичного потенціалу фінансової звітності й можливості використання у діагностиці фінансово-господарської діяльності та обґрунтуванні управлінських рішень;

 • вивчення системи показників оцінки фінансового стану, і методики його діагностики;

 • вивчення системи показників і методики діагностики фінансових результатів;

 • вивчення системи показників і методики діагностики грошових потоків;

 • вивчення системи показників і методики діагностики власного капіталу;

 • оволодіння методами комплексної діагностики фінансового стану підприємства

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

Знати:

 • інформаційну базу діагностики фінансово-господарської діяльності і її аналітичне призначення;

 • методику діагностики фінансового стану по найважливішим критеріям;

 • методику діагностики фінансових результатів;

 • методику діагностики грошових потоків;

 • методику діагностики власного капіталу;

 • методику комплексної діагностики фінансового стану підприємства.


Уміти:

  • діагностувати майновий стан підприємства;

  • діагностувати ліквідність і платоспроможність;

  • діагностувати фінансову стабільність;

  • діагностувати ділову активність;

  • діагностувати стан дебіторської й кредиторської заборгованості;

  • оцінювати перспективну платоспроможність;

  • діагностувати фінансові результати;

  • діагностувати грошові потоки;

  • діагностувати чисті активи і їх відповідність статутному капіталу;


1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу.


1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює професор кафедри «Економічний аналіз господарської діяльності», д.е.н. Іонін Євген Євгенович.

1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.


Тема 1. Значення і теоретичні основи діагностики фінансово-господарської діяльності. Сутність і значення діагностики фінансово-господарської діяльності: основні цілі, завдання, особливості. Класифікація економічних показників, що використовуються у діагностиці фінансово-господарської діяльності. Класифікація методів аналізу: формалізовані і неформалізовані методи аналізу. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, факторний методи фінансового аналізу, метод відносних показників. Порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи приведення вихідних даних до порівнянного виду: метод нейтралізації об’ємного, вартісного та структурного фактора. Моделювання та аналіз факторних систем фінансових показників. Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

^ Тема 2. Інформаційне забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності. Фінансова звітність як інформаційна база діагностики фінансово-господарської діяльності. Мета фінансової звітності. Основні вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності. Види взаємозв’язку фінансової звітності. Методи фінансово-аналітичного оцінювання балансу підприємства. Напрямки вдосконалення звітності підприємства для переходу до міжнародних норм й стандартів. Показники статистичної звітності та управлінського бухгалтерського обліку, які використовуються у фінансовому аналізі. Роль та місце вибіркових обстежень та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізі.

^ Тема 3. Діагностика майна підприємства. Методи аналізу майна підприємства. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури активів підприємства. Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів. Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних фондів. Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства. Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі. Аналіз виробничого потенціалу. Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. Оцінка залежності ризику втрати ліквідності та ефективності від величини поточних активів. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу. Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості. Оцінка кредитних можливостей підприємства.

^ Тема 4. Діагностика джерел формування капіталу підприємства. Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування. Аналіз динаміки, складу і структури джерел фінансових ресурсів. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів. Розрахунок показника «наявність власних обігових коштів» і його роль у забезпеченні фінансування господарської діяльності. Оцінка ефективності управління структурного капіталу на основі фінансового левериджу. Методичний інструментарій оцінки вартості окремих елементів власного і залученого капіталу. Оцінка середньозваженої та граничної вартості капіталу. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу. Ефект фінансового важеля. Оцінка впливу структури активів і пасивів на рентабельність власного капіталу. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості. Оцінка вартості внутрішньої кредиторської заборгованості.

^ Тема 5. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства.

Зміст та послідовність діагностики ліквідності підприємства; основні стадії її оцінки: оцінка свободи в розпорядженні активами; оцінка можливості швидкої втрати цінностей унаслідок їх морального або фізичного псування; оцінка доступності активів для поточного розпорядження; оцінка наявності умовних зобов’язань. Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення. Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності. Зіставлення елементів активів з відповідними елементами пасиву – основний спосіб оцінки ліквідності підприємства. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності. Власний оборотний капітал – абсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу. Зміст та основі напрямки здійснення діагностики платоспроможності підприємства: оцінка якісного складу оборотних активів і поточних пасивів; оцінка швидкості обороту поточних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів; оцінка облікової політики статей активів і пасивів. Система критеріїв оцінювання платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати). Умови визнання підприємства неплатоспроможним.

^ Тема 6. Діагностика фінансової стійкості підприємства. Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Заходи зміцнення фінансової стабільності підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції: а) структури джерел коштів; б) витрат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел. Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

^ Тема 7. Діагностика фінансових результатів підприємства. Вертикальний та горизонтальний аналізи формування фінансових результатів підприємства. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка якості прибутки. Факторний аналіз прибутки від операційної діяльності. Система «дірект-кост», як теоретична база аналізу витрат та оптимізації прибутку. Граничний аналіз та оптимізація витрат, обсягу реалізації і прибутку. Аналіз умов беззбитковості підприємства. Зміст, завдання та інформаційна база діагностики розподілу та використання прибутку. Аналіз формування чистого прибутку. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності. Використання формули Дюпон у факторному аналізі рентабельності. Резерви збільшення прибутку і росту рентабельності.

^ Тема 8. Діагностика грошових потоків. Техніка та порядок попередній діагностики грошових коштів. Класифікація вхідних і вихідних грошових потоків у господарській, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства. Прямій та непрямий методи оцінки руху грошових коштів: способи здійснення розрахунку, їх переваги і недоліки. Основні причини невідповідності величин грошових потоків сумі отриманому прибутку. Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера-Орра.

^ Тема 9. Діагностика власного капіталу. Роль власного капіталу в реалізації концепції безперервної діяльності. Основні напрямки аналізу «Звіту про власний капітал». Загальна оцінка зміни власного капіталу. Постатейний аналіз власного капіталу. Поняття чистих активів і їх роль у регулюванні господарської діяльності. Аналіз відповідності чистих активів статутному капіталу підприємства згідно Цивільного кодексу України й Закону України « Про акціонерні товариства». Коефіцієнтний аналіз власного капіталу. Аналіз ринкової активності підприємства. Система показників, методика їх розрахунку й сфера застосування.

^ Тема 10. Комплексна діагностика фінансово-господарської діяльності. Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності. Узагальнюючі критерії оцінки кредитоспроможності підприємств. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств. Нефінансові показники регулятивности і соціальної значимості діяльності підприємств. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.


ЛІТЕРАТУРА

Навчальні посібники

1. Абрютин М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий. Учебно-практическое пособие – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 256 с.

2. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю.

Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2 – ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 592с.

3. Базілінська О.Л. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Л. Базілінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328с.

4. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. Є.В. Мнима. – К.: Київ. нац. борг. – екон. ун-т, 2005. – 395с.

5. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328с.

6. Економiчний аналiз : Навч. посiб. / [М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. I. Горбаток та iн.] ; За ред. М. Г. Чумаченка ; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

7. Ионин Е.Е. Финансовый анализ: Учебное пособие.- Донецк: ДонНУ, 2006. – 253 с.

8. Карлин Т.П., Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учеб.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 448 с.

9. Коробов М.Я. Фiнансово-економiчний аналiз дiяльностi пiдприємств: Навч.посiб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2001. – 380 с.

10. Костирно Р.О.Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Х.: Фактор, 2007. – 784с.

11. Мельник М.В., Бердников В.В. Финансовый анализ: система показателей и методика проведения: учеб. пособие / под. ред. М.В. Мельник. – М.: Экономист, 2006. – 159с.

12. Радченко Ю.В. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие для видов / Ю.В. Радченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 192с.

13. Салила С.Л., Дацій Н.В., Корецька С.О., Несторенко Н.В., Салила К.С. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 210с.

14. Чуев И.Н., Чечевиыцька Л.Н. Анализ финансового – хозяйственной деятельности. Учебное пособие. – 2004. – 368с.

15. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

16. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. – 196с.

Підручники Методична література

1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация / Пер. с англ. О. В. Скачковой и др. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624с.

2. Бухгалтерский анализ: (Рекомендовано Институтом банковского дела) / Пер. с англ. С.М. Тимачева; Под ред. М.А. Гольцберга, Л.М. Хасан-Бек. – К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1993. – 427 с.

3. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2002. – 528 с.

4. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 320с.

5. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

6. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 720 с.

7. Котлл С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда: Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2000. – 704 с.

8. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2002.-144с.

9. МакКензі, Венді. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності / Пер. з англ. Р.А. Семків. – К.: Всеувито; Наукова думка, 2003. – 283 с.

10. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 472 с.

11. Революция в корпоративной отчетности: Как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли: [Пер. с англ.] / Роберт Дж. Экклз, Роберт Х. Герц, Э. Мэри Киган, Дейвид М.Х. Филлипс. -М.: Олимп-бизнес, 2002. – 380 с.

12. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс. – 3-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2006.- 320 с.

13. Тараненко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2 – ге вид., стер. – Н.: Алетра, 2003. – 485с.

14. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ. – К.: Всеувито; Наукова думка, 2001. – 367 с.

15. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. Л.П. Белых. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1996. – 663 с.

16. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 237 с.

17. Ю.С. Цал – Цалко Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566с.

Збірки документів

1. Методические рекомендации по организации кабинетного аудита (для юридических лиц): Приказ Государственной налоговой администрации от 25.11.2002г. № 567 // Юрист+Закон: Информационный бюллетень по законодательству Украины. – 2006. – Вып. 99.

2. Методические рекомендации по определению стоимости чистых активов акционерных обществ: Решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка № 485 от 17. 11. 2004 // Бухгалтерия. – 2004. – №50. – С. 14-15.

3. Положение о порядке осуществления анализа финансового состояния предприятий, подлежащих приватизации: Приказ Министерства финансов Украины и Фонда государственного имущества Украины от 26.01.2001 г. № 49 / 121 // Юрист+Закон: Информационный бюллетень по законодательству Украины. – 2006. – Вып. 99.

Монографії і наукові статті

1. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія / Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

2. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 117- 128.

3. Внукова Н.М., Зінченко Н.І. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів // Фінанси України. – 2006. – № 12. -С. 112 – 120.

4. Іонін Є.Є. Проблеми впровадження в Україні Міжнародних стандартів розкриття інформації (IOSCO): аналітичні аспекти // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 4. – С. 24 – 35.

5. Іонін Є.Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять платоспроможність і ліквідність // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6. – С. 30-42.

6. Іонін Є.Є. Аналітичне підґрунтя реалізації концепції збереження власного капіталу // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1. – С.43-53.

7. Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С.113 – 117.

8. Островская О. Оценка финансового состояния предприятий в условиях стандартизации финансовой отчетности // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 2. – С. 28-35.

9. Руденко Л. Прогнозування ймовірності банкрутства потенційних реципієнтів капіталів транснаціональних корпоративних структур // Банківська справа. – 2005. – № 5. – С. 16 – 32.

10. Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 38-45.


3. Модульне планування

На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 ак. годин (3 кредита), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 ак. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 ак. годи.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи